Usnesení z jednání rady města dne 2.6.2014 Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, PaedDr. Veronika Prchalová, Ing. Miroslav Sommer, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Karel Milichovský, Miroslav Paušíma, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Marta Gerthnerová, Bc. Jana Králová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Vladimír Kučírek, Ing. Josef Jukl

 

520/14 Výpůjčka sálu Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 25420 uzavření smlouvy o výpůjčce č. 1/2014 mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod, zastoupenou Mgr. Naděždou Vrbatovou, PhD., IČO 00581119, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Masarykova 2033.

 

521/14 Zakázka malého rozsahu - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 uzavřít smlouvu o dílo na akci "Oprava umělého povrchu - kompletní hloubková revitalizace umělého trávníku" s firmou Gold return, s. r.o., IČO 247 42 112, se sídlem 150 00 Praha 5 - Košíře, Plzeňská 1270/97.

 

522/14 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky : „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2015 do 31.12.2015“ dle podkladové přílohy č. 25561.

 

523/14 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Rada města jmenuje Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Karla Báťu, PaeDr. Martinu Matějkovou a Ing. Josefa Beneše členy hodnotící komise  veřejné zakázky „ Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2015 do 31.12.2015“. Jako náhradníky jmenuje Ing. Jaroslavu Čihákovou, Ing. Zdeňka Kopeckého a Ing. Tomáše Hermanna.

 

524/14 Finanční dar

Rada města schvaluje přijetí finančního daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Nataši J. Č. dle podkladové přílohy č. 25526. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

525/14 BĚHAKOLO na Vysokou

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného využití veřejného prostranství v areálu sportoviště Plovárenská Havlíčkův Brod v rozsahu cca 100m2 pro umístění zázemí tj. lehkých stanů, nafukovacích stanů a cateringového zázemí a pitného režimu za účelem pořádání akce BĚHAKOLO na Vysokou a zpět, konané dne 12.7.2014, pořadateli Kolo bez hranic o.s., Žižkova 989, Havlíčkův Brod, IČ 28556097, dle podkladové přílohy č.25388.

 

526/14 Zapůjčení stánků a elektrické přípojky MaMMacentrum

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného zapůjčení 2 ks stánků a elektrické přípojky od Technických služeb Havlíčkův Brod. Rada města poskytuje veřejnou podporu ve výši 2.769,- Kč vč. DPH p. Bc. Kláře Šťastné, Vagonová 2652, 580 01Havlíčkův Brod, IČ: 71851054, MaMMacentrum, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na uspořádání akce pro děti a rodiny   dne 31.5.2014 v Havlíčkově Brodě v souladu s podanou žádostí a  cenovou kalkulací dle přílohy č. 25578.

 

527/14 likvidace hmotného investičního majetku

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku dle podkladové přílohy č. 25355.

 

528/14 Rozpočtové opatření

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3 kapitoly Životní prostředí dle podkladové přílohy č. 25465. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

529/14 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 6/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 6/2014 kapitoly 28 - odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy číslo 25450. Schválené rozpočtové opatření bylo projednáno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

530/14 Spišské sportovní hry 2014

Rada města schvaluje účast žáků a pedagogických pracovníků havlíčkobrodských základních škol, ředitelů školských příspěvkových organizací na Spišských sportovních hrách ve Spišské Nové Vsi ve dnech 11.6.2014 až 14.6.2014.

 

531/14 Rozpočtová opatření OŘP č. 5/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 5/2014 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 25501. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

532/14 Smlouva o poskytování služeb v rámci projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Halíčkův Brod"

Rada města vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy:  Smlouva o poskytnutí služeb v rámci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně- právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod“ a ukládá oddělení řízení projektů s Bc. Michalem Juryškem uzavřít smlouvu dle přílohy č. 25433.

 

533/14 Nabídka na výrobu pořadu Cyklotoulky

Rada města souhlasí se zadáním zpracování a výrobou pořadu Cyklotoulky firmou Expresnet.cz, Zahradní ul. 2, Plzeň, IČO: 280 50 924, a to za celkovou cenu  27.500,-- Kč + DPH (tj. 23.300,-- Kč + DPH za realizaci pořadu a internetové stránky a 4.200,-- Kč + DPH za údržbu stránky včetně možnosti vlastní administrace na jeden rok od doby zveřejnění na www.cyklotoulkytv.cz).

 

534/14 Rozpočtové opatření OVVV č. 10/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 25456. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

535/14 Žádost o partnerství a spolupráci - Vysočina fest

Rada města schvaluje partnerství se společností Yashica, s.r.o., IČO 46980121, Žďárského 186, 674 01 Třebíč, při pořádání 2. ročníku multižánrového kulturního festivalu s názvem Vysočina fest, který se bude konat ve dnech 10.-12.7.2014 v areálu letního kina v Jihlavě, a ukládá Odboru vnitřních a vnějších vztahů zajistit spolupráci dle podkladové přílohy č. 25480.

 

536/14 Rekonstrukce čp. 311 - výběr vnitřního vybavení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise zakázky malého rozsahu na dodávku „Rekonstrukce objektu č. 311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Vybavení 8 bytových jednotek, reg.č. CZ/1.11/3.2.00/25.01281“ stanovuje následující pořadí nabídek: první Artspect a.s., IČO 28123395, druhý Koryna a.s., IČO 26309165, třetí KOŘAN NÁBYTEK s.r.o., IČO 64833542 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

537/14 Žádost o opravu cesty v k.ú. Březinka

Rada města se seznámila s žádostí pana Daniela M. o opravu komunikace, která je na pozemku par.č. 420/2 katastrální území Březinka u Havlíčkova Brodu a konstatuje, že město Havlíčkův Brod nebude tuto komunikaci rekonstruovat a provádět zde jiný povrch než je stávající.

 

538/14 Oprava lávky před rybníkem Rantejch

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce „Lávka v parku Budoucnost před rybníkem Rantejch“ a dle výsledku zadávacího řízení předložit radě města návrh rozpočtových opatření.

 

539/14 Optimalizace dopravy v klidu - smlouva o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování „Analýza dopravy v klidu Havlíčkův Brod“ s Ing. Jiřím Bouchnerem, IČO 76276783 dle podkladové přílohy č. 25483.

 

540/14 Rekonstrukce Smetanova náměstí - zadání zakázky

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ dle podkladové přílohy č. 25506.

 

541/14 Rekonstrukce Smetanova náměstí - zadání zakázky

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v rozsahu dle podkladových příloh č. 25507, 25508 a 25509.

 

542/14 Rekonstrukce Smetanova náměstí - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prácí „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“  Ing. Josefa Beneše, Ing. Pavla Slámu a Ing. Hanu Holendovou a náhradníky Tomáše Beránka, Ing. Milenu Kuncířovou a Bc. Markétu Firychovou.

 

543/14 Rekonstrukce Smetanova náměstí - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Jiřího Kopice, Martina Stehna a Ing. Josefa Jukla a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Tomáše Hermanna Ing. Josefa Beneše a Ing. Pavla Slámu.

 

544/14 Rekonstrukce Boženy Němcové-smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu s Římskokatolickou farností - děkanství Havlíčkův Brod, IČO 15060527 dle podkladové přílohy č. 25524 pro stavbu "Oprava povrchu části MK B.Němcové, Havlíčkův Brod".

 

545/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25527 s Alexandrem H., Praha Karlín ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

546/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25528 s Pavlem S., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

547/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25529 s Petrem A., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

548/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25530 s Věrou D., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

549/14 Termesivy - kanalizace, komunikace

Rada města schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce a prodloužení kanalizace v Temesivech“ Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25533.

 

550/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 7 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 25548. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

551/14 Žádost o opravu přístupové komunikace - čp. 786,787

Rada města se seznámila se žádostí o opravu přístupové komunikace k domu čp. 786 a 787 v ulici Prokopa Holého a konstatuje, že město Havlíčkův Brod v letošním roce na rekonstrukci této komunikace nemá v rozpočtu města prostředky.

 

552/14 Oprava propustků Mírovka

Rada města schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce dvou trubních propustků v k.ú. Mírovka“ Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25568.

 

553/14 Rekonstrukce staré radnice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – sociální zázemí velkého sálu“ firmou AGOS stavební a.s., IČO 46679626 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25572.

 

554/14 Územní plán - dokumentace pro opakované veřejné projednání

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit úpravu návrhu Územního plánu Havlíčkův Brod s technickou spoluprací firmy ŽALUDA, projektová kancelář, IČ 73580872, dle podkladové přílohy č. 25564.

 

555/14 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/44/2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem, stavební firmou Qatrosystém s.r.o., IČ 15058654, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  č. ORM/44/2014 na akci: "Úprava 1.PP – Havlíčkův dům, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod " dle podkladové přílohy č. 25591.

 

556/14 Svatební obřadní síň

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 25586 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce svatební obřadní síně“ firmou Stavointerier s.r.o., IČO 25943367.

 

557/14 Smlouva o zápůjčce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle podkladové přílohy č. 25610 s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, IČO 00090450.

 

558/14 Pronájem části pozemku ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod, zahrádky U Kasáren

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 135 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Tomáši M., Havlíčkův Brod za účelem vybudování a užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 9.6.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 810 Kč/rok.

 

559/14 H. Brod, Horní - Smetanovo náměstí - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/128, 2259/130, 2259/131, 2259/175, 2259/176 a 2512/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

560/14 Výpůjčka částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčky částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod dle situačního zákresu stavebníkům bytových domů v lokalitě Rozkoš po dobu výstavby parkovacích míst.

 

561/14 Vršovice, Pod Vodojemem, ZTV 13 RD, plynovod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2359/14 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí RWE GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

562/14 Pacht zemědělské půdy v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pacht celých pozemků ppč. 900/46 o výměře 5.497 m2, ppč. 900/45 o výměře 2.158 m2, ppč. 900/77 o výměře 1.843 m2, ppč. 900/35 o výměře 1.723 m2, ppč. 745/98 o výměře 759 m2, ppč. 745/96 o výměře 1.077 m2, ppč. 745/95 o výměře 930 m2, ppč. 745/99 o výměře  2.148 m2 a pozemku ppč. 745/86 o výměře 352 m2, vše v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, Zemědělské společnosti Šmolovy, IČ: 25938266, se sídlem Poděbaby 179, Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pacht bude sjednán s účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s 5letou výpovědní lhůtou a možností podnájmu propachtovaných pozemků třetím osobám z důvodu zachování obhospodařovaných půdních celků. Zároveň bude propachtovatelem zaplaceno bezesmluvní užívání těchto pozemků v období od 1.7.2012 do 30.6.2014 v částce 2.864 Kč.

 

563/14 Pacht zemědělské půdy v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje možnost podnájmu pronajaté zemědělské půdy v k.ú. Veselice u HB, Klanečná, Poděbaby a Březinka třetím osobám z důvodu zachování obhospodařovaných půdních celků dle nájemní smlouvy č. HO 38/131/35/ns a k ní uzavřených dodatků.

 

564/14 Pacht zemědělské půdy v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města neschvaluje prodloužení výpovědní lhůty na dobu 5 let u pronajatých pozemků v k.ú. Veselice u HB, Klanečná, Poděbaby a Březinka dle nájemní smlouvy č. HO 38/131/35/ns a k ní uzavřených dodatků.

 

565/14 Pronájem části pozemku ppč. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod, zahrádky U Kasáren

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 2745/18 o výměře 112 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Martině V., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky a relaxace. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno ve výši 6 Kč/m2/rok, tj. 672 Kč/rok.

 

566/14 H. Brod, ZTV, kabel. vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1055/4 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

567/14 Vyjádření k žádosti

Rada města projednala žádost Kraje Vysočina o stanovisko města Havlíčkův Brod k záměru prodeje částí pozemků č. 2457 a č. 2271/1  v k.ú. Havlíčkův Brod. Uvedené části pozemků jsou veřejným prostranstvím, a proto s jejich budoucím prodejem nesouhlasí.

 

568/14 Směrnice o evidenci a vymáhání pohledávek vzniklých při výkonu samostatné působnosti

Rada města schvaluje Směrnici o evidenci a vymáhání pohledávek QS 55-36 vzniklých při výkonu samostatné působnosti města dle podkladové přílohy č. 25517, s účinností od 2.6.2014.

 

569/14 Prodloužení nájemní smlouvy - Anna D.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě  číslo OSM 325/2010/ Kuč  na nájem bytu č. 19 v domě čp. 3504, ul.  U Kasáren, Havlíčkův Brod Anně D., Havlíčkův Brod, kterým se mění doba nájmu do 31.5.2015. 

 

570/14 Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě bez inflační doložky - Na Výšině 3241/30

Rada města neschvaluje vyjmutí inflační doložky z Dohody o zvýšení nájemného číslo EK 151/2014/Kuč v bytě číslo 30, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, jehož nájemcem je Miroslav B., Havlíčkův Brod. Rada města ukládá ekonomickému odboru uzavřít tuto dohodu v termínu do 30. 6. 2014.

 

571/14 Pozemky VUB

Rada města schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ve věci čj. 11C 162/2013-71 spor o vlastnictví pozemků v areálu Výzkumného ústavu bramborářského.

 

572/14 Dotace na podporu provozu Senior pointu na území Kraje Vysočina

Rada města souhlasí s přípravou projektu "Senior point Havlíčkův Brod" a podáním žádosti o dotaci na Krajský úřad Kraje Vysočina.

 

573/14 Podání projektu do grantového programu na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina

Rada města souhlasí s podáním projektu do grantového programu Kraje Vysočina na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras dle podkladové přílohy č. 25521.

 

574/14 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání červnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 25607.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta