Usnesení z jednání rady města dne 18.4.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Mgr. Miloš Kejklíček, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, PaedDr. Veronika Prchalová, Ing. Šárka Zelenková, Ing. Karel Milichovský, Bc. Jana Králová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Alena Aubusová, Ph.D., Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

342/17 Žádost o finanční dar - Český kynologický svaz

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Českému kynologickému svazu ZKO Havlíčkův Brod - 080, IČO 62698877 Hrnčířská 3006, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 4.000 Kč na zajištění akce "I. Havlíčkobrodská voříškiáda" konané 13.5.2017.

 

343/17 Petice - bezpečná cesta na Dolíku

Rada města se seznámila s Peticí "za bezpečnou cestu na Dolíku" a ukládá odboru rozvoje města zažádat o umístění ve směru od Jihlavské tato nové dopravní značení: 

- B 15 Max šířka vozidla 2,2m

- B 20a Omezená rychlost 30 km/hod 

Rada města ukládá požádat o odstranění dopravní značky průjezd zakázán.

 

344/17 Petice - bezpečná cesta na Dolíku

Rada města ukládá městské polici zvýšit kontroly dodržování dopravních předpisů v lokalitě Dolík.

 

345/17 Petice - řešení parkování u bytového domu Pražská 2849

Rada města se seznámila s peticí za parkování u bytového domu Pražská 2849, Havlíčkův Brod a ukládá odboru rozvoje města sjednat osobní jednání se zástupci bytového domu Pražská 2849, Havlíčkův Brod.

 

346/17 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit na předpokládaný rozsah Revitalizace parku Budoucnost projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výběr zhotovitele a zavazuje se k úhradě nákladů postupné revitalizace v plánovaném rozsahu v roce 2017.

 

347/17 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů pravidelně na jednáních zastupitelstva města informovat o postupu ve věci průmyslové provozovny v lokalitě Škvárovna (ulice U Topíren a Na Poříčí).

 

348/17 Revokace usnesení rady města - Dodatky smluv - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města  revokuje na návrh zřizované příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času své usnesení číslo 285/17 ze dne 27.3.2017 a nahrazuje ho tímto textem: 

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 36921 dodatek č. 1 ke smlouvě č. 69/2012 o podnájmu nebytových prostor, uzavřený mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Krajskou knihovnou Vysočiny, IČO 709 50 164, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 87, zastoupenou Ing. Jitkou Hladíkovou, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2016 zveřejněnou Českou národní bankou.

  

349/17 Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 36920 darovací smlouvu č. 10/2017 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a společností Bosch Diesel s.r.o., IČO 469 95 129, zastoupenou jednateli Dr.-Ing. Stefanem Hamelmannem a Dipl. -Kfm. Ralphem Carlem, se sídlem 586 06 Jihlava, Pávov 121, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - 2 ks stavebnic Merkur 8 v celkové hodnotě 7.032,- Kč. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace - při výuce technických činností. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

350/17 Aktualizace č. I odpisového plánu movitého majetku 2017 - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle podkladové přílohy číslo 36954.

 

351/17 Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 36922 darovací smlouvu č. 1/2017 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností Bosch Diesel s.r.o., IČO 469 95 129, zastoupenou jednateli Dipl. -Kfm. Ralphem Carlem a Dr.-Ing. Stefanem Hamelmannem, se sídlem 586 06 Jihlava, Pávov 121, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - 1 ks stavebnice Merkur 8 v hodnotě 3.516,- Kč. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace - při výuce technických činností. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

352/17 ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - informace o projektu z OP VVV

Rada města uděluje souhlas PaedDr. Veronice Prchalové k výkonu funkce manažera projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0004650 "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I." - podkladová příloha číslo 36923.

 

353/17 Darovací smlouva č. 1/2017 - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2017 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, IČ 70 15 37 36, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 36859, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 16.880 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na školní výlety a exkurze žáků přípravné třídy a tříd 1. až 9. ročníků školy ve školním roce 2016/2017. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

354/17 Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 36924 darovací smlouvu č. 2/2017 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a společností Bosch Diesel s.r.o., IČO 469 95 129, zastoupenou jednateli Dr.-Ing. Stefanem Hamelmannem a Dipl. -Kfm. Ralphem Carlem, se sídlem 586 06 Jihlava, Pávov 121, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - 1 ks stavebnice Merkur 8 v hodnotě 3.516,- Kč. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace - při výuce technických činností. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

355/17 Zapůjčení areálu Plovárenská

Rada města schvaluje zapůjčení areálu sportovního zařízení Plovárenská p. Petru Palovčíkovi, Václavkova 10, 586 01 Jihlava k pořádání rodinného dne společnosti B: TECH a.s., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 36963. Žadatel si musí zajistit pořadatelskou službu, umožnit veřejnosti vstup do areálu a zajistit kompletní úklid po akci.

 

356/17 13. ročník nekomerční akce pro rodiče s dětmi „Pálení čarodějnic“.

Rada města svaluje bezplatnou výpůjčku dočasného parkoviště vedle areálu veřejného koupaliště Chotěbořská ulice na 13. ročník nekomerční akce pro rodiče s dětmi „Pálení čarodějnic“ dne 30.4.2017 dle podkladové přílohy č. 36964.

 

357/17 Žádost o bezplatný výlep plakátů v MHD

Rada města neschvaluje bezplatný výlep plakátů ve vozech MHD dle žádosti v podkladové příloze č. 36966.

 

358/17 Zapůjčení mobilního pódia – 4. ročník B: GROUP Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního pódia na 4. ročník B: GROUP Havlíčkobrodského půlmaratonu konaného dne 23.9.2017 na sportovišti Plovárenská organizátorovi akce: Havlíčkobrodský půlmaratón, z.s., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod (viz podkladová příloha č. 36967).

 

359/17 Zapůjčení mobilního pódia – 70. výročí SDH Květnov

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního pódia na oslavu 70. výročí SDH dne 2.9.2017 osadnímu výboru Květnov dle podkladové přílohy č. 36968.

 

360/17 Dílčí změny v jízdních řádech MHD Havlíčkův Brod od 11.6.2017

Rada města schvaluje změnu jízdních řádů MHD dle podkladové přílohy č. 36969 s platností od 11.6.2017.

 

361/17 Poskytování právních služeb

Rada města schvaluje dodatek smlouvy na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří JUDr. Málka ve znění podkladové přílohy č. 36971.

 

362/17 Žádost o přehodnocení výpovědi nájmu - ubytovna Kotlina

Rada města souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu ubytovny Kotlina s podmínkou změny výpovědní lhůty v trvání jeden měsíc bez udání důvodu a ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod uzavřít dodatek nájemní smlouvy.

 

363/17 Projektové žádosti na provoz Senior a Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2017

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektové žádosti "Senior Point Havlíčkův Brod 2017" o dotaci na Kraj Vysočina, dle podkladové přílohy č. 36906.

 

364/17 Projektové žádosti na provoz Senior a Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2017

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektové žádosti "Family Point Havlíčkův Brod 2017" o dotaci na Kraj Vysočina, dle podkladové přílohy č. 36910.

 

365/17 Rozšíření okruhu závazných ukazatelů 2017 - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města revokuje část 1b) svého  usnesení č. 100/17 ze dne 30.1.2017 a nahrazuje ho tímto textem:

1b) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 300 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování:

- MŠ Zahradnického 2867 – oprava vodovodní přípojky (100 tis. Kč),

- MŠ Příčná 189 - úprava školní zahrady (200 tis. Kč).  

 

366/17 Rozpočtové opatření č. 2/2017 - kapitola školství

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 kapitoly 14 Školství dle podkladové přílohy č. 36962. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

367/17 Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 - Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce 2017

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Akční plán zlepšování města Havlíčkův Brod -realizace místní Agendy 21 pro rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 36917.

 

368/17 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektu "Zdravé a zodpovědné město Havlíčkův Brod"

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektu "Zdravé a zodpovědné město Havlíčkův Brod" a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 36919.

 

369/17 Rozpočtové opatření OŘP č. 4/ 2017

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření  OŘP číslo 4/2017 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 36965 . Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 323/16/ ze dne 12.12.2016.

 

370/17 Podzemní separační stání

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat podzemní separační stání dle podkladové přílohy č. 36901.

 

371/17 Veřejné osvětlení

Rada města souhlasí s realizací investic v oblasti veřejného osvětlení v roce 2017 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 36888.

 

372/17 Komunikace Suchá

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby komunikace na pozemku parc. č. 1964 k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu s Josefem Kutlvašrem, bydlištěm Suchá 156, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 36930.

 

373/17 Rozpočtová opatření

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 4 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 36945. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

374/17 Oprava fasády čp. 75 U Panských

Rada města na základě výsledku zadání zakázky malého rozsahu souhlasí s uzavřením smlouvy s o dílo s Radimem Reniersem, IČO 05453984 na realizaci „Bytový dům U Panských čp. 75 – oprava fasády“ a ukládá odboru rozvoje města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této opravy.

 

375/17 Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce - smlouva o výpůjčce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků č. 403/2017-SML dle podkladové přílohy č. 36946 s Povodím Vltavy, státní podnik, IČO 70889953 ve věci výpůjčky části pozemků parc. č. 2434/55 a 2437/a k.ú. Havlíčkův Brod pro realizaci stavby „Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce“.

 

376/17 Oprava komunikace v Poděbabech

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Oprava komunikace v Poděbabech, Havlíčkův Brod“ společností PORR a.s., IČO 43005560 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 36949.

 

377/17 Chodník v ulici Na Stráni

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést opravu chodníku v ulici Na Stráni a to zejména v oblasti vjezdů do přilehlých nemovitostí.

 

378/17 Modernizace SKI Vysoká - přípojka VN

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 001 smlouvy o SOBS číslo 16_SOBS01_4121171295 dle podkladové přílohy č. 36961 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

379/17 B.J.10 PB - KODUS Havlíčkův Brod, vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise vylučuje účastníka ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČO 62028081 z účasti v otevřeném zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „B.j. 10 PB – KODUS Havlíčkův Brod“ z důvodu nesplnění kvalifikace.

 

380/17 B.J.10 PB - KODUS Havlíčkův Brod, vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení „B.j. 10 PB – KODUS Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí stanovuje pořadí nabídek a vybírání k uzavření smlouvy o dílo účastníka Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

381/17 Pronájem části pozemku č. 1048/2 (díl č. 8) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/2 (díl č. 8) o výměře 355 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod L. P., Světlá nad Sázavou, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.5.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 2.130 Kč/rok.

 

382/17 Pronájem části pozemku č. 362/23 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jihlavská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 362/23 o výměře 81 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti STAVA - František Vališ s.r.o., IČ: 03600297, se sídlem V Údolí 689, Ždírec nad Doubravou, za účelem přistavení lešení a umístění skladu materiálu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 20.3.2017 do 28.4.2017. Cena za pronájem činí 5 Kč/m2/den, tj. 10.530 Kč.

 

383/17 Smlouva o nájmu majetku - část pozemku č. 180/3 v k.ú. Havlíčkův BrodUZSVM

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu majetku, včetně doložky, ve věci pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 180/3 o výměře 5 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 36925. Pronajímatelem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

384/17 BT stavby - Přeložka plynovodní přípojky Rozkošská - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 659/60, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH za smlouvu. Geometrický plán si nechá vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor tj. BT Stavby s.r.o. Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 03475786. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

385/17 Zřízení věcného břemene - VO - U sv. Jána

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování stavby veřejného osvětlení v ulici U Sv. Jána, Havlíčkův Brod ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků č. 3154/4, 3154/5, 3215, 2542, 1813/2, 1814/1 a 2543/4, v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví J. K., Liberec XIV-Ruprechtice a J.R., Hradec Králové. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200 Kč/bm + DPH. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

386/17 Veřejná obchodní soutěž - čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod - posunutí účinnosti smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Rada města schvaluje posunutí účinnosti smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. EK 084/2017/DSl se společností Pozdní sběr, s.r.o., IČ: 28813219, Počernická 699/62, Praha 10 na 1.5.2017.

 

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta