Usnesení z jednání rady města dne 22.2.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorá, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Karel Milichovský, Ing. Eva Nigošová, Ing. Tomáš Horáček, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

73/21 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 645/20 ze dne 12.10.2020, 571/20 ze dne 14.9.2020, 427/20 ze dne 22.6.2020 a 529/20 ze dne 24.8.2020. Ve všech případech žadatelé o pronájem bytu od své žádosti odstoupili.

(Podklad jednání č. 68)

 

74/21 Informace o přerušení provozu - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537 -  výskyt onemocnění COVID-19

Rada města projednala v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a vydaným "Doporučením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina" ze dne 15.2.2021 pod č. j. KHSV/03000/2021/HB/HDM/Mach s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod přerušení poskytování předškolního vzdělávání v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537 ve dnech 15.2.2021 až nejméně 19.2.2021 a toto přerušení bere na vědomí.

(Podklad jednání č. 87)

 

75/21 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Šmolovy dle podkladové přílohy číslo 60638, a to s účinností od 1.3.2021. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 102)

 

76/21 Městské divadlo a kino Ostrov – hodnocení zakázek malého rozsahu

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o, IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – instalace historické divadelní opony“, provedeného hodnotící komisí, ukládá jednateli společnosti uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Divadelní technika s.r.o., Křenovice, IČO 255 70 781.

(Podklad jednání č. 79)

 

77/21 Krytý plavecký bazén Havlíčkův Brod - zesílení dřevěné stropní konstrukce

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby města Havlíčkův Brod uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo se společností MKS real s.r.o., IČO 07037210 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 60619.

(Podklad jednání č. 88)

 

78/21 Výpůjčka plakátovacího sloupu na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku 1/4 plakátovacího sloupu umístěného na Havlíčkově náměstí Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, IČ: 00083607, a to na dobu určitou od 23.2.2021 do 31.3.2022, za účelem výlepu plakátů pro propagaci akcí jejich činnosti.

Pověřuje vedoucí odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít smlouvu o výpůjčce dle podkladové přílohy č. 60628.

(Podklad jednání č. 78)

 

79/21 Výpůjčka plakátovacího sloupu na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku 1/4 plakátovacího sloupu umístěného na Havlíčkově náměstí Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, IČ: 13582143, a to na dobu určitou od 23.2.2021 do 31.3.2022, za účelem výlepu plakátů pro propagaci akcí jejich činnosti.

Pověřuje vedoucí odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít smlouvu o výpůjčce dle podkladové přílohy č. 60629.

(Podklad jednání č. 78)

 

80/21 Výpůjčka plakátovacího sloupu na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku 1/4 plakátovacího sloupu umístěného na Havlíčkově náměstí Městskému divadlu a kinu Ostrov spol. s r.o., IČ: 474 53 281, a to na dobu určitou od 23.2.2021 do 31.3.2022, za účelem výlepu plakátů pro propagaci akcí jejich činnosti.

Pověřuje vedoucí odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít smlouvu o výpůjčce dle podkladové přílohy č. 60630.

(Podklad jednání č. 78)

 

81/21 Nákup osobních počítačů

Rada města schvaluje nákup osobních počítačů od firmy AUTOCONT a.s., IČO 04308697 dle cenové nabídky uvedené v podkladové příloze č. 59621.

(Podklad jednání č. 75)

 

82/21 Příkazní smlouva dotačního programu Obnova venkova Vysočiny 2021

Rada města souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy dle podkladové přílohy č. 59564 s Krajem Vysočina, IČO 70890749, jejímž předmětem je zajištění realizace programu Obnova venkova Vysočiny v roce 2021. Rada města ukládá oddělení řízení projektů Příkazní smlouvu dle podkladové přílohy č. 59564 uzavřít.

(Podklad jednání č. 66)

 

83/21 Aktualizace Provozního řádu nouzového přístřeší pro osoby bez domova - v nepříznivých klimatických podmínkách

Rada města ruší své usnesení č. 854/19 ze dne 25. 11. 2019 a schvaluje nový Provozní řád nouzového přístřeší pro osoby bez domova, v nepříznivých klimatických podmínkách, na ulici Reynkova, dle podkladové přílohy č. 59573. 

(Podklad jednání č. 77)

 

84/21 Aktualizace Provozního řádu nouzového přístřeší pro osoby bez domova - v nepříznivých klimatických podmínkách

Rada města ukládá řediteli Technických služeb města Havlíčkův Brod, najmout jeden kus mobilního WC a tento bezúplatně zapůjčit Nemocnici Havlíčkův Brod, DIČ: CZ 00179540, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod po dobu trvání testovacího pracoviště na onemocnění COVID 19.

(Podklad jednání č. 77)

 

85/21 Individuální projektová žádost na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2021

Rada města souhlasí s přípravou a podáním Individuální projektové žádosti "Senior Point Havlíčkův Brod 2021", o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 60622.

(Podklad jednání č. 94)

 

86/21 Individuální projektová žádost na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2021

Rada města souhlasí s přípravou a podáním Individuální projektové žádosti "Family Point Havlíčkův Brod 2021", o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 60626.

(Podklad jednání č. 95)

 

87/21 Žádost Psychiatrické nemocnice - souhlas se zařazením služby sociální rehabilitace do krajské sítě sociálních služeb

Rada města souhlasí se zařazením sociální služby Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, IČO: 00179230, Havlíčkův Brod - sociální rehabilitace do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Poskytování služby je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod na období 2019-2021. Služba bude zařazena do systému financování sociálních služeb podporovaných městem Havlíčkův Brod, na základě Pověření Kraje Vysočina.

(Podklad jednání č. 96)

 

88/21 Žádost Fokusu Vysočina - souhlas se zařazením do krajské sítě sociálních služeb

Rada města nesouhlasí s navýšením kapacity u sociální služby Fokusu Vysočina, z. ú., - Komunitní tým - sociální rehabilitace terénního typu o 3,5 úvazku.

(Podklad jednání č. 97)

 

89/21 Žádost Fokusu Vysočina o finanční podporu Dobrovolnického centra

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města poskytnout finanční dar ve výši 50.000,- Kč, Fokusu Vysočina - Dobrovolnickému centru, 5. května 356, IČO: 150 60 306, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 98)

 

90/21 Koncepce rodinné politiky města Havlíčkův Brod 2021 - 2022.

Rada města schvaluje Koncepci rodinné politiky města Havlíčkův Brod na období let 2021-2022, dle podkladové přílohy č. 60644.

(Podklad jednání č. 99)

 

91/21 Žádost Kolpingova díla ČR - souhlas se zařazením Adiktologické ambulance do krajské sítě sociálních služeb

Rada města souhlasí se zařazením Adiktologické ambulance Kolpingova díla ČR do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina s pracovním úvazkem ve výši 3,45. Poskytování služby je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod na období 2019-2021. Služba bude zařazena do systému financování sociálních služeb podporovaných městem Havlíčkův Brod, na základě Pověření Kraje Vysočina.

(Podklad jednání č. 100)

 

92/21 Žádost Kolpingova díla ČR - souhlas se zařazením Poradny pro gambling do krajské sítě sociálních služeb

Rada města souhlasí se zařazením Poradny pro gambling Kolpingova díla ČR do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina s pracovním úvazkem ve výši 2,15. Poskytování služby je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod na období 2019-2021. Služba bude zařazena do systému financování sociálních služeb podporovaných městem Havlíčkův Brod, na základě Pověření Kraje Vysočina.

(Podklad jednání č. 101)

 

93/21 Mateřská škola Konečná - gastrotechnologie

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku kupní smlouvy č. 2 dle podkladové přílohy č. 59569 s dodavatelem zakázky „Vybavení mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod  -  vnitřní vybavení, Část 1 – PS02 Gastrotechnologie“ společností TeS, spol. s r. o. Chotěboř, IČO 60934395.

(Podklad jednání č. 67)

 

94/21 Vodovod a veřejné osvětlení Klanečná

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Vodovod a veřejné osvětlení Klanečná“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem STAVAK spol. s r.o. IČO 15058786 a ukládá odboru rozvoje města ve spolupráci s oddělením řízení projektů předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

(Podklad jednání č. 69)

 

95/21 Rekonstrukce chodníků - lokalita Výšina

Rada města bere na vědomí Informaci, že město Havlíčkův Brod obdrželo Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce chodníků – lokalita Výšina, Havlíčkův Brod“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014942 a souhlasí s realizací zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

(Podklad jednání č. 70)

 

96/21 Dům dostupného bydlení

Rada města bere na vědomí Informaci, že město Havlíčkův Brod obdrželo Oznámení o předběžném vyhodnocení žádosti o poskytnutí prostředků formou dotace v rámci programu Výstavba pro obce dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů – VOD/33/2020, 2118/20/SEPO-SFRB na akci „Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod“ a souhlasí s realizací zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

(Podklad jednání č. 71)

 

97/21 Rekonstrukce staré radnice - zadání projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Stará radnice Havlíčkův Brod 4. etapa“ s Ing. arch. Alešem Burianem, IČO 12196584 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 59600.

(Podklad jednání č. 73)

 

98/21 Cyklostezka Ledečská - smlouva opravňující provést stavbu, služebnost

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina č. OM 66/2021 dle podkladové přílohy č. 59623 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 76)

 

99/21 Cyklostezka Ledečská - smlouva opravňující provést stavbu, služebnost

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 69/2021 dle podkladové přílohy č. 59624 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 76)

 

100/21 Změna č. 7 ÚP HB - JZ obchvat HB - smlouva zhotovitel, dohoda financování

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o financování Změny č. 7 územního plánu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 59605 s navrhovatelem této změny, společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a zplnomocňuje vedoucího odboru rozvoje města k uzavření této dohody za město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 103)

 

101/21 Změna č. 7 ÚP HB - JZ obchvat HB - smlouva zhotovitel, dohoda financování

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 60645 se zpracovatelem „Změny č. 7 Územního plánu Havlíčkův Brod“ firmou Ing. Eduard Žaluda, IČO 73580872.

(Podklad jednání č. 103)

 

102/21 Změna č. 9 ÚP HB - přeložka části SVO HB - smlouva zhotovitel, dohoda financování

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o financování Změny č. 9 územního plánu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 59616 s navrhovatelem této změny, společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a zplnomocňuje vedoucího odboru rozvoje města k uzavření této dohody za město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 104)

 

103/21 Změna č. 9 ÚP HB - přeložka části SVO HB - smlouva zhotovitel, dohoda financování

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 60639 se zpracovatelem „Změny č. 9 Územního plánu Havlíčkův Brod“ firmou Ing. Eduard Žaluda, IČO 73580872.

(Podklad jednání č. 104)

 

104/21 Dešťová kanalizace Vrchlického

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 60647 se společností STAVAK spol. s r.o., IČO 15058786, jejíž předmětem je realizaci zakázky „Dešťová kanalizace, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod“.

(Podklad jednání č. 106)

 

105/21 Vklad hmotných nepeněžitých věcí do základního kapitálu společnosti TEPLO HB s.r.o.

Rada města souhlasí s rozhodnutím města Havlíčkův Brod jakožto jediného společníka společnosti Teplo HB s.r.o. o zvýšení základního kapitálu této společnosti, o převzetí vkladové povinnosti jediným společníkem a o splnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem za podmínek uvedených v návrhu rozhodnutí, který je součástí podkladové přílohy č. 59629.

(Podklad jednání č. 81)

 

106/21 Vklad hmotných nepeněžitých věcí do základního kapitálu společnosti TEPLO HB s.r.o.

Rada města souhlasí s tím, aby město Havlíčkův Brod v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Teplo HB s.r.o. prohlásilo, že jako nepeněžitý vklad do této společnosti vnáší hmotné nemovité věci ve svém vlastnictví, jak je uvedeno v návrhu prohlášení o vnesení nemovitých věcí jako nepeněžitého vkladu do společnosti Teplo HB s.r.o., které je součástí podkladové přílohy č. 59629.

(Podklad jednání č. 81)

 

107/21 Výměna bytových jednotek - byt č. 2754/2 a 2754/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výměnu bytu číslo 12, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod a bytu číslo 2, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod za podmínek:

M. T., trvale bytem Havlíčkův Brod bude nájemcem městského bytu číslo 2, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod. Měsíční smluvní nájemné bude stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2021. Před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.  

R. N., trvale bytem Havlíčkův Brod bude nájemcem městského bytu číslo 12, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod. Měsíční smluvní nájemné bude stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2021. Před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 83)

 

108/21 Výpověď nájmu bytu - byt č. 14, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod

Rada města projednala podrobnosti plnění nájemní smlouvy č. EK 341/2018/Bre a schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník podání výpovědi nájemní smlouvy č. EK 341/2018/Bre na pronájem bytu č. 14, v domě čp. 1128, Bělohradská, Havlíčkův Brod uzavřené s M. L. a S. L., trvale bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 84)

 

109/21 Výpověď nájmu bytu - byt č. 25, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod

Rada města projednala podrobnosti plnění nájemní smlouvy č. EK 845/2014/Kuč a schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník podání výpovědi nájemní smlouvy č. EK 845/2014/Kuč na pronájem bytu č. 25, v domě čp. 1859, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod uzavřené s M. V., trvale bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 85)

 

110/21 Pronájem části pozemku č. 673 v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 673 o výměře 16 m2 v katastrálním území Perknov M. P., trvale bytem Havlíčkův Brod za účelem umístění včelínu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 86)

 

111/21 31. Podzimní knižní veletrh

Rada města souhlasí s užíváním parkovacích ploch v Patrovém parkovišti Žižkova ulice, na nově budovaném parkovišti za Krajskou knihovnou Vysočiny a na parkovišti mezi KD Ostrov a Mlýnem Havlíčkův Brod, spol. s r.o. PhDr. Markétě Hejkalové, Dolní 153, Havlíčkův Brod ve dnech 15. a 16. října 2021 při pořádání 31. Podzimního knižního veletrhu. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. Pořadatel je zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

(Podklad jednání č. 89)

 

112/21 31. Podzimní knižní veletrh

Rada města souhlasí s užíváním středové plochy Havlíčkova náměstí PhDr. Markétě Hejkalové, Dolní 153, Havlíčkův Brod ve dnech 15. a 16. října 2021 při pořádání 31. Podzimního knižního veletrhu a zároveň ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně nainstalovat na Havlíčkově náměstí 20 ks mobilních plachtových stánků. Souhlas bude platný pouze v případě, že akci nebude možné uskutečnit v areálu u KD Ostrov.

(Podklad jednání č. 89)

 

113/21 31. Podzimní knižní veletrh

Rada města schvaluje výpůjčku vestibulu Staré radnice PhDr. Markétě Hejkalové, Dolní 153, Havlíčkův Brod ve dnech 15. a 16. října 2021 při pořádání 31. Podzimního knižního veletrhu.

(Podklad jednání č. 89)

 

114/21 Pronájem bytu č. 1128/15, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 15, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod J. C.  a M. Ř., trvale bytem Havlíčkův Brod.  Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku od 1.3.2021 do 31.8.2021. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 3 let let, tj. do 29.2.2024. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 82)

 

115/21 Pronájem bytu č. 1128/18, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod V. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku od 1.3.2021 do 31.8.2021. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let, tj. do 29.2.2028 Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 82)

 

116/21 Pronájem bytu č. 1128/21, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 21, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod M. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku od 1.3.2021 do 31.8.2021. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let, tj. do 29.2.2028. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 82)

 

117/21 Platový výměr - ředitel příspěvkové organizace AZ Centrum - Středisko volného času

Rada města schvaluje platový výměr ředitel příspěvkové organizace AZ Centrum - Středisko volného času Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 60643

(Podklad jednání č. 90)

 

118/21 Pověření Odboru evidence obyvatel a matrik k projednávání přestupků dle Zákona č. 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů

Rada města pověřuje s účinností od 23. 2. 2021 projednáváním přestupků dle Zákona č. 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů Odbor evidence obyvatel a matrik.

(Podklad jednání č. 91)

 

119/21 Omezení provozu - MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049

Rada města projednala v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a vydaným "Doporučením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č.j. KHSV/03581/2021/HB/HDM/Mach" ze dne 22.2.2021 s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 omezení poskytování předškolního vzdělávání v jedné třídě (Včeličky) Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ve dnech 22.2.2021 až nejméně 2.3.2021 a toto omezení bere na vědomí.

(Podklad jednání č. 107)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta