Usnesení z jednání rady města dne 19.4.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

200/21 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy - školní rok 2021/2022

Rada města schvaluje pro školní rok 2021/2022 zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

(Podklad jednání č. 176)

 

201/21 Evidenční převod přebytečného majetku

Rada města schvaluje evidenční převod nepotřebného majetku z příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na MŠ Žižkov.

(Podklad jednání č. 177)

 

202/21 Žádost o využití sportovišť

Rada města schvaluje hokejovému klubu BK Havlíčkův Brod, z.s, z důvodu mimořádných opatření proti šíření COVID-19, možnost bezplatného využití pro účely tréninkového procesu mládežnických kategorií: 

- hřiště s umělou trávou a lehkoatletický ovál ve sportovním areálu na Losích v době, kdy nebude využíváno fotbalovým klubem, atletickými oddíly, či jinými smluvními nájemci

- sportovišť v areálu veřejného koupaliště na ul. Chotěbořská

Vše dočasně do 30.6.2021 nebo do začátku provozní sezóny venkovního koupaliště.

 (Podklad jednání č. 167)

 

203/21 Farmářské trhy Koudelův talíř 2021

Rada města schvaluje poskytnutí slevy na pořádání Farmářských trhů Koudelův talíř v roce 2021 ve výši 129.557,40 Kč vč. DPH od Technických služeb Havlíčkův Brod p. Aleně Čechové, Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 72799919 v souladu s podanou žádostí a cenovou kalkulací dle podkladové přílohy č. 60943. Podpora ve výši 129.557,40  Kč včetně DPH bude poskytnuta v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř.věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

(Podklad jednání č. 174)

 

204/21 Úprava ceníků v hlavní činnosti

Rada města schvaluje ceníky služeb v hlavní činnosti TSHB dle podkladové přílohy č. 60906, 60907 a 60908 s platností od 1.6.2021.

(Podklad jednání č. 175)

 

205/21 Pozůstalostní řízení po V. J.

Rada města souhlasí s nabytím majetku nepatrné hodnoty po V. J., posledně bydlištěm Ledeč nad Sázavou, zemřelém dne 5. 1. 2021, dle podkladové přílohy č. 60914.

(Podklad jednání č. 178)

 

206/21 Oprava povrchu cyklotrasy Klanečná

Rada města souhlasí s realizací zakázky „Oprava cesty – cyklotrasy Klanečná, doplnění úseku“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 60902. Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít na realizaci díla smlouvu o dílo se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.,IČO 60932171 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

(Podklad jednání č. 166)

 

207/21 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – zahájení výběru dodavatele

Rada města ukládá odboru rozvoje města, aby provedl zadání zakázky malého rozsahu na realizaci projektů „Rekonstrukce MVN na pozemku č. 454 Perknov“, „Vybudování rybníčku na pozemku parc.č. 457/1 Perknov“, „Rekonstrukce MVN na pozemku č. 569/2 Perknov“, „Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech“ podpořených z dotačního programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ a ukládá oddělení řízení projektů předložit orgánům města návrh rozpočtových výdajů na krytí realizace těchto projektů a to v jednotlivých letech plnění zakázek.

(Podklad jednání č. 168)

 

208/21 Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/1, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod J. Č., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 42,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 170)

 

209/21 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2612/4, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a P. G. spolu s M. G., oba trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 60919.

(Podklad jednání č. 171)

 

210/21 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2577/19, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu číslo 19, ulice Reynkova 2577, Havlíčkův Brod uzavřené s J. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. Nájem bytu skončil uplynutím doby, na kterou byl ujednán, tj. 12.4.2021.

(Podklad jednání č. 172)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta