Usnesení z jednání rady města dne 2. 3. 2009Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

Ostatní:

Ing. Josef Beneš, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Vladislav Rohlík, JUDr. Vít Fikar, Jiří Vorlíček

 

134/09 Sazebník úhrad, personální obsazení terénních služeb

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu předložené změny v sazebníku úhrad za pobytové, terénní a ambulantní služby, které jsou platné od 1.3.2009.

 

135/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 569/05 z důvodu revitalizace povodí Cihlářského potoka.

 

136/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru životního prostředí města zajistit zpracování variantního návrhu pro systémovou podporu obnovitelných zdrojů energie - solárních systémů k ohřevu vody pro občany Havlíčkova Brodu.

 

137/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá hospodářskému odboru uzavřít se společností REAL GROUP s.r.o., IČ 27541622 smlouvu budoucí darovací na stavební objekty dešťová kanalizace, komunikace a smlouvu budoucí kupní na stavební objekt veřejné osvětlení u veřejné infrastruktury budované v rámci lokality pro bydlení „Sluneční Hora“. Obě smlouvy budou tvořit přílohu plánovací smlouvy na tuto lokalitu.

 

138/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu zpracovat a předložit v tomto smyslu s krajem Vysočina smlouvu o poskytování příspěvku na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že počínaje rokem 2010 bude tato částka každým rokem zvýšena o 150 000 Kč.

 

139/09 Návrh JŘ MHD platný od 8.3.2009

Rada města schvaluje předložený návrh JŘ MHD platný od 8.3.2009.

 

140/09 Smlouva o smlouvě budoucí - plynofikace Mírovka

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.279/2009 ve prospěch stavby plynofikace Mírovka s majitelem pozemků parc.č. 1066 katastrální území Mírovka Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953.

 

141/09 Dopravní řešení středu města

Rada města ukládá odboru rozvoje města podílet se společně s krajem Vysočina na vypracování dopravní studie prostoru Dolní ulice a Žižkovy ulice a její zpracování zadat v souladu s předloženou nabídkou společnosti IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce s.r.o., IČ 27689328.

 

142/09 Vyhodnocení výběrového řízení - hřiště Jihlavská

Rada města vylučuje uchazeče MIKO Havlíčkův Brod IČ: 60932171 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „„Dětské hřiště Jihlavská – reg.č.1.11/3.2.00/01.00336“.

 

143/09 Vyhodnocení výběrového řízení - hřiště Jihlavská

Rada města vylučuje uchazeče INSTAV Vyškov, a.s. IČ: 64508064 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „„Dětské hřiště Jihlavská – reg.č.1.11/3.2.00/01.00336“.

 

144/09 Vyhodnocení výběrového řízení - hřiště Jihlavská

Rada města vylučuje uchazeče Lubomír Dvořák, IČ: 10466452 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „„Dětské hřiště Jihlavská – reg.č.1.11/3.2.00/01.00336“.

 

145/09 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s vlastníky dotčených pozemků stavbou Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a  souhlasu se zřízením stavby.

 

146/09 Dopravní stavby - informace

Rada se seznámila se záměry dopravních investic na území města pro letošní rok a roky následující a ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování studie křižovatek Nádražní a Havířské ulice u železničního mostu.

 

147/09 Smlouva o smlouvě budoucí - Sluneční Hora

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností REAL GROUP s.r.o., IČ 27541622. Tyto smlouvy budou tvořit zároveň přílohu plánovací smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 136/09.

 

148/09 Plán partnerských aktivit pro rok 2009

Rada města schvaluje plán partnerských aktivit pro rok 2009 dle předložených příloh.

 

149/09 Krajská knihovna Vysočiny - uzavření smlouvy o dotaci

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o dotaci na zajištění funkce základní knihovny s krajem Vysočinou na dobu neurčitou.

 

150/09 Smlouva mimořádné účelové dotace Kulturnímu domu Ostrov s.r.o.

Rada města schvaluje text smlouvy o mimořádné účelové dotaci pro Kulturní dům Ostrov s.r.o. na 1. pololetí 2009

 

151/09 Žádost o dar na pomník A. Švehly

Rada města  schvaluje dar Havlíčkobrodskému občanskému sdružení přátel Antonína Švehly, Vilémov u Golčova Jeníkova 47 na výstavbu pomníku A. Švehly ve výši Kč  20.000 Kč s podmínkou vrácení daru, pokud nebude akce realizována do 31.12.2009.

 

152/09 Žádost  Svazu bojovníků za svobodu

Rada města projednala dopis Českého svazu bojovníků za svobodu o ukončení činnosti této organizace v Havlíčkově Brodě a ukládá odboru správy a informatiky zajistit květinový dar při pietním aktu u památníku partyzánů v Leškovicích v březnu 2009 na náklady města do 1000 Kč.

 

153/09 Kulturní dům Ostrov s.r.o.

Rada města ukládá radnímu ing. Tomáši Hermannovi uplatnit jménem města do programu příští valné hromady Kulturního domu Ostrov s.r.o. projednané návrhy na změny společenské smlouvy.

 

154/09 Prodej movitého majetku - kasárna letiště – plechové sklady, ekokontejner

Rada města schvaluje text inzerce v tisku ve znění přílohy č.1 tohoto podkladu, její četnost, rozsah a finanční náklady v souladu s odstavcem v části zdůvodnění pro orgán města tohoto podkladu.

 

155/09 Žádost o výpůjčku sálu a salonku Staré radnice pro Unii ROSKA

Rada města souhlasí s výpůjčkou sálu a salonku Staré radnice na den 1.6.2009 od 15.00 do 20.00 hodin pro Unii ROSKA.

 

156/09 Vyvěšení vlajky pro Tibet dne 10.3.2009

Rada města souhlasí s vyvěšením Tibetské vlajky na hlavní budově radnice dne 10.3.2009

 

157/09 Žádost o výpůjčku sálu a salonku Staré radnice pro pěvecký sbor Jasoň.

Rada města souhlasí s výpůjčkou sálu a salonku Staré radnice ke zkouškám SPS Jasoň,o.s. na rok 2009.

 

158/09 Pověření ŽÚ k výkonu přestupkové agendy podle § 33 zákona o přestupcích

Rada města pověřuje Živnostenský úřad MěÚ k řešení přestupků podle § 33 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona a ukládá právnímu oddělení doplnit Dodatek č. 3 Organizačního řádu MěÚ Havlíčkův Brod.

 

159/09 Změna nájemní smlouvy č. HO 001/2006

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 001/2006 uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, 582 53 Štoky, jehož předmětem jsou změny v předmětu nájmu (na pozemcích) uvedené v příloze podkladového materiálu. Nájemné bude činit 1.005.227 Kč/rok.

 

160/09 Havlíčkův Brod, Občinská, výstavba přípojky knn - věcné břemeno - revokace

Rada města revokuje usnesení č. 113/09 takto:
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2356/3 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100+DPH Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

161/09 H. Brod, ul. Humpolecká, přeložka kvn, knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 361/8, 2558, st. 815/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100+DPH Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

162/09 Havlíčkův Brod, ul. Břevnická, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2359/14 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100+DPH Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

163/09 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu "Autobusový  terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy"

Rada města bere na vědomí "Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu "Autobusový  terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy".

 

164/09 Vyjmutí bytů č. 38 a 42 v domě čp. 1128 Bělohradská ul. z režimu startovacích bytů

Rada města vyjímá byty č. 38 a 42 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod z režimu startovacích bytů a schvaluje jejich pronájem formou nabídkového řízení.

 

165/09 Nabídka bytů do předplaceného nájmu.

Rada města schvaluje zveřejnění  nabídky pronájmu bytů ( předplacený nájem):
byt č. 3 Reynkova 2503, Havlíčkův Brod
byt č. 5 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod
byt č. 8 Jihlavská 1107, Havlíčkův Brod
byt č. 33 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod
byt č. 38 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod
byt č. 42 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod

 

166/09 Pronájem pozemků  ppč. 776/2, 779/1 a 779/2

Rada města schvaluje pronájem rybníků na pozemcích ppč. 776/2, 779/1 a 779/2 o celkové výměře 2.628 m2v katastrálním území Havlíčkův Brod, Drahoslavu J., Havlíčkův Brod, za účelem chovu ryb, za cenu 0,50 Kč/m2/rok, tj. 1.314 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 15.3.2009, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 1.10. příslušného roku.

 

167/09 90. výročí založení skauting v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod vyznačených v situačním nákresu dle přílohy tohoto podkladového materiálu č. 148/09, organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek České republiky, zastoupené Ing. Milošem Holendou, IČ: 15060888 na den 18.4.2009 při příležitosti konání 90. výročí založení skautingu v Havlíčkově Brodě. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

168/09 90. výročí založení skauting v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje výpůjčku středové části Havlíčkova náměstí o výměře 1.989 m2, organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek České republiky, zastoupené Ing. Milošem Holendou, IČ: 15060888 na den 18.4.2009 při příležitosti konání 90. výročí založení skautingu v Havlíčkově Brodě.

 

169/09 90. výročí založení skauting v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 9 m2 organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek České republiky, zastoupené Ing. Milošem Holendou, IČ: 15060888 na den 18.4.2009 za účelem prodeje suvenýrů při příležitosti konání 90. výročí založení skautingu v Havlíčkově Brodě, za cenu 47,6 Kč/m2/den včetně DPH 19%, tj. celkem  za 428 Kč.

 

170/09 90. výročí založení skauting v Havlíčkově Brodě

Rada města uděluje souhlas s rozděláním ohně v prostoru parku Budoucnost na den 18.4.2009 při příležitosti konání 90. výročí založení skautingu v Havlíčkově Brodě. Pořadatel však musí v parku dodržet všechna zákonná opatření na ochranu životního prostředí, zejména zeleně (městských vyhlášek, zákona o ochraně přírody a krajiny, o odpadech apod.) a po konání akce provést úklid použitých ploch.

 

171/09 Ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS/91/11/2008

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS/91/11/2008, uzavřené s Mgr. Darií V., Havlíčkův Brod, na pronájem nebytových prostor (kanceláře č. 11) o výměře 18 m2 v domě čp. 91 na Havlíčkově náměstí, dohodou ke dni 31.3.2009.

 

172/09 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkách mezi Městem Havlíčkův Brod a Ivanem a Marií Ž., Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

173/09 Nabídka spolupráce s neziskovou organizací - Centrem U Větrníku

Rada města souhlasí s provedením monitoringu drogové scény na území města Havlíčkův Brod Oblastní charitou Jihlava, Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, 586 01 Jihlava, IČ 44990260.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                               starostka