Usnesení z jednání rady města dne 18.4.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Milena Popelová, Vladimíra Fiedlerová, Mgr. Miloš Kejklíček, Mgr. Magdaléna Kufrová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Eva Nigošová, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

304/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 114/16 ze dne 1.2.2016. Nájemní smlouva není uzavřena, neboť žadatelé o pronájem bytu č. 4 v domě č.p. 1128 v ulici Bělohradská nekomunikují.

 

305/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 145/16 ze dne 22.2.2016, protože žadatel nesplnil podmínky pro uzavření nájemní smlouvy.

 

306/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 12/16 ze dne 1.2.2016 do 30.9.2016.

 

307/16 Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Havlíčkově Brodě

Rada města bere na vědomí závěry dokumentu Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Havlíčkově Brodě zpracované v období 2015 -2016 společností EKO-KOM, a. s. Praha - viz podkladová příloha č. 31555.

 

308/16 Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zlepšit ve spolupráci s městem informovanost veřejnosti v oblasti odpadového hospodářství města.

 

309/16 Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit, aby na sběrný dvůr a do hlídaných mobilních velkoobjemových kontejnerů odkládaly bezplatně odpady pouze fyzické osoby ("občané"), které hradí v Havlíčkově Brodě místní poplatek za komunální odpad a zavedly jejich snadno kontrolovatelnou elektronickou evidenci. Výjimku tvoří volné odkládání použitých elektrozařízení na sběrné dvory.

 

310/16 Trhy řemesel 8.5.2016  - schválení smlouvy

Rada města schvaluje smlouvu o kulturní produkci na Trhu řemesel 8. 5. 2016 s Kalamajkou folklórním souborem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 46483764 dle podkladové přílohy č. 31620.

 

311/16 Řešení erozních událostí v místní části Suchá

RM ukládá odboru rozvoje města zadat vypracování studie "Protipovodňová vodohospodářská opatření v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu" společnosti Agroprojekt PSO s.r.o.,  IČO 41601483, Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno jako podklad pro další postup k realizaci protierozních a protipovodňových opatření v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

312/16 Hodnotící zpráva realizace místní Agendy 21 v Havlíčkově Brodě

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Hodnotící zprávu realizace místní Agendy 21 za rok 2015 dle podkladové přílohy číslo 31595.

 

313/16 Projekt Zdravé město Havlíčkův Brod - Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce 2016

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Akční plán zlepšování města Havlíčkův Brod -realizace místní Agendy 21 pro rok 2016 dle podkladové přílohy číslo 31561.

 

314/16 Podání žádosti do IROP - Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova

Rada města schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt "Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova" dle výzvy č. 18 Integrovaného regionálního operačního programu a ukládá Oddělení řízení projektů žádost podat.

 

315/16 Podání žádosti do IROP - Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Ing. Kateřině Hamanové pro projekt "Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 31558.

 

316/16 Rozpočtové opatření č. 3/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OŘP č. 3/2016 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy č. 31565. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 316/15 ze dne 14. 12. 2015.

 

317/16 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina - Program prevence kriminality 2016

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina a ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 331574.

 

318/16 Aktualizace odpisového plánu  2016 - nemovitý majetek - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dle podkladové přílohy číslo 31567.

 

319/16 Změna č. 1 Investičního plánu 2016 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 31568 změnu č. 1 Plánu investic na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a použití Fondu reprodukce investičního majetku na pořízení dvoudrátového digitálního systému v předpokládané hodnotě 120 tis. Kč a webového filtru v předpokládané hodnotě 70 tis. Kč.

 

320/16 Změna č. 1 Investičního plánu 2016 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 31564 změnu č. 1 Plánu investic na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a použití Fondu reprodukce investičního majetku na pořízení telefonní ústředny v předpokládané hodnotě 65 tis. Kč a videovrátníku pro školní družinu v předpokládané hodnotě do 50 tis. Kč.

 

321/16 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ Nuselská

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 63/16 ze dne 18.1.2016 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.078,0 tis Kč a je účelově vymezen pro použití na: 

- opravu WC pro chlapce II. podlaží (865 tis.Kč),

- opravu hlavního schodiště (98 tis.Kč),  

- opravu podhledu v krčku (115 tis. Kč). 

 

322/16 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s čl. III odst. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve Smlouvě o podnájmu nebytových prostor (podkladová příloha č. 31601), uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ  a Renatou Krejčovou, IČO 764 10 617, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Žižkov II 1262.

 

323/16 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s čl. III odst. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve Smlouvě o podnájmu nebytových prostor (podkladová příloha č. 31602), uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ a Dagmar Kubátovou, IČO 691 52 942, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Veselý Žďár 11.

 

324/16 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s čl. III odst. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve Smlouvě o podnájmu nebytových prostor (podkladová příloha č. 31603), uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ a Petrou Kejklíčkovou, IČO 736 01 985, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Beckovského 2128.

 

325/16 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s čl. III odst. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve Smlouvě o podnájmu nebytových prostor (podkladová příloha č. 31604), uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ a Lenkou Vízkovou, IČO 626 99 229, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Jiráskova 3293.

 

326/16 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s čl. III odst. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve Smlouvě o podnájmu nebytových prostor (podkladová příloha č. 31605), uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ a Jiřím Kutlvašrem, IČO 765 20 391, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Jiskrova 785.

 

327/16 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s čl. III odst. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve Smlouvě o podnájmu nebytových prostor (podkladová příloha č. 31606), uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ a Alenou Trnavskou, IČO  698 47 819, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Šmolovy 233.

 

328/16 Organizační řád příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Rada města bere na vědomí aktualizovaný organizační řád příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 31609.

 

329/16 Aktualizace finanční plánu na rok 2016

Rada města schvaluje aktualizovaný finanční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 31614.

 

330/16 Volejbalový turnaj Plovárenská – revokace usnesení

Rada města ruší své usnesení č. 232/16 ze dne 29.3.2016 a nahrazuje ho usnesením v tomto znění: Rada města souhlasí s pořádáním 3. ročníku volejbalového turnaje smíšených družstev, dne 14.5.2016 od 8:30 do 18:00 hod. na sportovišti Plovárenská a s rezervací volejbalových hřišť pro pořadatele akce paní Pavlínu N., 580 01 Havlíčkův Brod.  

 

331/16 Pronájem zimního stadionu - koncert kapely Team

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu prostor zimního stadionu za účelem konání kulturní akce pro veřejnost - koncert kapely Team dne 28.5.2016 a ukládá Technickým službám uzavřít tuto smlouvu ve znění podkladové přílohy č. 31591 s pořadatelem akce Glanc, s.r.o., Palackého třída 126, 612 00 Brno, IČ: 60708344.

 

332/16 Změna č. 2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2016

Rada města schvaluje změnu č. 2 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2016 dle podkladové přílohy č. 31633.

 

333/16 Žádost FC Slovan - správa areálu Na Losích

Rada města schvaluje smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s., Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 26585162 o nájmu ploch určených k umístění reklam ve znění podkladové přílohy č. 31628 a ukládá Technickým službám tuto smlouvu s FC SLOVAN Havlíčkův Brod uzavřít.

 

334/16 Žádost FC Slovan - správa areálu Na Losích

Rada města schvaluje změnu ceníku v hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod s platností od 1.5.2016  dle podkladové přílohy č. 31629.

 

335/16 Žádost o finanční dar - BM Fitness Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru spolku BM Fitness Havlíčkův Brod, IČO 226 11 878, se sídlem Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 10.000 Kč.

 

336/16 Spišské sportovní hry 2016

Rada města schvaluje účast žáků, pedagogických pracovníků havlíčkobrodských základní škol a ředitelů školských příspěvkových organizací na Spišských sportovních hrách ve Spišské Nové Vsi ve dnech 8.6.2016 až 11.6.2016.

 

337/16 Spišské sportovní hry 2016

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Ivana Kuželky do slovenského partnerského města Spišská Nová Ves v termínu 8. 6. - 11. 6. 2016.

 

338/16 Projektové žádosti na provoz Senior a Family Pointu pro rok 2016

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektové žádosti "Senior Point Havlíčkův Brod 2016" o dotaci na Krajský úřad Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 31546.

 

339/16 Projektové žádosti na provoz Senior a Family Pointu pro rok 2016

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektové žádosti "Family Point Havlíčkův Brod 2016" o dotaci na Krajský úřad Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 31547.

 

340/16 Odkanalizování místních částí

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat studii individuálního čištění odpadních vod v místních částech Březinka, Jilemník, Klanečná, Květnov, Veselice, Zbožice, která bude řešit problematiku po technické i legislativní stránce.

 

341/16 Komunitní dům seniorů

Rada města ruší svá usnesení č. 270/16, 271/16, 272/16 a 273/16.

 

342/16 Rekonstrukce staré radnice - repase zábradlí

Rada města souhlasí s objednáním repase balkonového zábradlí v rozsahu dle podkladové přílohy č. 31575 u Davida Poláčka, IČO 75722356.

 

343/16 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ORM/179/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 31581 na realizaci stavby „Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614“ se společností ATOS spol. s r.o., IČO 620 28 081

 

344/16 Víceúčelové hřiště Horní Papšíkov – SO 102 sjezd

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 31608 se společností Strabag a.s., IČO 60838744 ve věci realizaci stavby „Víceúčelové hřiště Horní Papšíkov – SO 02 sjezd“.

 

345/16 Rozpočtová opatření

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 2 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 31613. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

346/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/24, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 24 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Libuši A., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 2.5.2016 do 1.5.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

347/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/54, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 54 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Vladimíru K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 2.5.2016 do 1.5.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

348/16 Žádost o nájem nebytových prostor v čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 30 a 31 v objektu čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Úřadu práce České republiky, Kontaktní pracoviště Havlíčkův Brod, IČ: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 Holešovice za účelem skladových prostor pro archiv kontaktního pracoviště. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.5.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 300 Kč/m2/rok.

 

349/16 Žádost o rozšíření nájmu nebytových prostor v čp. 4016, ulice Humpolecká, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. OSM 404/2012/Jan ze dne 18.12.2012, kterým se rozšiřuje předmět nájmu stávajícího nájemce Martina Korejtka, IČO: 69847622, bytem Na Lipce 147, Havlíčkův Brod o 261 m2 za účelem skladových prostor s účinností od 1.5.2016 na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/rok.

 

350/16 Pronájem části pozemku č. 1048/9 (díl č. 11) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 11) o výměře 283 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Jiřímu Š., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.5.2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.698 Kč/rok.

 

351/16 Pronájem části pozemku č. 1048/9 (díl č. 13) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 13) o výměře 348 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Drahomíře S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.4.2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 2.088 Kč/rok.

 

352/16 Pronájem částí pozemků č. 933/1 a 752/54 v k.ú. Havlíčkův Brod - Sídliště Pražská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 933/1 o výměře 240 m2 a části pozemku č. 752/54 o výměře 37,5 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti STAVA - František Vališ s.r.o., IČ: 03600297, se sídlem V Údolí 689, Ždírec nad Doubravou. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 20.4.2016 do 13.5.2016. Cena za pronájem činí 15 Kč/m2/rok, tj. 274 Kč.

 

353/16 Pronájem části pozemku č. 1761/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1761/5 o výměře 8 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti UNIMONT J.C.K. s.r.o., IČ: 25269445, se sídlem Hradec 8, Hradec. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 21.4.2016 do 27.4.2016. Cena za pronájem činí 100 Kč.

 

354/16 Chata ve Studnici u Hlinska

Rada města s ohledem na zjištěný stav věci nesouhlasí s podáním žádosti o úplatný převod chaty evidenční číslo 59 stojící na lesním pozemku 1297/4 o výměře 48m2 v k.ú. Studnice u Hlinska.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta