Usnesení z jednání rady města dne 2.12.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, Mgr. Magdalena Kufrová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš

 

873/19 Žádost příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - změna závazných ukazatelů na rok 2019

Rada města revokuje své usnesení číslo 98/19 ze dne 28. 1.2019 Závazné ukazatele hospodaření 2019 - PO AZ Centrum volného času HB a nahrazuje ho tímto textem: 

 

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18 ze dne 17.12.2018 stanovuje příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod – Středisko volného času závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019 takto:

1) limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí celkem 1.944.571Kč.

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2019 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku. 

2) Investiční příspěvek zřizovatele pro rok 2019 činí 133 tis. Kč.

3) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 240,0 tis. Kč. 

4) limit objemu prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění servisních zaměstnanců max. 711,3 tis Kč. 

5) přepočtený počet servisních zaměstnanců max. 2,6 (tj. 0,8 úvazku správce budovy, 1,3 úvazku uklizečky, 0,5 úvazku hospodářka). 

6) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

7) v roce 2019 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

8) závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2019, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM. 

 

874/19 Kupní smlouva (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku – 1 ks regál na ukládání plechů podstavcem dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 51303).

 

875/19 Přejmenování Krajské knihovny Vysočina + řádné označení budovy radnice + MIC

Rada města pověřuje odbor vnějších a vnitřních vztahů zajistit řádné označení budovy Nové radnice - hlavního sídla Městského úřadu Havlíčkův Brod a Městského informačního centra Havlíčkův Brod.

 

876/19 Smlouva o zajištění služby Senior Point Havlíčkův Brod - rok 2020

Rada města schválila Smlouvu o zajištění služby Senior Point Havlíčkův Brod pro rok 2020, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00426164, dle podkladové přílohy č. 51232.

 

877/19 Žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod, o vyjádření k potřebnosti sociální služby osobní asistence

Rada města souhlasí s rozšířením kapacity u služby Oblastní charity Havlíčkův Brod - osobní asistence, na území města Havlíčkův Brod a okolí, která je poskytována v rámci sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Služba bude zařazena do systému financování sociálních služeb městem Havlíčkův Brod a to prostřednictvím přistoupení k Pověření Kraje Vysočina.

 

878/19 Smlouva o zajištění služby Family Point Havlíčkův Brod - rok 2020

Rada města schválila Smlouvu o zajištění služby Family Point Havlíčkův Brod pro rok 2020, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina, Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 28831101, dle podkladové přílohy č. 51233.

 

879/19 Rekonstrukce Mírové ulice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 51278 se zhotovitelem stavby „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“ Společností M-SILNICE + CHTHB, H. Brod - ul. Mírová (vedoucí společník M-Silnice a.s., IČO 42196868, společník Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO 60932171).

 

880/19 Stavební úpravy křižovatkové plochy a zpomalovací práh, ul. Wolkerova, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 51297 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy křižovatkové plochy a zpomalovací práh, ul. Wolkerova, Havlíčkův Brod“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

881/19 Pronájem části pozemkové parcely č. 554/1 v k.ú. Poděbaby

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 554/1 o výměře 30 m2 v katastrálním území Poděbaby A. P., trvale bytem Řícmanice za účelem užívání předzahrádky u nemovitosti žadatele. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2020 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 8 Kč/m2/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.1.2018 do 31.12.2019.

 

882/19 Rozpočtová opatření EO - 12/2019

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 12/2019 dle podkladové přílohy č. 51301. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

883/19 Program jednání prosincového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání prosincového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 51305.

 

884/19 Žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Rada města schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 dle podkladové přílohy č. 51312 a ukládá řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod tuto žádost podepsat a podat.

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta