Usnesení z jednání rady města dne 19.1.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Iva Kučírková, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová, Jaromíra Kafková, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Ing. Eva Nigošová

 

37/15 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 1203/14 a 1204/14  do 31.1.2015 a usnesení č. 762/14, 721/14  a 719/14  do 31.3.2015.

 

38/15 Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci na pořizování a opravy učebních pomůcek - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na Krajský úřad Kraje Vysočina o dotaci na pořizování a opravu učebních pomůcek, a to na generální opravu klavírního křídla značky SCHOLZE-GEORGWALDE, opus 7118 - inv. číslo 23 - podkladová příloha č. 27388.

 

39/15 12. Masopustní jarmark

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení, montáž a demontáž 8 ks stánků a mobilního pódia včetně napojení na elektřinu, případné prohrnutí sněhu a úklid po akci Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, pro konání 12. Masopustního jarmarku  dne 15.02.2015 dle podkladové přílohy č. 27451.

 

40/15 Pronájem fotbalových kabin areál Na Losích

Rada města schvaluje nájemní smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod na pronájem fotbalových kabin v areálu sportoviště Na Losích ve znění podkladové přílohy č. 27453 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tuto smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod uzavřít.

 

41/15 Smlouva o opakovaných krátkodobých pronájmech ZS

Rada města schvaluje smlouvu s HC REBEL a.s. Havlíčkův Brod o opakovaných krátkodobých pronájmech sportovišť zimního stadionu v Havlíčkově Brodě ve znění podkladové přílohy č. 27452 a ukládá Technickým službám tuto smlouvu s HC REBEL a.s. uzavřít.

 

42/15 Snížení nájmu u rybníka Štičí pro ČRS - Dodatek č. 2

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OSM 195/2012/ŠIM uzavřené s Českým rybářským svazem, MO Havlíčkův Brod, IČO 13585509, Žižkova 60, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 27445.

 

43/15 Přehled stížností a petic v roce 2014

Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad Havlíčkův Brod v roce 2014 dle podkladové přílohy č. 27415.

 

44/15 Splátky dotací pro Bruslařský klub Havlíčkův Brod pro rok 2015

Rada města schvaluje splátky finanční podpory pro Bruslařský klub Havlíčkův Brod, schválené usnesením zastupitelstva města č. 382/14, pro rok 2015 následovně:

- Kč 475 tis. do 30 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 30 dnů po 1. lednu 2015   

- Kč 475 tis. do 28. února

- Kč 475 tis. do 31. března

- Kč 475 tis. do 30. dubna

- Kč 50 tis. do 31. května

- Kč 50 tis. do 30. června

- Kč 50 tis. do 31. července

- Kč 50 tis. do 31. srpna

- Kč 475 tis. do 30. září

- Kč 475 tis. do 31. října

- Kč 475 tis. do 30. listopadu

- Kč 475 tis. do 31. prosince.

 

45/15 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města ve druhé polovině roku 2014

RM bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 19/2014 provedené u příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, na základě níž ukládá řediteli této organizace uskutečnit 3 nápravná opatření a přijmout 2 doporučení.

 

46/15 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města ve druhé polovině roku 2014

RM bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 23/2014 provedené u příspěvkové organizace AZ Centrum - středisko volného času, na základě níž ukládá řediteli této organizace přijmout doporučení navržené kontrolní skupinou.

 

47/15 Žádost o vydání stanoviska - zápis soukromé mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení

Rada města souhlasí se zápisem soukromé Mateřské školy Domeček, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Na Losích 738 do rejstříku škol a školských zařízení k datu 1.9.2015.

 

48/15 Podání projektové žádosti o dotaci ze státního rozpočtu

Rada města souhlasí s podáním projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod VII" dle podkladové přílohy č. 27448.

 

49/15 Dotační politika města Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s prioritami projektových dokumentací uvedených v tabulce - podkladová příloha č. 27463 a doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasení zadání zpracování projektových dokumentací, které budou nedílnou součástí žádostí o dotace z operačních programů současného plánovacího období.

 

50/15 Smlouva o dílo na stavební práce

Rada města ruší své usnesení č. 1090/13 a  ukládá pracovníkům městského úřadu při zadávání zakázek na stavební práce s účinností od 20.1.2015 vždy uplatňovat závazné obchodní podmínky ve znění smlouvy o dílo dle podkladových příloh č. 27441 a 27442. Tyto obchodní podmínky má v zadávacím řízení právo zadavatel doplnit či pozměnit pouze v nepodstatných částech, a to vzhledem k povaze veřejné zakázky.

 

51/15 Dopravní napojení bývalých kasáren letiště

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování projektové dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány, majiteli komunikací stavby a správci sítí„Napojení areálu bývalých kasáren Letiště na silnici I/34“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 27438 (varianta č. 2).

 

52/15 Rozkoš - žádost o změnu regulativů pro řadový dům

Rada města se seznámila se žádostí Petra N., Havlíčkův Brod a konstatuje, že souhlasí se změnou regulativů Obytné zóny Rozkoš a s případnou změnou podmínek pro umístění stavby řadového rodinného domu na pozemku parc.č. 659/13 katastrální území Havlíčkův Brod v rozsahu dle podkladových příloh 27420 až 27425.

 

53/15 Určení rozdělení rozpočtu - oprava drobných kulturních památek

Rada města souhlasí s rozdělením finanční částky z rozpočtu města roku 2015 kap. 40, č.org. 2125 na provedení následujících oprav, úprav a obnov:

a1/ úprava parteru Štáflovy chalupy,

a2/ obnova zdiva černých kuchyní ve Štáflově chalupě,

a3/ restaurování hrobu rumunských vojáků,

a4/ restaurování dvou hrobů v lomu Rozkoš,

a5/ rekonzervace sochy Neptuna na Koudelově kašně,

b1/ obnova kašny v zahradě Na Valech,

b2 /restaurování hrobu rudoarmějce ve Sv. Kříži,

b3/ úprava památníku v parku Budoucnost.

 

54/15 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15/2014 ORM 191/2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem, společností Stavokomp service s.r.o., IČO: 25274368, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.15/2014 ORM 191/2014 na akci: „Hřiště u ZŠ v Sadech, Havlíčkův Brod 1. etapa“ dle podkladové přílohy č. 27413.

 

55/15 Havlíčkův Brod, Brixenská, p. Krpálek, přípojka knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 632/10 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

56/15 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - Na Výšině 3241/22

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 22 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Josefu H., Šlapanov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 1 roku s účinností od 1.2.2015 do 31.1.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

57/15 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - Na Výšině 3241/80

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 80 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Janu Š., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 1 roku s účinností od 1.2.2015 do 31.1.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

58/15 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Reynkova 2503/1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo EK 137/2014/Kuč na nájem bytu číslo 1, ulice Reynkova 2503, Havlíčkův Brod s Ludmilou G., Havlíčkův Brod, kterým se s účinností od 1.4.2015 mění doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

 

59/15 Personální posílení Oddělení řízení projektů MěÚ

Rada města schvaluje navýšení počtu pracovníků na Oddělení řízení projektů o jeden pracovní úvazek.

 

60/15 Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Kokořínská 2475/16

Rada města schvaluje částečné prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z dlužné částky 5.118 Kč za pozdní platby nájemného a služeb spojených s užíváním bytu číslo 16, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod, Kateřině P., Havlíčkův Brod. Uvedený poplatek z prodlení ve výši 512 Kč bude uhrazen ze složené kauce.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta