Usnesení z jednání rady města dne 2. 11. 2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Mgr. Miloš Kejklíček, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Jiří Lupač, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Karel Milichovský, Ing. Pavel Bárta, Ing. Vladimír Kučírek, Ing. Josef Jukl, MPA

 

665/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem životního prostředí zajistit vyhodnocení vhodných pozemků v majetku města pro realizaci opatření na retenci vody v krajině, protierozní opatření a výsadbu zeleně.

 

666/20 Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o Vánocích 2020.

 

667/20 Operační plán zimní údržby 2020

Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací města Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 58065 až 58068.

 

668/20 Změna č. 4 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2020

Rada města schvaluje změnu č. 4 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2020 dle podkladové přílohy č. 58044.

 

669/20 Smlouva o dílo - „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod – údržba objektů SO 02 až SO 17“.

Rada města souhlasí se smlouvou o dílo s f. Jaromír Švec – Agroimpuls, Kosičky 52, 503 65 Kosičky, IČ: 15587681 dle podkladové přílohy č. 58039 a č. 58040 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřít.

 

670/20 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - Balíkovací lis L30-2A

Rada města schvaluje návrh Technických služeb Havlíčkův Brod, na vyřazení hmotného majetku: balíkovacího stroje dvoukomorového, typ L30-2A, výr. č. 2417-12, inv. č. 2240000085, dle podkladové přílohy č. 58028.

 

671/20 Návrh na vyřazení majetku s hodnotou nad 100 tis - Nízkopodlažní autobus CITY BUS

Rada města schvaluje návrh Technických služeb Havlíčkův Brod, na vyřazení hmotného majetku: nízkopodlažního autobusu CITY BUS, inv. č. 2260000011, dle podkladové přílohy č. 58029.

 

672/20 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - konvektomat FAGOR HME 2-10/11

Rada města schvaluje návrh Základní školy Štáflova, Havlíčkův Brod, na likvidaci hmotného majetku - konvektomatu elektr. FAGOR HME 2-10/11), inv. č. 022/11-54, dle podkladové přílohy č. 58031.

 

673/20 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - stroj na údržbu venkovních podlah

Rada města schvaluje návrh Základní školy, Wolkerova, Havlíčkův Brod, na likvidaci hmotného majetku: stroj na údržbu venkovních podlah, inv. č. 35, dle podkladové přílohy č. 58030.

 

674/20 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - elektr. fritéza 2x7 litrů

Rada města schvaluje návrh Sociálních služeb města Havlíčkův Brod, na prodej majetku: elektrické fritézy 2x7 litrů, inv. č. SDHM 75, dle podkladové přílohy č. 58027.

 

675/20 Petice "Za rekonstrukci ulice Vrchlického"

Rada města se seznámila s peticí „Za rekonstrukci ulice Vrchlického“ a ukládá odboru rozvoje města zahrnout rekonstrukci Vrchlického ulice do plánu obnovy a rozvoje nemovitého majetku.

 

676/20 Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, přeložka kabelů vn a nn

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S_14_12_8120077113 dle podkladové přílohy č. 58062 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

677/20 Drobná investice a opravy v místních částech

Rada ukládá odboru rozvoje města zapracovat do návrhu rozpisu rozpočtu roku 2021 kap. 40 výdaje na drobné investice a opravy v místních částech dle podkladové přílohy č. 58064.

 

678/20 Obnova nájemního vztahu - byt č. 3241/57, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 272/2019/Bre, uzavřené s F. F., trvale bytem Havlíčkův Brod, na pronájem bytu číslo 57, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2020.

 

679/20 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/33, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 33 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. T., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 2, Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod, nejpozději do 31.12.2020, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

680/20 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/81, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 81 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod E. R., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

681/20 Smlouva o poskytování servisních služeb - parkovací systém Havlíčkův Brod - dodatek č. 2

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb dle podkladové přílohy č. 58074.

 

682/20 Výsledek konkursního řízení - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města bere na vědomí zápis o průběhu konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času - podkladová příloha číslo 58055. Rada města rozhodla nejmenovat žádného uchazeče konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, nové konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace.

 

683/20 Žádost Celního úřadu pro Kraj Vysočina o zapůjčení zasedací místnosti v budově Městského úřadu Havlíčkův Brod,

Rada města schvaluje výpůjčku zasedací místnosti v přízemí v budově V Rámech 1855 Celnímu úřadu pro Kraj Vysočina pro potřeby podávání daňových přiznání v 2. pololetí 2020 v termínech uvedených v podkladové příloze č. 58008.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta