Usnesení z jednání rady města dne 2. 11. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Bauer, Blažena Polyaková, Ing. Ivana Julišová, Ing. Eva Nigošová, Bc. Jan Pavlík, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

933/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 744/09.

 

934/09 Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod zajistit provoz o vánočních prázdninách v době od 28.12.2009 do 31.12.2009 odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace Mateřská škola Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832.

 

935/09 Návrh na změnu způsobu likvidace složitých technických zařízení

Rada města ruší své usnesení č. 839/03 - doplnění řádu likvidační komise.

 

936/09 Návrh na změnu způsobu likvidace složitých technických zařízení

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů upravit kapitolu Souboru vnitřních směrnic o likvidaci majetku ve smyslu doporučení D2), které je uvedeno v podkladovém materiálu č. 828/09.

 

937/09 Pravidla Města Havlíčkova Brodu pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Rada města schvaluje dle § 102, odst. 2 , písm. n)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Pravidla Města Havlíčkova Brodu pro přijímání a vyřizování stížností a petic dle podkladové přílohy č. 12416.

 

938/09 Změna stanov LD Štoky

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pozměněný návrh stanov Lesního družstva Štoky dle podkladové přílohy č. 12459.

 

939/09 Žádost o bezplatnou výpůjčku sklepních prostor Městského úřadu

Rada města neschvaluje bezplatnou výpůjčku sklepních prostor Městského úřadu Asociaci víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky ZZN Havlíčkův Brod 60020.

 

940/09 Usnesení výboru pro cestovní ruch a kulturu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit limit výdajů na finanční podpory (dotace a granty) poskytované městem pro rok 2010 ve výši 7 % z předpokládaných sdílených daňových příjmů města.

 

941/09 Finanční podpory mimo rámec Zásad na rok 2010

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout finanční podporu Kulturnímu domu „Ostrov“, spol. s r.o. ve výši 1.630 tis. Kč na opravu kompletního sociálního zařízení v prostorách kulturního domu a pořízení zvukového systému „Dolby Stereo“ v kině, a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy. Finanční podpora bude podmíněna navýšením podílu na základním kapitálu společnosti.

 

942/09 Státní fond životního prostředí - smlouva o poskytnutí podpory

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č. 08015276 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle podkladových příloh č.12374 a č.12376. Tato smlouva byla zástupcem SFŽP podepsána 1.10.2009.

 

943/09 Žádost obce Veselý Žďár - splátkování vystavené faktury číslo 900027

Rada města schvaluje žádost obce Veselý Žďár o splátkování vystavené faktury číslo 900027 za podmínky, že předmětná faktura bude zcela vyrovnána a dlužné prostředky  připsány na účet města Havlíčkova Brodu nejpozději do 18.12.2009 a v této souvislosti schvaluje doslovný text "Dohody o uznání dluhu a plnění dluhu ve splátkách" dle podkladové přílohy č. 12339.

 

944/09 Dopravní značení

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit instalaci svislého dopravního značení měření rychlosti (IP 31a) a konec měření rychlosti (IP 31b) v ulicích Žižkova, Pražská, Chotěbořská, Masarykova, Ledečská, Mírová, Rozkošská, Lipnická, Havířská a Humpolecká.

 

945/09 Dopravní značení

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit instalaci ukazatele měření rychlosti na severovýchodním obchvatu u křižovatky Chotěbořská – SV obchvat a to v obou směrech a na Žižkově ulici.

 

946/09 Jmenování hodnotící komise - Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“, číslo projektu CZ.1.02/6.4.00/08.03551: Ing. Tomáš Hermann, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Karel Báťa a Ing. Miroslav Sommer a jejich náhradníky: Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl a Ing. Marta Gerthnerová.

 

947/09 Úprava komunikací a chodníků Žižkov II - zdůvodnění nabídkové ceny

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s Lubomírem Dvořákem, IČ 10466452 smlouvu o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací „Úprava komunikací a chodníků Žižkov II, Havlíčkův Brod“.

 

948/09 Stavební úpravy zpevněných ploch u fotbalového hřiště Na Losích - informace o průběhu stavby

Rada ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy zpevněných ploch u fotbalového hřiště Na Losích, Havlíčkův Brod“ Lubomírem Dvořákem, IČ 10466452 dodatek ke smlouvě o dílo řešící sanaci neúnosného podloží u této stavby.

 

949/09 Zadávací řízení U Borové, Nad Žabincem

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace Na Žabinci, U Borové, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Jukla a Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. Janu Fischerovou CSc., Ing. Čeňka Jůzla, Jiřího Kopice, Ing. Zdeňka Endrleho a Ing. Pavla Slámu.

 

950/09 Lávka u Sv. Jána

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na přemostění řeky Sázavy u Sv. Jána společnosti Stráský Hustý a partneři s.r.o., IČ 18827527.

 

951/09 Smlouva o smlouvě budoucí - smuteční obřadní síň

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425 ve znění podkladové přílohy č. 12392, jejíž předmětem je navýšení příkonu u smuteční obřadní síně.

952/09 Jihovýchodní obchvat

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat u společnosti Pragoprojekt a.s., IČ 45272387, atelier České Budějovice vyhledávací studii, která prověří možnost napojení silnice III/03810 na navrhovanou stavbu jihovýchodního segmentu obchvatu, a to v místě jejich mimoúrovňového křížení.

 

953/09 Pronájem části ppč. 1819 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1819 o výměře 50 m2  v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu Davidu M., Havlíčkův Brod za účelem uskladnění zeminy. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 12.10.2009 do 11.10.2010. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 150 Kč/rok.

 

954/09 Pronájem části ppč. 293/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 293/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Pavlu S., Havlíčkův Brod, za účelem zásobování staveniště na stavební parcele číslo 405/1 v k.ú. Havlíčkův Brod. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 16.10.2009 do 31.5.2010. Cena za pronájem činí 44 Kč/m2/rok.

 

955/09 Pronájem části ppč. 3673/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 3673/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Bytovému družstvu Tůje, IČ: 64829138, se sídlem U Kasáren 1561, Havlíčkův  Brod za účelem postavení lešení. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 22.10.2009 do 20.11.2009. Cena za pronájem činí 100 Kč.

 

956/09 Pronájem části pozemku ppč. 628/121 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/121 o výměře 51 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod MUDr. Jiřímu Z. a MUDr. Lindě Z., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelé umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.11.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 204 Kč/rok.

 

957/09 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 23. etapa - nová trasa

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2260/27, 2260/6, 2393/18 a 2393/39 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

958/09 Havlíčkův Brod - Masarykova - přeložka kabelů NN a VN - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 752/8 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

959/09 Žádost o vrácení části předplaceného nájmu

Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 9 v domě čp. 799 Plovárenská ul., Havlíčkův Brod dle podkladu č. 836/2009.

 

960/09 Dokončení podhledu v MŠ Na Svahu v Perknově

Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít smlouvu o dílo dle předložené cenové nabídky se zhotovilem firmou Qatrosystem, spol. s r.o. Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod ,IČ: 150 58 654.

 

961/09 Zadávací řízení U Borové, Nad Žabincem

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace Na Žabinci, U Borové, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: Skanska DS a.s., IČ 26271303, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, Strabag a.s., IČ 60838744, Colas CZ, a.s., IČ 26177005 a M-Silnice a.s., IČ 42196868, , Lubomír Dvořák IČ 10466452, Lubomír Toman IČ 10464051 Miko Havlíčkův Brod, s.r.o. IČ 60915081 EUROVIA CS a.s. IČ 45274924.

 

962/09 Zahraniční služební cesta

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu člena rady Ing. Tomáše Hermanna na výjezdní zasedání školské komise Svazu měst a obcí ČR do Vídně v termínu 22. - 24. 10. 2009.

 

963/09 Projekt "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod"

Rada města schvaluje v rámci projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod" smlouvu mezi Městem Havlíčkův Brod a Základní školou Havlíčkův Brod V Sadech, V Sadech 560, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70 91 10 29, dle podkladové přílohy č. 12450.

 

964/09 Projekt "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod"

Rada města schvaluje v rámci projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod" smlouvu mezi Městem Havlíčkův Brod a Základní školou Havlíčkův Brod Konečná, Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70 91 09 95, dle podkladové přílohy č. 12451.

 

965/09 Projekt "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod"

Rada města schvaluje v rámci projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod" smlouvu mezi Městem Havlíčkův Brod a Základní školou Havlíčkův Brod Štáflova, Štáflova 2004, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70 91 10 11, dle podkladové přílohy č. 12452.

 

966/09 Projekt "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod"

Rada města schvaluje v rámci projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod" smlouvu mezi Městem Havlíčkův Brod a Jazykovou agenturou LANT, s.r.o.,Beckovského 2045, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 65 80 09 40, dle podkladové přílohy č. 12453.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka