Usnesení z jednání rady města dne 18.2.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Radka Karasová, PaedDr. Milena Honsová, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Magdalena Kufrová, Bronislava Čechová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Eva Nigošová, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

117/19 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města pověřuje ekonomický odbor vypracovat analýzu konání Vánočních trhů v Havlíčkově Brodě.

 

118/19 Projekt „Učíme se podnikavosti“-  zapojení ZŠ V Sadech

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 do projektu „Učíme se podnikavosti“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to na pozici spolupracující školy.

 

119/19 Projekt „Učíme se podnikavosti“-  zapojení ZŠ V Sadech

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Učíme se podnikavosti“ mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČ 70 91 10 29, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou a SCHOLA EMPIRICA, z.s., IČ 26645726, se sídlem 190 11, Praha 9, Výjezdová 510, zastoupená Egle Havrdovou, Ph.D. dle podkladové přílohy číslo 47027.

 

120/19 Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2019  dle podkladové přílohy číslo 47002 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO 609 32 171, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, zastoupenou předsedou představenstva Petrem Suchým, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru (1 ks notebooku Lenovo V330-15IKB Iron Grey) v hodnotě 13.973,73 Kč určeného pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

121/19 Plán investic PO SSM HB na rok 2019 - doplnění

Rada města schvaluje doplněný plán investic na rok 2019 příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 47120.

 

122/19 Kupní smlouva (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje návrh Kupní smlouvy na prodej nepotřebného majetku - 1 ks polohovací lůžko Prima s matrací.

 

123/19 Likvidace dlouhodobého majetku společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje likvidaci dlouhodobého majetku společnosti Teplo HB s.r.o. ve výši 410.352,00Kč – část měření a regulace plynové kotelny Smetanovo nám. 1867, vedeného na kartě dlouhodobého majetku č. DM-00027.

 

124/19 Informace o 1. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 14.2.2019  ve znění podkladové přílohy č. 47129.

 

125/19 Zapůjčení mobilního pódia - Perknov

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního pódia osadnímu výboru Perknov na akci  pořádanou dne 18.5.2019 dle podkladové přílohy č. 46998.

 

126/19 Zapůjčení mobilního pódia - Květnov

Rada města schvaluje zapůjčení mobilního pódia na turnaj v malé kopané dne 3.8.2019 osadnímu výboru Květnov dle podkladové přílohy č. 47001.

 

127/19 Farmářské trhy Koudelův talíř 2019

Rada města schvaluje poskytnutí slevy na pořádání Farmářských trhů Koudelův talíř v roce 2019 ve výši 117.744,20 Kč vč. DPH od Technických služeb Havlíčkův Brod p. Aleně Čechové, Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 72799919 v souladu s podanou žádostí a cenovou kalkulací dle podkladové přílohy č. 47112. Podpora ve výši 117.744,20 Kč včetně DPH bude poskytnuta v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř.věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

 

128/19 Analýza a úpravy systému MHD v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje zadání zpracování analýzy a úpravy systému MHD v Havlíčkově Brodě firmě CZECH Consult, spol. s r. o., IČ: 63073463, Zderazská 1625/65, 153 00 Praha 16 – Radotín, v rozsahu dle podkladové přílohy č. 47043.

 

129/19 Uzavírka ulice Mírová  - změna objížďkových jízdních řádů MHD linky č. 605 – 006 do Termesiv – varianta č. 2

Rada města schvaluje změnu zajištění mimořádného režimu MHD dle podkladové přílohy č. 47114 a objížďkové jízdní řády MHD dle podkladové přílohy č. 47115 v souvislosti s rekonstrukcí a uzavírkou ulice Mírová, s platností od 4.3.2019.

 

130/19 Úkoly plánu odpadového hospodářství města  - vzhled separačních stání v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování variantní architektonické studie separačních stání Havlíčkova Brodu a konkrétní variantní řešení pro tři navržená separační stání.

 

131/19 Povolení parkování - chovatelská přehlídka trofejí

Rada města souhlasí s bezplatným parkováním osobních automobilů zástupců uživatelů honiteb v ulici Na Valech a Boženy Němcové na parkovacích místech dne 5.4.2019 od 7.30 do 16 hodin z důvodu přijímání a skladování trofejí a na parkovacích plochách Havlíčkova náměstí dne 11.6.2019 v čase od 8:00 do 11:00 hodin z důvodu přebírání trofejí zvěře po ukončené chovatelské přehlídce trofejí. Parkování bude povoleno pouze na dobu nezbytnou k manipulaci s trofejemi.

 

132/19 Krajská knihovna Vysočiny - žádost o navýšení příspěvku

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu č. OVVV/45/2016/ENI příspěvkové organizaci Krajská knihovna Vysočiny, IČO 709 50 164, se sídlem Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 46847.

 

133/19 Krajská knihovna Vysočiny - žádost o navýšení příspěvku

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření Odboru vnějších a vnitřních vztahů č. 2/2019 dle podkladové přílohy č. 47100. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

134/19 Žádost o změnu termínu druhé splátky neinvestiční dotace poskytnuté dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - FC Slovan Havlíčkův Brod z. s.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. OVVV_FP/64/2018/LK spolku FC SLOVAN Havlíčkův Brod z. s., IČO 265 85 162, se sídlem Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 47109.

 

135/19 Záštita města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje převzetí záštity města Havlíčkův Brod nad prvním ročníkem soutěže statutárních měst „Hejbni s elektrem pro lepší život", který probíhá od 1. dubna 2018 do 31. března 2019.

 

136/19 Zábor Havlíčkova náměstí

Rada města neschvaluje zábor Havlíčkova náměstí pro možnost parkování automobilů dne 16. května 2019.

 

137/19 Rozpočtové opatření OŘP č. 1

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 kapitoly 35 Oddělení řízení projektů dle podkladové přílohy číslo 47006. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 292/18 ze dne17.12.2018.

 

138/19 Podání žádosti o dotaci výzva č. 11/2018  Vozidla na alternativní pohony + Plná moc

Rada města schvaluje podání žádosti na projekt nákupu elektromobilu kat. M1, dle podkladové přílohy č. 47102 a ukládá oddělení řízení projektů žádost v požadovaném termínu podat. Rada města schvaluje udělení plné moci – Ing. Haně Lánové, MBA dle podkladové přílohy č. 47103.

 

139/19 Plná moc IROP

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Haně Lánové, MBA pro projekt „Vybudování MŠ Havlíčkův Brod, Konečná“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010121 v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 47104.

 

140/19 Příkazní smlouva dotačního programu OVV 2019

Rada města souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy dle podkladové přílohy č. 47116 s Krajem Vysočina, IČO 70890749, jejíž předmětem je zajištění realizace programu Obnova venkova Vysočiny v roce 2019. Rada města ukládá oddělení řízení projektů Příkazní smlouvu uzavřít.

 

141/19 Plná moc OZP

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Markétě Míškové pro projekt "Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod", registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007357 v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 47105.

 

142/19 Individuální projektová žádost na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019

Rada města souhlasí s přípravou a podáním individuální projektové žádosti "Family Point Havlíčkův Brod 2019" o poskytnutí dotace Kraje Vysočina, dle podkladových příloh č. 47110, 47111.

 

143/19 Individuální projektová žádost na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019

Rada města souhlasí s přípravou a podáním individuální projektové žádosti „Senior Point Havlíčkův Brod 2019“ o poskytnutí dotace Kraje Vysočina, dle podkladových příloh č. 47131, 47132.

 

144/19 Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě č. 2/2005 o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha číslo 47023) uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Soukromou základní uměleckou školou, spol. s r. o., se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 498 14 621, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2018 zveřejněnou Českou národní bankou.

 

145/19 Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě č. 1/2006 o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha číslo 47024) uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Krajskou knihovnou Vysočiny, se sídlem Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 709 50 164, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2018 zveřejněnou Českou národní bankou.

 

146/19 Svatý Kříž - úprava křižovatky

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování vyhledávací studie místní komunikace dopravního propojení místních částí Ovčín a Mendlova Ves.

 

147/19 Žádost o zřízení chodníku v Lipnické ulici

Rada města se seznámila se žádostí paní L. H. o úpravu Lipnické ulice. Konstatuje, že město Havlíčkův Brod má zpracovanou projektovou dokumentaci na „Prodloužení chodníku v Lipnické ulici v Havlíčkově Brodě“, ale realizace tohoto záměr není mezi prioritami plánu obnovy a rozvoje nemovitého majetku pro rok 2019, které schválilo zastupitelstvo města.

 

148/19 Žádost o zřízení chodníku v Ledečské ulici

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci na prodloužení chodníku v prostoru u čp. 2982-3 a 3002-3 v Ledečské ulici.

 

149/19 II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a ul. Dolní – přeložka plynovodu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle podkladové přílohy č. 47130 se společností GridServices, s.r.o., IČO 27935311.

 

150/19 Dodatek č. 3 smlouvy o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 - Lesní družstvo ve Štokách

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, 582 53 Štoky, jehož předmětem jsou změny na parcelách ve spoluvlastnictví provedené v roce 2018, snížení pachtovného na 1.692.381 Kč/rok a prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2028 z důvodu možnosti čerpání dotačních prostředků.

 

151/19 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1859/25, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a M. V., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 47016.

 

152/19 Obnova nájemního vztahu - byt č. 3241/47, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prodloužení nájemního vztahu k bytu číslo 47, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod A. V., trvale bytem Havlíčkův Brod o další 1 rok, tj. do 14.2.2020.

 

153/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/5, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 5, v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, J. a J. H., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 4.3.2019 do 3.3.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

154/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/59, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 59, v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, V. T. trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 4.3.2019 do 3.3.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

155/19 Změna rozpisu rozpočtu sociálního fondu

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření Sociálního fondu MěÚ číslo 1/2019 dle podkladové přílohy číslo 47044. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta