Usnesení z jednání rady města dne 19.6.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Milena Popelová, Vladimíra Kreuzová, Mgr. Magdalena Kufrová, Bc. Bronislava Čechová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, JUDr. Vít Fikar, Ing. Alena Aubusová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

521/17 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření č. 1. a 2., uvedená v podkladové příloze č. 38340 (podkladu ZM č. 100) do období 6/2017 a pro zbytek rozpočtového období 2017 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o částku 17 885 000 Kč

b) zvyšují a mění rozpočtové výdaje města v částce 15 089 000 Kč. 

Věcné, druhové a funkční změny alokací příjmů, výdajů a financování schváleného rozpočtu jsou rozpracovány v příloze č. 38340 podkladu.

 

522/17 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat stavbu „Sportovní areál na Losích, Havlíčkův Brod“ i bez případné podpory projektu dotačními prostředky pouze z vlastních zdrojů.

 

523/17 Žádost ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/06/06 - "ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace - 3. etapa" dle podkladové přílohy číslo 38457 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČ 709 11 029, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou a společností ElektroMont HB s.r.o., IČO 275 36 441, se sídlem 130 00 Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, zastoupenou jednatelem společnosti Josefem Holendou.

 

524/17 ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - informace o projektu z OP VVV

Rada města uděluje souhlas Mgr. Mileně Popelové k výkonu funkce manažera projektu "Rozvoj ZŠ Nuselská" - podkladová příloha číslo 38418.

 

525/17 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2017/2018 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 dle podkladové přílohy číslo 38405. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

526/17 Návrhy na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - os. automobil Hyundai

Rada města schvaluje návrh na likvidaci majetku města (prodej osobního automobilu Hyundai) dle podkladové přílohy č. 38384.

 

527/17 Sazebník úhrad hlavní činnosti PO SSM HB

Rada města schvaluje aktualizovaný sazebník úhrad dle podkladové přílohy č. 38470 za poskytované sociální služby v hlavní činnosti organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu s platností od 1.7.2017

 

528/17 Sportovní akce Horní Papšíkov

Rada města schvaluje pro Osadní výbor Horní Papšíkov bezplatné zapůjčení mobilního WC na sportovní akci ve dnech 19. až. 23 června 2017 od Technických služeb Havlíčkův Brod viz podkladová příloha č. 38369.

 

529/17 Informace o 8. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. a schválení účetní uzávěrky společnosti Teplo HB s.r.o. za rok 2016

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 7.6.2017 ve znění podkladové přílohy č. 38411.

 

530/17 Informace o 8. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. a schválení účetní uzávěrky společnosti Teplo HB s.r.o. za rok 2016

Rada města na doporučení dozorčí rady jako jediný společník společnosti Teplo HB s.r.o. tímto  v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením obchodního zákoníku, schvaluje přiloženou účetní závěrku společnosti Teplo HB s.r.o. za účetní období od 1.1. 2016 do 31.12.2016, výsledek hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku ve znění „Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku a způsobu rozdělení zisku“ ve znění podkladové přílohy č. 38410.

 

531/17 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2017 do 31.10.2019

Rada města schvaluje upravenou zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2017 do 31.10.2019“ dle podkladové přílohy č. 38460.

 

532/17 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2017 do 31.10.2019

Rada města schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2017 do 31.10.2019“ dle podkladové přílohy č. 38461 a ukládá příslušným odborům města, ředitelům příspěvkových organizací a jednatelům společností Teplo HB s.r.o. a Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. tuto smlouvu uzavřít.

 

533/17 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2017 do 31.10.2019

Rada města jmenuje Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Karla Milichovského a Ing. Josefa Beneše členy hodnotící komise  veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2017 do 31.10.2019“. Jako náhradníky jmenuje Ing. Ivanu Mojžyškovou a Bg. Libora Honzárka Ing. Jaroslavu Čihákovou, Petra Honsu a Ing. Vladimíra Kučírka.

 

534/17 Nařízení o placeném parkování 2/2017

Rada města schvaluje nařízení města č. 2/2017, jímž se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu ve znění přílohy č. 38420. Platnost nařízení se stanovuje od 1. srpna 2017.

 

 

535/17 Dodatek č. 6 - dopravní obslužnost

Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 641/153/2010-11 s dopravcem Arriva Východní Čechy a.s. Na Ostrově 177, Chrudim ve znění podkladové přílohy č. 38432.

 

536/17 Rozpočtové opatření č. 3/2017 OSVŠ - úsek školství

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 kapitoly 14 Školství dle podkladové přílohy č. 38391. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

537/17 Rozpočtové opatření OŘP č.8/2017

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření  OŘP číslo 8/2017 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 38404 . Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 323/16/ ze dne 12.12.2016.

 

538/17 Podání žádosti o dotaci a udělení plné moci k projektu "Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod" - výzva č. 63 OPŽP

Rada města schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt "Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod“ dle výzvy č. 63 Ministerstva životního prostředí a ukládá oddělení řízení projektů žádost o dotaci podat.

 

539/17 Podání žádosti o dotaci a udělení plné moci k projektu "Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod" - výzva č. 63 OPŽP

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Ing. Kateřině Hamanové pro projekt "Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 38417.

 

540/17 Fond Vysočiny 2017 - Naše škola 2017 - Smlouv o poskytnutí dotace na realizaci akce "Rekonstrukce WC Školní jídelny, Prokopa Holého 3292"

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01969.0041 a ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 38419.

 

541/17 Podání žádostí o dotaci a udělení plných mocí k výzvě č. 72 IROP projekty "Cyklostezka kolem řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod" a "Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod - I. etapa"

Rada města schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na projekty "Cyklostezka kolem řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod“ a "Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod - I. etapa" dle výzvy č. 72 Ministerstva pro místní rozvoj a ukládá oddělení řízení projektů žádost o dotaci podat.

 

542/17 Podání žádostí o dotaci a udělení plných mocí k výzvě č. 72 IROP projekty "Cyklostezka kolem řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod" a "Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod - I. etapa"

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Bc. Michaele Slavíkové pro projekty "Cyklostezka kolem řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod“ v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 38439 a "Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod - I. etapa" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 38440.

 

543/17 Žádost o spolupráci na 4. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 23. září 2017 v Havlíčkově Brodě.

 

544/17 Žádost o spolupráci na 4. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města souhlasí s použitím znaku města Havlíčkův Brod na webových stránkách závodu Havlíčkobrodský půlmaraton a v další jeho propagaci na stejnojmennou akci.

 

545/17 Žádost o spolupráci na 4. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout zázemí areálu sportoviště Plovárenská spolku Havlíčkobrodský půlmaraton, z.s. a zajistit součinnost v rozsahu schválených požadavků (dle podkladové přílohy 38346) při pořádání 4. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 23. září 2017.

 

546/17 Zpráva z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2016

Rada města projednala v souladu s čl. VIII., odst. 2 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod Zprávu z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2016 dle podkladových příloh č. 38412, č. 38413, č. 38414, č. 38415.

 

547/17 Petice "za dodržování domovního klidu a pořádku"

Rada města se seznámila s Peticí "za dodržování domovního klidu a pořádku" a konstatuje, že se jedná o občanskoprávní spor.

 

548/17 Revokace usnesení rady města č. 62/14.

Rada města ruší své usnesení č. 62/14 ze dne 27.1.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města souhlasí se stavbou - uložení kanalizace, rekonstrukcí vodovodní přípojky, rekonstrukcí přístupového chodníku a rozšíření přístřešku na popelnice na pozemcích p.č. 692/12 a p.č.707/51 k.ú. Havlíčkův Brod, které jsou ve vlastnictví města Havlíčkova Brodu. Rada města schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu s M. D., Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec podle podkladové přílohy č. 38395.

 

549/17 Úprava přechodu pro chodce ul. Žižkova

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 38448 se společností Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541 a s podmínkami realizaci stavby „Úprava přechodu pro chodce ul. Žižkova, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 38447.

 

550/17 Úprava přechodu pro chodce ul. Žižkova

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu č. OM 531/2017 dle podkladové přílohy č. 38449 a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 526/2017 dle podkladové přílohy č. 38450 s Krajem Vysočina, IČO 70890749 ve věci realizace stavby „Úprava přechodu pro chodce ul.Žižkova, Havlíčkův Brod“.

 

551/17 Žádost o zřízení chodníků, dopravního značení a přejezdného prahu v ulici Dělnická

Rada města se seznámila se žádostí P. H. a nesouhlasí s provedením navržených opatření na komunikaci ulice Dělnická.

 

552/17 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 8 kapitoly Územní plánování a rozvoj města dle podkladové přílohy číslo 38468. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

553/17 III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2

Rada města souhlasí, aby činnost technického dozoru stavebníka na stavbě „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2“ vykonával Ivo Mařík, bydlištěm Holíkova 3828/59, Jihlava a ukládá odboru rozvoje města s tímto technickým dozorem uzavřít smluvní vztah.

 

554/17 Rekonstrukce fasády staré radnice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 38486 se zhotovitelem stavby „Oprava vnější omítky Staré radnice, Havlíčkův Brod – severní a západní strana“ firmou RITUS s.r.o., IČO 27501345.

 

555/17 Vodovod Jilemník - služebnost

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle podkladové přílohy č. 38479 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

556/17 Rekonstrukce WC ZŠ a MŠ Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod

Rada města na základě zadání zakázky malého rozsahu ukládá odboru rozvoje města uzavřít s firmou PWB stavby s.r.o., IČO 01434837 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce WC ZŠ a MŠ Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod“ a na krytí výdajů předložit radě města návrh rozpočtových opatření.

 

557/17 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2613/12, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 461/17 ze dne 15.5.2017 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod B. Č. a D. L., oba trvale bytem Dolní 146, Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 27.6.2017 do 26.12.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

558/17 Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí darovací - byt č. 1128/20, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí darovací číslo EK 301/2015/Kni uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a R. M., Havlíčkův Brod.

 

559/17 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 3241/7, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě číslo EK 200/2016/Kuč uzavřené s K. B., Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 7, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 19.5.2018.

 

560/17 Pronájem části pozemku č. 1624/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádkářská kolonie Vršovice

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1624/4 (dílu 3B) o výměře 670 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod F. D., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 4.020 Kč/rok.

 

561/17 Dětský den pro Viktorku - zapůjčení mobilního pódia a stánků

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit bezplatné zapůjčení mobilního pódia a 7 ks mobilních stánků včetně připojení na elektrickou energii M. D., Přibyslav, za účelem uspořádání charitativní akce Dětský den pro Viktorku dne 24.6.2017 v areálu Plovárenská.

 

562/17 Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Rada města schvaluje vyhlášení veřejné obchodní soutěže na prodej pozemků č. 674/14 a 674/39, v katastrálním území Havlíčkův Brod dle přílohy č. 38434.

 

563/17 Přílož chrániček k VO v ul. Prokopa Holého a Trocnovská, Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene přiložit trubky k veřejnému osvětlení, spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 260/4, 1745/2, 1753/17, 1753/22, 1753/24, 1753/25, 1753/38, 1753/39, 1753/63, 1753/66, 1753/79, 1762/1, 1770/13, 2366/1, 2374/1, 2374/2 v  k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ: 03213595, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

564/17 Havlíčkův Brod – Přeložka V 1307  V1308 - ČEPS - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2135/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 300 Kč/m2+DPH pod stožárem a 30 Kč/m2 pod linkou. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

565/17 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod 23. Etapa - ul. Humpolecká věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene přiložit trubky k veřejnému osvětlení, spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2671/10, 2798/2 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH, tj. 77.549 Kč. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu. 

 

566/17 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod 23. Etapa - ul. Průmyslová věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene přiložit trubky k veřejnému osvětlení, spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2896/10 a 3912/2 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH, tj. 7.708 Kč. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

567/17 Havlíčkův Brod – Perknov, plynovodní přípojka 2 RD - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 616/2, v katastrálním území Perknov ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH za smlouvu. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

568/17 čp. 53, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod - přízemí - žádost o prominutí nájemného

Rada města nesouhlasí s prominutím platby nájemného na měsíc červenec 2017 nájemci Jiřímu Janů, IČ 48183032, koresp. adresa Zahradnického 2933, Havlíčkův Brod, v objektu čp. 53, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod.

 

569/17 čp. 87, Havlíčkovo náměstí, HavlíčkůvBrod - žádost o snížení nájemného

Rada města souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v I. PP čp. 87 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě ve výši konkrétní částky na základě zjištěné délky omezeného užívání předmětu nájmu.

 

570/17 Optická Metropolitní síť, Havlíčkův Brod – 38. Etapa Konečná ul, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene přiložit trubky k veřejnému osvětlení, spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1646/6, 1646/7, 1646/95, 1646/227, 1655/34, 1655/35, 1655/56, 1656/27, 1658, 1661/119, 1776/25, 1777/1, 1777/22, 1782/1 v  k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

571/17 Návrh odměn ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 38399.

 

572/17 Návrh odměn ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladové přílohy č. 38401.

 

573/17 Návrh odměn ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje zálohu prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 38400.

 

574/17 Návrh odměn ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 38398.

 

575/17 Pověření ředitele Městské policie Havlíčkův Brod

Rada města v souladu s § 4 odst. 2), zákona 553/1991 Sb. o obecní policii svěřuje Bc. Janu Pavlíkovi, bytem U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod, jednání jménem obce v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do Městské policie Havlíčkův Brod.

 

576/17 Plán jednání rady města na druhé pololetí roku 2017

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2017 v termínech: 

17.7., 7.8., 28.8., 18.9., 25.9., 9.10., 16.10., 6.11., 27.11., 4.12., 18.12.

 

577/17 Spišské trhy - PaedDr. Milena Honsová

Rada města schvaluje účast PaedDr. Mileny Honsové na Spišských trzích ve dnech 13.7. - 15.7.2017.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta