Usnesení z jednání rady města dne 21.6.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Milena Popelová, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Jukl, Ing. Markéta Firychová, Ing. Eva Nigošová

 

335/21 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá vedení města vést jednání s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod o možnosti zřízení expozice nálezů z archeologického průzkumu prováděného při výstavbě jihovýchodního obchvatu města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 314)

 

336/21 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Havlíčkův Brod, U Školy 4342

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Havlíčkův Brod, U Školy 4342 dle podkladové přílohy číslo 63296. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 289)

 

337/21 Aktualizace č. I Investičního plánu 2021 a žádost o použití Investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje Aktualizaci č. I Investičního plánu 2021 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace dle podkladové přílohy číslo 63308.

(Podklad jednání č. 293)

 

338/21 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě dle podkladové přílohy číslo 63325. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 303)

 

339/21 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě dle podkladové přílohy číslo 63298. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 290)

 

340/21 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 63306 darovací smlouvu č. 1/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, IČO 05805601, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 15 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených s "Motivačním programem pro žáky 9. tříd" v roce 2021.

(Podklad jednání č. 292)

 

341/21 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 63307 darovací smlouvu č. 2/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a J.K., trvale bytem 580 01 Havlíčkův Brod, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 20 tis. Kč účelově určeného na podporu studia žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a na nákup pomůcek pro zajištění distanční výuky. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 292)

 

342/21 Odpis nedobytných pohledávek klientů PO SSM HB

Rada města schvaluje odpis nedobytných pohledávek klientů Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 63323.

(Podklad jednání č. 301)

 

343/21 Neúčelový finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí neúčelového finančního daru PO SSM HB dle podkladové přílohy č. 63324. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 302)

 

344/21 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie pro období od 1.11.2021 do 31.10.2023

Rada města na základě výsledku elektronické aukce a doporučení výběrové komise stanovuje vítězem zakázky "Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2021 do 31.10.2023" společnost Microenergy s.r.o., IČO:08516570, Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, a ukládá jednatelům společností Teplo HB s.r.o. a Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o., příslušným odborům města a ředitelům příspěvkových organizací s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na období od 1.11.2021 do 31.10.2023.

(Podklad jednání č. 291)

 

345/21 Zapůjčení mobilního pódia – SDH Termesivy – revokace usnesení

Rada města ruší své usnesení č. 607/20 ze dne 5.10.2020 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: Rada města schvaluje bezplatné vypůjčení mobilního pódia včetně dopravy, montáže a demontáže žadateli: Sbor dobrovolných hasičů Termesivy na akci pořádanou dne 28.8.2021 dle podkladové přílohy č. 63309 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně tyto služby poskytnout.

(Podklad jednání č. 294)

 

346/21 Žádost o využití hřiště na Plovárenské

Rada města schvaluje žadateli SHOW YOUR HELP z.s., Havlíčkovo nám. 161, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 05467471 zapůjčení dvou tartanových hřišť v areálu Plovárenská včetně sportovních pomůcek (2x fotbalový míč, 2x síť), poskytnutí elektrické přípojky, a to dne 18.9. 2021 od 8:00 hod. do 18:00 hod. na pořádání turnaje v nohejbale v rámci sbírky viz. podkladová příloha č. 63311 Žadatel uhradí náklady spojené s požadovanými službami dle platného ceníku, umožní veřejnosti přístup do areálu a po skončení akce provede úklid.

(Podklad jednání č. 295)

 

347/21 Žádost o využití tělocvičny zimního stadionu

Rada města schvaluje hokejovému klubu BK Havlíčkův Brod, z.s, bezplatné využití tělocvičny zimního stadionu pro akci sportovní dopoledne Mateřských škol dle podkladové přílohy č. 63310 ve dnech 14.6., 16.6. a 18.6.2021.

(Podklad jednání č. 296)

 

348/21 Změna č. 4 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2021

Rada města schvaluje změnu č. 4 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2021 dle podkladové přílohy č. 63312.

(Podklad jednání č. 304)

 

349/21 Atletický areál Na Losích - sportovní den ZŠ Nuselská

Rada města souhlasí s bezplatným poskytnutím atletického areálu Na Losích a odvoz dětí autobusy MHD pro žadatele ZŠ Nuselská na pořádání sportovní akce pro žáky 1. stupně ve dnech 23.6. a 24.6.2021 (viz podkladová příloha č. 63343) a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tyto služby zajistit.

(Podklad jednání č. 313)

 

350/21 Žádost TJ Jiskra - sportovní den

Rada města souhlasí s bezplatným poskytnutím cca 10 ks stánků, bezplatný výlep reklamních plakátů v autobusech MHD, přistavení nádob na odpad a likvidaci odpadů na akci: „Sportovní den“ dne 31.7.2021 od 13 hod. do 18 hod. ve sportovních areálech Na Losích (viz podkladová příloha č. 63344) a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tyto služby zajistit.

(Podklad jednání č. 315)

 

351/21 Světelná signalizace Masarykova - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 12PO-001020 (P/ZS/24/2021) dle podkladové přílohy č. 63314 s Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

(Podklad jednání č. 297)

 

352/21 Dešťová kanalizace Vrchlického

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 63283 se zhotovitelem stavby „Dešťová kanalizace – ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod“ společností STAVAK spol. s r.o., IČO 15058786.

(Podklad jednání č. 298)

 

353/21 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízené věcného břemene - přeložka plynovodu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízené věcného břemene č. 8800104243/1/BVB/P dle podkladové přílohy č. 63316 se společností GasNet s.r.o., IČO 27295567 zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311.

(Podklad jednání č. 299)

 

354/21 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizace Mírovka

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.  PVL-1422/2021/SML  dle podkladové přílohy č. 63320 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953.

(Podklad jednání č. 300)

 

355/21 Rekonstrukce plaveckého bazénu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování ověřovací studie na umístění krytého plaveckého bazénu v prostoru u letního koupaliště.

(Podklad jednání č. 306)

 

356/21 Rekonstrukce plaveckého bazénu

Rada města ukládá odboru rozvoje města po upřesnění investičního záměru zadat zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení na rekonstrukci jižní tribuny stávajícího zimního stadionu.

(Podklad jednání č. 306)

 

357/21 Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská – Perknov, nájemní smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy č. 49N21/18 dle podkladové přílohy č. 63339 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774.

(Podklad jednání č. 307)

 

358/21 Žádost o ukončení nájmu dohodou - čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. EK 057/2016/DSl uzavřené s J. V., bytem Havlíčkův Brod, na pronájem nebytových prostor v čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod, dohodou ke dni 30.6.2021.

(Podklad jednání č. 308)

 

359/21 číslo usnesení bylo přiděleno omylem

 

360/21 ME v Softballu ve dnech 12. - 17.7.2021

Rada města ukládá Odboru vnějších a vnitřních vztahů Městského úřadu Havlíčkův Brod zajistit součinnost při zajištění akce Mistrovství Evropy v Softballu, konaného ve dnech 12. až 17.7.2021 dle požadavku uvedeného v bodě 2. b) podkladové přílohy č. 63286.

(Podklad jednání č. 288)

 

361/21 ME v Softballu ve dnech 12. - 17.7.2021

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit součinnost při zajištění akce Mistrovství Evropy v Softballu, konaného ve dnech 12. až 17.7.2021 dle požadavků uvedených v bodě 1 a  v bodě 2. a) podkladové přílohy č. 63286.

(Podklad jednání č. 288)

 

362/21 Havlíčkobrodský půlmaraton 2021

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout zázemí areálu sportoviště Plovárenská spolku Sport Factory Team, z.s. a zajistit součinnost v rozsahu požadavků uvedených v podkladové příloze č. 63256 při pořádání 9. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 25. září 2021.

(Podklad jednání č. 311)

 

363/21 Havlíčkobrodský půlmaraton 2021

Rada města schvaluje povolení částečného omezení dopravy v ulicích V Rámech, Trčkova a Havlíčkově náměstí, Na Bojišti, Sázavská, Na Losích a chodníku na ulici Bělohradská dle podkladové přílohy č. 63255 při pořádání 9. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 25. září 2021.

(Podklad jednání č. 311)

 

364/21 Plán jednání rady města na II. pololetí roku 2021

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2021 v termínech:

19.7., 2.8., 23.8., 13.9., 20.9., 4.10., 25 .10., 8.11., 29.11., 6.12., 20.12.

(Podklad jednání č. 312)

 

365/21 Veřejná obchodní soutěž - čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v I. PP čp. 87 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.

Nájemce:  Ondřej Včela, IČO: 735 87 818, Na Bradle 957, Světlá nad Sázavou

Účel pronájmu: provozování "britského královského pubu"

Výše nájemného: 400 Kč/m2/rok.

Nájemné bude hrazeno od data: 1.10. 2021

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 309)

 

366/21 Pronájem části pozemku č. 1063 v k.ú. Mírovka

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku č. 1063 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Mírovka.

(Podklad jednání č. 310)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta