Usnesení z jednání rady města dne 20.6.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Miloš Fikar, PaedDr. Milena Honsová, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Beneš, Bc. Markéta Firychová, Ing. Josef Jukl, Lucie Košmiderová

 

509/16 Trh řemesel 17. listopadu  2016 - smlouva Třebonští pištci

Rada města schvaluje smlouvu o kulturní produkci na Trhu řemesel 17. 11. 2016 s Mgr. Václavem Šimečkem se sídlem Táboritská 1101, 379 01 Třeboň II, IČO 41895240 dle podkladové přílohy č. 32143.

 

510/16 Plán odpadového hospodářství města (POH) pro léta 2017 - 2021

Rada města schvaluje dvě smlouvy se Sdružením obcí Vysočiny, sídlo Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO 70812853 dle podkladových příloh č. 32205 a č. 32206 na zpracování Programu odpadového hospodářství města a poskytnutí podpory na jeho zpracování.

 

511/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod prověřit možnost uplatnění slevových karet Senior pas a Rodinné pasy v rámci příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod (letní koupaliště, krytý plavecký bazén, zimní stadion - veřejné bruslení).

 

512/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu přijmout opatření vedoucí k nápravě nedostatků uvedených v zápisu z následné kontroly výpůjček nemovitého majetku města a usnesení ZM č. 238/14.

 

513/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Radě města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření č. 1. uvedená v podkladové příloze č. 31925 do období 6/2016 a pro zbytek rozpočtového období 2016 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) nemění očekávané roční rozpočtové příjmy 

b) zvyšují rozpočtové výdaje města v částce 7.254.845 Kč a mění věcně a odpovědnostně mění zatřídění limitů výdajů schváleného rozpočtu v rozsahu uvedeném v příloze podkladu č. 31925

Základní parametry rozpočtu města na rok 2016 po změnách (upravený rozpočet):

- rozpočtové příjmy 436.158.141 Kč

- rozpočtové výdaje 478.486.627 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2016 (DEFICIT) -44.316.486 Kč včetně plánovaných splátek úvěrů

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2016 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města 13/06/2016 dle podkladové přílohy č. 31925 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2016 a dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města.

 

514/16 Darovací smlouva - věcný dar - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 4/2016  dle podkladové přílohy číslo 32044 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a společností Blachotrapez spol. s r.o., IČ 02632772, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Šmolovy 241, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru (312 ks dětských bezpečnostních vestiček) ve výši 23.088 Kč určeného pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

515/16 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - použití FRIM

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 použití Fondu rozvoje investičního majetku příspěvkové organizace k dofinancování stavební akce II. etapa výměny elektroinstalace ve výši 198.391 Kč.

 

516/16 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města revokuje na návrh zřizované příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 část 1b) svého  usnesení č. 62/16 ze dne 18.1.2016 a nahrazuje ho tímto textem:

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.250 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- budova ZŠ Wolkerova - oprava chodby (750 tis. Kč)

- budova ZŠ Wolkerova - projektová dokumentace na celkovou opravu sociálního zázemí (100 tis. Kč)

- budova ZŠ Wolkerova - statický posudek školních dílen (50 tis. Kč)

- budova MŠ Na Svahu - oprava povrchu velké terasy (350 tis. Kč)

 

517/16 Sazebník úhrad hlavní činnosti

Rada města schvaluje aktualizovaný sazebník úhrad dle podkladové přílohy č. 32178 za poskytované sociální služby v hlavní činnosti organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu s platností od 1.7.2016

 

518/16 Informace o 6. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města na doporučení dozorčí rady jako jediný společník společnosti Teplo HB s.r.o. tímto  v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením obchodního zákoníku, schvaluje přiloženou účetní závěrku společnosti Teplo HB s.r.o. za účetní období od 1.1. 2015 do 31.12.2015, výsledek hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku ve znění podkladové přílohy č. 32172 - Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku a o způsobu rozdělení zisku.

 

519/16 Informace o 6. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 1.6.2016  ve znění podkladové přílohy č. 32173.

 

520/16 Zapůjčení travnatého hřiště a sociálního zázemí - Plovárenská

Rada města souhlasí s pořádáním akce: Nábor – konání turnaje minižáků a dětí mateřských škol z Havlíčkova Brodu na veřejném sportovišti Plovárenská s bezplatným využitím travnatého hřiště a sociálního zázemí pořadatelem: Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, dne 18.9.2016 od 8:00 do 18:00 hod. dle podkladové přílohy č. 32115. Žadatel musí umožnit veřejnosti vstup do areálu a zajistit kompletní úklid po akci.

 

521/16 Úprava ceníku výkonů v hlavní činnosti TSHB

Rada města schvaluje ceník výkonů v hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod s platností od 20.6.2016 dle podkladové přílohy č. 32142.

 

522/16 Žádost o poskytnutí připojení na el. energii a stánku pro zvukaře - Molitanový muž

Rada města schvaluje žádost spolku Tatínci dětem, IČO: 030 13 600, sídlo: Žižkov II 1263, Havlíčkův Brod, 580 01 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně poskytnout elektrickou energii a  stánek pro zvukaře na akci Molitanový muž 2016 - amatérský triatlon pro každého dne 18.6.2016 dle podkladové přílohy č. 32201.

 

523/16 Dodatek č. 1 smlouvy o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy č. 111/2015 ze dne 15.9.2015 o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu v Havlíčkově Brodě (viz podkladová příloha č. 32119 a 32120) a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tento dodatek smlouvy s Bruslařským  klubem  Havlíčkův Brod uzavřít.

 

524/16 Změna č. 3 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2016

Rada města schvaluje změnu č. 3 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2016 dle podkladové přílohy č. 32145.

 

525/16 Žádost o spolupráci na Havlíčkobrodský půlmaraton

Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 17. září 2016 v Havlíčkově Brodě.

 

526/16 Žádost o spolupráci na Havlíčkobrodský půlmaraton

Rada města souhlasí s použitím znaku města Havlíčkův Brod na webových stránkách závodu Havlíčkobrodský půlmaraton a v další jeho propagaci na stejnojmennou akci.

 

527/16 Žádost o spolupráci na Havlíčkobrodský půlmaraton

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout zázemí areálu sportoviště Plovárenská spolku Havlíčkobrodský půlmaraton, z.s. a zajistit součinnost při pořádání třetího ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se koná 17. září 2016.

 

528/16 Finanční dar Kraje Vysočina

Rada města přijímá od Kraje Vysočina peněžitý dar ve výši 411.885 Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích dle podkladové přílohy číslo 32204.

 

529/16 Rozpočtová opatření OŘP č. 6/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OŘP číslo 6/2016 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 32148. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/15 ze dne 14.12.2015.

 

530/16 Smlouva o poskytnutí dotace - Bezpečná silnice 2016 - Zastávky Svatý Kříž a ulice Mírová v Havlíčkově Brodě

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01560.0003 a ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 32092_Smlouva o poskytnutí dotace Bezpečná silnice 2016.

 

531/16 Realizace projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Havlíčkův Brod a území ORP Havlíčkův Brod a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Havlíčkův Brod"

Rada města stanovuje jako odbor odpovědný za realizaci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Havlíčkův Brod a území ORP Havlíčkův Brod a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Havlíčkův Brod“ odbor správy a informatiky a ukládá mu, aby ve spolupráci s oddělením řízení projektů a odborem rozvoje města zajistil realizaci projektu.

 

532/16 Realizace projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Havlíčkův Brod a území ORP Havlíčkův Brod a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Havlíčkův Brod"

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Ing. Kateřině Hamanové pro projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Havlíčkův Brod a území ORP Havlíčkův Brod a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Havlíčkův Brod“ v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 32116.

 

533/16 Chodník Humpolecká

Rada města souhlasí se zadáním zakázky „Cyklostezka, chodník ulice Humpolecká, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 32136 společnosti Strabag a.s., IČO 60838744 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 32137 a předložit radě města návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů stavby.

 

534/16 Odvětrání sálu AZ centrum - zadání zakázky

Rada města na základě výsledku hodnocení zakázky malého rozsahu ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Větrání sálu loutkového divadla AZ centrum Havlíčkův Brod“ s uchazečem ACP Engineering s.r.o., IČO 28829671 a radě města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů realizace díla.

 

535/16 Žádost o prodloužení vodovodního řadu - Šmolovy

Rada města se seznámila se žádostí MVDr. Gabriely Fišerová a konstatuje, že nebude provádět na své náklady výstavbu vodovodu k pozemku par. č. 806/14 katastrální území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

536/16 Plynofikace Jihlavská - nájemní smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením smlouva o nájmu plynárenského zařízení č. 9416001142/4000202589 se společností RWE GesNet s.r.o., IČO 27295567 dle podkladové přílohy č. 32152.

 

537/16 Jilemník - možnost napojení na skupinový vodovod Želivka

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci na Vodovod Jilemník, který bude řešit napojení této místní části na plánovanou stavbu „Napojení obce Česká Bělá na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany“.

 

538/16 Oprava vnitřních komunikací v MŠ Zahradnického  - převod investorství

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 32163 na realizaci stavby „Oprava vnitřních komunikací v MŠ Zahradnického č.p. 2864, Havlíčkův Brod“ s EVOS-HYDRO s.r.o., IČO 47470984 a Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, IČO 75015196.

 

539/16 Nástavba domova pro seniory

Rada města souhlasí s projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Nástavba domova pro seniory pro zřízení domova se zvláštním režimem Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 32210 a ukládá odboru rozvoje města pokračovat v projekční přípravě investičního záměru.

 

540/16 Rekonstrukce staré radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo se zhotoviteli stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa, DOKONČENÍ“ Ritus s.r.o., IČO 27501345 a ElektroMont HB s.r.o., IČO 27536441 v rozsahu dle podkladových příloh č. 32216 a 32217.

 

541/16 Plynofikace kulturního domu Mírovka

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Plynofikace kulturního domu Mírovka, Havlíčkův Brod“ STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o., IČO 03654371 dle podkladové přílohy č. 32219.

 

542/16 Nátěry venkovních okenních rámů a křídel v ZŠ Štáflova

Rada města ruší zadání zakázky malého rozsahu na dodavatele „Nátěry venkovních okenních rámů a křídel v ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod“.

 

543/16 Havl.Brod ul. Nad Tratí - umístění síťového rozvaděče - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2397/2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČO: 04084063, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

544/16 H. Brod, ul. Dobrovského, přeložka kNN - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. st. 2360, 752/23, 752/34 a 752/113 v katastrálním území  Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu

 

545/16 Optické propojení Havl. Brod - Humpolec - Jiřice - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje ve k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 162/42 v k.ú. Poděbaby, parc. č. 100/1 a 100/2 v k.ú. Klanečná  ve prospěch společnosti itself s.r.o., IČ: 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Brno , úplatně jednorázově za cenu 180/bm + DPH min 1000 Kč + DPH.Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

546/16 H. Brod, chata p. Holcman, kabel. vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2348/9 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

547/16 Výpůjčka pozemků v k.ú. Perknov - směr Světlá n. Sázavou - oprava mostu č. 150-023

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela č. 702 o výměře 47 m2, části pozemku pozemková parcela č. 701 o výměře 10 m2, části pozemku pozemková parcela č. 704/6 o výměře 98 m2 a části pozemku pozemková parcela č. 704/1 o výměře 13 m2, vše v katastrálním území Perknov Kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava za účelem opravy mostu ev.č. 150-023 dle podkladové přílohy č. 32101. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou 9 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli.

 

548/16 Pronájem části pozemku č. 1624/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádkářská kolonie Vršovice

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1624/4 (dílu 3B) o výměře 670 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Heleně Č., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 4.020 Kč/rok.

 

549/16 Věcné břemeno - pozemek č. 188/2 a část pozemku č. 191/2 v k.ú. Veselice

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu vstupovat na pozemek ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 188/2 a části pozemku č. 191/2 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu, které budou ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Do doby kolaudace stavby a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Související náklady uhradí žadatel.

 

550/16 Smlouva zakládající právo provést stavbu - pozemek č. 188/2 a část pozemku č. 191/2 v k.ú. Veselice

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice“ s firmou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážněná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

 

551/16 Pronájem pozemku a částí pozemků v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu, Havlíčkův Brod a Poděbaby

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků ppč. 187 o výměře 24 m2, ppč. 225 o výměře 11 m2, ppč. 205/12 o výměře 8 m2, ppč. 226/2 o výměře 230 m2, vše v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu, části pozemku ppč. 2457/45 o výměře 49 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, pozemku ppč. 104/4 o výměře 120 m2 a části pozemku ppč.116 o výměře 59 m2, oba v katastrálním území Poděbaby firmě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc za účelem realizace stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice“. Nájemní vztah bude sjednán za cenu 10.020 Kč na dobu určitou jednoho roku s účinností vzniku nájemního vztahu ode dne vydání stavebního povolení.

 

552/16 Souhlas s užíváním pozemků v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu, Havlíčkův Brod a Poděbaby

Rada města souhlasí s užíváním částí pozemků ppč. 185/3, 187, 191/1, 205/12, 207,225 a 226/2, vše v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu, části pozemku ppč. 116 v k.ú. Poděbaby a částí pozemků ppč. 2571 a 2596/5, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod firmou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc na dobu určitou jednoho roku po dobu realizace stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice“.

 

553/16 OAHŠ H. Brod - výpůjčka a instalace prodejního stánku

Rada města ukládá PO TS H.Brod pro OA HŠ Havlíčkův Brod bezúplatně vypůjčit a instalovat 1 ks prodejního stánku na dobu od 18/07/2016 do doby dokončení rekonstrukce a zpřístupnění veřejného prostranství za budovou čp. 87. Stánek bude umístěn do prostoru před budovou radnice čp. 87, přičemž umístění musí být provedeno v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Rada města souhlasí s bezúplatným provizorním připojením prodejních zařízení na rozvody el.energie budovy čp. 87.

 

554/16 Žádost o pronájem nebytových prostor čp. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 12 o výměře 27 m2 v objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě Ing. Vladimíru Kuncovi, IČ: 10463186, bytem Bělohradská 115, Havlíčkův Brod za účelem provozování činnosti - výroba videozáznamů. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 650 Kč/m2/rok.

 

555/16 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání čp. 258 Dolní ul.

Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. EK 198/2016/DSl, vč. příloh a doplnění nájemce, s nájemcem Teta drogerie a lékárny ČR, s.r.o. IČ 26148579 se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, dle přílohy č. 32110 a č. 32156 vyjma úpravy u bodu čl. 4 odst. 3.

 

556/16 Změna č. 2 SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S NEBYTOVÝMI PROSTORY V MAJETKU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD

Rada města schvaluje změnu č. 2 Směrnice pro hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Havlíčkův Brod QS 55-34 s účinností od 20.6.2016 dle přílohy č. 32184.

 

557/16 Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN

Rada města schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN s firmou Amper Market, a.s. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha na dobu určitou do 30. 6. 2016 dle podkladové přílohy č. 32153.

 

558/16 Směrnice pro provádění oprav, údržby a výměny zařizovacích předmětů a rozúčtovaní služeb v bytech

Rada města schvaluje Směrnici pro provádění oprav, údržby a výměny zařizovacích předmětů a rozúčtování služeb v bytech QS 55-38 s účinností od 20.6.2016.

 

559/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů -  byt č. 2754/11, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod Markétě R., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 18.7.2016 do 17.1.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 77 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

560/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů -  byt č. 2761/9, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod Milanu B., Havlíčkův Brod a Haně Ř., Bystřice nad Pernštejnem. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 18.7.2016 do 17.1.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 94 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

561/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů -  byt č. 2761/10, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod Ondřeji L., Štoky a Janě N., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 18.7.2016 do 17.1.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

562/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů -  byt č. 2795/11, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod Marcele Š., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 18.7.2016 do 17.1.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 11, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod nejpozději do 31.7.2016, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

563/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů -  byt č. 2797/5, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod Františku H., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 18.7.2016 do 17.1.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

564/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů -  byt č. 1202/8, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Žižkov II 1202, Havlíčkův Brod Ludmile M., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 18.7.2016 do 17.1.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 86 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

565/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/10, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 10 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Anežce a Jaroslavu K., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 12.8.2016 do 11.8.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

566/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/24, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 24 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Věře P., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 12.8.2016 do 11.8.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

567/16 Pronájem bytu - byt č. 2763/4, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 4, Sídliště Pražská 2763, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČ: 00179540, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle podkladové přílohy číslo 32088, na dobu neurčitou, s účinností od 1.7.2016. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

568/16 Pronájem bytu - byt č. 1857/37, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 37, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČ: 00179540, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle podkladové přílohy číslo 32091, na dobu neurčitou, s účinností od 1.7.2016. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

569/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1860/7, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Jitkou Š., Chotěboř a Miroslavem H., Trenčín dle podkladové přílohy číslo 32064.

 

570/16 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1860/7, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu číslo 7, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod s Jitkou Š., Chotěboř a Miroslavem H., Trenčín. Nájem bytu skončil uplynutím doby, na kterou byl ujednán, tj. 31.5.2016. Rada města stanovuje termín k vrácení bytu zpět pronajímateli nejpozději do 15.7.2016.

 

571/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2754/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje uznání dluhu a dohodu o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Petrem V. a Editou V. P., Havlíčkův Brod.

 

572/16 Výpověď nájemní smlouvy - byt č. 2754/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník podání výpovědi z nájmu bytu č. 3, čp. 2754, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Petru V. a Editě V. P., oba trvale bytem Havlíčkův Brod.

 

573/16 Darovací smlouva - školní lavice

Rada města schvaluje výpůjčku 2 kusů historických školních lavic příspěvkové organizaci Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, IČ: 00083607, se sídlem Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod.

 

574/16 Plán jednání rady města na druhé pololetí roku 2016

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2016 v termínech: 18.7., 15.8., 29.8., 19.9., 26.9., 3.10., 17.10., 7.11., 28.11., 5.12., 19.12.

 

575/16 Vydání knihy s názvem "Stamicové"

Rada města souhlasí s vydáním publikace "Stamicové" v roce 2017 a ukládá Odboru vnějších a vnitřních vztahů MěÚ Havlíčkův Brod zapracovat do návrhové části rozpočtu kap. 22.

 

576/16 Srdce na dlani

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezúplatně zajistit v rámci konání akce Srdce na dlani 2016:

1) instalaci mobilní tribuny na havlíčkobrodské náměstí dne 25. 06. 2016 v 11:00 hodin, včetně zajištění úklidu po ukončení akce

2) instalaci 13 (větších) stánků s krycími plachtami na havlíčkobrodské náměstí dne 25. 06. 2016 v 11:00 hodin, včetně zajištění úklidu po ukončení akce.

 

577/16 Změna smlouvy o výkonu funkce jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje dodatek smlouvy s jednatelem Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavem Sommerem ve smyslu podkladové přílohy č. 32109.

 

578/16 Doplnění schválených vzorových (typových) smluv

Rada města ukládá městskému úřadu zapracovat do všech nově vzniklých smluv a současně doplnit do všech platných vzorových smluv článek následujícího znění:

 

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

 

579/16 Pracovní cesta do Brixenu a Brielle

Rada města schvaluje pracovní cestu Ing. Jany Fischerové, CSc., Ing. Tomáše Hermanna, Bc. Libora Honzárka a Ing. Ivana Kuželky do Brixenu ve dnech 26. až 28. 8.2016.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta