Usnesení z jednání rady města dne 19.12.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Mgr. Milena Popelová, Radka Karasová, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Josef Jukl, Ing. Marie Kudrnová, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Vladimír Kučírek

 

1080/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá technickým službám města zabývat se vylepšením systému pro odbavení na letním koupališti, které by umožňovalo návštěvníkům dopolední vstup, přerušení pobytu při nákupu celodenního vstupného a zapůjčení čipových náramků návštěvníkům oproti záloze.

 

1081/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města vypsat soutěž o umělecký návrh památníku obětem válek na tzv. novém hřbitově.

 

1082/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství podat na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení u odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, a to ve věci místa poskytování vzdělávání.

 

1083/16 Rozpočtové opatření č. 25/16 na kap. 22 OVVV

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 25/16 na kap. 22 Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 34876.

 

1084/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 881/16 ze dne 17.10.2016, důvodem je neochota protistrany podepsat dohodu o uznání dluhu.

 

1085/16 Splátky dotací pro rok 2017

Rada města na základě čl. VII. odst. 5 „Zásad“ schvaluje níže uvedeným příjemcům finančních podpor čtvrtletní splátky dotací pro rok 2017:

- Adivadlo – schválená dotace ve výši 195.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 48.750,- Kč)

- Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s. - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

- BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s. - schválená dotace ve výši 117.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 29.250,- Kč)

- Centrum Vysočina, o.p.s. - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

- FC Slovan Havlíčkův Brod z.s. - schválená dotace ve výši 1.735.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 433.750,- Kč)

- KD Ostrov s.r.o. - schválená dotace ve výši 690.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 172.500,- Kč)

- Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček - schválená dotace ve výši 115.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 28.750,- Kč)

- Orel jednota Havlíčkův Brod (pořádání kulturních akcí) – schválená dotace ve výši 800.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 200.000,- Kč)

- Sportovní klub Erupting Dragons Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 145.000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 36.250,- Kč)

- Stamic Creative, s.r.o. - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

- Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - schválená dotace ve výši 3.565.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 891.250,- Kč)

- TJ Sokol Mírovka, z.s. – schválená dotace ve výši 110.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 27.500,- Kč).

 

Splátky finančních podpor budou vyplaceny ve čtvrtletních platbách následovně:

- 1. splátka bude vyplacena do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 30 dnů po 1. lednu 2017,

- 2. splátka do 15.4.2017,

- 3. splátka do 15.7. 2017, 

- 4. splátka do 15.10.2017.

 

1086/16 Žádost o finanční příspěvek - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z. s., Oblastní odbočka Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR z. s., Oblastní odbočce Havlíčkův Brod, IČO 65399447, se sídlem Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 2000 Kč.

 

1087/16 Žádost o generální partnerství pro přípravu a realizaci Urban Art Festivalu v Havlíčkově Brodě

Rada města neschvaluje Žádost o generální partnerství pro přípravu a realizaci Urban Art Festivalu 2017 zatoupeného produkční Anetou Jarošovou, IČO 04170504, se sídlem Svobodná Ves 89, 286 01 Horka 1 - viz podkladová příloha č. 34878.

 

1088/16 Petice

Rada města se seznámila s peticí dle podkladové přílohy č. 35942 a navrhuje problematiku projednat při osobním jednání vedení města s petičním výborem.

 

1089/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, IČO 709 10 995, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 1884, zastoupenou Mgr. Janou Beránkovou.

 

1090/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, IČO 709 11 011, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, zastoupenou PaedDr. Veronikou Prchalovou.

 

1091/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČO 709 11 029, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou.

 

1092/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, IČO 709 10 987, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, zastoupenou Mgr. Milošem Fikarem.

 

1093/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, IČO 750 15 196, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Příčná 191, zastoupenou Mgr. Štěpánkou Sýkorovou.

 

1094/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, IČO 720 63 050, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 171, zastoupenou Mgr. Milošem Kejklíčkem.

 

1095/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá, IČO 709 81 329, se sídlem 582 61 Česká Bělá 300, zastoupenou Mgr. Lubomírem Vonešem.

 

1096/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Dolní Krupá, IČO 709 85 600, se sídlem 582 71 Dolní Krupá 8, zastoupenou Mgr. Janem Polívkou.

 

1097/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová, IČO 709 85 669, se sídlem 582 23 Havlíčkova Borová, Náměstí 97, zastoupenou Mgr. Martinou Brychtovou.

 

1098/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Lučice, IČO 709 85 146, se sídlem 582 35 Lučice 61, zastoupenou Mgr. Hanou Březinovou.

 

1099/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Okrouhlice, IČO 710 01 832, se sídlem 582 31 Okrouhlice 59, zastoupenou Mgr. Milenou Hodboďovou.

 

1100/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Rozsochatec, IČO 709 82 392, se sídlem 582 72 Rozsochatec 54, zastoupenou Mgr. Hanou Hertlovou.

 

1101/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola Skuhrov, IČO 709 85 944, se sídlem 582 41 Skuhrov 18, zastoupenou Mgr. Vladimírem Stýblem.

 

1102/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Veselý Žďár, IČO 750 16 061, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Veselý Žďár 144, zastoupenou Mgr. Květoslavou Kubátovou.

 

1103/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35965 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a obecně prospěšnou společností Chaloupky, školským zařízením pro zájmové a další vzdělávání, IČO 255 57 475, se sídlem 675 21 Okříšky, Kněžice 109 - pracovištěm 580 01 Havlíčkův Brod, Horní Krupá 39, zastoupeným Mgr. Ivou Kopeckou.

 

1104/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, IČO 708 91 656, se sídlem 582 57 Lípa 66, zastoupenou Mgr. Věrou Vítkovou.

 

1105/16 Aktualizace odpisového plánu 2016 a 2017 - nemovitý majetek - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku pro účetní období roku 2016 a 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 34877.

 

1106/16 Smlouva o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s čl. III odst. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve Smlouvě o podnájmu nebytových prostor (podkladová příloha číslo 34880), uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Ing. Emilií Pleskačovou, IČO 63567679, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Mírovka 83.

 

1107/16 Darovací smlouva - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2016  dle podkladové přílohy číslo 34873 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod a Sdružením rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, IČO 709 03 638, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, zastoupené Mgr. Hanou Zajíčkovou, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru (hudební nástroje a ostatní movitý majetek) v hodnotě 123.561,20 Kč určeného pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1108/16 Aktualizace odpisového plánu 2017 - movitý majetek - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2017 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 34900.

 

1109/16 Smlouva o nájmu nebytových prostor - příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města v souladu s čl. VI., bodem 2.5 zřizovací listiny uděluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod předchozí souhlas k uzavření "Smlouvy o nájmu nebytových prostor" s Městem Přibyslav, IČO 00268097, se sídlem 582 22 Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1 - podkladová příloha číslo 34914.

 

1110/16 Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb.

Rada města schvaluje aktualizovanou směrnici k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 35946 s účinností od 20.12.2016.

 

1111/16 Změna výše provozního příspěvku na jednotlivé účely 2016

Rada města schvaluje změnu výše provozního příspěvku na jednotlivé účely PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 35948 při zachování celkové výše provozního příspěvku organizace na rok 2016.

 

1112/16 Čerpání rezervního fondu PO SSM HB

Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu ve výši daňové úspory za rok 2013 v částce 43.700,- Kč.

 

1113/16 Smlouvy o úvěru č. 1322104657

Rada města bere na vědomí podmínky Smlouvy o úvěru č. 132210465 na pořízení nového užitkového automobilu Renault Trafic se společností Renault Finance RCI Financial Services, s.r.o., a to dle podkladových příloh č. 35957 a č. 35958.

 

1114/16 Úprava smluvních vztahů s FC SLOVAN od 1.1.2017 - areál Na Losích

Rada města schvaluje podnájemní smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. na podnájem fotbalových kabin v areálu sportoviště Na Losích ve znění podkladové přílohy č. 35962 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. uzavřít.

 

1115/16 Úprava smluvních vztahů s FC SLOVAN od 1.1.2017 - areál Na Losích

Rada města schvaluje nájemní smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. o nájmech sportovišť ve sportovním areálu Na Losích ve znění podkladové přílohy č. 35963 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. uzavřít.

 

1116/16 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 170/2015, schválenou radou města pod č. usnesení 963/15 a uzavřenou dne 10.11.2015 s nájemcem p. Kryštofem Kulhánkem, se sídlem Dolní 357, 284 01  Kutná Hora, IČ: 01201204 (viz podkladová příloha č. 35966). 

 

 

 

1117/16 Změna nařízení města č. 3/2011 o zpoplatněném parkování

Rada města schvaluje Nařízení města č. 4/2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Havlíčkův Brod č. 3/2011, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu ve znění podkladové přílohy č. 35949.

 

1118/16 Rozpočtové opatření OŘP č. 16/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OŘP číslo 16/2016 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 35952. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/15 ze dne 14.12.2015.

 

1119/16 Žádost o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020

Rada města schvaluje přípravu a podání projektu "Zdravé a zodpovědné město Havlíčkův Brod" v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina.

 

1120/16 Smlouva o zajištění provozu Senior Pointu Havlíčkův Brod v roce 2017

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění provozu Senior Pointu Havlíčkův Brod v roce 2017, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164, dle podkladové přílohy č. 35943.

 

1121/16 Smlouva o zajištění provozu Family Pointu Havlíčkův Brod v roce 2017

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění provozu Family Pointu Havlíčkův Brod v roce 2017, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina, o.p.s., Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28831101, dle podkladové přílohy č. 35944.

 

1122/16 CENTRIN CZ, s.r.o. - žádost o finanční podporu

Rada města neschvaluje poskytnutí finanční podpory - žádost společnosti CENTIN CZ, s.r.o., nám. Míru 597, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 276 565 35, dle podkladové přílohy č. 35954.

 

1123/16 Rozšíření venkovního osvětlení softbalového hřiště - II. etapa

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 34866 se zhotovitelem stavby „Rozšíření venkovního osvětlení softbalového hřiště – II. etapa“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

1124/16 Chata Doubravanka - oprava elektroinstalace

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci celkové rekonstrukce elektroinstalace horské chaty Doubravanka, č.e. 236, k.ú. Velká Zdobnice.

 

1125/16 Parkoviště na pozemku parc.č. 752/34 Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 35923 se zhotovitelem stavby „Parkoviště na pozemku 752/34, Havlíčkův Brod“ společností STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o., IČO 03654371.

 

1126/16 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 15 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 35951. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

1127/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - 5.12.2016

Rada města ruší svá usnesení č. 1060/16 a 1064/16 ze dne 5.12.2016 z důvodu neochoty uchazečů uzavřít nájemní smlouvu a ukládá ekonomickému odboru zveřejnit nabídku bytu č. 8, Dolní 258, Havlíčkův Brod a dále bytu č. 7, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod v dalším nabídkovém řízení.

 

1128/16 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2381/6, Brigádnická, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Brigádnická 2381, Havlíčkův Brod S. R., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 13.1.2017 do 12.7.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

1129/16 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2503/3, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Reynkova 2503, Havlíčkův Brod T. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 23.1.2017 do 22.7.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

1130/16 Žádost o prominutí platby nájemného - byt č. 1128/39, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prominutí nájemného v bytě číslo 39, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod M. V. trvale bytem, Havlíčkův Brod a I. Š., trvale bytem Pohled za období od 1.11.2016 do 15.11.2016 ve výši 2.062 Kč.

 

1131/16 Žádost o prominutí platby nájemného - byt č. 3504/18, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prominutí nájemného v bytě číslo 18, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod J.J., trvale bytem Havlíčkův Brod za období od 7.11.2016 do 27.11.2016 ve výši 3.143 Kč.

 

1132/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2475/18, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a Z.Z., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34870.

 

1133/16 Nájemní smlouva č. EK 377/2016/Jon - prodloužení doby nájmu

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. EK 377/2016/Jon uzavřené se společností STAVOKOMP SERVICE s.r.o., se sídlem Bělohradská 119, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude pronájem části pozemku č. 692/12 o výměře 60 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem umístění lešení, skládky a mobilního WC se zpětnou účinností od 16.12.2016 do 23.12.2016.

 

1134/16 Souhlas s užíváním parkovacích ploch v ulici Žižkova a mezi KD Ostrov a Mlýnem Havlíčkův Brod spol. s r.o.

Rada města souhlasí s užíváním parkovacích ploch v ulici Žižkova a mezi KD Ostrov a Mlýnem Havlíčkův Brod spol. s r.o. společností TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s., se sídlem Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod za účelem parkování dne 20.12.2016 v čase od 10,00 do 18,00 hodin dle podkladové přílohy č. 35941. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. Pořadatel je zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

1135/16 H.Brod, Komunitní dům, přeložka vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 659/39 a 659/60, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

1136/16 Zřízení věcného břemene - P.F. Ledvinky

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k tíži pozemku č. 164/2, ve prospěch pozemku č. 164/1, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 7622-130/2016. Věcné břemeno se zřizuje úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm + DPH.

 

1137/16 Rozpočtová opatření EO - 10/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 10/2016 dle podkladové přílohy č. 35945. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

1138/16 Rozpočtové opatření do limitu - KA 29 MP a KA 41 EO - kompenzace uzavřené smlouvy na splátkový nákup vozidla MP

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 10/2016 dle podkladové přílohy č. 34898. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

1139/16 Provozní řád placených parkovišť v ulici Štáflova, Boženy Němcové a Na Valech

Rada města schvaluje Provozní řád placeného parkoviště v ulici Štáflova, Boženy Němcové a Na Valech dle podkladové přílohy č. 35930.

 

1140/16 Zúžení předmětu nájmu Smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI se společností Citymeter s.r.o., IČ: 27248071, se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4 - Podolí, kterým se zúží předmět nájmu o 3 ks stojanů parkomatů v ulici B. Němcové na pozemku č. 2259/217 v katastrálním území Havlíčkův Brod s účinností od 1.1.2017.

 

1141/16 Plán jednání rady města na I. pololetí roku 2017

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2017 v termínech: 9.1., 30.1., 20.2., 27.2., 13.3., 27.3., 18.4., 24.4., 15.5., 29.5., 19.6., 26.6.

 

1142/16 Úprava osobního příplatku ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje úpravu osobního příplatku ředitelům školských příspěvkových organizací a ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34913.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

Přítomni:

 

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

 

Ostatní:

 

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Mgr. Milena Popelová, Radka Karasová, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Josef Jukl, Ing. Marie Kudrnová, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Vladimír Kučírek

 

 

 

1080/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

 

Rada města ukládá technickým službám města zabývat se vylepšením systému pro odbavení na letním koupališti, které by umožňovalo návštěvníkům dopolední vstup, přerušení pobytu při nákupu celodenního vstupného a zapůjčení čipových náramků návštěvníkům oproti záloze.

 

 

 

1081/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

 

Rada města ukládá odboru rozvoje města vypsat soutěž o umělecký návrh památníku obětem válek na tzv. novém hřbitově.

 

 

 

1082/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

 

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství podat na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení u odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, a to ve věci místa poskytování vzdělávání.

 

 

 

1083/16 Rozpočtové opatření č. 25/16 na kap. 22 OVVV

 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 25/16 na kap. 22 Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 34876.

 

 

 

1084/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

 

Rada města ruší své usnesení č. 881/16 ze dne 17.10.2016, důvodem je neochota protistrany podepsat dohodu o uznání dluhu.

 

 

 

1085/16 Splátky dotací pro rok 2017

 

Rada města na základě čl. VII. odst. 5 „Zásad“ schvaluje níže uvedeným příjemcům finančních podpor čtvrtletní splátky dotací pro rok 2017:

 

- Adivadlo – schválená dotace ve výši 195.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 48.750,- Kč)

 

- Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s. - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

 

- BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s. - schválená dotace ve výši 117.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 29.250,- Kč)

 

- Centrum Vysočina, o.p.s. - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

 

- FC Slovan Havlíčkův Brod z.s. - schválená dotace ve výši 1.735.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 433.750,- Kč)

 

- KD Ostrov s.r.o. - schválená dotace ve výši 690.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 172.500,- Kč)

 

- Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček - schválená dotace ve výši 115.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 28.750,- Kč)

 

- Orel jednota Havlíčkův Brod (pořádání kulturních akcí) – schválená dotace ve výši 800.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 200.000,- Kč)

 

- Sportovní klub Erupting Dragons Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 145.000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 36.250,- Kč)

 

- Stamic Creative, s.r.o. - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

 

- Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - schválená dotace ve výši 3.565.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 891.250,- Kč)

 

- TJ Sokol Mírovka, z.s. – schválená dotace ve výši 110.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 27.500,- Kč).

 

 

 

Splátky finančních podpor budou vyplaceny ve čtvrtletních platbách následovně:

 

- 1. splátka bude vyplacena do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 30 dnů po 1. lednu 2017,

 

- 2. splátka do 15.4.2017,

 

- 3. splátka do 15.7. 2017, 

 

- 4. splátka do 15.10.2017.

 

 

 

1086/16 Žádost o finanční příspěvek - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z. s., Oblastní odbočka Havlíčkův Brod

 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR z. s., Oblastní odbočce Havlíčkův Brod, IČO 65399447, se sídlem Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 2000 Kč.

 

 

 

1087/16 Žádost o generální partnerství pro přípravu a realizaci Urban Art Festivalu v Havlíčkově Brodě

 

Rada města neschvaluje Žádost o generální partnerství pro přípravu a realizaci Urban Art Festivalu 2017 zatoupeného produkční Anetou Jarošovou, IČO 04170504, se sídlem Svobodná Ves 89, 286 01 Horka 1 - viz podkladová příloha č. 34878.

 

 

 

1088/16 Petice

 

Rada města se seznámila s peticí dle podkladové přílohy č. 35942 a navrhuje problematiku projednat při osobním jednání vedení města s petičním výborem.

 

 

 

1089/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, IČO 709 10 995, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 1884, zastoupenou Mgr. Janou Beránkovou.

 

 

 

1090/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, IČO 709 11 011, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, zastoupenou PaedDr. Veronikou Prchalovou.

 

 

 

1091/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČO 709 11 029, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou.

 

 

 

1092/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, IČO 709 10 987, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, zastoupenou Mgr. Milošem Fikarem.

 

 

 

1093/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, IČO 750 15 196, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Příčná 191, zastoupenou Mgr. Štěpánkou Sýkorovou.

 

 

 

1094/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, IČO 720 63 050, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 171, zastoupenou Mgr. Milošem Kejklíčkem.

 

 

 

1095/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá, IČO 709 81 329, se sídlem 582 61 Česká Bělá 300, zastoupenou Mgr. Lubomírem Vonešem.

 

 

 

1096/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Dolní Krupá, IČO 709 85 600, se sídlem 582 71 Dolní Krupá 8, zastoupenou Mgr. Janem Polívkou.

 

 

 

1097/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová, IČO 709 85 669, se sídlem 582 23 Havlíčkova Borová, Náměstí 97, zastoupenou Mgr. Martinou Brychtovou.

 

 

 

1098/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Lučice, IČO 709 85 146, se sídlem 582 35 Lučice 61, zastoupenou Mgr. Hanou Březinovou.

 

 

 

1099/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Okrouhlice, IČO 710 01 832, se sídlem 582 31 Okrouhlice 59, zastoupenou Mgr. Milenou Hodboďovou.

 

 

 

1100/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Rozsochatec, IČO 709 82 392, se sídlem 582 72 Rozsochatec 54, zastoupenou Mgr. Hanou Hertlovou.

 

 

 

1101/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola Skuhrov, IČO 709 85 944, se sídlem 582 41 Skuhrov 18, zastoupenou Mgr. Vladimírem Stýblem.

 

 

 

1102/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Veselý Žďár, IČO 750 16 061, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Veselý Žďár 144, zastoupenou Mgr. Květoslavou Kubátovou.

 

 

 

1103/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35965 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a obecně prospěšnou společností Chaloupky, školským zařízením pro zájmové a další vzdělávání, IČO 255 57 475, se sídlem 675 21 Okříšky, Kněžice 109 - pracovištěm 580 01 Havlíčkův Brod, Horní Krupá 39, zastoupeným Mgr. Ivou Kopeckou.

 

 

 

1104/16 Smlouva o spolupráci - ZEFY Centrum Nuselská

 

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití ZEFY Centra Nuselská“ dle podkladové přílohy 35964 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 910 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, IČO 708 91 656, se sídlem 582 57 Lípa 66, zastoupenou Mgr. Věrou Vítkovou.

 

 

 

1105/16 Aktualizace odpisového plánu 2016 a 2017 - nemovitý majetek - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

 

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku pro účetní období roku 2016 a 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 34877.

 

 

 

1106/16 Smlouva o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

 

Rada města v souladu s čl. III odst. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve Smlouvě o podnájmu nebytových prostor (podkladová příloha číslo 34880), uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Ing. Emilií Pleskačovou, IČO 63567679, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Mírovka 83.

 

 

 

1107/16 Darovací smlouva - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

 

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2016  dle podkladové přílohy číslo 34873 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod a Sdružením rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, IČO 709 03 638, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, zastoupené Mgr. Hanou Zajíčkovou, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru (hudební nástroje a ostatní movitý majetek) v hodnotě 123.561,20 Kč určeného pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

 

 

1108/16 Aktualizace odpisového plánu 2017 - movitý majetek - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

 

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2017 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 34900.

 

 

 

1109/16 Smlouva o nájmu nebytových prostor - příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

 

Rada města v souladu s čl. VI., bodem 2.5 zřizovací listiny uděluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod předchozí souhlas k uzavření "Smlouvy o nájmu nebytových prostor" s Městem Přibyslav, IČO 00268097, se sídlem 582 22 Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1 - podkladová příloha číslo 34914.

 

 

 

1110/16 Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb.

 

Rada města schvaluje aktualizovanou směrnici k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 35946 s účinností od 20.12.2016.

 

 

 

1111/16 Změna výše provozního příspěvku na jednotlivé účely 2016

 

Rada města schvaluje změnu výše provozního příspěvku na jednotlivé účely PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 35948 při zachování celkové výše provozního příspěvku organizace na rok 2016.

 

 

 

1112/16 Čerpání rezervního fondu PO SSM HB

 

Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu ve výši daňové úspory za rok 2013 v částce 43.700,- Kč.

 

 

 

1113/16 Smlouvy o úvěru č. 1322104657

 

Rada města bere na vědomí podmínky Smlouvy o úvěru č. 132210465 na pořízení nového užitkového automobilu Renault Trafic se společností Renault Finance RCI Financial Services, s.r.o., a to dle podkladových příloh č. 35957 a č. 35958.

 

 

 

1114/16 Úprava smluvních vztahů s FC SLOVAN od 1.1.2017 - areál Na Losích

 

Rada města schvaluje podnájemní smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. na podnájem fotbalových kabin v areálu sportoviště Na Losích ve znění podkladové přílohy č. 35962 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. uzavřít.

 

 

 

1115/16 Úprava smluvních vztahů s FC SLOVAN od 1.1.2017 - areál Na Losích

 

Rada města schvaluje nájemní smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. o nájmech sportovišť ve sportovním areálu Na Losích ve znění podkladové přílohy č. 35963 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. uzavřít.

 

 

 

1116/16 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor

 

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 170/2015, schválenou radou města pod č. usnesení 963/15 a uzavřenou dne 10.11.2015 s nájemcem p. Kryštofem Kulhánkem, se sídlem Dolní 357, 284 01  Kutná Hora, IČ: 01201204 (viz podkladová příloha č. 35966). 

 

 

 

 

 

 

 

1117/16 Změna nařízení města č. 3/2011 o zpoplatněném parkování

 

Rada města schvaluje Nařízení města č. 4/2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Havlíčkův Brod č. 3/2011, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu ve znění podkladové přílohy č. 35949.

 

 

 

1118/16 Rozpočtové opatření OŘP č. 16/2016

 

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OŘP číslo 16/2016 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 35952. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/15 ze dne 14.12.2015.

 

 

 

1119/16 Žádost o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020

 

Rada města schvaluje přípravu a podání projektu "Zdravé a zodpovědné město Havlíčkův Brod" v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina.

 

 

 

1120/16 Smlouva o zajištění provozu Senior Pointu Havlíčkův Brod v roce 2017

 

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění provozu Senior Pointu Havlíčkův Brod v roce 2017, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164, dle podkladové přílohy č. 35943.

 

 

 

1121/16 Smlouva o zajištění provozu Family Pointu Havlíčkův Brod v roce 2017

 

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění provozu Family Pointu Havlíčkův Brod v roce 2017, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina, o.p.s., Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28831101, dle podkladové přílohy č. 35944.

 

 

 

1122/16 CENTRIN CZ, s.r.o. - žádost o finanční podporu

 

Rada města neschvaluje poskytnutí finanční podpory - žádost společnosti CENTIN CZ, s.r.o., nám. Míru 597, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 276 565 35, dle podkladové přílohy č. 35954.

 

 

 

1123/16 Rozšíření venkovního osvětlení softbalového hřiště - II. etapa

 

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 34866 se zhotovitelem stavby „Rozšíření venkovního osvětlení softbalového hřiště – II. etapa“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

 

 

1124/16 Chata Doubravanka - oprava elektroinstalace

 

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci celkové rekonstrukce elektroinstalace horské chaty Doubravanka, č.e. 236, k.ú. Velká Zdobnice.

 

 

 

1125/16 Parkoviště na pozemku parc.č. 752/34 Havlíčkův Brod

 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 35923 se zhotovitelem stavby „Parkoviště na pozemku 752/34, Havlíčkův Brod“ společností STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o., IČO 03654371.

 

 

 

1126/16 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

 

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 15 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 35951. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

 

 

1127/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - 5.12.2016

 

Rada města ruší svá usnesení č. 1060/16 a 1064/16 ze dne 5.12.2016 z důvodu neochoty uchazečů uzavřít nájemní smlouvu a ukládá ekonomickému odboru zveřejnit nabídku bytu č. 8, Dolní 258, Havlíčkův Brod a dále bytu č. 7, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod v dalším nabídkovém řízení.

 

 

 

1128/16 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2381/6, Brigádnická, Havlíčkův Brod

 

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Brigádnická 2381, Havlíčkův Brod S. R., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 13.1.2017 do 12.7.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

 

 

1129/16 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2503/3, Reynkova, Havlíčkův Brod

 

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Reynkova 2503, Havlíčkův Brod T. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 23.1.2017 do 22.7.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

 

 

1130/16 Žádost o prominutí platby nájemného - byt č. 1128/39, Bělohradská, Havlíčkův Brod

 

Rada města schvaluje prominutí nájemného v bytě číslo 39, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod M. V. trvale bytem, Havlíčkův Brod a I. Š., trvale bytem Pohled za období od 1.11.2016 do 15.11.2016 ve výši 2.062 Kč.

 

 

 

1131/16 Žádost o prominutí platby nájemného - byt č. 3504/18, U Kasáren, Havlíčkův Brod

 

Rada města schvaluje prominutí nájemného v bytě číslo 18, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod J.J., trvale bytem Havlíčkův Brod za období od 7.11.2016 do 27.11.2016 ve výši 3.143 Kč.

 

 

 

1132/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2475/18, Kokořínská, Havlíčkův Brod

 

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a Z.Z., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34870.

 

 

 

1133/16 Nájemní smlouva č. EK 377/2016/Jon - prodloužení doby nájmu

 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. EK 377/2016/Jon uzavřené se společností STAVOKOMP SERVICE s.r.o., se sídlem Bělohradská 119, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude pronájem části pozemku č. 692/12 o výměře 60 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem umístění lešení, skládky a mobilního WC se zpětnou účinností od 16.12.2016 do 23.12.2016.

 

 

 

1134/16 Souhlas s užíváním parkovacích ploch v ulici Žižkova a mezi KD Ostrov a Mlýnem Havlíčkův Brod spol. s r.o.

 

Rada města souhlasí s užíváním parkovacích ploch v ulici Žižkova a mezi KD Ostrov a Mlýnem Havlíčkův Brod spol. s r.o. společností TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s., se sídlem Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod za účelem parkování dne 20.12.2016 v čase od 10,00 do 18,00 hodin dle podkladové přílohy č. 35941. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. Pořadatel je zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

 

 

1135/16 H.Brod, Komunitní dům, přeložka vedení knn - věcné břemeno

 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 659/39 a 659/60, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

 

 

1136/16 Zřízení věcného břemene - P.F. Ledvinky

 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k tíži pozemku č. 164/2, ve prospěch pozemku č. 164/1, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 7622-130/2016. Věcné břemeno se zřizuje úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm + DPH.

 

 

 

1137/16 Rozpočtová opatření EO - 10/2016

 

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 10/2016 dle podkladové přílohy č. 35945. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

 

 

1138/16 Rozpočtové opatření do limitu - KA 29 MP a KA 41 EO - kompenzace uzavřené smlouvy na splátkový nákup vozidla MP

 

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 10/2016 dle podkladové přílohy č. 34898. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

 

 

1139/16 Provozní řád placených parkovišť v ulici Štáflova, Boženy Němcové a Na Valech

 

Rada města schvaluje Provozní řád placeného parkoviště v ulici Štáflova, Boženy Němcové a Na Valech dle podkladové přílohy č. 35930.

 

 

 

1140/16 Zúžení předmětu nájmu Smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI

 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI se společností Citymeter s.r.o., IČ: 27248071, se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4 - Podolí, kterým se zúží předmět nájmu o 3 ks stojanů parkomatů v ulici B. Němcové na pozemku č. 2259/217 v katastrálním území Havlíčkův Brod s účinností od 1.1.2017.

 

 

 

1141/16 Plán jednání rady města na I. pololetí roku 2017

 

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2017 v termínech: 9.1., 30.1., 20.2., 27.2., 13.3., 27.3., 18.4., 24.4., 15.5., 29.5., 19.6., 26.6.

 

 

 

1142/16 Úprava osobního příplatku ředitelů školských příspěvkových organizací

 

Rada města schvaluje úpravu osobního příplatku ředitelům školských příspěvkových organizací a ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34913.

 

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

 

místostarosta

 

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

 

místostarostka

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

 

místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

 

                                                                                starosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta