Usnesení z jednání rady města dne 2.2.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Miroslav Sommer, Filip Hejkal, Ing. Vladislav Rohlík, Jana Králová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Iva Kučírková, Ing. Pavel Sláma, Ing. Josef Jukl

 

 

61/15 Návrh plánu partnerských aktivit, společenských a kulturních akcí města na rok 2015

Rada města schvaluje:

- návrh plánu partnerských aktivit, společenských a kulturních akcí města na rok 2015 (dle podkladové přílohy č. 27579);

- podrobný rozpočet oslav 70. výročí konce 2. sv. války a 30 výročí podpisu partnerské smlouvy s Brielle (NL) (dle podkladové přílohy č. 27544) a uděluje výjimku z vnitřní směrnice QS 55-10 k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu pro zajištění komodit spojených s oslavami těchto výročí.

 

62/15 Zástupci města v orgánech Svazu měst a obcí ČR

Rada města podle § 102 odst. 3 zákona o obcích a § 5 odst. 1 písm. a) stanov Svazu měst a obcí ČR navrhuje jako zástupce města Havlíčkův Brod do školské komise Rady Svazu měst a obcí ČR Ivanu Mojžyškovou a ukládá ji pravidelně podávat zprávy. Rada města za vykonanou práci ve školské komisi děkuje Ing. Ivanu Kuželkovi.

 

63/15 Žádost o finanční podporu - turnaj WSI

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Danu F., Havlíčkův Brod na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Turnaji WSI 2015 v lotyšské Rize. Turnaj se uskuteční v termínu 27.4.– 2.5.2015.

 

64/15 Žádost o finanční podporu - turnaj WSI

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Dominiku V., Ledeč na Sázavou na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Turnaji WSI 2015 v lotyšské Rize. Turnaj se uskuteční v termínu 27.4.– 2.5.2015.

 

65/15 Žádost o finanční podporu - turnaj WSI

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Marku K., Havlíčkův Brod na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Turnaji WSI 2015 v lotyšské Rize. Turnaj se uskuteční v termínu 27.4.– 2.5.2015.

 

66/15 Úprava tarifu MHD

Rada města schvaluje tarify MHD v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 27494 s platností od 10.2.2015.

 

67/15 Nájemní smlouvy TJ Jiskra a FC SLOVAN - areál Na Losích

Rada města ruší své usnesení č. 40/15 ze dne 19.1.2015 a schvaluje smlouvy: 

- nájemní smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod na pronájem fotbalových kabin v areálu sportoviště Na Losích ve znění podkladové přílohy č. 27610

- podnájemní smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod na podnájem fotbalových kabin v areálu sportoviště Na Losích ve znění podkladové přílohy č. 27611

- nájemní smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod na pronájem sportovišť a souvisejícího zázemí v areálu sportoviště Na Losích ve znění podkladové přílohy č. 27612

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tyto smlouvy uzavřít.

 

68/15 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2016 do 31.12.2016“ dle podkladové přílohy č. 27627.

 

69/15 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky: „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2016 do 31.12.2016“ dle podkladové přílohy č. 27629.

 

70/15 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Rada města jmenuje Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Jana Hyliše, Ing. Ivana Kuželku a Ing. Josefa Beneše členy hodnotící komise veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2016 do 31.12.2016“. Jako náhradníky jmenuje Zbyňka Stejskala, Ivanu Mojžyškovou, Libora Honzárka, Ing.Jaroslavu Čihákovou, PaedDr. Martinu Matějkovou.

 

71/15 Informace o 1. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 28.1.2015 ve znění podkladové přílohy č. 27630.

 

72/15 Finanční dar

Rada města schvaluje přijetí finančního daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od pana Romana B. dle podkladové přílohy č. 27596. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

73/15 Aktualizované odpisové plány příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2015

Rada města schvaluje aktualizované odpisové plány majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2015 dle podkladových příloh č. 27597 a 27598.

 

74/15 Revokace Dodatku č.6 ke smlouvě OSI-01/11 o zabezpečení požární ochrany

Rada města revokuje usnesení č.1035/14 z 20.10.2014 a nahrazuje jej usnesením v tomto znění.

Rada města schvaluje upravený Dodatek č.6 ke smlouvě č.OSI - 01/11 o zabezpečení požární ochrany mezi městem Havlíčkův Brod a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina podle podkladové přílohy č. 27589

 

75/15 Užívání závěsného odznaku pro občanské obřady

Rada města pověřuje v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů PaedDr. Martinu Matějkovou k užívání závěsného státního odznaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech.

 

76/15 Oddávací dny 2015 - změna

Rada města v souladu s novelou zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů dle znění § 12, a usnesením Rady města Havlíčkův Brod 963/08 mění své usnesení RM 1089/14 a ruší oddávací den 12. 9. 2015 a nahrazuje jej termínem 19. 9. 2015. Ostatní oddávací dny zůstávají beze změny.

 

77/15 II. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2015

Rada města schvaluje termín konání "II. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2015", a to 26.5.2015 a 27.5.2015, s účastí výprav žáků-sportovců z partnerských měst nizozemského Brielle, italského Brixenu a slovenské Spišské Nové Vsi.

 

78/15 II. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2015

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ 70188041 bezplatně zajistit v rámci konání "II. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2015":

1) hřiště Plovárenská dne 27.5.2015 od 8.00 hodin do 12,00 hodin - pro zajištění soutěže v dětském čtyřboji, 

2) hřiště s umělou trávou dne 27.5.2015 od 8.00 hodin do 15,00 hodin - pro zajištění soutěže v minikopané, 

3) prostory krytého plaveckého bazénu dne 27.5.2015 od 9,00 hodin do 15,00 hodin - pro zajištění plaveckých soutěží, 

4) provedení označení dopravní uzávěry Havlíčkova náměstí dle vydaného rozhodnutí odboru dopravy,

5) v předstihu označit náměstí na dolním parkovišti informací, že 27.05.2015 bude v čase od 12.00–19.00 hodin probíhat  blokové čištění,

6) instalaci městských stánků, plakátovací tabule a chemického WC dle požadavku odboru sociálních věcí a školství, 

7) posekání trávy na městských pozemcích sportovního areálu Na Losích a pozemků u příjezdové cesty k tomuto areálu před termínem konání her.

 

79/15 II. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2015

Rada města uděluje výjimku ze "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu QS 55-10" na zajištění ubytování bez výběrového řízení pro výpravy žáků - sportovců z partnerských měst Spišská Nová Ves, Brielle a Brixen v souvislosti s účastí na "II. havlíčkobrodských sportovních hrách dětí a mládeže 2015".

 

80/15 II. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2015

Rada města ukládá městské policii v souvislosti s konáním "II. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2015" součinnost při zajištění dopravní uzávěry Havlíčkova náměstí dle vydaného rozhodnutí odboru dopravy.

 

81/15 Následná veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

RM bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 22/2014 provedené u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, na základě níž ukládá řediteli této organizace přijmout 3 navrhovaná doporučení.

 

82/15 Veřejné osvětlení

Rada města ukládá odboru rozvoje města z limitu rozpočtu města roku 2015 (kap. 40, č.org. 414) zrealizovat veřejné osvětlení Květnov, Poděbaby a Vysočany.

 

83/15 Veřejné osvětlení

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci či rozšíření sítě veřejného osvětlení v Želivského ulici, Svatém Kříži, Zbožicích, Termesivech, Šmolovech, podchodu Čechova, ulici Jeronýmova, ulici Trocnovská a to do limitu výdajů rozpočtu města roku 2015 (kap. 40, č.org. 414).

 

84/15 Most přes silnici II/150 v Perknově

Rada města se seznámila se záměrem Krajské správy a údržba silnic Vysočina a Kraje Vysočina na rekonstrukci mostu na silnici II/150 v Perknově a požaduje, aby na tomto mostě byla provedena stezka pro pěší a cyklisty.

 

85/15 Most přes náhon v Perknově

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu „MOST HB-4021, most přes náhon v Perknově dle podkladové přílohy č. 27586 s Jaroslavem K., Parbubice.

 

86/15 Most přes náhon v Perknově

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy pro stavbu „MOST HB-4021, most přes náhon v Perknově dle podkladové přílohy č. 27587 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774.

 

87/15 Most přes náhon v Perknově

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy pro stavbu „MOST HB-4021, most přes náhon v Perknově dle podkladové přílohy č. 27588 s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111.

 

88/15 Rekonstrukce staré radnice, III. etapa - zadání zakázky

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa“ dle podkladové přílohy č. 27599.

 

89/15 Rekonstrukce staré radnice, III. etapa - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami veřejné zakázky otevřeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa“ Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda a Petra Adama, náhradníky Ing. Pavla Slámu, Ing. Milenu Kuncířovou a Janu Matýsovou.

 

90/15 Rekonstrukce staré radnice, III. etapa - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa“ Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Vladislava Rohlíka a Ing. Josefa Jukla a jejich náhradníky Ivanu Mojžyškovou, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda a Ing. Tomáše Horáčka.

 

91/15 Rekonstrukce staré radnice, III. etapa - zadání zakázky

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa“ dle podkladových příloh č. 27600 až 27604 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

 

92/15 Závazné ukazatele hospodaření městského úřadu pro rok 2015 - kapitola 29 Městská policie

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 457/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje závazný ukazatel hospodaření městského úřadu Havlíčkův Brod pro rok 2015, kapitolu 29 Městská policie, druh – mzdové výdaje (položka rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje, č. organizační 219, kapitola 29) takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 10.110 tis. Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městské policie nepřekročí limit 29,0 zaměstnance

 

93/15 Závazné ukazatele hospodaření městského úřadu pro rok 2015 - kapitola 18 Personální a mzdové oddělení

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 457/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod (MěÚ) pro rok 2015, kapitola 18 Personální a mzdové oddělení, druh – mzdové výdaje městského úřadu takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 48.229 tis. Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 155,0 zaměstnanců

Regulativ mzdových výdajů je sumou limitů výdajů položek rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje všech organizačních složek (čísel) MěÚ s výjimkou:

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad místních zastupitelských orgánů (PAR 6112 - členové zastupitelstva města, výbory, komise)

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad vyplácených z prostředků účelové dotace na zajištění činnosti odboru soc.věcí na úseku sociálně-právní ochrany dětí

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad vyplácených v rámci realizace projektů systemizovaných na KA 35 Projekty

 

94/15 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 - příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 457/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 88.373,3 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27484). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet). 

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2015:

2a) v tom limit objemu prostředků na odpisy 16.863,029 tis. Kč dle usnesení rady města Havlíčkův Brod č. 977/14 ze dne 6.10.2014. V případě změny odpisového plánu rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2015.

2b) limit objemu prostředků na platy hlavní činnost PO max. 34.208 tis. Kč

2c) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady (OOV) hlavní činnost PO max. 873 tis. Kč

2d) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 141,0

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2015 (účel, výše) 

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2015 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

95/15 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 - příspěvková organizace Sociální služby Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 457/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 7.320 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27485). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet). 

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2015:

2a) v tom limit objemu prostředků na odpisy 3.217,8 tis Kč dle usnesení Rady města H. Brod č. 884/14 ze dne 22.9.2014. V případě změny odpisového plánu rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2015. 

2b) limit objemu prostředků na platy v hlavní činnost PO max. 23.695 tis. Kč 

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 105,0

2d) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady hlavní činnost PO max. 350 tis. Kč

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2015 (účel, výše) 

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2015 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)

5) Zřizovatel stanovuje pro rok 2015 zřizované PO SSM HB investiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč na účel spolufinancování technického zhodnocení zahrady Domova pro seniory v rámci projektu SF ŽP Zeleň do měst

6) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

96/15 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 - příspěvková organizace A-Z Centrum Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 457/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 1 130,0 tis.Kč ( rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27486). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet). 

2) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 

3) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

97/15 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 – příspěvková organizace MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 7.221,3 tis.Kč ( rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27486). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 5.821,3 tis. Kč. 

Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 1.400,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování budov:

- MŠ Zahradnického 2867 (500 tis. Kč)

- MŠ Zahradnického 2864 (150 tis. Kč)

- MŠ Nad Tratí (350 tis. Kč)

- MŠ Nádražní (200 tis. Kč)

- MŠ Šmolovy (200 tis. Kč)

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2015:

2a) limit objemu prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců střediska Servis školství max. 985 tis Kč 

2b) přepočtený počet zaměstnanců střediska Servis školství max. 4,0

3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped. pracovníků, učební pomůcky)

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

98/15 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 – příspěvková organizace ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Štáflova Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 5.888,8 tis.Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27486). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3 478,8 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 2.410 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- budova ŠJ P. Holého - oprava podlahy ve výdejně (1.300 tis. Kč)

- budova ŠJ P. Holého -  výměna výdejních oken (160 tis. Kč)

- budova ŠJ P. Holého - chladírna (250 tis. Kč)

- budova ZŠ Štáflova - oprava střechy (80 tis. Kč)

- budova ZŠ Štáflova - oprava hist. dveří (100 tis. Kč)

- budova ZŠ Štáflova - oprava podlahy (130 tis. Kč)

- budova ZŠ Štáflova - sanace suterénu (140 tis. Kč)

- budova ZŠ Štáflova - oprava schodiště (250 tis. Kč)

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped. pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

99/15 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 – příspěvková organizace ZŠ Konečná Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Konečná Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 2 865,4 tis.Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27486). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 2.015,4 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 850,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování takto:

- oprava oplocení (450 tis. Kč)

- výměna PVC (300 tis. Kč)

- výměna stoupaček (100 tis. Kč)

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped. pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

100/15 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 – příspěvková organizace ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola V Sadech Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 6.311,8 tis.Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27486). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3.711,8 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 2.600 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- oprava budovy ZŠ V Sadech - II. etapa opravy fasády (2.600 tis. Kč)

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped. pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

101/15 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 – příspěvková organizace ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Wolkerova Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 6.206,5 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27486). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 4.856,5 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 1.350 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- budova ZŠ Wolkerova - oprava vodovodní přípojky (250 tis. Kč)

- budova ZŠ Wolkerova - oprava dlažby (250 tis. Kč)

- budova MŠ Perknov - oprava terasy (250 tis. Kč)

- budova MŠ Perknov - nátěr plotu (100 tis. Kč)

- budova MŠ Perknov - soc. zařízení (200 tis. Kč)

- budova MŠ Perknov - dlažba (300 tis. Kč)

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped. pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

102/15 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 – příspěvková organizace ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Nuselská Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 4.250,7 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27486). 

Z toho:

1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 3.170,7 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 1.080,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- oprava chodníků a účelových komunikací v areálu (640 tis. Kč)

- oprava prostoru před školou (220 tis. Kč)

- oprava soustavy hromosvodu (220 tis. Kč)

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje ped. pracovníků, učební pomůcky)

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

103/15 Rozpis rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2015

Rada města projednala a schvaluje systematický, organizační, věcný a položkový rozpis rozpočtu města pro rok 2015 podle podkladové přílohy č. 27487. Rada projednala a schvaluje věcný, účelový a termínový rozpis transferů příspěvků zřizovaným příspěvkovým organizacím města na rok 2015 podle podkladových příloh č. 27484 - 27486. Rozpisy rozpočtu jsou provedeny v souladu s usneseními zastupitelstva města č. 452/14 až 457/14 o schválení rozpočtu města na rok 2015.

 

104/15 Pacht pozemku č. 1192/14 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pacht pozemku parcelní č. 1192/14 o výměře 590 m2 v katastrálním území Mírovka Pavlu D., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.3.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 100 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání předmětného pozemku v období od 1.3.2013 do 28.2.2015.

 

105/15 Pacht pozemku č. 1205 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pacht pozemku parcelní č. 1205 o výměře 1.247 m2 v katastrálním území Mírovka Janu M., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.3.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 187 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání předmětného pozemku v období od 1.3.2013 do 28.2.2015.

 

106/15 Pacht pozemku č. 638/6 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pacht pozemku parcelní číslo 638/6 o výměře 273 m2 v katastrálním území Mírovka Miloslavu N., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.3.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 41 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání předmětného pozemku v období od 1.3.2013 do 28.2.2015.

 

107/15 Pacht pozemku č. 3424/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci

Rada města schvaluje pacht pozemku parcelní č. 3424/3 o výměře 261 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Josefu J., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.3.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 100 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání předmětného pozemku v období od 1.3.2013 do 28.2.2015.

 

108/15 Pacht části pozemku č. 1040 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pacht části pozemku parcelní č. 1040 o výměře 250 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Janu M., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.3.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 100 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání předmětného pozemku v období od 1.3.2013 do 28.2.2015.

 

109/15 Pacht pozemku č. 896/6, části č. 900/2 a části č. 1046 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pacht pozemku č. 896/6 o výměře 2.016 m2, části pozemku č. 900/2 o výměře 40 m2 a části pozemku č. 1046 o výměře 340 m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Tomáši N., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.3.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 359 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání předmětných pozemků v období od 1.3.2013 do 28.2.2015.

 

110/15 Pacht části pozemku č. 1903 a části č. 1906 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pacht části pozemku parcelní č. 1903 o výměře 1.640 m2 a části č. 1906 o výměře 1.700 m2, oba v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Zuzaně T., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.3.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 501 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání předmětných pozemků v období od 1.3.2013 do 28.2.2015.

 

111/15 Pacht zemědělských pozemků v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - Šmolovy-Dolík

Rada města schvaluje pacht části pozemku parcelní č. 900/105 a dále celých pozemků č. 941/6, č. 941/13, č. 900/11, č. 941/19, č. 965/8, č. 896/40 a č. 941/17 o celkové výměře 6.681 m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Petru D., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.3.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 1.002 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání předmětných pozemků v období od 1.3.2013 do 28.2.2015.

 

112/15 Baštínov, venkovní vedení vn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 983/21, 998/2 a 997 v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

113/15 Změna nájemní smlouvy - SRC Fanatic o.s. čp. 1128 ul. Bělohradská Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s dodatkem nájemní smlouvy č. EK/013/2013/Jan jehož předmětem bude změna nájemce z SRC Fanatic o.s. IČO: 27000818, Žižkov II 1293, 580 01 Havlíčkův Brod, na nájemce TCM Fanatic o.s. IČO: 01355708, Žižkov II 1293, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

114/15 Likvidace majetku nepatrné hodnoty po zemřelé Renatě K.

Rada města schvaluje poskytnutí daru Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, se sídlem B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 27517. Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - zařízení a vybavení bytu po Renatě K., Havlíčkův Brod.

 

115/15 Likvidace majetku nepatrné hodnoty po zemřelé Renatě K.

Rada města schvaluje vyklizení bytové jednotky č. 18 v ulici Kokořínská čp. 2475 po Renatě K., Havlíčkův Brod prostřednictvím Technických služeb Havlíčkův Brod.

 

116/15 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2491/4, ulice Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo EK 001/2014/Kuč na nájem bytu číslo 4, ulice Pražská 2491, Havlíčkův Brod s Jitkou Š., Havlíčkův Brod. Dodatek č. 1 bude uzavřen na dobu určitou jednoho roku se zpětnou účinností od 10.1.2015 do 9.1.2016.

 

117/15 Uzavření nové nájemní smlouvy - byt č. 2800/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod s Janem K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 13.2.2015. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

118/15 Pronájem bytu č. 1128/5, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+0 v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Lence P., Havlíčkův Brod.

Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 7 let, počínaje dnem 16.2.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

119/15 Pronájem bytu č. 1128/5, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 36 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Maryaně T., Habry. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 3 let, počínaje dnem 16.2.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

120/15 Pronájem bytu č. 1128/11, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Patriku D., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 3 let, počínaje dnem 16.2.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

121/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1201/6, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod Adriáně B., Havlíčkův Brod a Antonínu D., Chotěboř. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou jednoho roku s účinností od 16.2.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

122/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2780/1, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Sídliště Pražská 2780, Havlíčkův Brod Elišce M., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou jednoho roku s účinností od 16.2.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 88 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

123/15 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2614/2, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě číslo OSM 022/2012/Kuč na nájem bytu číslo 2, ulice Reynkova 2614, Havlíčkův Brod s Annou a Pavlem G., oba Havlíčkův Brod. Dodatek č. 4 bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 1.2.2015 do 31.3.2015.

 

124/15 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/22, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení číslo 56/15 ze dne 19.1.2015 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 22 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Ladislavu A. (otec) a Ladislavu A. (syn), oba Okrouhlice. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 1 roku s účinností od 9.2.2015 do 8.2.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

125/15 Vybudování repliky středověké sklářské pece na pozemku č. 1111/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - smlouva o právu provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést experimentální stavbu repliky středověké sklářské pece na pozemku parcelní č. 1111/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, IČ: 00083607, se sídlem Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod.

 

126/15 Program jednání únorového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání únorového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 27645.

 

127/15 80 let Aeroklubu Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci Kraje Vysočina z programu "podpora společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí" v souvislosti s oslavami 80. výročí založení Aeroklubu Havlíčkův Brod.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

 

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

 

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta