Usnesení z jednání rady města dne 21. 3. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Veronika Prchalová, Blažena Polyaková, Ing. Miroslav Sommer, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Josef Beneš, JUDr. Lubomír Málek, Jan Zimmermann, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Mgr. Miloš Fikar

 

239/11 Odpisový plán - soubor šatních skříněk - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - soubor šatních skříněk dle podkladové přílohy č. 16014.

 

240/11 Organizační řád příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje aktualizovaný Organizační řád příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dle podkladové přílohy č. 16017 s platností od 1.4.2011.

 

241/11 Veřejná zakázka na zprostředkovatele výběru na dodávky plynu

Rada města schvaluje Smlouvu o společném postupu a centrálním zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele ve znění podkladové přílohy č. 15961.

 

242/11 Informace o 2. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 10.3.2011 ve znění podkladové přílohy č. 15964 a stanovuje hodnotící kritéria práce ředitele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na 1. pololetí roku 2011 navržená dozorčí radou.

 

243/11 Zahraniční služební cesta - Brielle

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace města Havlíčkův Brod do partnerského města Brielle ve složení: Ing. Tomáš Hermann, Ing. Ivan Kuželka a Renáta Borkovcová, DiS. ve dnech 30.03. - 03.04.2011.

 

244/11 Nedělní koncerty na Havlíčkově náměstí

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů závazně objednat účinkující včetně zvučení pro jednotlivá nedělní vystoupení na Havlíčkově náměstí, a to na dny 03.07., 17.07., 24.07., 31.07., 14.08. a 21.08.2011. Náklady plynoucí z těchto objednávek budou hrazeny z kap. 22, č.org. 202.

 

245/11 Rozpočtové opatření OVVV č. 3/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 15963. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

246/11 Rozpočtové opatření OVVV č. 3/2011 a 4/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 16034. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

247/11 Koncepce kultury města Havlíčkova Brodu - hodnocení

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění Koncepce kultury Města Havlíčkův Brod za rok 2010 dle podkladových příloh č.16006 a 16007 a doporučuje zastupitelstvu města její schválení. 

 

 

248/11 Použití znaku města na propagačních materiálech "Dne zahradní a komunální techniky"

Rada města souhlasí s použitím znaku města na propagačních materiálech vydaných společností Vydavatelství Profi Press s. r. o. při příležitosti konání "Dne zahradní a komunální techniky" konané ve dnech 15.a 16.6. 2011

 

249/11 Změna smlouvy se společností EKOLAMP s.r.o. o umístění malých sběrných nádob na úsporné kompaktní zářivky a výbojky

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 "Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru" se společností EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27248801 dle podkladové přílohy č. 15922.

 

250/11 Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním koeficientu daně z nemovitostí.

Rada města projednala Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů daně z nemovitostí s aplikací místního koeficientu 2 účinné od 1.1.2012 a ukládá předložit návrh obecně závazné vyhlášky k projednání zastupitelstvu města.

 

251/11 Rozpočtová opatření v kompetenci RM - Ekonomický odbor 03/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 3/2011 za kapitoly kap 41 (EO), kap. 28 OSV - soc dávky, kap. 35 (projekty) a kap.22 (OEM sčítání lidu) dle podkladové přílohy č. 16022. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

252/11 Cihlářský potok - žádost Českého zahrádkářského svazu, informace o stavbě

Rada města ukládá odboru rozvoje města projednat s poskytovatelem Státní fondem životního prostředí změnu projektu „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce Havlíčkův Brod“, která spočívající v úpravě plánu výsadeb v souladu s doporučením Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky dle podkladové přílohy č. 15945 a v případě odsouhlasení změny tuto v upraveném rozsahu realizovat.

 

253/11 Cihlářský potok - žádost Českého zahrádkářského svazu, informace o stavbě

Rada města ukládá odboru rozvoje města projednat s poskytovatelem Státní fondem životního prostředí změnu projektu „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce Havlíčkův Brod“, která spočívající v úpravě toku pod koupaliště dle podkladové přílohy č. 15919 a v případě odsouhlasení změny tuto v upraveném rozsahu realizovat.

 

254/11 Salónek na zimním stadionu

Rada města neschvaluje zřízení věcného břemene užívání části stadionu v objektu č.p. 2777 v Havlíčkově Brodě.

 

255/11 Provozní řád školního víceúčelového hřiště

Rada města schvaluje provozní řád školního víceúčelového hřiště a kalkulace provozních nákladů při pronájmu víceúčelového sportovního hřiště u Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884, IČ: 70910995, Konečná 1884, Havlíčkův Brod dle pokladové přílohy č. 16024.

 

256/11 Provozní řád školního víceúčelového hřiště

Rada města schvaluje změnu provozního řádu školního víceúčelového hřiště u Základní školy a Mateřské školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, IČ: 70910987, Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 16026.

 

257/11 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a Evou B., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 16001.

 

258/11 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a Martou Z., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 15993.

 

259/11 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a Zdenou S., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 15981.

 

260/11 Pronájem bytu ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě čp. 2613 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Aleně E., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK, počínaje dnem 1.5. 2011, na dobu neurčitou. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

261/11 Pronájem bytu ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě čp. 2612, Reynkova ul., Havlíčkův Brod Olze M., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK, počínaje dnem 1.5. 1011, na dobu neurčitou. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

262/11 Pronájem bytu č.  13 U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  13 o velikosti 1+ 0 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod Hermíně D. a Marku D. a to na dobu určitou, počínaje dnem 1.5. 2011 do 30.4. 2012. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního  nájemného a služeb.

 

263/11 Žádost o výměnu bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4 v domě čp. 2796 Sídliště Pražská manželům Z., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5. 2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Zároveň bude k datu 1.5. 2011 předán Městu byt v domě čp. 2761, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod.

 

264/11 Pronájem bytu č. 1 Na Výšině 3219, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 Na Výšině 3219, Havlíčkův Brod Pavlu M. a Magdaleně M. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AKS na dobu neurčitou za stávajících podmínek (cena/m2), počínaje dnem 1.5.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Zároveň bude k 1.5.2011 Městu vrácen byt na Smetanově náměstí 1880, Havlíčkův Brod.

 

265/11 Pronájem bytu č. 15 Smetanovo náměstí  1857

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 15 v domě čp. 1857 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod Blance S., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou za stávajících podmínek (cena/m2), počínaje dnem 1.4. 2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Zároveň rada města odpouští nájemné za měsíc duben v bytě v domě čp. 1880 Smetanovo náměstí, který bude k 1. 5. 2011 vrácen Městu.

 

266/11 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 14 v domě čp. 3207 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy (dále jen s podílem) 397/19650, bytové jednotky č. 4 v domě čp. 3209 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod s podílem 724/19644, bytové jednotky č. 1 v domě čp. 3210 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod s podílem 699/19644, bytové jednotky č. 3 v domě čp. 3210 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod s podílem 699/19644, bytové jednotky č. 1 v domě čp. 3219 Na Výšině, Havlíčkův Brod s podílem 724/19704, bytové jednotky č. 3 v domě čp. 3219 Na Výšině, Havlíčkův Brod s podílem 709/19704, bytové jednotky č. 17 v domě čp. 3223 Na Výšině, Havlíčkův Brod s podílem 397/19704, bytové jednotky č. 6 v domě čp. 3230 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod s podílem 709/19188 a bytové jednotky č. 12 v domě čp. 3233 Na Výšině, Havlíčkův Brod s podílem 745/26272.

 

267/11 Započtení pohledávek - prodej bytů

Rada města schvaluje smlouvu o částečném započtení pohledávek dle podkladové přílohy č.16015.

 

268/11 Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. OSM/092/2010

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. OSM/092/2010 uzavřené dne 29.4.2010 se společností FUTURUM VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s.r.o.,  IČ 27154301, se sídlem v Chrudimi, Resselovo náměstí 113, dohodou ke dni 30.4.2011.

 

269/11 Souhlas s užíváním kulturního domu v Termesivech.

Rada města souhlasí, aby Sbor dobrovolných hasičů Termesivy umožnil užívání objektu kulturního domu v Termesivech pro účely a v termínech uvedených v podkladové příloze č.15980. Veškerá práva a povinnosti ve vztahu k Městu Havlíčkův Brod nese Sbor dobrovolných hasičů Termesivy.

 

270/11 Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. OSM/092/2010

Rada města ukládá odboru správy majetku inzerovat pronájem objektu čp. 2005 v ulici U Trojice v Havlíčkově Brodě dle odůvodnění podkladového materiálu č. 220/2011.           .

 

271/11 Zvýšení nájemného ve smlouvách o nájmu nebytových prostor pro rok 2011.

Rada města schvaluje zvýšení nájemného u nebytových prostor o inflaci za rok 2010, která dle Českého statistického úřadu činí 1,5%. Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít v tomto smyslu dodatky ke smlouvám dle podkladových příloh č.15979 a č.16004 s účinností od 1.4.2011.

 

272/11 Smlouva o nájmu nemovitosti č. 30/05 - k.ú. Velká Zdobnice

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 30/05 o nájmu nemovitosti ve vlastnictví pronajímatele České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město s Městem Havlíčkův Brod na dobu určitou od 1.5.2011 do 31.12.2012. Jedná se o pozemek parcelní č. st. 102/1 dle KN o výměře 345 m2. Za bezesmluvní užívání nemovitosti v době od 30.6.2010 do 30.4.2011 náleží pronajímateli náhrada ve výši 5.800,- Kč.  Nájemné za období od 1.5.2011 do 31.12.2011 činí 4.701,- Kč, za další období roční nájemné činí 7.004 Kč.

 

273/11 Pronájem části Havlíčkova náměstí - reklamní akce

Rada města neschvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 15 m2, společnosti DOKAR spol. s r.o., U Cihláře 3559, Havlíčkův Brod, IČ: 25251619, za účelem výstavy 2 předváděcích vozů dne 24. června 2011 v čase od 11:00 do 16:00 hodin, za cenu 20 Kč/m2/hodina + 20% DPH, tj. 360 Kč/hod.

 

274/11 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje s účinností od 1.4.2011 u nově uzavřených smluv cenu nájemného ve výši 65 Kč/m2/měsíc.

 

275/11 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města ukládá odboru správy majetku uplatnit pro kalendářní rok 2011 navýšení nájemného v plné výši, dle platných smluv.

 

276/11 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů ( předplacený nájem):

byt č. 2  o velikosti 1+1 Jihlavská 1106, Havlíčkův Brod

byt č. 5 o velikosti 2+1 Jihlavská 1123, Havlíčkův Brod

byt č. 2 o velikosti 1+1 Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod

byt č. 7 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod

byt č. 12 o velikosti 3+1 Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod

byt č. 18 o velikosti 2+1 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod

 

277/11 14. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku pozemková parcela číslo 912/4 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu pořadateli soutěže Rallye Posázaví Zdeňku Seckému – TV studio HB, IČ: 10463682, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod k uskutečnění 14. ročníku motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ – Memoriál Ing. Karla Švece ve dnech 26. – 28. května 2011, dle podkladové přílohy č. 16030.

 

278/11 Pronájem části ppč. 1777/26, 1777/28, 1777/29 a 1777/64 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 232/11 ze dne 7.3.2011 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 1777/26 o výměře 155 m2, ppč. 1777/28 o výměře 8 m2, ppč. 1777/29 o výměře 12 m2 a ppč. 1777/64 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti Vanderlaan s.r.o., IČ: 45537305, se sídlem V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 za účelem postavení lešení a skládky materiálu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 21.3.2011 do 21.6.2011. Cena za pronájem činí 181 Kč.

 

279/11 Pronájem části ppč. 684/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 684/4 o výměře 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Jozefu a Ľubice Ch., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.4.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 56 Kč/rok.

 

280/11 Šmolovy u prodejny, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 748/26 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parc. č. 289, 1295, 1296, 1308 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

281/11 Havlíčkův Brod, Pod Letištěm, vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 146/2, 146/4 a 145 v k.ú. Poděbaby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

282/11 Havlíčkův Brod, Pražská – přeložka knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 2327/3, 752/39, 752/40, 760/7, 752/56, 752/55, 752/42, 752/108, 4239, st. 3335 a st. 3338 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

283/11 Parkování na středové ploše - Stamicovy slavnosti

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě o výměře 16 m2 sdružení Jan Václav Stamic, 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2147, IČ: 62698371, za účelem parkování vozu v čase od 8:00 hodin do druhého dne do 8:00 hodin ve dnech 30. 3. 2011, 21. 4. 2011, 27. 4. 2011, 4. 5. 2011, 10. 5. 2011, 15. 5. 2011, 19. 5. 2011, 22. 5. 2011, 25. 5. 2011, 28. 5. 2011 při příležitosti 10. ročník jubilejního hudebního festivalu Stamicovy slavnosti. Rada města poskytuje veřejnou podporu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28. 12. 2006 ve výši 7.680 Kč.

 

284/11 Rekonstrukce Staré radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat v souladu s vnitřní směrnicí k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dokumentaci pro provádění stavby a zadávací dokumentaci stavby „Úpravy Staré radnice č.p. 87 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův  Brod“ a to v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu I.etapy (PP, část 1.NP a dvora) zpracované Ing. arch. Alešem Burianem v únoru 2011.

 

285/11 Rekonstrukce U Šlapanky

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace ulice U Šlapanky, Havlíčkův Brod“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 6093217 dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit posunutí termínu realizace této stavby. Stavba bude realizována ve lhůtě třech měsíců ode dne ukončení prací na rekonstrukci kanalizace, kterou investuje společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.

 

286/11 Cyklostezka Havlíčkův Brod - Perknov

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit uzavření souhlasů se stavbou „Cyklostezka Perknov, Havlíčkův Brod“ s vlastníky dotčených pozemků dle podkladové přílohy č.15970 a podkladové přílohy č.15971.

 

287/11 Překládka telekomunikačního vedení - Svatovojtěšská

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336 smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 16032, jejíž předmětem je překládka telekomunikačního vedení v Trčkově ulici.

 

288/11 Vedení VVN V 413 Havlíčkův Brod

Rada města se seznámila s upravenou trasou „Zaústění V 413 do TR Mírovka“ dle podkladových příloh č.16042-5.

 

289/11 Otevírací doba městského informačního centra o letních prázdninách

Rada města schvaluje otevírací dobu na Městském informačním centru Havlíčkův Brod v termínu 25.6.2011 až 4.9.2011 takto:

- pondělí až pátek 9:00 - 17:00 hod

- sobota 8:00 - 12:00 hod a 13:00 - 17:00 hod

- neděle 14:00 - 19:00 hod

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta