Usnesení z jednání rady města dne 22.9.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Blanka Muzikářová, Ing. Jana Smejkalová, Radka Martinková, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marie Kudrnová, Beno Trávníček, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Jukl, Ing. Vladislav Rohlík

 

876/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu přijmout opatření vedoucí k eliminaci rizik identifikovaných v zápise kontroly dle podkladové přílohy č. 26464 provedené kontrolním výborem na úseku smluv o výpůjčkách a hospodaření Technických služeb Havlíčkův Brod a informovat zastupitelstvo města o jejich přijetí.

 

877/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření č. 5. až 8. uvedená v podkladové příloze č. 26336 do období 9/2014 a pro zbytek rozpočtového období hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) nemění očekávané roční rozpočtové příjmy 

b) zvyšují a věcně a odpovědnostně mění zatřídění limitů výdajů v částce 508 000,00 Kč.

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2014:

- rozpočtové příjmy 451.008.602 Kč

- rozpočtové výdaje 536.654.018 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2014 (DEFICIT) -87.633.416 Kč včetně plánovaných splátek úvěrů

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2014 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města 15/09/2014 dle podkladové přílohy č. 26336 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2014, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

878/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města pověřuje ekonomický odbor sjednat v případě žádostí příjemců dotace, kterým bude uložen odvod za porušení rozpočtové kázně, splátkový kalendář.

 

879/14 Rozpočtové opatření MP č. 1/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 kapitoly č. 29 Městská policie dle podkladové přílohy č. 26498. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

880/14 Zakázka malého rozsahu - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu o dílo na akci "Oprava střechy MŠ Prokopa Holého 1832, Havlíčkův Brod" s firmou WOODWORK Service s.r.o.,  IČO 291 96 973, se sídlem Syrovice 213.

 

881/14 Zakázka malého rozsahu - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení 77/14 ze dne 27.1.2014 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b)  Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb., činí 3.250,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování budov: 

- MŠ Příčná ( 455 tis. Kč),

- MŠ P. Holý (100 tis. Kč - oprava sociálního zázemí, 855 tis. Kč - celková oprava střešního pláště-učební pavilon), 

- MŠ Zahradnického horní bud. (50 tis. Kč), 

- MŠ Zahradnického dolní bud. (100 tis. Kč), 

- MŠ Žižkov (390 tis. Kč),

- MŠ Nad Tratí (1300 tis. Kč).

 

882/14 Žádost Základní školy a Mateřské školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2014/2015 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 dle podkladové přílohy číslo 26492. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

883/14 Investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2015

Rada města schvaluje plán investic příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2015 dle podkladové přílohy č. 26574.

 

884/14 Odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2015

Rada města schvaluje odpisový plán majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2015 dle podkladových příloh č. 26575, 26576, 26577.

 

885/14 Provádění zimní údržby – změna příloh č. 1 a č. 2 Nařízení města 2/2009

Rada města schvaluje změny v provádění zimní údržby dle podkladové přílohy č. 26588 a ukládá odboru dopravy zapracovat tyto změny do přílohy č. 1 a přílohy č. 2 Nařízení města 2/2009.

 

886/14 FESTJAZZ 2014

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně poskytnout vylepení plakátů v autobusech MHD pořadateli festivalu FESTJAZZ 2014 dle podkladové přílohy č. 26613.

 

887/14 FESTJAZZ 2014

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně poskytnout výpůjčku lavic včetně dovozu a odvozu pořadateli festivalu FESTJAZZ 2014 dle podkladové přílohy č. 26615.

 

888/14 FESTJAZZ 2014

Rada souhlasí s vyvěšením festivalového banneru pořadateli festivalu FESTJAZZ 2014 na zábradlí u kruhového objezdu u sv. Kateřiny za předpokladu souhlasu dopravního úřadu.

 

889/14 Nová zastávka MHD – Nad Kalvárií

Rada města schvaluje zřízení nové zastávky MHD -  „Nad Kalvárií“   na ulici Prokopa Holého, situovanou  mezi křižovatkami ulice Prokopa Holého s ulicemi Konečná a Chelčického dle podkladové přílohy č. 26592 a 26620 , zároveň rada města schvaluje přemístění zastávky „Trocnovská“  před křižovatku ul. Trocnovská s ul. Práčat a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zařadit tyto změny do jízdních řádů MHD a zastávky pravidelně obsluhovat v termínu od 13.12.2014.

 

890/14 Nová zastávka MHD – Nad Kalvárií

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit realizaci nové zastávky  MHD – „Nad Kalvárií“   na ulici Prokopa Holého, situovanou  mezi křižovatkami ulice Prokopa Holého s ulicemi Konečná a Chelčického v termínu do 13.12.2014

 

891/14 Projekt "Úprava lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina "

Rada města vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 26626.

 

892/14 Projekt "Úprava lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina "

Rada města schvaluje změnu č. 6 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 26610.

 

893/14 Projekt "Úprava lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina "

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 8/2014 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 26611. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

894/14 Projekt "Úprava lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina "

Rada města vyslovuje souhlas se zadáním zakázky na nákup zařízení na úpravu lyžařské běžecké stopy společnosti ROSIMPEX s.r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, Liberec 1, IČ: 25419285

 

895/14 Projekt "Úprava lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina "

Rada města vyslovuje souhlas se zadáním zakázky na výrobu a instalaci značení lyžařských a běžeckých tras v rámci realizace projektu z Fondu Vysočiny Klubu českých turistů, Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1, IČ 00505609.

 

896/14 GRANT FV - kompostéry (GP Bioodpady 2014)

Rada města ukládá odboru životního prostředí připravit a podat žádost o grant z Fondu Vysočiny z grantového programu na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem BIOODPADY 2014 v souladu s předloženým materiálem.

 

897/14 Rozpočtové opatření č. 19/2014 na kap. 22 OVVV

Rada města pojednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2014 kap. Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 26495. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

898/14 Model města Havlíčkova Brodu dle Smlouvy o dílo č. OVVV/109/2009/ENI

Rada města schvaluje dodatek č. 1 dle podkladové přílohy č. 26559 Smlouvy o dílo č. OVVV/109/2009/ENI se Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 a ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zapracovat do návrhu rozpočtu 2015 náklady související s instalací a zabezpečením modelu proti poškození.

 

899/14 Rozšíření městského kamerového systému - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. OM 877/2014 dle podkladové přílohy č. 26545 s Krajem Vysočina, IČO 70890749 ve věci rozšíření městského kamerového systému.

 

900/14 Výkon technického dozoru stavebníka - příkazní smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy dle podkladové přílohy č. 26543 s FC SLOVAN Havlíčkův Brod, IČO 26585162, jejíž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Nástavba fotbalových kabin, Havlíčkův Brod“.

 

901/14 Výkon technického dozoru stavebníka - příkazní smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy dle podkladové přílohy č. 26544 s Tělovýchovnou jednotou JISKRA Havlíčkův Brod, IČO 00529672, jejíž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Sociální zázemí k tenisovým kurtům, Havlíčkův Brod“.

 

902/14 Žádost o rozšíření parkovací plochy - Žižkov

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro územní řízení stavby na rozšíření parkovacích ploch v prostoru u čp. 1264-65 a čp. 1262-63.

 

903/14 Oprava cesty Perknov

Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Oprava cesty Perknov, Havlíčkův Brod“ a uzavřít smlouvu se zhotovitelem firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO: 60932171.

 

904/14 Oprava chodníku ul. Chotěbořská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Oprava povrchu chodníků, ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod“ společností STAVOKOMP SERVICE s.r.o., IČO 25274368, který mění lhůtu pro dokončení stavebních prací do 31.5.2015.

 

905/14 Nasvětlení přechodu - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. OM 899/2014 dle podkladové přílohy č. 26547 s Krajem Vysočina, IČO 70890749 ve věci nasvětlení přechodu v křižovatce ul. Masarykova a U Cihláře.

 

906/14 Hřiště Žižkov - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 26550 s Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452 ve věci realizace stavby „Hřiště Žižkov, Havlíčkův Brod“.

 

907/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 26557 s  Evou C., Havlíčkův Brod, Kateřinou H., Havlíčkův Brod, Eduardem M., Havlíčkův Brod, Marií M., Havlíčkův Brod, Blankou M., Havlíčkův Brod, Milanem M., Havlíčkův Brod, Stanislavem M., Kamenice, Martinou M., Havlíčkův Brod, Zuzanou R., Havlíčkův Brod, Josefem S., Havlíčkův Brod, Drahoslavou S., Havlíčkův Brod, a Ivou S., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

908/14 Oprava chodníku v Lidické ulici

Rada města ukládá odboru rozvoje města ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zrušit chodník ulice Lidická a to po pravé straně od křižovatky s ulicí Nad Skalkou ve směru ven z města Havlíčkův Brod a provést vyrovnání rozšířené krajnice asfaltobetonovým recyklátem.

 

909/14 Oprava chodníku v Lidické ulici

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava chodníku podél I/38 ul. Lidická, Havlíčkův Brod“ s Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452 dle podkladové přílohy č. 26563.

 

910/14 Žádost o provedení opravy komunikace ulic Nad Rybníkem, Nuselská

Rada města ukládá odboru rozvoje města zařadit do rozpočtu roku 2015 návrh prostředků na zpracování projektové dokumentace opravy komunikace a chodníků ulic Nuselská a Nad Rybníkem.

 

911/14 Výstavba studně Jilemník

Rada města ukládá odboru rozvoje města uhradit prokazatelně vynaložené náklady na zřízení studny Karla P., Havlíčkův Brod v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26586.

 

912/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 14 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 26587. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

913/14 Most před vtokem do rybníka Rantejch - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 26591 se zhotovitelem stavby „Most před vtokem do rybníka Rantejch, Havlíčkův Brod“ firmou STAVBY A STATIKA spol. s r.o. IČO 29451809.

 

914/14 Parkovací dům Husova

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 26595 se zhotovitelem stavby „Patrové parkoviště ul. Husova, Havlíčkův Brod“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171.

 

915/14 Obytná zóna Rozkoš - kanalizace

Rada města ukládá odboru rozvoje města zpracovat projektovou dokumentaci na odvodnění okružní křižovatky a přilehlých pozemků (parc.č. 653/2 katastrální území Havlíčkův Brod).

 

916/14 Oprava krytého plaveckého bazénu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zadat zpracování projektové dokumentace generální opravy bazénové vany krytého plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě a do návrhu rozpočtu roku 2015 zahrnout výdaje na realizaci této opravy.

 

917/14 Rekonstrukce Žižkovy ulice

Rada města souhlasí s provedením zakrytí obnaženého betonového základu opěrné zdi u čp. 354 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26616.

 

918/14 Rozpočtové opatření OSI č. 6/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 kapitoly 19 a 25 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č 26541. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

919/14 Rozpočtová opatření EO - 09/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO - 09/2014 - za kap. 02, 19, 35, 39, 40, 41 - dle podkladové přílohy č. 26621. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

920/14 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 23. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1954/28, 1954/46, 1967/7 a 1968/19 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

921/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě dle přílohy č. 26432 SPORTOVNÍM KLUBEM, SPORT centrem K2., IČ: 26646099, se sídlem Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod, za účelem pořádání běžeckého závodu, který je součástí celoroční sportovní akce "Havlíčkobrodský víceboj 2014", dne 5.10.2014 od 9 do 12 hod. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu.

 

922/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města nesouhlasí s umístěním vitríny na pozemek ppč. 226/1 v k.ú. Havlíčkův Brod za Rubešovu vilu v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě dle přílohy č. 26436.

 

923/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 26.11.2014 v čase od 9:00 do 14:30 hodin z důvodu konání akce "Malá knihovnická slavnost".

 

924/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod umístit na středovou plochu Havlíčkova náměstí dopravní značení IP12 na den 26.11.2014 z důvodu konání akce "Malá knihovnická slavnost".

 

925/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 26493 Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, se sídlem Dolní 259, Havlíčkův Brod, za účelem pořádání  zážitkové akce "Na vlastní kůži" dne 24.9.2014. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu.

 

926/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 26578 Okresní kanceláři KDU - ČSL, se sídlem B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod, za účelem pořádání  akce "Svatováclavský dětský den" dne 28.9.2014 v době od 8:30 do 12:30 hod. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu.

 

927/14 Prodloužení smlouvy o výpůjčce, pozemek u kostela sv. Rodiny

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. EK 204/2013/Hol, uzavřené s ČR - Úřadem po zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, dle podkladové přílohy č. 26232, jehož prostřednictvím bude prodloužena doba výpůjčky o 1 rok, tj. do 15.10.2015.

 

928/14 Výpůjčka pozemků u Slunce, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků ppč. 537/14 o výměře 65 m2, ppč 361/7 o výměře 40 m2, ppč 357/1 o výměře 80 m2, ppč. 3932/2 o výměře 15 m2, ppč 3932/1 o výměře 70 m2, ppč. 2494/1 o výměře 864 m2, ppč. 345 o výměře 3 m2, ppč. 2496/5 o výměře 184 m2 a části pozemku ppč. 357/4 o výměře 4 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, za účelem realizace akce "II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025". Výpůjčka je sjednána na dobu určitou s účinností od 1.4.2015 do 31.3.2016.

 

929/14 Výpůjčka pozemků v lokalitě Cihlářský rybník, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků ppč. 1065/4 o výměře 82 m2, ppč. 1059 o výměře 163 m2, ppč. 1055/4 o výměře 32 m2 a ppč. 1055/12 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod Vladimíru Ř., Havlíčkův Brod a Pavlu P., Havlíčkův Brod, za účelem realizace komunikace dle uzavřené plánovací smlouvy. Výpůjčka je sjednána se zpětnou účinností ode dne 27.8.2014 na dobu trvání výstavby komunikace.

 

930/14 24. Podzimní knižní veletrh - parkování

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 263/2 o výměře 580 m2, pozemku ppč. 263/21 o výměře 518 m2, ppč. 3731 o výměře 124 m2 a ppč. 4005 o výměře 361 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti Hejkal s. r. o., IČ: 27462323, se sídlem Dolní 153, Havlíčkův Brod, za účelem parkování vystavovatelů a návštěvníků 24. Podzimního knižního veletrhu na dobu určitou s účinností od 17.10.2014 do 18.10.2014. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/den vč. 21 % DPH.

 

 931/14 24. Podzimní knižní veletrh - parkování

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 17.10.2014 a dne 18.10.2014 z důvodu konání akce 24. Podzimní knižní veletrh. Parkování bude podléhat Provoznímu řádu placených parkovišť Města Havlíčkův Brod.

 

932/14 24. Podzimní knižní veletrh - parkování

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod umístit na středovou plochu Havlíčkova náměstí dopravní značení IP 13c a na parkoviště u KD Ostrov (vjezd z ulice Na Ostrově) a parkoviště u SPŠS dopravní značení IP 12 na dny 17. a 18.10.2014 z důvodu konání akce 24. Podzimní knižní veletrh.

 

933/14 24. Podzimní knižní veletrh - parkování

Rada města souhlasí s parkováním na parkovišti u SPŠS dne 17.10.2014 a dne 18.10.2014 z důvodu konání akce 24. Podzimní knižní veletrh. Parkovné bude ve výši 1.820 Kč vč. 21 % DPH.

 

934/14 Pronájem části pozemku ppč. 162/37 v k.ú. Poděbaby, letiště

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 162/37 v katastrálním území Poděbaby.

 

935/14 Pronájem bytu č. 4 v domě čp. 2612, ul. Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4 v domě čp. 2612, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod Haně M., Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva typu  AK bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 12. 10. 2014 do 13.10.2015. Nájemné bude ve výši 65 Kč/m2.

 

936/14 Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2491/3, ulice Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo EK 103/2013/Kuč  na nájem bytu č. 3 v domě čp. 2491, ulice Pražská, Havlíčkův Brod s Pavlou Š., Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu o 1 rok, tj. do 30. 9. 2015.

 

937/14 Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2800/9, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě číslo OSM 024/2011/Kuč na nájem bytu č. 9 v domě čp. 2800, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod s Mariyí S., Havlíčkův Brod, kterým se mění dobu nájmu na dobu neurčitou.

 

938/14 Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2613/7, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě číslo OSM 002/2013/Kuč na nájem bytu č. 7 v domě čp. 2613, ul. Reynkova, Havlíčkův Brod s Veronikou F., Havlíčkův Brod, kterým se mění doba nájmu na dobu neurčitou.

 

939/14 Pronájem bytu č. 2577/19, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19 o velikosti 1+0 v domě čp. 2577, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod Jitce Š., Přibyslav. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou s účinností od 13.10.2014 do 12.4.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

940/14 Pronájem bytu č. 2577/24, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 24 o velikosti 1+0 v domě čp. 2577, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod Lubomíru F., Skuhrov. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou s účinností od 13.10.2014 do 12.4.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

941/14 Výpověď z nájmu bytu č. 2613/1, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku podání výpovědi z nájmu bytu č. 1, čp. 2613, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod Pavlu H., Havlíčkův Brod.

 

942/14 Výpověď z nájmu bytu č. 1128/8, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku podání výpovědi z nájmu bytu č. 8, čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Janu L., Havlíčkův Brod.

 

943/14 Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí darovací

Rada města schvaluje odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí darovací číslo EK 027/2014/Kni uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Janem L., Havlíčkův Brod.

 

944/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 45, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 45, ul. Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod Janu D., Štoky. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 13. 10. 2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 80 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

945/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 6, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem bytu č. 6, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod Gabriele K., Havlíčkův Brod.

 

946/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 8, Smetanovo nám. 1859, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Vendule M., Jindřichův Hradec. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 13.10. 2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 93 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

947/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 17, Smetanovo nám. 1859, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 17, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Daně V., Maleč. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 13. 10. 2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 80 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

948/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 30, Smetanovo nám. 1859, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 30, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Pavlu M., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 13. 10. 2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

949/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 6, Smetanovo nám. 1860, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod Martině J., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 13. 10. 2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 72,80 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

950/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 5, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod Ditě Š., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou s účinností od 13. 10. 2014 do 12. 4. 2015. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 76 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

951/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 3, Sídliště Pražská 2753, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Sídliště Pražská 2753, Havlíčkův Brod Miroslavě N., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou počínaje dnem 13. 10. 2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

952/14 Žádost o prominutí poplatku a úroku z prodlení - U Kasáren 3504/34

Rada města schvaluje prominutí zbylé části poplatku a úroku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 34, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod Lence K., Skuhrov ve výši 7.094 Kč.

 

953/14 Odpis pohledávky - Na Výšině 3221/6

Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši 6.146 Kč za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu číslo 6, Na Výšině 3221, Havlíčkův Brod za období od 1.1.2010 do 30.6.2010, jehož nájemci byli Michal a Věra M., Havlíčkův Brod.

 

954/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Sídliště Pražská 2755/8

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Romanou L., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 26606.

 

955/14 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě v roce 2014

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 26538 Antonínu Velínovi, IČ: 12143022, se sídlem Nezvalova 2090/10, Žďár nad Sázavou 4 za účelem uspořádání Vánočních trhů v Havlíčkově Brodě v roce 2014. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 13.12.2014 do 21.12.2014. Cena za pronájem činí 40.100 Kč.

 

956/14 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě v roce 2014

Rada města ukládá k zajištění Vánočních trhů v Havlíčkově Brodě v roce 2014 Technickým službám Havlíčkův Brod:

- nejpozději 12.12.2014 nainstalovat na Havlíčkově náměstí 21 ks městských stánků, 22.12.2014 stánky demontovat, podle potřeby ošetřit a uložit 

- zajistit připojení prodejních míst na zdroje elektrické energie dle aktuálního požadavku vybraného nájemce a organizátora trhů

 

957/14 Provozní řád patrového parkoviště Husova ulice, Smlouva o poskytování servisních služeb na parkovací systém v patrovém parkovišti Husova

Rada města schvaluje Provozní řád Patrového parkoviště Husova ulice dle podkladové přílohy č. 26583.

 

958/14 Smlouva o poskytování servisních služeb na parkovací systém v patrovém parkovišti Husova

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování servisních služeb týkajících se provozu a údržby parkovacích systémů v Patrovém parkovišti Husova se společností REBUT s.r.o., Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 28819594 dle podkladové přílohy č. 26585.

 

959/14 Žádost o finanční podporu - Česká federace Okinawa Karate a Kobudo

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, IČO: 22731181, Pražská 2849, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 15.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním otevřeného turnaje všech stylů karate a kobudo. Turnaj se uskuteční 1. listopadu 2014 v Havlíčkově Brodě.

 

960/14 Žádost o finanční podporu - Česká federace Okinawa Karate a Kobudo

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 26593. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta