Usnesení z jednání rady města dne 21.12.2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Ing. Eva Nigošová, Ing. Jana Deveci, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

745/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru řídit a aktualizovat změny rozpočtu a hospodaření města v souladu se schváleným dokumentem - Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2022-23 dle usnesení zastupitelstva města č. 243/20.

(Podklad jednání č. 642)

 

746/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města řídit a aktualizovat Plán obnovy a rozvoje majetku města v souladu se schváleným dokumentem - Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2022-23 dle usnesení zastupitelstva města č. 243/20.

(Podklad jednání č. 642)

 

747/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu navazující na schválené a platné plánovací dokumenty a rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty), závěry a deklarace v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20, 245/20.

(Podklad jednání č. 642)

 

748/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá příspěvkovým organizacím a odborům města pro zajištění bilančně vyrovnaného a dlouhodobě udržitelného finančního hospodaření města a zřizovaných příspěvkových organizací, pro nové projekty a investiční záměry s hodnotou jednotlivého projektu 3 mil. Kč a výše zpracovat a projednat studii finančních dopadů pro fázi realizace a následnou provozní fázi využívání projektu.

(Podklad jednání č. 642)

 

749/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zahájit přípravné práce vedoucí k realizaci stavby Rekonstrukce Kyjovská v roce 2022.

(Podklad jednání č. 642)

 

750/20 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 696/20 ze dne 16.11.2020. Žadatelka od pronájmu bytu odstoupila.

(Podklad jednání č. 621)

 

751/20 Žádost „ Děti do bruslí“

Rada města schvaluje prodloužení platnosti smlouvy č.115/2020 ze dne 30.9.2020 o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu v Havlíčkově Brodě se spolkem Děti do bruslí, z.s., Na Palici 342, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 04537483, ve znění dodatku č. 1 nájemní smlouvy dle podkladové přílohy č. 58377. Termín platnosti smlouvy se prodlužuje do 30.4.2021 nebo do ukončení hokejových soutěží BK Havlíčkův Brod, podle toho co nastane dříve.

(Podklad jednání č. 630)

 

752/20 Poskytnutí finančního daru

Rada města schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 59385 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, IČ: 70188041 a společností Mamografie HB s.r.o., se sídlem Vrabčí Trh 187, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 055 73 238, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu provozu útulku pro psy v Mírovce.

(Podklad jednání č. 631)

 

753/20 Splátky dotací poskytnutých dle „Zásad“ pro rok 2021

Rada města na základě čl. VII odst. 5 „Zásad“ schvaluje níže uvedeným příjemcům finančních podpor čtvrtletní splátky dotací pro rok 2021:

- ADIVADLO z. s., IČO 682 13 972, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 165.750,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 41.437,50,- Kč)

- Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 005 28 951, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 119.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 29.750,- Kč)

- BK Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 27 734, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 3.400.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 850.000,- Kč)

- BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., IČO 082 75 416, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 722.500,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 180.625,- Kč)

- BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s., 226 11 878, Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 127.500,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 31.875,- Kč)

- CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., IČO 274 70 148, Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 119.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 29.750,- Kč)

- FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s., IČO 265 85 162, Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 1.806.250,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 451.562,50,- Kč)

- Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 601 27 848, Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 127.500,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 31.875,- Kč)

- KD Ostrov s.r.o., IČO 269 51 444, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 637.500,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 159.375,- Kč)

- Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček, IČO 150 60 233, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 119.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 29.750,- Kč)

- Orel jednota Havlíčkův Brod (pořádání kulturních akcí), IČO 751 05 586, Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 722.500,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 180.625,- Kč) 

- STAMIC CREATIVE, s.r.o., IČO 284 20 721, V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč - schválená dotace ve výši 110.500,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 27.625,- Kč)

- Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 150 59 146, Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 187.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 46.750,- Kč)

- Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 3.612.500,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 903.125,- Kč)

- Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 028 80 741, Ledečská 4069, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 297.500,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 74.375,- Kč)

- TJ SOKOL MÍROVKA, z.s., IČO 464 85 465, Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 119.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 29.750,- Kč)

- TSM Fanatic, IČO 013 55 708, Žižkov II. 1293, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 119.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 29.750,- Kč).

 

Splátky finančních podpor budou vyplaceny ve čtvrtletních platbách následovně:

- 1. splátka bude vyplacena do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 30 dnů po 1. lednu 2021,

- 2. splátka do 15.4.2021,

- 3. splátka do 15.7. 2021, 

- 4. splátka do 15.10.2021.

(Podklad jednání č. 639)

 

754/20 Pacht rybníka parc. č. 33 v k. ú. Květnov

Rada města schvaluje pacht pozemkové parcely parc. č. 33 (rybník) o výměře 868 m2 v k.ú. Květnov k účelu stanovenému v pachtovní smlouvě dle podkladové přílohy č. 59399(pachtovní smlouva).

Pachtýř: J. J., 580 01 Havlíčkův Brod

Výše pachtovného: 4,60 Kč/m2/rok.

(Podklad jednání č. 627)

 

755/20 Rozpočtové opatření OŘP/1/2020

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo OŘP/1/2020 kapitoly 35 - Oddělení řízení projektů dle podkladové přílohy číslo 59393.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

(Podklad jednání č. 626)

 

756/20 Zadávací řízení - Dům dostupného bydlení

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení dělené na dvě části na dodavatele stavby „Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 59388 až 59392.

(Podklad jednání č. 625)

 

757/20 Zadávací řízení - Dům dostupného bydlení

Rada města pověřuje k hodnocení nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Jukl a jejich náhradníky Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Lucie Mesteková a Ing. Josef Beneš.

(Podklad jednání č. 625)

 

758/20 Zadání zakázky Krytý plavecký bazén Havlíčkův Brod - zesílení dřevěné stropní konstrukce

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby města Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu se společností MKS real s.r.o., IČO 07037210 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 59403n a provedení technického zabezpečení a realizaci zakázky „Krytý bazén Havlíčkův Brod – zesílení dřevěné stropní konstrukce“. Financování závazku z uzavřené smlouvy zajistí příspěvková organizace Technické služby města Havlíčkův Brod změnou priorit ve schváleném investičním plánu 2021 z prostředků alokovaných ve fondu investic a v rezervním fondu.

(Podklad jednání č. 628)

 

759/20 Výměna bytových jednotek - byt č. 2754/1 a 2754/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výměnu bytu číslo 1, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod a bytu číslo 12, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod za podmínek:

J. P., trvale bytem Havlíčkův Brod bude nájemcem městského bytu číslo 1, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod. Měsíční smluvní nájemné bude stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou s účinností od 1.1.2021 do 30.6.2021. Před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.  

M. T., trvale bytem Havlíčkův Brod bude nájemcem městského bytu číslo 12, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod. Měsíční smluvní nájemné bude stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou s účinností od 1.1.2021 do 30.6.2021. Před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 632)

 

760/20 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/13, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 13 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 3, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod, nejpozději do 28.2.2021, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

(Podklad jednání č. 633)

 

761/20 Veřejná obchodní soutěž - čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání ve 2. PP čp. 1128, ulice Bělohradská v Havlíčkově Brodě.

Nájemce: Oblastní charita Havlíčkův Brod. B.Němcové 188, Havlíčkův Brod                                  

Účel pronájmu: Skladové prostory.

Výše nájemného: 315 Kč/m2/rok

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 635)

 

762/20 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - čp. 3241, Na Výšině, Havlíčkův Brod - změna podmínek nájmu

Rada města ruší povinnost využívat na základě smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby činnosti pečovatelské služby poskytované příspěvkovou organizací Sociální služby města Havlíčkova Brodu, jako jednu ze základních podmínek pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou čp. 3241, Na Výšině, Havlíčkův Brod. Stávající nájemní smlouvy budou upraveny dodatky.

(Podklad jednání č. 634)

 

763/20 Nebytové prostory - opatření v souvislosti s nouzovým stavem a krizovými opatřeními vlády

Rada města schvaluje slevu na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání včetně vybavení, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za období od 1.10.2020 do 31.12.2020 ve výši 50 % nájemcům, kterým byl v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 1.10.2020 do 31.12.2020. Sleva bude poskytnuta pouze nájemcům, kteří mají vyrovnány nebo dohodnutým způsobem řešeny všechny své závazky vůči městu Havlíčkův Brod. Poskytnutí slevy na nájemném se nevztahuje na subjekty zřizované Krajem Vysočina či organizačními složkami státu.

(Podklad jednání č. 636)

 

764/20 Záměr věcného práva stavby - Tréninkové centrum mládeže FC Slovan Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zveřejnění záměru zřízení věcného práva stavby na pozemcích č. 561/1, 564/17, 566/1, 561/3, 561/14, st. 5035, v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem výstavby "Tréninkového centra mládeže FC Slovan Havlíčkův Brod."

(Podklad jednání č. 637)

 

765/20 Rozpočtová opatření EO - 12/2020 za 11/2020

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření předkládaná správcem EO  MěÚ pro období 12/2020 v podkladových přílohách č. 59401  č. 59404. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu zmocnění uvedeného v usnesení zastupitelstva města č. 245/19 ze dne 16.12.2019.

(Podklad jednání č. 638)

 

766/20 Plán jednání rady města na I. pololetí roku 2021

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2021 v  termínech:  11.1, 25.1., 1.2., 22.2., 8.3., 29.3., 19.4., 26.4., 17.5., 31.5., 21.6., 28.6.

(Podklad jednání č. 641)

 

767/20 Úprava rozpočtu přímých NIV k 7.12.2020 - mimořádné odměny za péči o děti v určených školách v době podzimního nouzového stavu

Rada města schvaluje v souvislosti se zajištěním péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí v určených školách v době od 14.10.2020 do 27.11.2020 mimořádnou odměnu dle podkladové přílohy číslo 58354 pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

(Podklad jednání č. 624)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta