Usnesení z jednání rady města dne 19.5.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Eva Nigošová, Blanka Muzikářová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Josef Beneš, Mgr. Miloš Kejklíček, Bc. Karel Šulc, Ing. Josef Jukl

 

471/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 454/14 ze dne 5.5.2014. Důvodem je odstoupení smluvní strany od žádosti o pronájem bytu.

 

472/14 Rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, investice spol. Teplo HB s.r.o., Připojení objektu č.p.3241 na rozvod CZT, sídliště Výšina v Havlíčkově Brodě

Rada města při výkonu působnosti valné hromady ve společnosti Teplo HB s.r.o. schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. IT-09-14 mezi objednatelem Teplo HB s.r.o. a zhotovitelem INSTALLTOP spol.s r.o., U Cihelny 2128, Tábor, IČ : 482 04 676 na zhotovení stavby „Připojení objektu č.p. 3241 na rozvod CZT, sídliště Výšina v Havlíčkově Brodě“ dle podkladové přílohy č. 25354.

 

473/14 Žádost o zapůjčení umělé trávy

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041,  poskytnout hřiště s umělou trávou u příležitosti konání turnaje Frisbee  v Havlíčkově Brodě dne 7.6. - 8.6.2014 FC Slovanu Havlíčkův Brod za cenu 2000,- Kč za den.  Rada města schvaluje poskytnutí veřejné podpory ve výši 14.200,-Kč FC Slovanu Havlíčkův Brod, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, IČ 26585162, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na  poskytnutí hřiště s umělou trávou u příležitosti konání akce Frisbee turnaj v Havlíčkově Brodě  dne 7.6. - 8.6.2014 v souladu s podanou žádostí dle podkladové přílohy č. 25328.

 

474/14 Gymnázium Štáflova – zapůjčení tribuny

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně zapůjčit pódium včetně montáže a demontáže Gymnáziu, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod na akci školní akademie dne 24.6.2014 dle podkladové přílohy č. 25363.

 

475/14 Schválení zadávací dokumentace - revitalizace zeleně v lokalitách 1 - 4

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro projekt „Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4, reg. číslo CZ.1.02/6.5.00/13.20359" dle podkladových příloh č. 25340, 25341, 25342, 25343, 25344 a25345 a ukládá odboru ŽP zapracovat do ní případné požadavky SFŽP ČR.

 

476/14 Schválení zadávací dokumentace - revitalizace zeleně v lokalitách 1 - 4

Rada města jmenuje za členy komise, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro hodnocení nabídek a posuzování kvalifikace podlimitní veřejné zakázky "Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4, reg. číslo CZ.1.02/6.5.00/13.20359" Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Karla Báťu, Ing. Josefa Jukla, Ing. Martu Gerthnerovou a Ing. Terezu Dejmalovou a jejich náhradníky Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Hanu Holendovou, Bena Trávníčka a Mgr. Hanu Jarošovou.

 

477/14 Schválení zadávací dokumentace - revitalizace zeleně v lokalitách 1 - 4

Rada města  ukládá odboru ŽP vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách společnosti ALL4TREES, s.r.o., IČO 289 98 880, Treewalker, s.r.o., IČO 274 99 511, PAVOUCI s.r.o., IČO 278 69 300, Zahrada Harta s.r.o., IČO 287 74 990 a EKOIMPEX  Vysočina s.r.o, IČO 280 79 540 k podání nabídky na dodavatele služeb pro akci "Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4, reg. číslo CZ.1.02/6.5.00/13.20359".

 

478/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OVVV/63/2013/LK

Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OVVV/63/2013/LK  uzavřené s Bruslařským klubem Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 25281.

 

479/14 Předpremiéra filmu Všiváci

Rada města souhlasí s parkováním osobních vozidel na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 17.6.2014 v rámci předpremiéry filmu Všiváci. 

Rada města ukládá:

-  Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit dopravní značení IP12 P reservé "pro produkci filmu Všiváci" v tento den od 13 hodin a v souladu s rozhodnutím správního orgánu v ulici Na Ostrově;

- Městské policii Havlíčkův Brod zajistit organizaci parkování vozidel na středové ploše a koordinaci dopravy v ulici Na Ostrově před samotným zahájením.

 

480/14 Žádost o záštitu a součinnost při akci "Basketbal 3x3 - Oranžový míč spojí celý svět"

Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí "Basketbal 3x3 - Oranžový míč spojí celý svět" a v rámci spolupráce ukládá Rada města Havlíčkův Brod Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit součinnost při akci, a to formou zajištění: 

- dovozu dvou basketbalových košů do areálu ZŠ Wolkerova dne 31.5.2014,  

- zpětného odvozu košů do prostor zimního stadionu Kotlina po ukončení akce dne 2.6.2014.

 

481/14 Žádost o poskytnutí materiální a finanční pomoci - SDH Suchá

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit součinnost při pořádání oslavy při příležitosti 105. výročí založení SDH Suchá, která se koná 9. srpna 2014 od 15.00 hod., a to formou:

- zapůjčení 4 kusů prodejních stánků,

- pevné nebo mobilní tribuny,

- 2 kusů kontejnerů na odpad,

- 2 chemických WC.

Rada města schvaluje finanční dar pro SDH Suchá, na oslavy ve výši 5000 Kč.

 

482/14 Žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod o finanční podporu na ME v raftu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Vojtěchu Vondráčkovi, bytem Nad Kalvárií 3379, Havlíčkův Brod, zastoupeného otcem Petrem Vondráčkem, ve výši 2.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na ME juniorů v raftingu 2014 na Slovensku, které se bude konat ve dnech 17.-20.7.2014.

 

483/14 Žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod o finanční podporu na ME v raftu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Jiřímu Havlíčkovi, bytem Žižkova 566, Havlíčkův Brod, ve výši 2.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na ME juniorů v raftingu 2014 na Slovensku, které se bude konat ve dnech 17.-20.7.2014.

 

484/14 Žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod o finanční podporu na ME v raftu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Petru Žákovi, bytem Mírová 501, Havlíčkův Brod, ve výši 2.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na ME juniorů v raftingu 2014 na Slovensku, které se bude konat ve dnech 17.-20.7.2014.

 

485/14 Žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod o finanční podporu na ME v raftu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Janu Prokopovi, bytem Okružní 655, Havlíčkův Brod, ve výši 2.000 Kč na pokrytí částí nákladů souvisejících s účastí na ME juniorů v raftingu 2014 na Slovensku, které se bude konat ve dnech 17.-20.7.2014.

 

486/14 Žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod o finanční podporu na ME v raftu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru vedoucímu výpravy Milanu Štěpánkovi, bytem Roháče z Dubé 1303, Havlíčkův Brod ve výši 2.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na ME juniorů v raftingu 2014 na Slovensku, které se bude konat ve dnech 17.-20.7.2014.

 

487/14 Žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod o finanční podporu na ME v raftu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru trenérovi Michalu Hnulíkovi, bytem Jiskrova 720, Havlíčkův Brod ve výši 2.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na ME juniorů v raftingu 2014 na Slovensku, které se bude konat ve dnech 17.-20.7.2014.

 

488/14 Žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod o finanční podporu na ME v raftu

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 25303. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

489/14 Schválení smlouvy o poskytnutí finanční podpory Aeroklubu Havlíčkův Brod, o.s.

Rada města schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finanční podpory Aeroklubu Havlíčkův Brod, o.s. dle podkladové přílohy č. 25298.

 

490/14 Hřiště u ZŠ V Sadech

Rada města na základě výsledku zadání zakázky malého rozsahu na stavbu „Hřiště u ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod“ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem SCANBIS GROUP s.r.o., IČO 24834556 a ukládá odboru rozvoje města předložit na financování této stavby radě města návrh rozpočtových opatření.

 

491/14 Požární nádrž letiště-výkon technického dozoru stavebníka

Rada města ukládá odboru rozvoje města, aby zajistil výkon technického dozoru stavebníka u stavby „Požární nádrže letiště, Havlíčkův Brod“, jejímž stavebníkem je Aeroklub Havlíčkův Brod, o.s.

 

492/14 Plynofikace Mírovka - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25306 s Josefem N., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

493/14 Smetanovo náměstí - smlouva o realizaci překládky sítě

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektrických komunikací dle podkladové přílohy č. 25301 se společností Telefónica Czech Republic a.s., IČO 60193336 v rámci stavby „Rekonstrukce Smetanova náměstí, Havlíčkův Brod“.

 

494/14 Na Ostrově - smlouva o realizaci překládky sítě

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektrických komunikací dle podkladové přílohy č. 25307 se společností Telefónica Czech Republic a.s., IČO 60193336 v rámci stavby "II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026, 2. stavba".

 

495/14 Patrové parkoviště Husova - oprava Husovy ulice

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit zastupitelstvu města návrh rozpočtových opatření na opravu části komunikace včetně přilehlých chodníků u bytových domů čp.1968-1871 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25330.

 

496/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/44/2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem, stavební firmou Qatrosystém s.r.o., IČ 15058654, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/44/2014 na akci: "Úprava 1.PP – Havlíčkův dům, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod " dle podkladové přílohy č.25333 .

 

497/14 Svatební síň - dodatek smlouvy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo podkladové přílohy č. 25335 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce svatební obřadní síně“ firmou Stavointerier s.r.o., IČO 25943367.

 

498/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 6 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 25338. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

499/14 Obytná zóna Rozkoš - výstavba okružní křižovatky

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s.r.o., IČO 27295567 dle podkladové přílohy č. 25305.

 

500/14 Obytná zóna Rozkoš - výstavba okružní křižovatky

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, který stanoví dokončení objektu okružní křižovatka této stavby do 15.8.2014, ostatní stavební objekty budou dokončeny v termínu dle smlouvy o dílo.

 

501/14 Obytná zóna Rozkoš - souhlas  napojením na kanalizaci

Rada města souhlasí s provedením napojení splaškové kanalizace pro odkanalizování plánované obytné zóny na pozemku parc.č. 635/2 katastrální území Havlíčkův Brod na splaškovou kanalizaci budovanou v rámci stavby „Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ za předpokladu udělení souhlasu budoucího vlastníka Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.

 

502/14 Obytná zóna Rozkoš - souhlas  napojením na kanalizaci

Rada města nesouhlasí s provedením napojení dešťové kanalizace pro odkanalizování plánované obytné zóny na pozemku parc.č. 635/2 katastrální území Havlíčkův Brod na dešťovou kanalizaci budovanou v rámci stavby „Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“.

 

503/14 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času.

 

504/14 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje text oznámení o konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času ve znění podkladové přílohy číslo 25290 aukládá odboru sociálních věcí a školství toto oznámení zveřejnit na úřední desce a internetových stránkách Města Havlíčkova Brodu, na internetovém školském portálu Kraje Vysočina, v červnovém vydání Havlíčkobrodských listů a ve školském zařízení, pro které je konkurs vyhlašován.

 

505/14 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství: 

- požádat Krajský úřad Kraje Vysočina a Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní misto ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času,

- požádat ředitele příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Pelhřimov,Třída Legií 382, příspěvková organizace případně ředitele příspěvkové organizace Active - středisko volného času, příspěvková organizace - Žďár nad Sázavou o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise, 

- vyzvat ředitele příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků příspěvkové organizace do konkursní komise.

 

506/14 Rozpočtová opatření EO - 05/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření ekonomického odboru za 05/2014  - dle podkladových příloh č. 25360 a 25361. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

507/14 Havlíčkův Brod, přípojka kNN - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1753/65 a 2366/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

508/14 Stanice katodové ochrany Antonínův Důl - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku parc. č. 336/1 (podíl 29/407) v k.ú. Pávov ve prospěch společnosti ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 60193531, úplatně jednorázově za cenu 800 Kč + DPH/smlouvu/spoluvlastnický podíl. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

509/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. EK 189/2014/Hol, pozemky u ZŠ V Sadech

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku ppč. 1741/28 o výměře 50 m2 na dobu od 1.6.2014 do 30.6.2014, části pozemku ppč. 247/2 o výměře 30 m2 na dobu od 20.6.2014 do 20.8.2014 a části pozemku ppč. 236 o výměře 10 m2 na dobu od 1.6.2014 do 20.8.2014, vše v k.ú. Havlíčkův Brod firmě WEBEL s.r.o., jednající Tomášem Černým, se sídlem Náměstí Svobody 93/22, Brno za účelem postavení lešení a umístění zařízení staveniště.

 

510/14 Dočasné užívání pozemků v k.ú. Pávov a Bedřichov u Jihlavy

Rada města schvaluje dočasné užívání pozemků ppč. 514/2, 516/3 a 527/7 v k.ú. Pávov a pozemků ppč. 465/9, 465/1 a 465/8 za účelem postavení provizorního vedení 110 kV v souladu s dohodou o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti v příloze č. 25286.

 

511/14 Smlouva o pachtu nemovitosti čp. 311, ulice 5. května, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o pachtu nemovitosti čp. 311, ulice 5. května, Havlíčkův Brod s FOKUSem Vysočina, IČ: 15060306, se sídlem 5. května 356, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 25348.

 

512/14 Žádost o rozšíření nájemního vztahu na byt č. 5, Na Výšině 3241,Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo OSM 229/2013/Kuč  mezi Městem Havlíčkův Brod a Annou Č. a Jaroslavem Č., Havlíčkův Brod, který bude rozšiřovat nájemní vztah k bytu číslo 5, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod. Společnými nájemci bytu číslo 5, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod budou od 1. 6. 2014 Anna Č. a Ing. Jaroslav Č.

 

513/14 Výpověď nájemní smlouvy č. EK 219/2013/Kuč - byt č. 1128/45, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník podání výpovědi z nájmu bytu č. 1128/45, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Jaroslavě S., Havlíčkův Brod.

 

514/14 Prohlášení vlastníka budovy čp. 3504, ulice U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá ekonomickému odboru vyjmout nebytové prostory vyznačené v příloze č. 25362 tohoto podkladového materiálu ze společných částí domu čp. 3504, ul. U Kasáren v Havlíčkově Brodě a v prohlášení je určit jako nebytové prostory ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

515/14 Pronájem kiosku rychlého občerstvení, Plovárenská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 3914 o výměře 45 m2 a kiosku rychlého občerstvení včetně terasy a stolů s lavicemi podnikající fyzické osobě Jana Korábová, IČ: 45489840, se sídlem Dolní 1733/19, Žďár nad Sázavou, za účelem provozování rychlého občerstvení, za cenu 2200 Kč/měsíc, na dobu určitou od 1.6.2014 do 31.10.2014.

 

516/14 Umístění naučné tabule na pozemku města

Rada města souhlasí s umístěním naučné tabule, která je ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti Královská stezka, na pozemku č. 1849/2 v k.ú. Havlíčkův Brod. Souhlas platí po celou dobu udržitelnosti projektu "Řeky se mění" realizovaného společností Královská stezka, o.p.s.

 

517/14 Doplatek odměny ředitele příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje doplatek odměny za rok 2013 řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlovi Milichovskému dle podkladové přílohy č. 25257.

 

518/14 Teplo HB, s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby v působnosti valné hromady společnosti Teplo HB, s.r.o. schválilo změnu zakladatelské listiny v rozsahu podkladové přílohy č. 25359.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta