Usnesení z jednání rady města 19.6.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Mgr.et Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Marie Rothbauerová, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Mgr. Jana Beránková, PedDr. Milena Honsová, Mgr. Miloš Fikar, PhDr. Václav Lacina, LL.M., Ing. Jana Deveci, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Ing. Markéta Firychová

 

352/23 Aktualizace č. 2 Odpisového plánu -  příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 79617 aktualizaci č. 2 Odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

(Podklad jednání č. 295)

 

353/23 Darovací smlouva - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 8/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou  organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a J. K., 580 01 Havlíčkův Brod,  dle podkladové přílohy č. 79589, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 20.000,- Kč účelově určeného na podporu studia žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 288)

 

354/23 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2023/2024 výjimku z nejvyššího počtu dětí v dolní třídě Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 dle podkladové přílohy číslo 79604. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 302)

 

355/23 Aktualizace odpisového plánu - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 79609 aktualizovaný Odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

(Podklad jednání č. 303)

 

356/23 TJ Sokol - žádost o zapůjčení atletického stadionu

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením atletického stadionu "Na Losích" spolku TJ Sokol Havlíčkův Brod, Beckovského 2179, Havlíčkův Brod za účelem pořádání akce: Atletika pro celou rodinu" ve dnech 19. a 23. června 2023 za předpokladu dodržování podmínek pro zajištění bezpečnosti osob a majetku.

(Podklad jednání č. 296)

 

357/23 ZŠ Nuselská - žádost o součinnost - závody dětí

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením sportovišť v areálu letního koupaliště a dvou drah v plaveckém bazénu pro základní školu Nuselská v rámci akce sportovního dne pro žáky II. stupně dne 27. června od 9:00 do 12:30.

(Podklad jednání č. 297)

 

358/23 Změna Plánu investic č. 3

Rada města schvaluje změnu Plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod č. 3 ve znění podkladové přílohy č. 79620.

(Podklad jednání č. 298)

 

359/23 TJ Jiskra - oddíl šermu - žádost o umístění směrových poutačů

Rada města souhlasí s umístěním dvou směrových poutačů na plot fotbalové tribuny v areálu " Na Losích" pro žadatele, kterým je oddíl sportovního šermu TJ Jiskra Havlíčkův Brod za dohodnutou cenu 30,- Kč/rok bez DPH.

(Podklad jednání č. 299)

 

360/23 Svěření veřejných pohřebišť k hospodaření Technickým službám Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s novými verzemi smluv na pronájem hrobových míst na Novém hřbitově a na hřbitově "U Vojtěcha" v Havlíčkově brodě dle podkladových příloh č. 79622, 79623, 79624, 79625.

(Podklad jednání č. 300)

 

361/23 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 79645, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s dotačním programem "Informační a komunikační technologie 2023", a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 313)

 

362/23 Schválení dohody o spolupráci v oblasti odpadového hospodářství s Recycling - kovové odpady a.s.

Město Havlíčkův Brod schvaluje Dohodu o spolupráci v oblasti odpadového hospodářství se společností Recycling - kovové odpady a.s., IČO 25252852, sídlo Hermannova 561, 583 01 Chotěboř dle podkladové přílohy č. 79584.

(Podklad jednání č. 287)

 

363/23 Souhrnná zpráva z administrativních kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých
z rozpočtu města v roce 2022

Rada města projednala a bere na vědomí Souhrnnou zprávu z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2022 dle podkladových příloh č. 79470, 79471, 79472 a 79473, která je předkládána v souladu s čl. VIII odst. 2 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 312)

 

364/23 Žádost o finanční dar - nominace na Mistrovství Evropy v šachu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Š. L., 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 308)

 

365/23 Žádost o finanční dar - Klub stomiků H.B. ILCO, z.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč spolku Klub stomiků H. B. ILCO, z.s., IČO: 05698855, se sídlem Kyjovská 1699, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 309)

 

366/23 Žádost o finanční dar - TSM Fanatic, z.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč spolku TSM Fanatic, z.s., IČO: 01355708, se sídlem Žižkov II 1293, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 310)

 

367/23 Petice - nesouhlas s přemístěním psího útulku

Rada města se seznámila s "Peticí proti přemístění psího útulku z Mírovky do města Havlíčkův Brod" a konstatuje, že převzetí útulku externí veterinární klinikou je krokem ke zvýšení efektivity, kvalitě poskytovaných služeb a ekonomické úspoře.

(Podklad jednání č. 311)

 

368/23 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení  - odběrné místo park Budoucnost

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k DS do napěťové hladiny NN č. 23_SOP_01_4122156094 dle podkladové přílohy č. 79603 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 291)

 

369/23 FVE Domov důchodců Havlíčkův Brod, Reynkova 99, 44 kW - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „FVE Domov důchodců Havlíčkův Brod, Reynkova 99, 44 kW“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem KEROSIN s.r.o., IČO 09095861.

(Podklad jednání č. 293)

 

370/23 Místní části - návrh na rozepsání rozpočtové rezervy

Rada města souhlasí s návrhem na rozepsání rozpočtové rezervy určené pro financování „priorit“ v místních částech dle podkladové přílohy č. 79607 a bere na vědomí alokaci návrhu rozpočtových výdajů do místní části pro rok 2024.

(Podklad jednání č. 294)

 

371/23 Bytový dům Reynkova ul. č.p. 3613 - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č.1 dle podkladové přílohy č. 79644 se zhotovitelem stavby „Bytový dům Reynkova ul. č.p. 3613, Havlíčkův Brod“ společností JVS stavby s.r.o., IČO 03235726.

(Podklad jednání č. 306)

 

372/23 Pronájem bytu - byt č. 2754/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 3, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČ: 00179540, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 148 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 289)

 

373/23 33. Podzimní knižní veletrh

Rada města souhlasí s užíváním parkovacích ploch v Patrovém parkovišti Žižkova ulice (2. nadzemní podlaží), na nově vybudovaném parkovišti za Krajskou knihovnou Vysočiny a na parkovišti mezi KD Ostrov a Mlýnem Havlíčkův Brod, spol. s r.o. pro PhDr. M. H., Havlíčkův Brod, ve dnech 6. a 7. října 2023, při pořádání 33. Podzimního knižního veletrhu. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. Pořadatel je zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

(Podklad jednání č. 290)

 

374/23 Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 4133/3, ulice Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytové jednotky č. 3 v Komunitním domě Rozkoš E. N., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu K na dobu určitou dvou let. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 68,64 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 292)

 

375/23 Zplnomocnění k zastupování města Havlíčkův Brod - dodávky elektrické energie a plynu

Rada města uděluje plnou moc Ing. Markétě Firychové k zastupování města Havlíčkův Brod při uzavírání a ukončování smluvních vztahů na připojení a dodávky elektrické energie a plynu k odběrným místům ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 304)

 


376/23 Pronájem bytu č. 1128/18, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod P. K., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu sedmi let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. 

(Podklad jednání č. 305)

 

377/23 Pronájem části pozemku č. 628/121 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 628/121 o výměře 50 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod MDDr. H. V., 591 01 Žďár nad Sázavou, za účelem užívání zahrady s tím, že žadatelka umožní správci inženýrských sítí přístup na pronajatý pozemek v kteroukoli denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 300 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 318)

 

378/23 Provozní řád patrového parkoviště Žižkova ulice (Parkovací dům Žižkova)

Rada města schvaluje provozní řád Patrového parkoviště Žižkova ulice platný od 1.7.2023 dle podkladové přílohy č. 79642.

(Podklad jednání č. 316)

 

379/23 Pronájem části pozemku č. 1373 v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Vlkovsko

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1373 o výměře 268 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. B., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zázemí k rekreační chatě. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 15 Kč/m2/rok, tj. 4.020 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 317)

 

380/23 Dohoda o údržbě pozemku - veřejného prostranství

Rada města schvaluje uzavření dohody o údržbě pozemku - veřejného prostranství - části parc. č. 2259/101 o výměře cca 43 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod s L. R., trvale bytem Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 79606.

(Podklad jednání č. 321)

 

381/23 Plán jednání rady města na II. pololetí 2023

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2023 v termínech:

17.7., 21.8., 11.9., 25.9., 2.10., 16.10., 6.11., 27.11., 4.12., 18.12.

(Podklad jednání č. 319)

 

382/23 Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky otevřeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 79649 až 79653.

(Podklad jednání č. 322)

 

383/23 Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek otevřeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA, Ing. Marie Kudrnová a jejich náhradníky Marie Rothbauerová, Ing. Jan Matějka, Ing. Markéta Míšková, Ing. Josef Beneš a Tomáš Beránek.

(Podklad jednání č. 322)

 

384/23 Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/10, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod H. F., trvale bytem Karlovice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 315)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta