Usnesení z jednání rady města dne 22. 3. 2010Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Renáta Borkovcová, DiS., JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Mgr. Věra Gablechová, Jan Zimmermann, JUDr. Lubomír Málek, Ing. Josef Beneš, Jan Schwarz

 

222/10 Program jednání březnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání březnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 13369.

 

223/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města revokuje své usnesení č: 165/10 a nahrazuje jej následujícím textem:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2010 Loutkovému divadlu Havlíčkův Brod o.p.s. ve výši 30.000 Kč. Dotace bude poskytnuta podle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

224/10 Žádost o příspěvek na reprezentaci města

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Jiřímu B.

 

225/10 Žádost FC Slovanu o finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru FC Slovanu Havlíčkův Brod ve výši 10.000 Kč na účast žáků v turnaji v Brixenu z kapitoly 22, střediska 9809 - partnerská města.

 

226/10 Žádost Anglické mateřské školy The Tiny o mimořádné finanční prostředky

Rada města bere na vědomí žádost Anglické mateřské školy The Tiny, v.o.s. o finanční podporu a doporučuje zastupitelstvu města poskytnout této mateřské škole mimořádnou dotaci.

 

227/10 Konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Havlíčkova Brodu AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením §  166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace města AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času s předpokládaným nástupem 1.7.2010.

 

228/10 Konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Havlíčkova Brodu AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města jmenuje za členy konkursní komise působící v konkursním řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času Ing. Tomáše Hermanna (předseda komise), Mgr. Lenku Šoposkou, Mgr. Evu Chvátalovou, Mgr. Dagmar Formánkovou, Mgr. Miroslava Němce a Květu Cempírkovou. Funkcí tajemníka komise je pověřena Bc. Jana Králová.

 

229/10 Konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Havlíčkova Brodu AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje text oznámení o konkursu na obsazení místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Havlíčkova Brodu AZ CENTRUM - Středisko volného času ve znění podkladové přílohy č. 13245 a ukládá odboru sociálních věcí a školství toto oznámení zveřejnit na úřední desce a internetových stránkách města, v Havlíčkobrodských listech, ve školském zařízení, kde je konkurs vyhlašován a v týdeníku Cesta Vrchovinou a deníku Havlíčkobrodský Deník.

 

230/10 Výpůjčka části ppč. 792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 792/2 o výměře 95 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod MUDr. Martinu H., Havlíčkův Brod, za účelem zřízení provizorního přístupu k objektu ordinace zubních lékařů. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.4.2010 do 30.9.2010.

 

231/10 Změna nájemní smlouvy č. HO 001/2006

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 001/2006 uzavřené mezi Městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, 582 53 Štoky, jehož předmětem je navýšení nájemného na 1.025.815 Kč/rok.

 

232/10 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 186/2000/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 186/2000/Ho uzavřené s Davidem M., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku ppč. 1225 o výměře 13 m2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu za účelem užívání zahrady dohodou ke dni 31.12.2010.

 

233/10 Odběr vody z vodního díla - retenční nádrže v k.ú. Termesivy

Rada města schvaluje vydání souhlasu k odběru vody z vodního díla - retenční nádrže na pozemku vedeném v katastru nemovitostí parcelní č. 453 v k.ú. Termesivy, Lesům České republiky s.p., Lesní správě Ledeč nad Sázavou, Zahradní 1226, Ledeč nad Sázavou. Jedná se o odběr vody na zavlažování produkčních ploch lesních školek areálu Mírovka z uvedené retenční nádrže ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vydaný souhlas je jednou z požadovaných příloh k žádosti o povolení odběru vody podané odboru životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod, který následovně vydá rozhodnutí k odběru vody.

 

234/10 RELAXA a.s. - žádost o provedení stavebních úprav

Rada města schvaluje uzavření "Dodatku č. 6" ke "Smlouvě o pronájmu nebytových prostor" ve znění podkladové přílohy č.  13265 s firmou RELAXA a.s., se sídlem Ždírec 21, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 609 16 508.

 

235/10 Novelizace "Zásad nakládání s nemovitým majetkem města"

Rada města schvaluje novelizaci "Zásad nakládání s nemovitým majetkem" ve znění podkladové přílohy č. 13328.

 

236/10 Novelizace "Zásad nakládání s nemovitým majetkem města"

Rada města schvaluje u nájemních smluv na pozemky a nebytové prostory uzavíraných po 1. dubnu 2010 a při uzavírání dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám sjednávat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

237/10 Prominutí poplatků a úroků z prodlení

Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení za pronájem bytových a nebytových prostor v majetku města a doporučuje zastupitelstvu města prominout části poplatků a úroků z prodlení dle odůvodnění podkladového materiálu č. 221/2010.

 

238/10 Stížnost na vyúčtování služeb za pronájem kanceláře v budově čp. 91

Rada města schvaluje prominutí části úroků z prodlení za vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytového prostoru č. 13 v čp. 91 Havlíčkovo nám.91, Havlíčkův Brod Ing. Aloisovi P. za rok 2008. Rada města stanovuje částku k úhradě ve výši 1 046 Kč a termín zaplacení úroku z prodlení do 31.5.2010. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy ve výši 9 420 Kč.

 

239/10 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  55 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Věře M., Okrouhlice. Bude uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.5. 2010. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

240/10 Pronájem bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě čp. 2763 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Drahomíře S., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5. 2010 za podmínky současného uvolnění stávajícího bytu. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

241/10 H. Brod, ZTV U Rybníčku II. etapa, kabel nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 803/1, 785/1, 785/20 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

242/10 H. Brod, U Rybníčku, vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 802/17 a 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

243/10 T-Mob-lokální Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 752/5, 2259/51 a 2259/68 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního

 

244/10 Plynofikace Sluneční hora, 37 RD, Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1646/7, 1646/8, 1661/5 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

245/10 Žádost  Oblastní charity Havlíčkův Brod o podnájem v nebytových prostorech čp.188.

Rada města souhlasí s pronajmutím  kanceláře v objektu čp.188,ulice B.Němcové, Havlíčkův Brod Občanskému sdružení TreMediaS se sídlem Okružní 935,Třebíč, IČ :22731946   nájemcem - Oblastní charitou Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č.13384.

 

246/10 Smlouva zakládající právo provést stavbu - okružní křižovatka

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č.13251 s krajem Vysočina.

 

247/10 Smlouva o přeložce distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o přeložce distribučního zařízení dle podkladové přílohy č. 13280.

 

248/10 Smlouvu o právu provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provedení stavby č. 669/RSM/2010 s Českými dráhami, IČ 70994226 dle podkladové přílohy č.13282.

 

249/10 Křižovatka Šmolovy

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu nasvětleného místa pro přecházení přes silnici I/34 v místní části Šmolovy.

 

250/10 Veřejné osvětlení Poděbaby

Rada města se seznámila se žádostí osadního výboru v Poděbabech na rozšíření veřejného osvětlení a ukládá odboru rozvoje města pokračovat v přípravě stavby celkové rekonstrukce osvětlení v této místní části.

 

251/10 Odvod dešťových vod - Termesivy

Rada města ukládá odboru rozvoje města prověřit odvod dešťových vod z komunikací v místní části Termesivy a ve spolupráci s odborem správy majetku provést nápravná opatření.

 

252/10 Dohoda o provedení stavby - rekonstrukce Jihlavská

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby Rekonstrukce komunikace ul. Jihlavská, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 13342.

 

253/10 Dohoda o provedení stavby - rekonstrukce Jihlavská

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby Rekonstrukce komunikace ul. Jihlavská, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.13343.

 

254/10 Dohoda o provedení stavby - opěrná zeď MŠ Nad Tratí

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby dle podkladové přílohy č. 13348.

 

255/10 Cihlářský potok - autorský dozor

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít upravený dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č.13358 na výkon autorského dozoru při akci Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce se společností ŠINDLAR s.r.o., IČ 26003236.

 

256/10 Přeložka plynovodní přípojky Tělocvična Sady

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 13367 VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupenou RWE Distribuční služby s.r.o., IČ 27935311.

 

257/10 Dohoda o provednení stavby - komunikace Žižkov

Rada města ukládá odboru rozvoje města  uzavřít dohody o provedení stavby s vlastníky pozemku parc.č. 1646/5, parc.č. 1646/134, parc.č. 1646/132, parc.č.1646/133, parc.č. 3032/15, parc.č. 1646/135, parc.č. 1646/136 a parc.č. 1646/137 ve znění vzoru dle podkladové přílohy č. 13370.

 

258/10 Smlouva zakládající právo provést stavbu-rekonstrukce Jihlavská

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvu zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 13380 s krajem Vysočina.

 

259/10 Smlouva zakládající právo provést stavbu-rekonstrukce Havlíčkova

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvu zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 13383 s krajem Vysočina.

 

260/10 Účast zástupce města na středověkých slavnostech 1. dubna v Brielle

Rada města schvaluje účast zástupce města Jana Schwarze na městských slavnostech 1. dubna v nizozemském partnerském městě Brielle ve dnech 31. 3. - 4. 4. 2010.

 

261/10 Nominace zástupce do Rady sdružení FOKUS Vysočina

Rada města nominuje za město Havlíčkův Brod do rady sdružení Fokus Vysočina Mgr. Marka Topolovského.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka