Usnesení z jednání rady města dne 20.5.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal, Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Blažena Polyaková, Bc. Magdaléna Kufrová, Mgr. Miloš Kejklíček, Bc. Jana Králová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Ing. Jan Zimmermann

 

458/13 Pronájem části ppč. 3991/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 3991/1 o výměře 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Aleksandru S., Jihlava za účelem užívání zázemí k domu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 560 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.6.2011 do 31.5.2013.

 

459/13 Pronájem stpč. 155 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem pozemku stavební parcela číslo 155 o výměře 119 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu pod stavbou bývalé drůbežárny Zemědělskému družstvu Okrouhlička, IČ: 00122726, se sídlem Okrouhlička 48, 582 53 Štoky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 4.760 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.6.2011 do 31.5.2013.

 

460/13 Pronájem části ppč. 1048/9 (díl č. 22) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 22) o výměře 302 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Jaroslavě a Stanislavu B., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.812 Kč/rok.

 

461/13 Pronájem části ppč. 1048/2 (díl č. 10) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/2 (díl č. 10) o výměře 285 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Tomáši H., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.710 Kč/rok.

 

462/13 Pronájem části ppč. 628/119 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 628/119 o výměře 200 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti Plynostav - regulace plynu, a.s., IČ: 47472499, se sídlem Nádražní 641, 533 51 Pardubice - Rosice za účelem umístění provizorní regulační stanice. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 20.5.2013 do 15.7.2013. Nájemné činí 20 Kč/m2/rok.

 

463/13 Výpůjčka části ppč. 912/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a části ppč. 162/37 v k.ú. Poděbaby

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 912/4 o výměře 10.000 m2

v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu a části pozemku pozemková parcela číslo 162/37 

o výměře 1.500 m2 v katastrálním území Poděbaby společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., IČ: 28113128, se sídlem U Sirkárny 30, 371 55 České Budějovice za účelem uspořádání výstavy traktorů ZETOR v termínu od 19.6.2013 do 20.6.2013. Po skončení výpůjčky budou pozemky uvedeny do původního stavu.

 

464/13 Revokace usnesení rady města č. 444/13

Rada města revokuje usnesení rady města č. 444/13 a nahrazuje ho usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje vymáhat odpovědnost za neuznané reklamované vady vyplývající ze smlouvy 

o dílo č. 78 0304 14357 5 9187 žalobou na zhotovitele díla, tj. Sdružení "Revitalitalizace středu města Havlíčkův Brod" vedoucí účastník sdružení Skanska a.s., IČ: 26271303  Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 -Chodov a účastník sdružení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, Průmyslová 941, 

580 01 Havlíčkův Brod.

 

465/13 Oprava fasády objektu č.p.53 na Havlíčkově náměstí. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít se zhotovitelem, stavební firmou FB s.r.o., IČ 

275 35 304, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OSM 139/2013/Ku na akci: "Oprava fasády objektu č.p. 53 na Havlíčkově náměstí" dle podkladové přílohy č. 22192.

 

466/13 Postup prodeje parcel - lokalita Rozkoš

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit postup prodeje pozemků v lokalitě Rozkoš a návrh minimální ceny pozemků ve výši 980 Kč/m2.

 

467/13 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č.HO 058/2000/Soj

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.12 k nájemní smlouvě č.HO 058/2000/Soj dle podkladové přílohy č. 22207.

 

468/13 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Marií Z., Havlíčkův Brod a Annou T. Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 6. 2013 takto:

Marie Z., byt č. 2, Smetanovo nám. 1860, Havlíčkův Brod

Anna T.,  byt č. 1,  Reynkova 2503, Havlíčkův Brod.

Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné ve výši 65 Kč/ m2/měsíc .

 

469/13 Pronájem bytu č. 13, čp. 2799

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13 v domě čp. 2799, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod 

Naw Ja M.  Roi Ja M., Ústí nad Labem. Nájemní smlouva typu AK bude uzavřena na dobu určitou od 19. 6. 2013 do 18. 6. 2014.

Nájemné činí 65,- Kč/m2. Rada města promíjí úhradu tříměsíční kauce na nájemné a služby spojené 

s užíváním bytu.

 

470/13 Revokace usnesení

Rada města ruší usnesení č. 360/13 ze dne 15. 4. 2013 a nahrazuje ho usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6 v domě čp. 2799, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod, Jiříkovi 

a Vlastě Č., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK  na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 6. 2013. Nájemné bude ve výši 65,- Kč/ m2, kauce nebude požadována. Zároveň k datu 31. 5. 2013 bude předán Městu byt č. 14 v domě čp. 2800.

 

471/13 Rozpočtové opatření OSM - výdaje č. 5/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 5/2013 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 22214. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

472/13 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezení provozu odloučených pracovišť příspěvkové organizace v měsíci červenci a srpnu 2013 a

s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude od 1.7.2013 do 31.7.2013 zajišťovat pouze Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864 a od 1.8.2013 do 30.8.2013 bude provoz zajišťován pouze Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Příčná 189.

 

473/13 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, 

Na Svahu 3049 v období od 1.7.2013 do 30.8.2013 a s tímto souhlasí. Náhradní provoz bude zajišťovat příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - provoz v době od 1.7.2013 do 31.7.2013 bude zajišťovat odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864 a provoz od 1.8.2013 do 30.8.2013 pak odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Příčná 189.

 

474/13 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – pedikérka paní Milichovská

Rada města schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě dle podkladové přílohy č. 22196 s platností od 1.6.2013.

 

475/13 Finanční dar

Rada města schvaluje neúčelový finanční dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Nataši J. – Č. dle podkladové přílohy č. 22194. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

476/13 Věcný dar

Rada města schvaluje věcný dar Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od pana Jaroslava K. dle podkladové přílohy č. 22195. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

477/13 Žádost příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času  o převod finančních prostředků z Rezervního fondu do Fondu reprodukce investičního majetku

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci AZ CENTRUM Havlíčkvů Brod - Středisko volného času Havlíčkův Brod: 

- převod 35 tis. Kč z Rezervního fondu (RF) do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM)  za účelem posílení zdrojů FRIM,

- použití FRIM na stavební úpravu prostoru šaten. 

Rada města ukládá příspěvkové organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času organizovat výběr dodavatele stavebních úprav šaten podle "Směrnice k postupu a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb."

 

478/13 Smlouva o bezplatné výpůjčce kontejnerů od EKO-KOM, a. s.

Rada města projednala a schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČO 25134701 a městem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 22162.

 

479/13 Rozpočtová opatření v kompetenci RM - EO - 05/2013

Rada města  projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO za kap. 18,19,35,41 - dle podkladové přílohy č. 22228.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

480/13 Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor

Rada města se seznámila s aktualizací Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.

 

481/13 Návrh nájemného za využití prostor Staré radnice pro nekomerční akce

Rada města schvaluje od 1.6.2013 schvaluje ceny pronájmu sálu staré radnice na 100,- Kč za hodinu bez DPH a salónku na 50,- Kč za hodinu bez DPH při pořádání nekomerčních akcí.

 

482/13 Návrh nájemného za využití prostor Staré radnice pro nekomerční akce

Rada města schvaluje od 1.6. 2013 bezplatnou výpůjčku sálu staré radnice při pořádání nekomerčních akcí příspěvkovými organizacemi města a Kraje Vysočina.

 

483/13 Žádost Sboru Církve bratrské v Havlíčkově Brodě

Rada města souhlasí s pronájmem sálu a salonku staré radnice Sboru Církve bratrské v Havlíčkově Brodě na neděle počínaje 9.6.2013 do 27.10.2013 na dobu od 8:30 do 11:30 hodin za nájemné schválené radou města na jednání dne 20.5. 2013 s výjimkou 16.6.2013. Organizátor akce zabezpečí úklid po skončení akce.

 

484/13 Stížnost občanů osady Jilemník na průběh soutěže Rallye Posázaví

Rada města byla seznámena s nesouhlasným stanoviskem osadního výboru v Jilemníku ke konání rychlostní zkoušky Rallye Posázaví v této části města a ukládá zástupci města, aby ve správním řízení 

o uzavírce komunikace v Jilemníku počínaje rokem 2014 nevydával souhlasné stanovisko.

 

485/13 Autobusová zastávka Suchá - smlouva o pronájmu

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy dle podkladové přílohy 

č. 22132 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 ve věci realizace stavby „Autobusový přístřešek na silnic I/38 u obce Suchá p.č.v k.ú.Suchá“.

 

486/13 Rekonstrukce střechy ZŠ V Sadech - převod investorství

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 22145 se společností TURČINA s.r.o., IČ 25886550 a Základní školou Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČ 70911029 ve věci realizace stavby „Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560".

 

487/13 Oprava jižní fasády staré radnice - dodatek smlouvy o dílo

Rada města schvaluje uzavření dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 50/2013 dle podkladové přílohy č. 22142 se zhotovitelem stavby „Oprava jižní fasády staré radnice, Havlíčkovo náměstí č.p. 87 “Stavební firma FB s.r.o., IČ 27535304, kterým se specifikují práce na obnově fasády, výměně klempířských prvků, izolacích proti zemní vlhkosti a s tím související práce, na které lze čerpat příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2013.

 

488/13 Dodatek smlouvy o dílo - II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č.150-026

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 33/2012/EX dle podkladové přílohy č. 22157 se zhotovitelem stavby „II/150 Havlíčkův Brod-most ev.č.150-026“ firmou SDS EXMOST spol. s r.o., IČ 49454501.

 

489/13 Rekonstrukce Prokopa Holého - způsob zadání veřejné zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města, aby provedl společné zadávací řízení veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.

 

490/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 8 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 22210. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

491/13 Oprava chodníků, stezka pro pěší a cyklisty Lidická

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků, veřejného osvětlení a výstavbu stezky pro pěší a cyklisty v Lidické ulici.

 

492/13 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 22220 se zhotovitelem stavby Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod“ firmou PSJ a.s., IČ 25337220.

 

493/13 Obytná zóna Rozkoš - kanalizace

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit úpravu nivelety nově budovaného vedení dešťové a splaškové stoky obytné zóny Rozkoš v úseku mezi Ledečskou ulicí a řekou Sázavou.

 

494/13 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., jmenuje s účinností od 1.8.2013 do 31.7.2019 Mgr. Janu Beránkovou ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

 

495/13 Spišské sportovní hry 2013

Rada města schvaluje účast žáků a pedagogických pracovníků havlíčkobrodských základních škol, ředitelů školských příspěvkových organizací a zástupců Města Havlíčkův Brod (Ing. Kuželka Ivan, Mgr. Topolovský Marek, Bc. Králová Jana) na Spišských sportovních hrách ve Spišské Nové Vsi ve dnech 13.6 až 15.6.2013. Náklady spojené s dopravou žáků a pedagogů základních škol budou hrazeny z finančních prostředků školských příspěvkových organizací.

 

496/13 Rozpočtové opatření OSVŠ č.1/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 1 kapitoly Odboru sociálních věcí a školství dle podkladové přílohy číslo 22140. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta