Usnesení z jednání rady města dne 22.10.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Zuzana Mottlová, Mgr. Jana Beránková, Paed Dr. Milena Honsová, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Magdalena Kufrová, Bronislava Čechová, Ing. Karel Milichovský, Světlana Pátková, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

808/18 Žádost o čerpání rezervního fondu - Základní umělecká škola J. V. Stamice

Rada města schvaluje čerpání Rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve výši 170 tis. Kč na krytí odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace za rok 2018.

 

809/18 Přerušení činnosti školní družiny ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době podzimních prázdnin (29. a 30. října 2018) a s tímto souhlasí.

 

810/18 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 45222 "Darovací smlouvu č. 361/2018" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Krajem Vysočina, zastoupeným hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, IČO 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč účelově určeného na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu na soutěž Stavíme z Merkuru.

 

811/18 Rozpočet PO SSM HB na rok 2019

Rada města schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2019 dle podkladové přílohy č. 46220.

 

812/18 Střednědobý výhled PO SSM HB na roky 2020 - 2021

Rada města schvaluje střednědobý výhled organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na roky 2020 až 2021 dle podkladové přílohy č. 46221.

 

813/18 Schválení ročního zápisu do kronik za rok 2017

Rada města schvaluje podle zákona č. 132/2006 Sb. roční zápisy v kronice Havlíčkova Brodu, Poděbab a osad Svatý Kříž, Mendlova Ves a Ovčín.

 

814/18 Schválení plné moci k administraci projektu Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Haně Lánové pro projekt "Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod" reg. č. CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0001435  v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 46226.

 

815/18 Smlouva o zpracování osobních údajů

Rada města bere na vědomí povinnost Města HB jako správce osobních údajů ve vztahu k zajištění souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením a schvaluje uzavření smlouvy o ochraně osobních údajů dle podkladové přílohy č. 45202.

 

816/18 Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2019 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2020-2021

Rada města schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2019 dle podkladové přílohy č. 45223.

 

817/18 Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2019 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2020-2021

Rada města schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na období 2020 – 2021dle podkladové přílohy č. 45224.

 

818/18 Sociální byt č. 2612/4, Reynkova, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 4, ulice Reynkova 2612, Havlíčkův Brod s P. G. a M. H., oba trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 25.10.2018 do 24.1.2019. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

819/18 Štáflova bašta - umístění informačního panelu, provedení interiérových instalací

Rada města souhlasí s umístěním informačního panelu a provedením interiérových instalací dle podkladové přílohy č. 45203. Při realizaci budou dodrženy všechny podmínky, které stanoví orgány státní památkové péče.

 

820/18 Rekonstrukce Občinská

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce MK Občinská, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Iva Dvořáková, IČO 41275276.

 

821/18 Technické zhodnocení a opravy objektů pro výchovu a vzdělávání - projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektových dokumentací, popř. podkladů pro výběr zhotovitele na technické zhodnocení a opravy objektů pro výchovu a vzdělávání a to v rozsahu přijatého usnesení rady města č. 759/18.

 

822/18 Rekonstrukce rybníku v Herlifech - zimní údržba III/03814

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod po dobu provádění rekonstrukce sdruženého objektu s rámovou výpustí rybníku v Herlifech a vynucené uzavírky silnice III/03814 provádět její zimní údržbu a to v úseku Mírovka-Herlify po odbočku na Lipový Dvorec.

 

823/18 Rekonstrukce čp. 258

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 45218 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy vstupu a rekonstrukce fasády domu č.p. 258, Havlíčkův Brod“ firmou Stavointerier s.r.o., IČO 25943367.

 

824/18 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 13 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 46224. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

825/18 Mateřská škola Konečná - zadání projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č.169/2016 Sb.

 

826/18 Rekonstrukce Základní školy Nuselská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“ dle podkladové přílohy č. 45201 firmou RONELI SE, IČO 29316731.

 

827/18 Program ustavujícího zastupitelstva města

Rada města schvaluje program ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 45215.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta