Usnesení z jednání rady města dne 22.06.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Milena Popelová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

531/15 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje s účinností od 1.7.2015 Mgr. Milenu Popelovou ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

532/15 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování urbanistické studie na posouzení vhodnosti umístění sportovní haly v areálu u koupaliště, v areálu Na Losích a vhodnosti umístění sportovní haly u Základní školy Nuselská. Před zadáním urbanistické studie bude vytvořeno zadání stavby.

 

533/15 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření č. 1. až 2. z 06/2015 uvedená v podkladové příloze č. 28766 do období 6/2015 a pro zbytek rozpočtového období 2015 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o 1.736.300 Kč

b) zvyšují a věcně a odpovědnostně mění zatřídění limitů výdajů v částce 11.750.000 Kč.

Základní parametry rozpočtu města na rok 2015 po změnách (upravený rozpočet):

- rozpočtové příjmy 458.048.156 Kč

- rozpočtové výdaje 492.733.283 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2015 (DEFICIT) -35.673.127 Kč včetně plánovaných splátek úvěrů

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2015 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města 15/06/2015 dle podkladové přílohy č. 28766 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2015 a dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města.

 

534/15 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá ekonomickému odboru jednat s žadateli o pronájmu části pozemku č. 752/52 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

535/15 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá ekonomickému odboru zajistit úkony nutné k účasti ve výběrovém řízení, kdy předmětem řízení budou nemovitosti - pozemky č. 1032/4 a 3888/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

536/15 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. na stavbu „Komunitní dům seniorů Rozkošská“.

 

537/15 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování technicko-ekonomické studie napojení Zeleného okruhu na park u nemocnice za účelem posouzení možnosti vedení trasou okolo parkoviště.

 

538/15 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - změna investičního plánu 2015

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 28871 změnu investičního plánu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2015 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace na pořízení počítačového serveru.

 

539/15 Aktualizace odpisového plánu na rok 2015 - nemovitý majetek - Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle podkladové přílohy číslo 28872.

 

540/15 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - použití FRIM

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 použití Fondu rozvoje investičního majetku příspěvkové organizace k financování opravy části fasády - krček a tělocvična.

 

541/15 Zakázka malého rozsahu - Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 uzavřít smlouvu o dílo se zúženým předmětem rozsahu zakázky na akci "Oprava PVC v Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884"  s firmou Pavel Míka - FALIKO, IČO 183 25 297, se sídlem 390 03 Tábor, Čsl. armády 2244.

 

542/15 Žádost o zřízení přípravné třídy - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje pro školní rok 2015/2016 zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

543/15 Informace o 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města na doporučení dozorčí rady jako jediný společník společnosti Teplo HB s.r.o. tímto  v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením obchodního zákoníku, schvaluje přiloženou účetní závěrku společnosti Teplo HB s.r.o. za účetní období od 1.1. 2014 do 31.12.2014, výsledek hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku ve znění podkladové přílohy č. 28974.

 

544/15 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2015 do 31.10.2017

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky : „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2015 do 31.10.2017“ dle podkladové přílohy č. 28987.

 

545/15 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2015 do 31.10.2017

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky : „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2015 do 31.10.2017“ dle podkladové přílohy č. 28988.

 

546/15 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2015 do 31.10.2017

Rada města schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky : „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2015 do 31.10.2017“ dle podkladové přílohy č. 28989.

 

547/15 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2015 do 31.10.2017

Rada města ukládá příslušným odborům města, ředitelům příspěvkových organizací a jednateli společnosti Teplo HB s.r.o. uzavřít dodatek ke stávající smlouvě se společností Amper Market, a.s. se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00  Praha 4, IČ : 24128376, DIČ : CZ24128376 o sdružených službách dodávky elektřiny na období od 1.4.2014 do 31.3.2015 prodlužující její dobu trvání do 31.10.2015.

 

548/15 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2015 do 31.10.2017

Rada města jmenuje Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Karla Milichovského a Ing. Josefa Beneše členy hodnotící komise veřejné zakázky „ Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2015 do 31.10.2017“. Jako náhradníky jmenuje Bc. Ivanu Mojžyškovou, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Pavla Slámu, Ing. Jaroslavu Čihákovou a Petra Honsu.

 

549/15 Kogenerace na sídlištních kotelnách Výšina a Rozkošská – nájemní smlouvy se společností ČEZ Energo s.r.o.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti Na Výšině ve znění podkladové přílohy č. 28999.

 

550/15 Kogenerace na sídlištních kotelnách Výšina a Rozkošská – nájemní smlouvy se společností ČEZ Energo s.r.o.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti Rozkošská ve znění podkladové přílohy č. 29008.

 

551/15 Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení poskytnutý v rámci grantového řízení fond ASEKOL ve znění dle podkladové přílohy č. 289919 mezi ASEKOL a.s, Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČ 27373231 a příspěvkovou organizací Technické služby Havlíčkův Brod.

 

552/15 Zapůjčení mobilního pódia

Rada města schvaluje zapůjčení mobilního pódia na akci „Fotbalová pouť s Rebelem“ dne 20.6.2015 v areálu fotbalového stadionu Na Losích žadateli FC Slovan Havlíčkův Brod, Na Losích 2848, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 28920.

 

553/15 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2014

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 28968 veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2014 v částce 322 500,30 Kč bez DPH firmě Plavecká škola, Pohled, IČ 63566729, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

554/15 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2014

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 28968 veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2014 v částce 24 924,- Kč bez DPH firmě Baby club Plaváček, Žižkov II, Havlíčkův Brod, IČ 71570667, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

555/15 Veřejná podpora podnikatelským subjektům ze strany TS HB v roce 2014

Rada města poskytuje dle podkladové přílohy č. 28968 veřejnou podporu v režimu de minimis v roce 2014 v částce 744,- Kč bez DPH firmě Gynekologie- MUDr. Karel Přibyl s.r.o., Kozí 206, Havlíčkův Brod, IČ 28816927, spočívající ve snížené ceně za pronájem krytého plaveckého bazénu.

 

556/15 Aktualizace organizačního řádu TSHB

Rada města schvaluje změnu č. 2 organizačního řádu Technických služeb Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 28994 s platností od 1.7.2015.

 

557/15 Projekt Realizace průzkumných prací a analýza rizik

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla pro projekt Realizace průzkumných prací a analýza rizik jako osobu jednající jménem města.

 

558/15 Projekt realizace průzkumných prací a analýza rizik

Rada města souhlasí s podáním žádosti a uhrazením nákladů projektu Realizace průzkumných prací a analýza rizik z kapitoly č. 35 Projekty/euro-fondy. Částka bude převedena z rezervy běžných výdajů na dodávky a služby spojené s přípravou žádostí o podporu dle vyhlášených výzev. Projektu bude přiřazeno číslo organizační 2215.

 

559/15 Prodloužení smlouvy se společností T-Mobile

Rada města projednala a schvaluje prodloužení smlouvy na telekomunikační služby se společností T-Mobile Czech Republic a.s. podle přílohy č. 28961 na 2 roky to je do 31.8.2017.

 

560/15  číslo přiděleno omylem

 

561/15 Žádost o finanční příspěvek - Mikeš HB, z.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finanční daru ve výši 20.000 Kč spolku Mikeš HB, z.s., IČO 03657795, se sídlem Kokořínská 2487, 580 01 Havlíčkův Brod, na založení útulku pro kočky v Havlíčkově Brodě.

 

562/15 Žádost o použití městského znaku

Rada města projednala a schvaluje použití znaku města na cyklistických dresech, jak je uvedeno v žádosti pana Vašaty (příloha číslo 28972).

 

563/15 Autobusový přístřešek

Rada města schvaluje umístění přístřešku na autobusové zastávce Trocnovská.

 

564/15 Fond Vysočiny - dotace na stavební úpravy MŠ Příčná

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina, IČO 70890749 dle podkladové přílohy č. 28877 na „Stavební úpravy MŠ Příčná, Havlíčkův Brod“.

 

565/15 Podlicenční smlouva na dílo Typologie území ČR

Rada města souhlasí s uzavřením podlicenční smlouvy na dílo „Typologie území ČR“ s Krajem Vysočina, IČO 70890749 dle podkladové přílohy č. 28925.

 

566/15 Rekonstrukce sociálního zázemí v budově ZUŠ

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Základní umělecké školy J.V.Stamice, Havlíčkův Brod“ – první TANTI stav s.r.o., IČO 26826658, druhý PWB stavby s.r.o., IČO 01434837, třetí QATROSYSTEM spol. s r.o., IČO 15058654.

 

567/15 Rekonstrukce Smetanova náměstí - dodatek

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 28936.

 

568/15 Okružní křižovatka I/34-II/344-Chotěbořská

Rada města se seznámila s ověřovací studií na úpravu křižovatky silnice I/34 s ulicí Chotěbořskou a II/344 a ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro územní řízení této stavby.

 

569/15 Zadání urbanistické studie sportovní haly

Rada města souhlasí s rámcovým zadáním stavby sportovní haly v rozsahu dle podkladové přílohy č. 28959.

 

570/15 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 5 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 29002. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

571/15 Víceúčelové hřiště Horní Papšíkov

Rada města stanovuje pořadí u zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Víceúčelové hřiště na pozemku p.p.č.108/1, k.ú. Horní Papšíkov: první mmcité+ a.s., IČO 25330781, druhý SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, třetí VYSSPA Sport Technologie s.r.o., IČO 27967638 a ukládá odboru rozvoje města předložit radě města návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

572/15 Oprava lávky přes Sázavu Mírová - Strojírenská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 smlouvy o dílo č. 2015/004 se zhotovitelem stavby „Oprava lávky přes Sázavu Mírová - Strojírenská, Havlíčkův Brod“ firmou SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., IČO 25261282 dle podkladové přílohy č. 29016.

 

573/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 92/2015

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem, společností ELEKTROMONT HB s.r.o., IČO: 27536441, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 92/2015 na akci „Bezpečnostní a kamerový systém v areálu hřbitova Sv. Vojtěcha, Havlíčkův Brod “ dle podkladové přílohy č. 28964.

 

574/15 Rekonstrukce komunikace a parkoviště v areálu ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s pořadím nabídek zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce komunikace a parkoviště v areálu ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod“: první M-Silnice a.s., IČO 42196868, druhý WANDEL CZECH s.r.o., IČO 28977955, třetí Porr a.s., IČO 43005560 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít s vybraným zhotovitelem smlouvu o dílo a předložit radě města návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

575/15 Rekonstrukce komunikace a parkoviště v areálu ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá realizovat stavební akce „Oprava chladícího boxu ve ŠJ Prokopa Holého“ a „Celková oprava střešního pláště ploché střechy šaten ZŠ Štáflova“ a předložit radě města návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů těchto staveb.

 

576/15 Hasičská zbrojnice Zbožice

Rada města souhlasí s realizací dodatečných prací při opravě hasičské zbrojnice Zbožice a ukládá odboru rozvoje města předložit návrh rozpočtových opatření.

 

577/15 Rekonstrukce staré radnice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě“ firmou TOGET s.r.o., IČO 27716384 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 29027.

 

578/15 Zadání - stavební program Domova pro seniory Reynkova

Rada města schvaluje stavební program domova pro seniory Reynkova dle podkladové přílohy č. 29039 a ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování urbanistické studie v širších vazbách na posouzení vhodnosti umístění tohoto zařízení v návaznosti na stávající domov pro seniory Ing. arch. Jiřímu Markovi, Vratná 1545, Chotěboř.

 

579/15 Přezkoumání hospodaření města za období 2015 a další

Rada města ukládá uzavřít se spol. s r.o. AUDIT Brno, IČ 26243709, se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno dodatek smlouvy o přezkoumání hospodaření čj. EK/2777/2011/JU-1 na období 2015-16 za cenu 45.000 Kč/rok.

 

580/15 Rozpočtová opatření EO - 06/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 6/2015 dle podkladové přílohy č. 29001. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

581/15 Pronájem části pozemku č. 2792/5 a části pozemku č. 2792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 125 m2 a části pozemku č. 2792/2 o výměře 215 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod Josefu V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 2.040 Kč/rok.

 

582/15 Pronájem části pozemku č. 2792/5 a části pozemku č. 2792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 23 m2 a části pozemku č. 2792/2 o výměře 162 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod Jitce F., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.110 Kč/rok.

 

583/15 Pronájem části pozemku č. 2792/5 a části pozemku č. 2792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 60 m2 a části pozemku č. 2792/2 o výměře 90 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod Jitce F., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč/rok.

 

584/15 Pronájem části pozemku č. 2792/5 a části pozemku č. 2792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 185 m2 a části pozemku č. 2792/2 o výměře 10 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod Davidu Z., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.170 Kč/rok.

 

585/15 Pronájem části pozemku č. 2745/18 (díl č. 5) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky U Kasáren

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2745/18 o výměře 113 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Marii L., Praha 10 za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 678 Kč/rok.

 

586/15 Pronájem části pozemku č. 887/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 887/4 o výměře 60 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Zdeňce F., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 240 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku v období od 1.7.2013 do 30.6.2015.

 

587/15 Pronájem částí pozemků č. 196/1, 202 a 197 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice U Trojice

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 196/1 o výměře 4 m2, části pozemku č. 202 o výměře 29 m2 a části pozemku č. 197 o výměře 2 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Zdeňku Š., Havlíčkův Brod za účelem uložení písku a stavební sutě. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 1.7.2015 do 31.12.2015. Cena za pronájem činí 263 Kč. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání částí předmětných pozemků v období od 1.7.2013 do 30.6.2015.

 

588/15 Pronájem pozemků č. 385/12, 421/3 a 2280/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod - ulice Lidická

Rada města neschvaluje pronájem pozemků č. 385/12, 421/3 a 2280/4, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

589/15 Pronájem části pozemku č. 546/14 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Losích

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 546/14 o výměře 90 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Vladimíru N., Havlíčkův Brod za účelem provozování předzahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 1 Kč/m2/den, tj. 6.480 Kč/rok.

 

590/15 Smlouva o pronájmu nebytových prostor - Radniční restaurace

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru - Radniční restaurace v čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod s Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod, IČ: 60126817, se sídlem Bratříků 851, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 28997.

 

591/15 Smlouva zakládající právo provést stavbu - lokalita Rozkoš

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy zakládající právo provést stavbu se společností BT Stavby s.r.o., IČ: 03475786, se sídlem Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, jejímž předmětem je stavba dvou parkovacích míst na pozemku č. 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

592/15 Výpověď nájmu bytu č. 2795/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 745/12 ze dne 27.8.2012.

 

593/15 Výpověď nájmu bytu č. 2795/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2288 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník podání výpovědi z nájmu bytu číslo 8, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod Mileně L., Havlíčkův Brod.

 

594/15 Pronájem bytu ze sociálního pořadníku č. 2613/6, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 6, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod Antonínu E., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou 1 roku s účinností od 1.7.2015 do 30.6.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

595/15 Pronájem bytu č. 1128/24, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 24 o velikosti 2 + KK v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Lukáši Š., Studená. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 3 let, počínaje dnem 3.8.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

596/15 Žádost o dodatečné povolení instalace satelitu

Rada města neschvaluje instalaci sušáků na prádlo a instalaci satelitů na zábradlí balkonů a na vnější plášť budovy v domech Smetanovo náměstí, čp. 1857, 1859, 1860 v Havlíčkově Brodě.

 

597/15 Plán jednání rady města na druhé pololetí roku 2015

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2015 v termínech: 13.7., 24.8., 31.8., 21.9., 5.10., 12.10., 2.11., 30.11., 21.12.

 

598/15 Výběrové řízení na prodej pozemků č. 1032/4 a 3888/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s podáním nabídky na koupi pozemků č. 3888/1 o výměře 391 m2 a 1032/4 o výměře 208 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu stanovenou při jednání rady města. Prodávajícím je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

599/15 Výběrové řízení na prodej pozemků č. 1032/4 a 3888/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s úhradou 10% z minimální kupní ceny, tj. 50 tis. Kč na účet prodávajícího - Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta