Usnesení z jednání rady města dne 18.9.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Miloš Kejklíček, Mgr. Milena Popelová, PaedDr. Veronika Prchalová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

737/17 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v přípravě stavby - rekonstrukce objektu čp. 2005 v rozsahu zpracované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy objektu čp. 2005 na Azylový dům“ zpracované projekčním atelierem Stavotherm-projekce s.r.o. zakázka číslo 16001/2. Stavba bude realizována pouze v případě získání dotace.

 

738/17 Aktualizace č. II odpisového plánu movitého majetku 2017 - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2017 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 40009.

 

739/17 Aktualizace č. II odpisového plánu movitého majetku 2017 - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 40050.

 

740/17 Revokace - Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města revokuje usnesení číslo 691/17 ze dne 28.8.2017 a nahrazuje ho tímto textem:

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 pro školní rok 2017/2018 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 3.A dle podkladové přílohy číslo 40024. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

741/17 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 pro školní rok 2017/2018 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 9.A dle podkladové přílohy číslo 40028. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

742/17 Darovací smlouvy č. 2/2017 a 3/2017 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 40056 darovací smlouvu č. 2/2017 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 8.060 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 5 žáků základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 19.9.2017 do 31.12.2017.

 

743/17 Darovací smlouvy č. 2/2017 a 3/2017 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 40057 darovací smlouvu č. 3/2017 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 14. 632 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 5 žáků základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 2.1.2018 do 29.6.2018.

 

744/17 Služby pohřebnictví - návrh na úpravu cen

Rada města schvaluje úpravu cen za služby v pohřebnictví a ukládá Technickým službám upravit ceník služeb ve variantě č. 2 dle podkladové přílohy č. 40088 s platností od 1.10.2017.

 

745/17 Žádost o pronájem zimního stadionu – akce „čertovská show Krampus“

Rada města schvaluje pronájem zimního stadionu k pořádání čertovské show s tzv. Krampus čerty v termínu 8.12.2017 od 10:00 do 24:00 hod. p. S.K., 580 01 Havlíčkův Brod (na základě žádosti v podkladové příloze č. 40092) za cenu obvyklou a splnění následujících podmínek:

1) Bude sepsán návrh nájemní smlouvy, která bude před podpisem předložena k projednání a schválení radě města a do které budou zapracovány následující podmínky.

2) Nájemce uhradí celý nájem předem + kauci ve výši 20.000,- Kč

3) Nájemce zajistí náležitou a účinnou ochranu ledové plochy proti poškození zakrytím

4) Nájemce uhradí další požadované služby

5) Nájemce zajistí řádnou a dostatečnou pořadatelskou službu, která zajistí pořádek uvnitř ZS, ale také v okolí ZS a plaveckého bazénu. Pořadatelská služba zajistí striktní zákaz vynášení nápojů ven z pronajatých prostor. Vzhledem k tomu, že je v této době v provozu také krytý plavecký bazén, zajistí nájemce prostřednictvím stálé pořadatelské služby zamezení vstupu účastníků akce do prostor krytého bazénu (vstupní vestibul i další prostory)

6) Žadatel si sám dohodne podmínky pro občerstvení se stávajícím nájemcem bufetů f. Topírna s.r.o.

 

746/17 Žádost o pronájem zimního stadionu – akce „čertovská show Krampus“

Rada města neschvaluje uzavření parkoviště u zimního stadionu a doporučuje pořadateli obrátit se s žádostí o řešení dopravní situace a parkování účinkujících na odbor dopravy MÚ Havlíčkův Brod a Městskou policii.

 

747/17 Změna č.3 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2017

Rada města schvaluje změnu č. 3 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2017 dle podkladové přílohy č. 40094.

 

748/17 Zapůjčení pódia

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zapůjčit mobilní pódium a mobilní WC společnosti MARES Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 06149235 na akci pořádanou dne 8. října 2017 - „DRAKIÁDA“ dle podkladové přílohy č. 40098. Žadatel uhradí cenu za montáž, demontáž a dopravu tribuny a za zapůjčení mobilního WC.

 

749/17 Veřejná doprava Vysočiny - úprava navržených JŘ

Rada města se seznámila s návrhem doplatku za nadstandartní objednávku v rámci Veřejné dopravy Vysočiny a rozhodla, že návrh na rozšíření linky 222 o spoje 136 a 137 za uvedený doplatek nepřijímá.

 

750/17 Rozpočtové opatření odboru ŽP č. 3/2017

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3 kapitoly Životní prostředí dle podkladové přílohy č. 40061. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

751/17 Výpověď pachtovní smlouvy č. OZP/8/2015/So

Rada města schvaluje výpověď pachtovní smlouvy č. OZP/8/2015/So (dle podkladové přílohy 40073) panu J.H., 580 01 Havlíčkův Brod z důvodu nedodržení podmínek hospodaření na předmětu pachtu dle článku V. bodu 10 a článku VII. bodu 6 písm. b) smlouvy (dle podkladové přílohy č. 40076).

 

752/17 Zveřejnění záměru pachtu

Rada města ukládá odboru ŽP zveřejnit záměr pachtu rybníka na parc. č. 631 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu o výměře 1 100 m2.

 

753/17 Soutěž "Cihla k cihle"

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu bezúplatně zapůjčit dodávkový automobil pro dopravu žáků a pedagogického dozoru na soutěž Cihla k cihle, která se uskuteční dne 22.9.2017 v Jihlavě.

 

754/17 Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě u poskytnutí servisních služeb č. 09/2008

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytnutí servisních služeb č. 09/2008 se společností AUTO RACEK a.s., IČO 25193112, uvedený v podkladové příloze č. 40034.

 

755/17 číslo přiděleno omylem

 

756/17 číslo přiděleno omylem

 

757/17 Žádost Krajské knihovny Vysočiny o zapůjčení výstavních prostor Staré radnice

Rada města schvaluje výpůjčku foyer na Staré radnici pro uspořádání výstavy výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ v termínu od 21. listopadu 2017 do 22. prosince 2017 (podkladová příloha č. 40059).

 

758/17 Žádost organizace Centrum Vysočina, o.p.s. o prominutí nájmu

Rada města schvaluje prominutí nájmu v době konání Letní žurnalistické školy Karla Havlíčkův Borovského 2017 dle žádosti uvedené v podkladové příloze č. 40039.

 

759/17 Žádost osadního výboru Březinka

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci na hřiště s hlinitopísčitým povrchem v místní části Březinka.

 

760/17 Vodovod Veselice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 755/2017 dle podkladové přílohy č. 40037 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

761/17 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 12 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 40041. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

762/17 Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod“ a souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 40027, 40042, 40044, 40045 a 40046.

 

763/17 Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Janoušek, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Jukl MPA a jejich náhradníky Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Josef Beneš, Petr Honsa  a Martin Stehno.

 

764/17 Vodovod Jilemník, zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Vodovod Jilemník“ a souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 40047, 40048, 40049, 40052, 40053 a 40054.

 

765/17 Vodovod Jilemník, zadání zakázky

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Vodovod Jilemník“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA, Ing. Josef Beneš a jejich náhradníky Ing. Tomáš Hermann Ing. Ivan Kuželka, Ing. Alena Aubusová Ph.D., Martin Stehno, Milan Semerád.

 

766/17 Rekonstrukce parku Budoucnost

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Revitalizace parku Budoucnost, odborné ošetření a revitalizace stromů“ a souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 40062 až 40069.

 

767/17 Rekonstrukce parku Budoucnost

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Revitalizace parku Budoucnost, odborné ošetření a revitalizace stromů“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Václav Janoušek, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Jukl a jejich náhradníky Tomáš Hermann, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Josef Beneš, Ing. Radek Stejskal a Martin Stehno.

 

768/17 Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod - smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/504 dle podkladové přílohy č. 40070 s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063.

 

769/17 Rekonstrukce Prokopa Holého

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 40083 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Prokopa Holého – II. etapa, Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868.

 

770/17 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rada města ukládá odboru rozvoje vzít zpět námitku účastníka řízení v územním řízení na stavbu "Příjezdová komunikace k provozní budově ČOV Havlíčkův Brod" stavebníka Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002.

 

771/17 Cyklostezka Masarykova - změna sanace pláně

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 dle podkladové přílohy č. 40087 se zhotovitelem stavby „Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova – CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000803“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

772/17 Parkoviště ul. Havířská - vyhodnocení zakázky

Rada města se seznámila s výsledkem zadání zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Parkoviště ul. Havířská, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města uzavřít s vybraným zhotovitelem AF-PROSTAVBY, s.r.o., IČO 06048307 smlouvu o dílo a ukládá odboru rozvoje města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

773/17 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/10, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 10 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod paní A. H., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 2.10.2017 do 1.10.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

774/17 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/74, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 74 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod panu J. K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 2.10.2017 do 1.10.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

775/17 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2475/3, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a L. F., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 40003.

 

776/17 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1123/5, Jihlavská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a J. Z., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 40008.

 

777/17 Žádost o snížení nájemného - KD Suchá

Rada města projednala žádost SDH Suchá o snížení nájemného za využití kulturního domu Suchá pro pořádání 2 akcí. Rada města jako výraz podpory společensko-kulturní činnosti výjimkou ze směrnice QS 55-34 stanovuje pro uvedený subjekt za uvedené využití paušální jednodenní nájemné za každou akci. Využití prostor nesmí přesáhnout dobu 48 hodin.

 

778/17 Obnova katastrálního operátu - k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

Rada města pověřuje v plném rozsahu Petru Bednářovou a Ivanu Petrlíkovou zastupováním města Havlíčkův Brod a jednáním za město Havlíčkův Brod ve věci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu.

 

779/17 Pronájem pozemku č. 1107/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - Projekt Koně dětem - děti koním

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1107/2 o výměře 10 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod (Vlkovsko) za účelem realizace projektu Koně dětem - děti koním (zázemí pro koně) P. P., Golčův Jeníkov. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 5 Kč/m2/den, tj. 2.600 Kč/rok.

 

780/17 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - revitalizace bytových domů

Rada města svěřuje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích odboru Městského úřadu určenému organizačním řádem pravomoc udělovat dočasné bezplatné souhlasy s užíváním pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za účelem umístění stavebních zařízení při opravách a stavebních úpravách bytových domů, jejichž převážná část není využívaná ke komerčním účelům, za předpokladu, že zábor nebude zasahovat do komunikací a že nebudou dotčeny zájmy státní správy ani samosprávy v daném území.

 

781/17 Změna předmětu nájmu "Smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů" č. OSM 037/2010/JZI

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke "Smlouvě o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů" č. OSM 037/2010/JZI se společností Citymeter s.r.o., IČ: 27248071, se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4 - Podolí, kterým se zúží předmět nájmu o 2 ks stojanů parkomatů na pozemku č. 2259/127 (ulice Havlíčkova) a zároveň se rozšíří předmět nájmu o 12 ks stojanů parkomatů: na pozemku č. 2259/35 - 2 stojany parkomatů (Smetanovo náměstí), č. 2259/21 - 4 stojany parkomatů (ulice Horní), č. 1021/1 - 1 stojan parkomatu (ulice Pražská), č. 752/34 - 5 stojanů parkomatů (ulice Dobrovského), vše v katastrálním území Havlíčkův Brod se zpětnou účinností od 1.9.2017.

 

782/17 Přípojka el. energie NN pro chaty U Přehrady Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 945/4 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve prospěch P. a Z. B., Havlíčkův Brod, V. N., Havlíčkův Brod, S. a A. F., Havlíčkův Brod, A. N., Havlíčkův Brod, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatelé nechají vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

783/17 Svatý Kříž, p. B., kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 636/1, 647/8, 647/7, 584/3, 636/9, 582/2, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta