Usnesení z jednání rady města dne 19.9.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Jana Beránková, PaedDr.  Milena Honsová, Mgr. Miloš Fikar, Bc. Jindřich Macek, Ing. Jana Smejkalová, Radka Karasová, Ing. Josef Jukl, Mgr. Milena Popelová, Jaroslava Krejcarová, Edita Ondráčková, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, JUDr. Vít Fikar, Lucie Kolesová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Pavel Sláma

 

750/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města pořízení pasportizace sakrálních a hřbitovních památek ve městě Havlíčkův Brod včetně fotodokumentace.

 

751/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 398/16 ze dne 9.5.2016 „Vozidla MHD – obměna vozového parku a pohon CNG", protože Město Havlíčkův Brod není zahrnuto do okruhu oprávněných žadatelů o dotaci na obnovu vozového parku.

 

752/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 593/16 ze dne 27.6.2016 „Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/67, Na Výšině, Havlíčkův Brod". Žadatelka zemřela.

         

753/16 Investiční a odpisové plány na rok 2017

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 32891 a 32892. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

754/16 Investiční a odpisové plány na rok 2017

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 32893 a 32894. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

755/16 Investiční a odpisové plány na rok 2017

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 32895 a 32896. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

756/16 Investiční a odpisové plány na rok 2017

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 32897 a 32898. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

757/16 Investiční a odpisové plány na rok 2017

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 32899 a 32900. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

758/16 Investiční a odpisové plány na rok 2017

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 32905 a 32906. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

759/16 Investiční a odpisové plány na rok 2017

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-Středisko volného času na rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 32903 a 32904. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

760/16 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ Nuselská

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 63/16 ze dne 18.1.2016 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.078,0 tis Kč a je účelově vymezen pro použití na: 

- opravu WC pro chlapce II. podlaží (585,5 tis.Kč),

- opravu hlavního schodiště (97,3 tis.Kč),  

- opravu podhledu v krčku (114,4 tis. Kč), 

- opravu spár panelového pláště budovy (192,6 tis. Kč),

- zaplocení dětského hřiště MŠ (88,2 tis. Kč). 

 

761/16 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 32855 Darovací smlouvu č. 4/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a firmou ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, zastoupenou Ing. Jaroslavem Brodilem, IČO 620 28 081, se sídlem 584 01 Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 13.000 Kč účelově určeného na podporu technického vzdělávání na ZŠ a na podporu výuky všeobecné tělesné výchovy. Rada města děkuje dárci za poskytnutí daru.

 

762/16 Darovací smlouvy č. 2/2016 a 3/2016 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 32870 darovací smlouvu č. 2/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 6.913 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 5 žáků základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.9.2016 do 31.12.2016.

 

763/16 Darovací smlouvy č. 2/2016 a 3/2016 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 32871 darovací smlouvu č. 3/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 13.806Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 5 žáků základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 2.1.2017 do 30.6.2017.

 

764/16 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2016/2017 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 dle podkladové přílohy číslo 32832. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

765/16 Dodatek ke smlouvám na dodávky tepla

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvám o dodávce tepelné energie dle podkladové přílohy č. 32879 se společností TEPLO HB s.r.o., IČO 25930354.

 

766/16 Dodatek ke smlouvám na dodávky tepla

Rada města souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám o dodávce tepelné energie ve stejném znění dle podkladové přílohy č. 32879 mezi společností TEPLO HB s.r.o., IČO 25930354 a příspěvkovými organizacemi Města Havlíčkův Brod.

 

767/16 Zapůjčení stánků na minifestival řemesel

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení 2 stánků na akci minifestival řemesel, pořádaný ve středu 14. září 2016 od 13 do 17 hodin, žadateli Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 32959.

 

768/16 Změna plánu účetních odpisů

Rada města schvaluje změnu  plánu účetních odpisů Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 30.6.2016 dle podkladové přílohy č. 32960 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 3.6.2016.

 

769/16 Obnova umělého trávníku UT3G sportoviště Na Losích

Rada města schvaluje změnu č. 4 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2016 dle podkladové přílohy č. 32961 se zařazenou investiční akcí: „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“.

 

770/16 Obnova umělého trávníku UT3G sportoviště Na Losích

Rada města ukládá odboru rozvoje města kompletně zajistit realizaci investiční akce: „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“.

 

771/16 Obnova umělého trávníku UT3G sportoviště Na Losích

Rada města ukládá realizovat financování investiční akce: „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“ nařízením odvodu finanční částky dle aktuální výše profinancovaných nákladů v daném fiskálním období z fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) Technických služeb do rozpočtu města.

 

772/16 TJ Jiskra - pronájem ploch k umístění reklam v areálu Na Losích

Rada města schvaluje smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00529672 o nájmu ploch určených k umístění reklam ve znění podkladové přílohy č. 32963 a ukládá Technickým službám tuto smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Havlíčkův Brod uzavřít.

 

773/16 Rozpočtové opatření 1/2016 kap. 26

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016  kapitoly 26 Dopravní úřad dle podkladové přílohy č. 32949. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

774/16 Zajišťování činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brod

Rada města schvaluje:

- Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu - viz podkladová příloha č. 32846

- a Smlouvu o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brod - viz podkladová příloha č. 32847.

 

775/16 Smlouva o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení - "Systémová podpora sociální práce v obcích"

Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení "Systémová podpora sociální práce v obcích", mezi městem Havlíčkův Brod a Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 12 01 Praha 2, IČ: 00551023, dle podkladové přílohy č. 32931.

 

776/16 Podpora mezigeneračního projektu "Očima generací 2017"

Rada města schvaluje zapojení se do spolupráce s Krajským regionálním centrem Festivalu "Očima generací 2017" a ukládá místostarostce Bc. Ivaně Mojžyškové podporovat projekt formou šíření informací o jednotlivých aktivitách směrem k veřejnosti a to zejména prostřednictvím místních služeb Family Point Havlíčkův Brod a Senior Point Havlíčkův Brod.

 

777/16 Investiční a odpisové plány na rok 2017

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 32901 a 32902. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

778/16 Fond Vysočiny - Edice Vysočiny 2016 - Stamicové

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01688.0013 a ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č.32859_Edice Vysočiny – Stamicové.

 

779/16 Smlouva o poskytnutí dotace - Rozvoj vesnice 2016 - Oprava komunikace v Poděbabech - II.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01637.0001 a ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č.32863_Rozvoj vesnice - 2016 - komunikace v Poděbabech.

 

780/16 Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2016 - Bezpečnostní řetízky na dveře - bezpečnost pro seniory a zdravotně postižené

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01700.0001 a ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 32860_Bezpečnostní řetízky.

 

781/16 Rozpočtové opatření č. 11/2016-výdaje

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016 kapitoly 35 Projekty/eurofondy dle podkladové přílohy č. 32932. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/2015 ze dne 14.12.2015.

 

782/16 Fond Vysočiny - LYŽAŘSKÉ BĚŽECKÉ TRASY 2016 - Lyžařské běžecké trasy v Havlíčkově Brodě 2016

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01685.0002 a ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č.32872_Smlouva Lyžařské běžecké trasy 2016.

 

783/16 Souhlas s úpravou pozemku

Rada města souhlasí s úpravou a zpevněním části pozemku parc.č. 1447/27 k.ú. Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 32806.

 

784/16 Smlouva o zajištění údržby

Rada města ruší svá usnesení č. 657/13 a 1097/13 a souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění údržby dle podkladové přílohy č. 32878 se společností TEPLO HB s.r.o., IČO 25930354.

 

785/16 Využití řadiče světelné signalizace

Rada města ukládá odboru rozvoje města stávající řadič světelné signalizace z křižovatky silnic I/34, I/38 a II/150 předat k uložení Technickým službám Havlíčkův Brod pro jeho budoucí využití.

 

786/16 Doplnění přechodu pro chodce - služebnost

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 12PO-000651 dle podkladové přílohy č. 32936 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

 

787/16 Likvidace betonové plochy - 1915/2

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést odstranění zpevněné plochy, která je umístěna na pozemku parc.č. 1915/2 k.ú. Havlíčkův Brod a předložit radě města návrh rozpočtových výdajů na krytí tohoto opatření.

 

788/16 Odvětrání sálu AZ centrum

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 32950 se zhotovitelem stavby „Větrání sálu loutkového divadla AZ centra Havlíčkův Brod“ firmou ACP Engineering s.r.o., IČO 28829671.

 

789/16 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 8 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 32964. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

790/16 Záměr pronájmu části pozemku č. 2348/11 v katastrálním území Havlíčkův Brod - křižovatka ulic Chotěbořšká - U Cihláře

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 2348/11 o výměře 3 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem umístění reklamní - směrové tabule.

 

791/16 Pronájem části pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 150 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Martině B., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč/rok.

 

792/16 Pronájem částí pozemků č. 907/8  930/4 a 2313, vše v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Masarykova

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 907/8 o výměře 90 m2, části pozemku č. 930/4 o výměře 12 m2 a části pozemku č. 2313 o výměře 50 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Bonett Gas Investment, a.s., IČ: 28253655, se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4 - Krč za účelem výstavby STL plynovodní přípojky pro ČS CNG. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 19.9.2016 do 18.10.2016. Cena za pronájem činí 5 Kč/m2/den.

 

793/16 Pronájem části pozemku č. 692/12 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 692/12 o výměře 40 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti STAVOKOMP SERVICE s.r.o., se sídlem Bělohradská 119, Havlíčkův Brod za účelem postavení lešení. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 13.9.2016 do 12.10.2016. Cena za pronájem činí 5 Kč/m2/den.

 

794/16 Zbožice p. Prostřední, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 30/3, 31/2, 105/5, 117/3, 379/2, vše v katastrálním území Zbožice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

795/16 H.Brod, Domkář, úprava kabel. vedení nn

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 481/5 a 2781/13 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

796/16 Úprava veřejného osvětlení v ulici Ledečská, Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování stavby „Úprava veřejného osvětlení v ulici Ledečská, Havlíčkův Brod“ ve prospěch města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 32918. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku č. 2293/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČO: 70890749. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

797/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/45, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 45 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Boženě S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 3.10.2016 do 2.10.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

798/16 Žádost - výpověď nájmu bytu -  byt č. 2754/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 3, čp. 2754, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Petru V. a Editě V., oba trvale bytem, Havlíčkův Brod. Výpověď nájmu bytu stále trvá. Rada města stanovuje termín k vyklizení bytu neprodleně, nejpozději do 30.9.2016.

 

799/16 Neprodloužení nájemní smlouvy - byt č. 75/ 6, U Panských, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu číslo 6, U Panských 75, Havlíčkův Brod s Marií a Ivanem Ž., Havlíčkův Brod. Nájem bytu skončil uplynutím doby, na kterou byl ujednán, tj. 1.9.2016. Rada města stanovuje termín k vrácení bytu zpět pronajímateli nejpozději do 19.10.2016.

 

800/16 Víceúčelové hřiště Horní Papšíkov - vodovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování stavby „Víceúčelové hřiště Horní Papšíkov – vodovodní přípojka na p.p.č. 108/1“ ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku č. 551 v katastrálním území Poděbaby u Havlíčkova Brodu v rozsahu geometrického plánu č. 507-1264/2016, ve vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

801/16 Směrnice pro nájem sociálních bytů

Rada města schvaluje Směrnici pro nájem sociálních bytů QS 55-39 (dle podkladové přílohy č. 32803) a vzor nájemní smlouvy typu S (dle podkladové přílohy č. 32944), která bude při nájmu sociálních bytů uzavírána.

 

802/16 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor č. OSM 277/2012/Jan

Rada města schvaluje podání výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. OSM 277/2012/Jan dle podkladové přílohy č. 32862.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta