Usnesení z jednání rady města dne 20.10.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Filip Hejkal, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Eva Nigošová, Jana Koubková, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

1026/14 Aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2014

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2014 majetku u příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 26843.

 

1027/14 Změna výše provozního příspěvku na jednotlivé účely 2014

Rada města revokuje odstavec 1 usnesení č. 75/14 ze dne 27.1.2014 a na návrh zřizované PO SSM Havlíčkův Brod schvaluje aktualizovaný rozpis provozního příspěvku 7.320,0 tis. Kč pro rok 2014 dle podkladové přílohy č. 26847. V ostatním zůstává usnesení č. 75/14 ze dne 27.1. 2014 beze změn a doplnění.

 

1028/14 Rozpočtové opatření MP č. 2/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 kapitoly č. 29 Městská policie dle podkladové přílohy č. 26815. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1029/14 Žádost o finanční dar

Rada města schvaluje Náboženské obci Církve československé husitské Havlíčkův Brod, IČO: 626 97 463, se sídlem B. Kobzinové 2088, 580 01 Havlíčkův Brod, poskytnutí finančního daru na zakoupení koberce do kostela Husův sbor v Havlíčkově Brodě ve výši 10.000 Kč.

 

1030/14 Souhlas s podpisem „Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ k projektu s registračním číslem: CZ.1.06/2.1.00/22.09492

Rada města vyslovuje souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ukládá oddělení řízení projektů zajistit podpis Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 26838.

 

1031/14 Dodatek č. 1. ke Smlouvě OSVŠ/14/2014

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě OSVŠ/14/2014 uzavřené mezi Český červeným křížem  - oblastním spolkem Havlíčkův Brod a městem Havlíčkův Brod, dle pokladové přílohy č. 26813.

 

1032/14 Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a školství

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo OSVŠ 12/2014 dle podkladové přílohy číslo 26841. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1033/14 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR  -  Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska

Rada města bere na vědomí podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace a schvaluje uzavření smlouvy č. 13146716 k projektu Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska  dle podkladových příloh č. 26799 a č. 26800.

 

1034/14 Dodatek smlouvy o poskytnutí služeb - Diakonie Broumov

Rada města schvaluje dodatek smlouvy s Diakonií Broumov, sociálním družstvem, IČO 49289977 dle podkladové přílohy č. 26834.

 

1035/14 Dodatek č. 6 ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany

Rada města projednala a schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě č. OSI - 01/11 o zabezpečení požární ochrany mezi městem Havlíčkův Brod a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina dle podkladové přílohy č. 26803.

 

1036/14 Rozpočtové opatření OSI 7/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014 kapitoly 19 a 25 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č 26862. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1037/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 180/2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem, společností JVS stavby s.r.o., IČ: 03235726, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 180/2014 na akci: „Dodávka a montáž dvou kusů zastávkových přístřešků a dvou kusů plakátovacích ploch“ dle podkladové přílohy č. 26807.

 

1038/14 Rekonstrukce Lidická

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat vyrovnání rozšířené krajnice pravé strany Lidické ulice od křižovatky s ulicí Nad Skalkou ve směru ven z města Havlíčkův Brod asfaltobetonovým recyklátem v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26823 a opravu krytu komunikace ulice Jihlavská v místě s křižovatkou s ulicí Lidická v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26824 společnosti COLAS CZ a.s., IČO 26177005.

 

1039/14 Rekonstrukce Boženy Němcové

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zadat zakázku malého rozsahu opravy veřejného osvětlení v části ulice Boženy Němcové v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26797 Lubomíru Dvořákovi, IČO 10466452 z důvodů koordinace prací na stavbě.

 

1040/14 Prodloužení plynovodu Mírovka

Rada města ruší zadání zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Prodloužení plynovodu Mírovka, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města neuzavírat na tuto stavbu smlouvu o nájmu a smlouvu o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s RWE GasNet s.r.o., IČO 27295567.

 

1041/14 Odvodnění hřiště Kalinovo nábřeží

Rada města bere na vědomí, že uchazeč Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČO 15053695 odmítl uzavřít smlouvu o dílo za podmínek zadávacího řízení na dodávku stavby „Odvodnění dětského hřiště Kalinovo nábřeží, Havlíčkův Brod“ a v souladu s vnitřní směrnicí města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který skončil druhý v pořadí.

 

1042/14 Žádost o opravu přístupového chodníku

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést opravu přístupových chodníků k bytovému domu Žižkova 744, 745 na pozemcích ve vlastnictví města.

 

1043/14 II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025 - zadávací řízení

Rada města souhlasí se zněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na služby dle podkladové přílohy č. 26844 a s obchodními podmínkami ve znění návrhu smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 26845 na vypracování projektové dokumentace stavby „II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025“.

 

1044/14 II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025 - zadávací řízení

Rada města jmenuje členem komise pro otevírání obálek s nabídkami podlimitní veřejné zakázky na služby „II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025“ Ing. Josefa Beneše a náhradníkem Ing. Pavla Slámu.

 

1045/14 II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025 - zadávací řízení

Rada města jmenuje členy hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na služby „II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025“ Libora Honzárka, Ing. Čeňka Jůzla a Bc. Martina Stehna a náhradníky Ing. Josefa Beneše, Ing. Tomáše Hermanna a Ing. Ivana Kuželku.

 

1046/14 Most přes Cihlářský potok

Rada města souhlasí v souladu s ustanovením článku XII, bod 2 smlouvy o dílo, kterou město uzavřelo s firmou STAVBY A STATIKA spol. s r.o., IČO 29451809 na realizaci stavby „Most přes Cihlářský potok pod rybníkem Cihlář, Havlíčkův Brod“ s odstoupením od smlouvy o dílo.

 

1047/14 Parkoviště Vančurova

Rada města ukládá odboru rozvoje města zpracovat dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby parkoviště Vančurova včetně opravy přilehlého úseku komunikace.

 

1048/14 U Rybníčku

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat výstavbu zpomalovacích polštářů v ulici U Rybníčku dle podkladové přílohy 26856.

 

1049/14 Kanalizace Klanečná - zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvu zakládající právo provést stavbu č. OM 1001/2014 dle podkladové přílohy č. 26860 s Krajem Vysočina, IČO 70890749 ve věci vedení kanalizace Klanečná.

 

1050/14 Lávka v parku Budoucnost před rybníkem Rantejch

Rada města nesouhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 26872 se zhotovitelem stavby „Lávka v parku Budoucnost před vtokem do rybníka Rantejch“ firmou STAVBY A STATIKA spol. s r.o. IČO 29451809.

 

1051/14 SKI areál Vysoká

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést v souladu s vnitřní směrnicí zadání zakázky malého rozsahu na zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 1. etapa - sjezdová trať ST 1 včetně příjezdové cesty a parkoviště dle zpracované studie "Modernizace a zefektivnění lyžařského areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu“ v rozsahu studie dle podkladové přílohy č. 26870 a předložit návrh výdajů radě města.

 

1052/14 SKI areál Vysoká

Rada města jmenuje členy pracovní skupiny pro přípravu stavby „Modernizace a zefektivnění lyžařského areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu“ Jiřího Kopice, Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Aleše Kadlece (TJ Lyžař), RNDr. Pavla Policara, M.Sc. (HB Ski Team), Ing. Vladimíra Kučeru a zástupce obce Vysoká.

 

1053/14 Rozpočtová opatření EO - 10/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 10/2014 - dle podkladové přílohy č. 26863. 

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1054/14 Pronájem části pozemku ppč. 1048/9 v k.ú. Havlíčkův Brod, "Na Nebi"

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 22) o výměře 302 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Ivaně P., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.10.2014 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.812 Kč/rok.

 

1055/14 Pronájem části pozemku ppč. 674/6 v k.ú. Havlíčkův Brod, zahrádka naproti psychiatrické léčebně

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 674/6 o výměře 175 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Daniele J., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.10.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.050 Kč/rok.

 

1056/14 Prodloužení doby nájmu nájemní smlouvy č. HO 006/2007/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. HO 006/2007/Miš uzavřené s Marií M., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 337 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2015 do 31.12.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč/m2/rok.

 

1057/14 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. EK 129/2014/Hol, reklamní zařízení u Penny Marketu

Rada města schvaluje prodloužení doby pronájmu vyplývající z nájemní smlouvy č. EK 129/2014/Hol do 31.12.2014 v souladu s podkladovou přílohou č. 26663. Cena za pronájem za období od 1.10.2014 do 31.12.2014 činí 5.309 Kč vč. 21 % DPH.

 

1058/14 Pronájem části pozemku ppč. 684/4 v k.ú. Havlíčkův Brod, zahrádky Rozkošská ul.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 020/2013/Hol, uzavřené s Dagmar F., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 26773, jehož prostřednictvím se rozšíří předmět nájmu na část pozemku ppč. 684/4 o výměře 105 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 630 Kč/rok.

 

1059/14 Výpůjčka části pozemku ppč. 4006 v k.ú. Havlíčkův Brod, pozemek před SPŠS

Rada města neschvaluje výpůjčku žádné části pozemku ppč. 4006 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem umístění měřící stanice.

 

1060/14 Souhlas s umístěním vývěsní skříňky na čp. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s umístěním vývěsní skříňky o rozměrech 500 x 700 mm na stěnu objektu čp. 91 v uličce mezi Českou pojišťovnou a domem čp. 91 Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, se sídlem Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod.

 

1061/14 Pacht zemědělské půdy v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pacht části pozemku pozemková parcela číslo 2086 o výměře 265 m2 a pozemku pozemková parcela číslo 1716 o výměře 172 m2, oba v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Jaroslavu M., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.10.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 100 Kč/rok.

 

1062/14 Pronájem zemědělské půdy v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. HO 019/1995/Ho, uzavřené s Jiřím J., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 25999, jehož prostřednictvím se rozšíří předmět nájmu o pozemek ppč. 657/4 o výměře 2.438 m2 v k.ú. Perknov. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pronájem činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 1.847 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno bezesmluvní užívání půdy o výměře 2.438 m2 v období od 1.7.2012 do 30.6.2014 ve výši 414 Kč.

 

1063/14 H. Brod, park Budoucnost, úprava vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 201 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

1064/14 H. Brod, Vančurova, přeložka vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 778/4 a 778/100 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

1065/14 Pronájem bytu č. 1860/2, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě čp. 1860, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod Janu Š., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou s účinností od 1.11.2014 do 31.10.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

1066/14 Výměna bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, ulice Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Jitce N., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AKS na dobu neurčitou, počínaje dnem 10.11.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1067/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2381/6, Brigádnická, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, ulice Brigádnická 2381, Havlíčkův Brod Martině H., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 10.11.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 90 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1068/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2754/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod Petru V., Havlíčkův Brod a Editě P., Dolní Cerekev. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 10.11.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 97 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1069/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2763/7, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, Sídliště Pražská 2763, Havlíčkův Brod Stanislavě V., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 10.11.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1070/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2763/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Sídliště Pražská 2763, Havlíčkův Brod Ladislavu M., Havlíčkův Brod a Olze B., Světlá nad Sázavou. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 10.11.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1071/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - byt č. 2780/14, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14, Sídliště Pražská 2780, Havlíčkův Brod Kristýně K., Žďár nad Sázavou a Vladanu S., Žďár nad Sázavou. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 10.11.2014. Měsíční smluvní nájemné je ve výši 75 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1072/14 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1860/38, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo EK 009/2014/Kuč na nájem bytu č. 38 v domě čp. 1860, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod s Andreou T., Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu o 1 rok, tj. do 9. 1. 2016.

 

1073/14 Prominutí nájmu v bytě č. 1128/2, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje prominutí nájmu za byt č. 1128/2, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod v částce 2.161 Kč za období 14.7. - 24.8.2014 z důvodu běhu lhůty pro připojení  elektroměru.

 

1074/14 Pronájem nebytového prostoru č. 32 v objektu čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 32 v objektu čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Tomáši K., Havlíčkův Brod za účelem uskladnění osobních věcí. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 22.10.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 300 Kč/m2/rok.

 

1075/14 Vyhrazené parkování - Bramborářské trhy

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku ppč. 263/2 o výměře 580 m2, pozemku ppč. 263/21 o výměře 518 m2, ppč. 3731 o výměře 124 m2 a ppč. 4005 o výměře 361 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti Bramborářský svaz, IČO: 46484380, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, za účelem parkování vystavovatelů a návštěvníků 24. Bramborářských dnů na dobu určitou 24.10.2014 od 6:00 do 12:00.

 

1076/14 Program ustavujícího zastupitelstva města

Rada města schvaluje program ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 26869.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta