Usnesení z jednání rady města dne 2. 2. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek

Ostatní:

Jana Žežulková, Ing. Václav Stejskal, JUDr. Vít Fikar, Ing. Zdeněk Endrle, Milan Beneš, JUDr. Hana Andělová, Martin Stehno, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Vladimír Kučírek

 

41/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod: Zdeněk H., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.3. 2009 na dobu 7 let.
Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

42/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 30 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod: Jiří S., Havlíčkův Brod.S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.3. 2009 na dobu 5 let.

Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

43/09 Pronájem části ppč. 1624/4 (díl 4) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1624/4 (díl 4) o výměře 564 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Václavu V., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 4 Kč/m2/rok, tj. 2.256 Kč/rok.

 

44/09 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 137/2001/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 137/2001/Ho, uzavřené s Petrem N., Havlíčkův Brod, na pronájem pozemku pozemková parcela číslo 2434/10 o výměře 57 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou ke dni 31.12.2008.

 

45/09 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 119/2004/Miš

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 119/2004/Miš, uzavřené s Marií F., Havlíčkův Brod, na pronájem pozemku pozemková parcela číslo 630/21 o výměře 358 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu, dohodou ke dni 30.4.2009.

 

46/09 H. Brod - Havlíčkovo náměstí - kabelová televize a optická síť - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/1, 2259/23, 2259/24 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti BKS Capital Partners, a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 27574016, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Budoucí povinný splní podmínky stanovené odborem rozvoje města v podkladovém materiálu. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

47/09 H. Brod, ZTV U Nemocnice, kabelové vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 778/100 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

48/09 Termesivy, Petrlík, kabelové vedení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 394/4 v k.ú. Termesivy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

49/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 1 Jihlavská 1172, Havlíčkův Brod Radku F. a Karin F., podle ustanovení § 711, odst. 2), písm. b) obč. zákoníku.

 

50/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 8 ul. 5. května 311, Havlíčkův Brod, Janě K., podle ustanovení § 711, odst. 2), písm. b) obč. zákoníku.

 

51/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 35 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod, Petru D., podle ustanovení § 711 odst. 2), písm. b) obč. zákoníku.

 

52/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 20 Reynkova 2577, Havlíčkův Brod, Vlastě B., podle ustanovení § 711 odst. 2), písm. b) obč. zákoníku.

 

53/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 2 Na Výšině 3220 Havlíčkův Brod, Janu V. a Jarmile V., podle ustanovení § 711, odst. 2), písm. b) obč.zákoníku.

 

54/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 32 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, Renatě D., podle ustanovení § 711 odst. 2), písm. b) obč. zákoníku.

 

55/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 20 na Výšině 3234  Havlíčkův Brod, Markétě Ž., podle ustanovení § 711 odst. 2), písm. b) obč. zákoníku.

 

56/09 nájem bytu  č. 1 Reynkova 2577, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje přechod nájmu bytu č. 1 Reynkova 2577, Havlíčkův Brod pro Petra T., Otakara T. a Davida T., jako společným nájemcům, podle ustanovení § 706 odst. 1) obč. zákoníku.

 

57/09 Dopady novelizace zákona 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty - ekonomická činnost - krátkodobé pronájmy parkovacích míst

Rada města schvaluje změnu cen parkovného od 1.3.2009 a to tak, že stávající výše parkovného již obsahuje DPH ve výši 19%.

 

58/09 Dopady novelizace zákona 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty - ekonomická činnost - věcná břemena

Rada města schvaluje změnu ceny za zřízení věcného břemene navýšením o DPH v aktuální sazbě s účinností od 1.2.2009.

 

59/09 Nová radnice č.p. 57 a Hanusovský dům č.p. 56 - oprava dvorní fasády

Rada města ukládá hospodářskému odboru uplatnit žádosti o dotace dle "Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina" na provedení opravy dvorních fasád objektů Nové radnice č.p. 57 a Hanusovského domu č.p. 56 ve znění podkladu a následně provést výběr zhotovitele.

 

60/09 "Hřbitov u kostela sv. Vojtěcha Havlíčkův Brod - oprava ohradní zdi – 1. část" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo HO 152/2008/MZ ze dne 28.5.2008

Rada města ukládá hospodářskému odboru uzavřít s firmou Qatrosystém, s.r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod zhotovitelem stavebních prací na akci "Hřbitov u kostela sv. Vojtěcha Havlíčkův Brod - oprava ohradní zdi – 1. část - ETAPA 2009" dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HO 152/2008/MZ ze dne 28.5.2008, uplatnit žádost o dotaci pro užití neinvestičních prostředků z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" MK ČR ve znění podkladu a bere na vědomí informaci o přípravě na akci "Hřbitov u kostela sv. Vojtěcha Havlíčkův Brod - oprava ohradní zdi – 2. část".

 

61/09 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje následujících bytových jednotek č.:

3218/1 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy (dále jen "s podílem" 709/19704, 3218/2 s podílem 745/19704, 3218/3 s podílem 709/19704, 3218/4 s podílem 745/19704, 3218/5 s podílem 709/19704, 3218/6 s podílem 745/19704, 3218/7 s podílem 709/19704,  3218/8 s podílem 745/19704, 3218/9 s podílem 709/19704, 3218/10 s podílem 745/19704, 3218/11 s podílem 709/19704, 3218/12 s podílem 745/19704,  3219/2 s podílem 397/19704, 3219/4 s podílem 724/19704, 3219/5 s podílem 397/19704, 3219/6 s podílem 709/19704, 3219/7 s podílem 724/19704, 3219/8 s podílem 397/19704, 3219/9 s podílem 709/19704, 3219/10 s podílem 724/19704, 3219/11 s podílem 397/19704, 3219/12 s podílem 709/19704, 3219/13 s podílem 724/19704, 3219/14 s podílem 397/19704, 3219/15 s podílem 709/19704, 3219/16 s podílem 724/19704, 3219/17 s podílem 397/19704, 3219/18 s podílem 709/19704, 3222/1 s podílem 709/19704, 3222/2 s podílem 745/19704,  3222/3 s podílem 709/19704,  3222/4 s podílem 745/19704, 3222/5 s podílem 709/19704, 3222/6 s podílem 745/19704, 3222/7 s podílem 709/19704, 3222/8 s podílem 745/19704, 3222/9 s podílem 709/19704, 3222/10 s podílem 745/19704, 3222/11 s podílem 709/19704, 3222/12 s podílem 745/19704, 3223/1 s podílem 724/19704, 3223/2 s podílem 397/19704, 3223/3 s podílem 709/19704, 3223/4 s podílem 724/19704, 3223/5 s podílem 397/19704, 3223/6 s podílem 709/19704, 3223/7 s podílem 724/19704, 3223/8 s podílem 397/19704, 3223/9 s podílem 709/19704, 3223/10 s podílem 724/19704, 3223/11 s podílem 397/19704, 3223/12 s podílem 709/19704, 3223/13 s podílem 724/19704, 3223/14 s podílem 397/19704, 3223/15 s podílem 709/19704, 3223/16 s podílem 724/19704, 3223/18  s podílem 709/19704, 3275/1 s podílem na společných částech budovy a pozemku stavební parcely č. 6054  827/8340, 3275/3  s podílem na společných částech budovy a pozemku stavební parcely č. 6054  827/8340, 3276/1  s podílem na společných částech budovy a pozemku stavební parcely č. 6053   827/8270, 3277/1  s podílem na společných částech budovy a pozemku stavební parcely č. 6052  827/8270, 3277/3 s podílem na společných částech budovy a pozemku stavební parcely č. 6052    827/8270, 3277/8  s podílem na společných částech budovy a pozemku stavební parcely č. 6052  827/8270, 3277/10 s podílem na společných částech budovy a pozemku stavební parcely č. 6052  827/8270, 3211/7 s podílem 724/19704, 3211/2 s podílem 397/19704, 3211/15 s podílem 709/19704, 3230/5 s podílem 397/19188, 3230/14 s podílem 397/19188, 3230/8 s podílem 397/19188, 3229/5 s podílem 709/19188, 3229/9 s podílem 709/19188, 3229/10 s podílem 868/19188, 3209/1 s podílem 724/19644, 3209/5 s podílem 397/19644, 3209/12 s podílem 709/19644, 3209/13 s podílem 724/19644, 3210/12 s podílem 745/19644, 3213//1 s podílem 682/19194, 3213/9 s podílem 682/19194, 3214/14 s podílem 397/19194, 3274/5 s podílem na společných částech budovy a pozemku stavební parcely č. 6055  827/8270, 3274/6 s podílem na společných částech budovy a pozemku stavební parcely č. 6055  827/8270, 3274/9 s podílem na společných částech budovy a pozemku stavební parcely č. 6055  827/8270, 3234/4 s podílem 724/26272, 3234/7 s podílem 724/26272, 3234/19 s podílem 724/26272, 3234/21 s podílem 709/26272, 3232/2 s podílem 397/26272, 3232/3 s podílem 709/26272, 3232/8 s podílem 397/26272, 3232/23 s podílem 397/26272, 3233/8 s podílem 745/26272, 3231/1 s podílem 709/26272, 3237/17 s podílem 397/27608.

 

62/09 Pronájem Havlíčkova náměstí - pořádání trhů na rok 2009

Rada města neschvaluje pronájem Havlíčkova náměstí Václavu Š., 582 53 Štoky, IČ: 68031947, za účelem pořádání trhů na rok 2009 dle přiložené žádosti.

 

63/09 Výpůjčka nebytových prostor v objektu čp. 11 v obci Poděbaby u Havlíčkova Brodu

Rada města ruší svoje usnesení č. 506/08 přijaté dne 30.6.2008 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje výpůjčku nebytových prostor v levé části podkroví objektu čp. 11 v obci Poděbaby o výměře 14,5 m2, Sboru dobrovolných hasičů Poděbaby, Havlíčkův Brod, IČ: 62696530, za účelem uskladnění potřeb sboru - uniformy, dokumentace, pořádání schůzí sboru, se zpětnou účinností od 13. ledna 2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

64/09 Žádost o změnu doby nájmu nájemní smlouvy č. HO 007/2000/SOJ

Rada města schvaluje s účinností od 1. 3. 2009 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. HO 007/2000/SOJ uzavřené s Jaroslavem P., 582 61 Česká Bělá, jehož předmětem je změna doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď bude možné podat vždy k 1. 10. kalendářního roku.

 

65/09 Svatý Kříž, ZTV, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 636/1, 544/6, 660, 544/8 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

66/09 Smlouva o nájmu nemovitosti č. 39/2008 v k.ú. Havlíčkův Brod - kotelna - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 988/08 ze dne 22.12.2008 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 39/2008 o nájmu nemovitosti s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2, Nové město ve znění přílohy tohoto podkladového materiálu.

 

67/09 Výběrové řízení na druhý sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na provozovatele druhého sběrného dvora v Havlíčkově Brodě dle předloženého návrhu zadávací dokumentace

 

68/09 Projekt Rozšíření sběrného dvora TS

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod pozastavit realizaci projektu Rozšíření sběrného dvora Technických služeb Havlíčkův Brod.

 

69/09 United Bakeries - soudní spor

Rada města bere na vědomí zprávu advokáta o průběhu soudního sporu s United Bakeries a.s. Brno a souhlasí s úhradou odměny za právní služby.

 

70/09 Žádost o věcný dar HB SKI TEAMU Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru 13 sad medailí a diplomů pro účastníky Lyžařského poháru Vysočiny na Šacberku dne 28. února 2009 občanskému sdružení HB SKI TEAM Havlíčkův Brod, Zahradnického 3313, IČ 27042537 v celkové hodnotě 3100,- Kč.

 

71/09 Doplnění Zásad hospodaření s majetkem města

Rada města schvaluje doplnění Zásad hospodaření s majetkem města ze dne 14.5.2007 o odstavec A5. takto: "Předkladatel návrhu na jakoukoliv dispozici s majetkem města je povinen předem zkoumat bezdlužnost smluvního partnera vůči městu a tuto skutečnost sdělit v podkladu příslušnému orgánu města."

 

72/09 Autobusová obslužnost pro rok 2009

Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích ostatní dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření smluv na tyto spoje pro rok 2009 s dopravcem ICOM Transport a.s. Jihlava. Podíl města na hrazení prokazatelné ztráty v ostatní dopravní obslužnosti schvaluje ve výši 37,5% pro všechny linky, s výjimkou linky 760600 (Jihlava - Havlíčkův Brod) - 46,5%.

 

73/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č.: 337/08 do 30.6.2009, 107/08, 735/08 a 736/08 do 31.3.2009, 440/07 do 31.12.2009.

 

74/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru předložit v dubnu 2009 k projednání návrh změn schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2009, ve kterém bude řešeno zvýšení výdajů města na spolufinancování projektu Podchod Masarykova ul. č.2 ze stávajících 5.730,0 tis.Kč na 13.673,8 tis.Kč. Očekávaná dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci daného projektu je zahrnuta v rozpočtových příjmech schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2009 ve výši 19.270,0 tis.Kč.

 

75/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá hospodářskému odboru jednat dál s Janem R.  o podmínkách zrušení rozvazovací podmínky  kupní smlouvy č. HO 112/2004/Zim.

 

76/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru jednat s dodavatelem finančních služeb ČSOB Asset management o změně Smlouvy o obhospodařování portfolia města Havlíčkův Brod ze dne 13.6.2008. 

Rada města ukládá:

1) změnit v Příloze č. 1, čl. 1. a 2. ujednání o investiční strategii, povolených transakcích a investičních nástrojích tak, aby strukturu portfolia mohly tvořit investiční nástroje v přípustném podílu:

- hotovostní nástroje 0-100% 

- dluhopisy 0-100%

- akcie 0%

- podílové listy 0%

2) změnit v Příloze č. 1 část E) Odměna obhospodařovatele tak, aby byla zrušena pevná část sjednané odměny ve výši 0,25% p.a. a odměna za obhospodařování byla sjednána výlučně jako výkonnostní max. do výše 0,45% p.a. ke stanovenému etalonu 95%sazby PRIBID1M.

3) podat informaci o průběhu jednání s ČSOB Asset management do ZM 03/2009.

4) nezvyšovat objemy finančních prostředků ve správě

5) měsíčně v RM monitorovat vývoj hodnoty portfolia a podat zprávu v jednání zastupitelstva města v sekci různé.

 

77/09 Projekt "Odpady Horní Posázaví" - schválení základní smlouvy o spolupráci

Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci na projektu "Odpady Horní Posázaví - Třídění komunálních odpadů přímo u producentů na využitelné složky a nakládání s nimi" uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a Svazkem obcí Přibyslavska, sídlo Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČ 70951730, statutární zástupce - předseda  Mgr. Jan Štefáček, starosta města Přibyslav. 

 

78/09 Trh řemesel 8. května 2009

Rada města ukládá odboru životního prostředí splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2009 dle přílohy.

 

79/09 Trh řemesel 8. května 2009

Rada města ukládá odboru správy a informatiky splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2009 dle přílohy.

 

80/09 Trh řemesel 8. května 2009

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2009 dle přílohy.

 

81/09 Trh řemesel 8. května 2009

Rada města ukládá Městské policii splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2009 dle přílohy.

 

82/09 Trh řemesel 8. května 2009

Rada města ukládá ekonomickému odboru splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2009 dle přílohy.

 

83/09 Trh řemesel 8. května 2009

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2009 dle přílohy.

 

84/09 Dodatek č.3 ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany č. SI- 08/07

Rada města schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě č. SI-O8/07 o zabezpečení požární ochrany, kterým je upřesněno využití finančního příspěvku poskytovaného městem Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina.

 

85/09 Smlouva o provozu a údržbě plynové přípojky

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o provozu a údržbě plynové přípojky v areálu hřiště Plovárenská se společností ERMONT spol. s r.o., IČ 62029771.

 

86/09 Mandátní smlouva - Program obnovy venkova

Rada města souhlasí s uzavřením předložené mandátní smlouvy s krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ 70890749, jejíž předmětem je zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009.

 

87/09 Dohoda o financování změny územního plánu

Rada města ukládá odboru rozvoje města při pořízení změny územního plánu Havlíčkův Brod, které je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, podmínit pořízení změny úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady a s navrhovatelem uzavřít dohodu o financování změny územního plánu dle předloženého vzoru.

 

88/09 Ústřední komise na ochranu zvířat

Rada města navrhuje jako člena do Ústřední komise na ochranu zvířat  MZ ČR pana ing. Václava Hlaváče.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka