Usnesení z jednání rady města dne 18.06.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

 

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Ing. Miroslav Sommer, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Mgr. Marek Topolovský, Mgr. Jana Beránková, Ing. Ivana Julišová, Ing. Ivana Růžičková, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Pavel Sláma, Milan Semerád, Libuše Sehnalová, Ing. Josef Jukl

 

515/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření dle usnesení zastupitelstva města č. 173/12.

 

516/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zadání zakázky „Rekonstrukce objektu č.310 Havlíčkův Brod“. Po seznámení s výsledkem zadávacího řízení rozhodne zastupitelstvo města o realizaci stavby.

 

517/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zahrnout náklady na dokončení stavby „Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova Havlíčkův Brod“ do rozpočtu roku 2013.

 

518/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zpracovat studii proveditelnosti k realizaci Zeleného okruhu města v prostoru Rozkošská - Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod.

 

519/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování upřesňující studie části zeleného okruhu města - průchodu od ulice Reynkova k letnímu koupališti.

 

520/12 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Rada města jmenuje Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Karla Báťu, PaedDr. Martinu Matějkovou a Ing. Tomáše Hermanna členy hodnotící komise  veřejné zakázky „ Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2013 do 31.12.2013“. Jako náhradníky jmenuje Ing. Jaroslavu Čihákovou, Ing.Zdeňka Kopeckého, Petra Douchu, Ing. Ivana Kuželku, Libora Honzárka.

 

521/12 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „ Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2013 do 31.12.2013“ dle podkladové přílohy č. 19541.

 

522/12 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Rada města schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „ Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2013 do 31.12.2013“ dle podkladové přílohy č. 19531.

 

523/12 Informace o 6. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 12.6.2012 ve znění podkladové přílohy č. 19505 a stanovuje hodnotící kritéria práce ředitele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na 2. pololetí roku 2012 navržená dozorčí radou.

 

524/12 Informace o 6. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje na doporučení dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. výsledek hospodaření a účetní uzávěrku společnosti za rok 2011.

 

525/12 Žádost o schválení nájemní smlouvy kopírovacího zařízení a smlouvy o plném servisu, údržbě a dodávkách spotřebního materiálu

Rada města v souladu s čl. VI zřizovací listiny, bodem 3.5 uděluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 předchozí souhlas k uzavření " Nájemní smlouvy na kopírovací  zařízení XEROX WorkCentre 7120V- T" a k uzavření "Smlouvy o plném servisu, údržbě a dodávkách spotřebního materiálu" pro předmětné kopírovací zařízení s firmou XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o., IČO 48109193 se sídlem 130 00 Praha 3, Vinohradská 2828/151 - dle podkladové přílohy 
č. 19453 a 19454.

 

526/12 Následná veřejnosprávní kontrola u PO Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města na základě závěrů následné veřejnosprávní kontroly ukládá řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod přijmout uložená nápravná opatření obsažená v protokolu č. 6/2012, viz. podkladová příloha č. 19374.

 

527/12 Záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Rada města schvaluje Nařízení města Havlíčkův Brod č. 5/2012, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy podle podkladové přílohy č. 19523.

 

528/12 Rozpočtová opatření v kompetenci Rady města - ekonomický odbor - účelové dotace a transfery

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření ekonomického odboru za 06/2012 za KAP 02 (EO), KAP 28 (OSM) dle podkladové přílohy č. 19543. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v kompetenci Rady města dle usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

529/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 7/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 19470. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

530/12 Žádost o sponzorský příspěvek Okresního mysliveckého spolku ČMMJ HB

Rada města schvaluje výrobu broušených pohárů pro vítěze "Havlíčkobrodského poháru" (lesní zkoušky ohařů a malých plemen) konaného ve dnech 21. a 22.7.2012 v celkové hodnotě do 5.000 Kč pro Okresní myslivecký spolek ČMMJ Havlíčkův Brod z kapitoly 22, střediska 202 a souhlasí s použitím znaku města na tyto poháry.

 

531/12 Žádost o věcný dar Organizačního výboru SK8 slalom HB

Rada města schvaluje nákup pohárů a medailí Organizačnímu výboru SK8 slalom HB pro vítěze pátého ročníku SK8-slalomových závodů v kategorii: slalom JUNIOR, slalom STRAIGHT, slalom HYBRID a GIANT slalom konaného ve dnech 1. a 2.9.2012.

 

532/12 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 9 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 19492. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

533/12 Cyklostezka Šmolovy

Rada města se seznámila s řešením cyklostezky podél silnice I/34 a ukládá odboru rozvoje města pokračovat v přípravě dalšího úseku této stezky a to od křižovatky silnice I/34 s místní komunikací do Občin do Šmolov.

 

534/12 Přeložka kabelů

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 19460 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729025 ve věci přeložky kabelů knn v Mírovce.

 

535/12 Oprava a investice v místní části Občiny

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést oplocení dětského hřiště a jeho vybavení do celkové částky 250.000 Kč v místní části Občiny.

 

536/12 Smlouvy zakládající právo provést stavbu - most přes Cihlářský potok

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu „Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok“ s Emanuelou P., Praha dle podkladové přílohy č. 19481.

 

537/12 Smlouvy zakládající právo provést stavbu - most přes Cihlářský potok

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu „Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok“ s MVDr. Romanem V., Žďár nad Sázavou dle podkladové přílohy č. 19482.

 

538/12 Smlouvy zakládající právo provést stavbu - most přes Cihlářský potok

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu „Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok“ s Františkou L., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 19483.

 

539/12 Dodatek ke smlouvě o právu k provedení stavby - rybník Obora

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o právu k provedení stavby ve věci stavby „Rybník Obora – rekonstrukce mostní konstrukce a bezpečnostního přelivu“ s Českým rybářským svazem, místní organizace Havlíčkův Brod, IČ 13585509 dle podkladové přílohy č. 19486.

 

540/12 Zadání zakázky Rekonstrukce domova důchodců

Rada města na základě doporučení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod revokuje své usnesení č. 450/12 a ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zájemce Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, ŽSD stavební a.s., IČ 46507931, Brodská stavební spol. s r.o., IČ 25942093, PSJ Jihlava, Jiráskova č.p. 3960, IČ 253 37 220 a PKS INPOS, a.s., Brněnská 126/38,  Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059, k podání nabídky na stavební práce „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“ registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282 písemnou výzvou dle podkladových příloh č. 19496 a 19497.

 

541/12 Byty v domě pečovatelské služby Na Výšině  - pořadník 2012-2013

Rada města schvaluje pořadník uchazečů o pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod na období květen 2012 - duben 2013, dle podkladové přílohy č. 19456.

 

542/12 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 46 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Jiřině K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.7. 2012 na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.6. 2013. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je  ve výši 65,- Kč m2.

 

543/12 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Miroslavem H., Havlíčkův Brod a Marií Z., Havlíčkův Brod. 
S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7. 2012 takto:

Miroslav H., Havlíčkův Brod

Marie Z., Havlíčkův Brod

Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné ve výši 65 Kč/ m2/měsíc .

 

544/12 Návrhy na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení  Jitky N., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

545/12 Návrhy na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení Petra M., bytem Dolní Krupá do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

546/12 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.2 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.3 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 792/10512, , bytové jednotky č.5 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.6 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 792/10512, bytové jednotky č.7 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.8 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.9 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 792/10512, bytové jednotky č.10 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.11 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.12 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 792/10512, bytové jednotky č.13 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.14 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.15 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 792/10512, bytové jednotky č.16 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.17 v domě čp.1106, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3755 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.1 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.2 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.3 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 792/10512, bytové jednotky č.4 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.5 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.6 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 792/10512, bytové jednotky č.7 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.8 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.9 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 792/10512, bytové jednotky č.10 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.11 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.12 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 792/10512, bytové jednotky č.13 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.14 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.15 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 792/10512, bytové jednotky č.16 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 604/10512, bytové jednotky č.17 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3754 o velikosti 356/10512, bytové jednotky č.18 v domě čp.1105, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 792/10512.

 

547/12 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a paní Růženou L., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 19432.

 

548/12 Pronájem části ppč. 674/6 (díl č. 8) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 674/6 (díl č. 8) o výměře 100 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod MUDr. Veronice S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 400 Kč/rok.

 

549/12 Pronájem části ppč. 903/7 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 903/7 o výměře 50 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Jiřímu T., Havlíčkův Brod za účelem umístění stánku s květinami včetně zázemí ke stánku. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.8.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 500 Kč/m2/rok za pozemek pod stánkem a 20 Kč/m2/rok za zázemí ke stánku.

 

550/12 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 172/2004/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. HO 172/2004/Miš, uzavřené 
s OSIVOU, a.s., IČ: 48171069, se sídlem Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu o část pozemku pozemková parcela číslo 903/7 o výměře 50 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, s účinností od 1.8.2012.

 

551/12 Pronájem části PK 630/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 630/1 o výměře 16 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Robertu B., Havlíčkův Brod za účelem umístění stavby dětského dřevěného domku s pískovištěm. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

552/12 Pronájem ppč. 2224 a části ppč. 58/16 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem pozemku pozemková parcela číslo 2224 o výměře 10 m2 a části pozemku pozemková parcela číslo 58/16 o výměře 6 m2 v katastrálním Suchá u Havlíčkova Brodu Luboši P., Havlíčkův Brod za účelem chovu drobných hospodářských zvířat. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemků v období od 1.7.2010 do 30.6.2012.

 

553/12 Pronájem částí pozemků ppč. 634/3, 634/4, 634/5 a 634/8 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků pozemková parcela číslo 634/3 o výměře 73m2, 634/4 o výměře13 m2, 634/5 o výměře 177 m2 a 634/8 o výměře 20 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu manželům Stanislavě a Miloslavu Š., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 849 Kč/rok.

 

554/12 Zúžení předmětu výpůjčky smlouvy o výpůjčce č. OSM 028/2012/Ben

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OSM 028/2012/Ben, uzavřené se Základní uměleckou školou J.V. Stamice Havlíčkův Brod, IČ: 72545950, se sídlem Smetanovo náměstí 31, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku stavební parcela číslo 139 o výměře 120 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, s účinností od 1.7.2012.

 

555/12 Pronájem části stpč. 139 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 139 o výměře 120 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ: 27513335, se sídlem Čechova 3814, Havlíčkův Brod za účelem umístění lehké montované konstrukce letní terasy. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 4.800 Kč/rok.

 

556/12 Uspořádání slalomových závodů na skateboardu

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků parcelní číslo 2801 a 3500 v katastrálním území Havlíčkův Brod a částí pozemků parcelní číslo 566/1, 162/8 a 566/7 v katastrálním území Poděbaby o celkové výměře cca 5.000 m2 Pavlu N., Havlíčkův Brod, za účelem uspořádání slalomových závodů na skateboardu dne 2. září 2012 v čase od 8:00 do 14:00 hodin. Po skončení výpůjčky budou pozemky uvedeny do původního stavu.

 

557/12 Rozpočtové opatření odboru správy majetku - výdaje č. 2/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 2/2012 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 19513. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

558/12 Pronájem vodních ploch na Cihlářském potoce

Rada města schvaluje pronájem vodních ploch na Cihlářském potoce dle podkladové přílohy č. 19548 (návrh nájemní smlouvy)  Českému rybářskému svazu, místní organizaci Havlíčkův Brod, IČ: 13585509 za účelem udržení ekologicko-stabilizační funkce rybníků, za cenu 7100 Kč/ha/rok, s účinností od 1.7.2012.

 

559/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města  schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 5 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Jitce K.

 

560/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 8 Jihlavská ul, 1107, Havlíčkův Brod  Veronice Č.

 

561/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 2 Reynkova 2503, Havlíčkův Brod Petru T., Otakaru T. a Davidu T.

 

562/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 3 Reynkova 2503, Havlíčkův Brod Miroslavu Š.

 

563/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 1 Reynkova 2613, Havlíčkův Brod 
Janu F.

 

564/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 9 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod Bohumíře M.

 

565/12 Pronájem bytu v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 31 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Ondřeji L., Radešínská Svratka. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typůu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.7. 2012 na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

566/12 Výměna oken u objektu čp.1105-1108 Jihlavská ul.

Rada města schvaluje provedení výměny stávajících plastových oken v domě čp.1105- 1108 Jihlavská ul. Havlíčkův Brod firmou ŘSD. Nově instalovaná okna kromě ostatních platných norem musí splňovat i normu výměny vzduchu předepsanou pro plynový spotřebič v místnostech, kde je takový spotřebič nainstalován.

 

567/12 H. Brod, Na Výšině, kogenerace, úprava kvn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, přístupu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži budovy čp. 3235 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby dle podkladové přílohy č. 19407.

 

568/12 H. Brod, Žižkov, kogenerace, úprava kvn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1777/22, 1777/11, 4155, st. 4176, st. 6026 a budově čp. 1245 postavené na pozemku parc. č. st. 4176 vše v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu. 

 

569/12 Mírovka, přípojka knn do 50 m - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1065/1 v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  

 

570/12 Havlíčkův Brod, Dolní ulice, Žižkova, optický kabel - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/49, 2259/48, 2259/47, 2376/1, 2270/1, 2434/29, 286, 4191, 2259/26, 2376/2, 1870/13, 251/2, 2263/2, 2263/1 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ: 28128338, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

571/12 Mírovka, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1049/4 v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  

 

572/12 H. Brod, přípojka knn do 50m - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2259/29 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

573/12 H. Brod - Havlíčkovo náměstí, Svatovojtěšská - optická síť - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/34, 2259/40, 2259/64, 2259/65, 3626 a 2259/46 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ: 28128338, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

574/12 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - I. etapa, II. etapa, 21. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1003/24, 1003/140, 1003/168, 1003/166, 1003/165, 1003/12, 1003/93, 1003/17, 1003/16, 1003/13, 1003/113, 1003/42, 1003/47, 1003/28, 1003/10, 1003/151, 1003/81, 1003/91, 1003/72, 1003/127, 1003/142, 1003/62, 982/25, 987/9, 991/1, 1032/2 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

575/12 Plán zasedání rady města na 2. pololetí roku 2012

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2012 v  termínech:

16.7., 27.8., 17.9., 24.9., 8.10., 29.10., 12.11., 26.11. a 17.12.

 

576/12 Zpráva o hospodaření p.o. Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2011

Rada města projednala a schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2011 dle příloh č. 19533 a 19534. 

Příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod dosáhla v roce 2011 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 3.942,5 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti nebyl zjištěn.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 3.942,5 tis. Kč takto:

- částku 591,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 2365,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace

- částku 986,5 tis.Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2012.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu reprodukce investičního majetku a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

577/12 TS HB - Plán účetních oprávek 2012 - změna č. 1

Rada města schvaluje změnu č. 1 plánu účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 31.5.2012 dle podkladové přílohy č.19504 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného v období od října 2011 do 31. května 2012.

 

578/12 Změna cen služeb v hlavní činnosti - nájemné za hrobová místa

Rada města schvaluje v návaznosti na výměr Ministerstva financí ČR č. 01/2012 nájemné za plochu hrobového místa ve výši 20,- Kč/m2/rok a s tím související změnu ceníku za hřbitovní služby, poskytované Technickými službami Havlíčkův Brod, s platností od 1.7.2012 dle podkladové přílohy 
č. 19539.

 

579/12 ME v softbale žen - žádost o spolupráci

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, bezplatně zajistit zapůjčení 6 ks kontejnerů a likvidaci odpadu, zapůjčení šaten pro rozhodčí, posekání trávy v areálu a přípojku elektřiny ve večerních hodinách u příležitosti konání Mistrovství Evropy v softbale žen v Havlíčkově Brodě ve dnech 9. až 14. července  2012 Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00529672.

 

580/12 Platový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje platový výměr řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.19520.

 

581/12 Rozpočtové opatření PMO č. 1/2012, změna výdajové části

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 kapitoly 18 - Personálně mzdové oddělení dle podkladové přílohy č.19455. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

582/12 Festival dechových hudeb Dobrohostov 2012 - doprava účastníků

Rada města schvaluje poskytnutí účelového finančního daru na pokrytí nákladů autobusové dopravy za svozové autobusy pro účastníky Festivalu dechových hudeb v Dobrohostově dne 19. srpna 2012 Ing. Petru K., Havlíčkův Brod ve výši 2.600 Kč.

 

583/12Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 14 Jihlavská ul. 1106, Havlíčkův Brod Tomáši H. a Pavlíně H.

 

584/12 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 172/2004/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. HO 172/2004/Miš, uzavřené s OSIVOU, a.s., IČ: 48171069, se sídlem Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu o pozemky pozemková parcela číslo 659/1 o výměře 48.565 m2 a 674/1 o výměře 20.230 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, s účinností od 1.11.2012.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta