Usnesení z jednání rady města dne 21.12.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Beneš

 

952/18 Poskytnutí finančního daru

Rada města schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 46750 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, IČ: 70188041 a společností Mamografie HB s.r.o., se sídlem Vrabčí Trh 187, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 055 73 238, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 6000 Kč, který je účelově určen na pořízení krmiva pro psí útulek.

 

953/18 III/03810 – Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3 - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky „III/03810 – Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

954/18 Plán jednání rady města na I. pololetí roku 2019

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2019 v termínech:  7.1, 28.1., 18.2., 25.2., 11.3., 25.3., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 3.6., 24.6.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta