Usnesení z jednání rady města dne 18. 7. 2011Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Omluveni:

Bc. Jan Tecl

Ostatní:

Renáta Borkovcová, DiS., Blažena Polyaková, Ing. Zdeněk Endrle, Mgr. Jana Hartmanová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Josef Jukl, Ing. Vladislav Rohlík, Beno Trávníček, Ing. Josef Beneš, Milan Beneš

 

629/11 Nabídky na osazení kogeneračních jednotek na sídlištních kotelnách

Rada města ukládá jednat o podmínkách smlouvy o nájmu nemovitosti za účelem osazení kogeneračních jednotek na sídlištních kotelnách Žižkov II, Smetanovo náměstí a Výšina se společností ČEZ Energo, s.r.o., Ostrava a uveřejnit dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu dle § 146 odst. 2 zák. 137/2006.

 

630/11 Informace o proběhlých výběrových řízení na zakázky malého rozsahu - PO Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, uvedenou v podkladové příloze č. 17087,  na zakázku malého rozsahu zadanou podle schválené "Vnitřní směrnice příspěvkové organizace k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění".

 

631/11 HC REBEL a.s. - dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor zimního stadionu s HC REBEL a.s. dle podkladové přílohy č. 17051 s účinností od 1. 8. 2011.

 

632/11 Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. -  dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. TS 001/2005/ZE s Měšťanským pivovarem Havlíčkův Brod, a.s. dle podkladové přílohy č. 17053 s účinností od 1.10. 2011.

 

633/11 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Perknov

Rada města souhlasí s bezúplatnou zápůjčkou tribuny dne 23.7.2011 Sboru dobrovolných hasičů Perknov pro pořádání akce „Oslavy stého výročí založení“.

 

634/11 Revokace usnesení rady města č. 462/11 a 463/11  Žádost o výpůjčku sportovního areálu Plovárenská

Rada města schvaluje výpůjčku sportovního areálu Plovárenská ve dnech 3. a 4. 9. 2011 Organizačnímu výboru SK8 slalom HB, Humpolecká 1466, Havlíčkův Brod v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č.17061.

 

635/11 Revokace usnesení RM č. 462/11 a 463/11  Žádost o výpůjčku sportovního areálu Plovárenská

Rada města schvaluje nákup 3 sad pohárů pro vítěze jednotlivých kategorií závodu Českého poháru ve slalomu na skateboardu konaného v Havlíčkově Brodě ve dnech  3 a 4. 9. 2011 do celkové výše 4.000 Kč.

 

636/11 Informace o provedených výběrových řízení Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí informaci o provedených výběrových řízení Technických služeb Havlíčkův Brod uvedenou v podkladové příloze č. 17062.

 

637/11 Rozšíření plánu investic Technických služeb na rok 2011

Rada města souhlasí s rozšířením plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2011 dle podkladové přílohy č. 17091.

 

638/11 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 3/2011 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a firmou Pavlína Pešková - DP COMP, Smetanovo nám. 1866,  Havlíčkův Brod, IČO 69 85 02 16 dle podkladové přílohy č. 16965, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru - 5 ks počítačů v hodnotě 5 tis. Kč. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

639/11 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 2/2011 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a firmou T-E-V, v.o.s., Čechovo nábřeží 516, 530 03 Pardubice,  IČO 60 11 33 24 dle podkladové přílohy č. 16980, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru - 3ks dataprojektorů HITACHI ED-A 111/101 v hodnotě 29.588 Kč/ks. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

640/11 Veřejná zakázka malého rozsahu - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města jmenuje podle vnitřních směrnic k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, které jsou vydány školskými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Městem Havlíčkův Brod, členem hodnotící komise z řad zastupitelů Ing. Karla Báťu, Petra Douchu, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Čeňka Jůzla, Jiřího Kopice.

 

641/11 Veřejná zakázka malého rozsahu - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města jmenuje podle vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., v platné znění, kterou vydala příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu, členem hodnotící komise z řad zastupitelů Ing. Karla Báťu, Petra Douchu, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Čeňka Jůzla, Jiřího Kopice.

 

642/11 Neinvestiční náklady na žáka a dítě v havlíčkobrodských ZŠ a MŠ za rok 2010

Rada města schvaluje, aby pro stanovení podílu neinvestičních nákladů na žáky ZŠ s trvalým pobytem mimo město Havlíčkův Brod za rok 2010 byla kalkulace čistých neinvestičních nákladů snížena o částku 495 437,40 Kč, která byla vynaložena na zajištění správy veřejně přístupného hřiště u ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a k úhradě neuznatelné části nákladů projektů "Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost" realizovaných ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

643/11 Darovací smlouva - ceny pro žáky ZŠ

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. OSVŠ/4/2011/JKRA mezi Městem Havlíčkův Brod a firmou  T-E-V, v.o.s., Čechovo nábřeží 516, 530 03 Pardubice, IČO 60 11 33 24 dle podkladové přílohy  č. 16983, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru  (1 ks notebooku Acer Extensa v hodnotě 8.890,- Kč a 9 ks fotaparátu Genius v hodnotě 1.153,- Kč/ks), který bude použit  jako ceny pro žáky základních škol, kteří se umístí na 1. až 10. místě v soutěži " O nejlepší žákovský referát" organizované ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a která probíhá v rámci projektu "Učíme interaktivně-zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina". Rada za poskytnutý dar děkuje.

 

644/11 Žádost PO ZŠ Štáflova o převod finančních prostředků z Rezervního fondu do Fondu reprodukce inv. majetku.

Rada města schvaluje PO ZŠ Štáflova, H. Brod převod 10 tis.Kč z Rezervního fondu (RF) do Fondu reprodukce inv. majetku (FRIM) za účelem posílení zdrojů FRIM pro nákup evidenčního stravovacího systému (SW) a ukládá organizovat výběr dodavatele uvedeného systému podle zásad pro zadávaní malých zakázek.

 

645/11 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - žádost o zrušení části závazného ukazatele hospodaření PO, který ji rada stanovila 10.1. 2011

Rada města nesouhlasí se zrušením závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času dle podkladové přílohy č. 16937.

 

646/11 Rozpočtová opatření v kompetenci RM - EO - 07/2011

Rada města projednala a schvaluje  rozpočtová opatření 3/2011  za kapitoly 18, 19, 19, 35, 41 - dle podkladové přílohy č. 17084.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

647/11 Rozpočtová opatření

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2011 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 16972. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

648/11 43. trh řemesel v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru životního prostředí splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2011 dle podkladové přílohy č. 17094.

 

649/11 43. trh řemesel v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru správy a informatiky splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2011 dle podkladové přílohy č. 17094.

 

650/11 43. trh řemesel v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2011 dle podkladové přílohy č. 17094.

 

651/11 43. trh řemesel v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá městské policii splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2011 dle podkladové přílohy č. 17094.

 

652/11 43. trh řemesel v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá ekonomickému odboru splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2011 dle podkladové přílohy č. 17094.

 

653/11 43. trh řemesel v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2011 dle podkladové přílohy č. 17094.

 

654/11 43. trh řemesel v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru správy majetku splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2011 dle podkladové přílohy č. 17094.

 

655/11 Přemístění herního prvku

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit přemístění a instalaci herního prvku Johana z mateřské školy Prokopa Holého do mateřské školy Nádražní.

 

656/11 Sociální zařízení u Sv. Vojtěcha - smlouva o smlouvě budoucí ŘSD

Rada města souhlasí s uzavření smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene dle podkladové přílohy č. 16960 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390.

 

657/11 Odbahnění rybníků na Cihlářském potoce

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Odbahnění rybníka Štičí, Zádušní, Pfaffendorfský a Hajdovec na Cihlářském potoce“ dle podkladové přílohy č.17017 s PSJ a.s., IČ 25337220.

 

658/11 Rozpočtová opatření č. 9/2001 odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 9/2011 kapitoly Projekty OP a ROP dle podkladové přílohy č. 17049. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

659/11 Žádost o opravu komunikace

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit radě města cenovou nabídku na provedení nejnutnějších oprav komunikace umístěné na pozemku parc.č. 2341/1 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

660/11 Revitalizace středu města - obrubníky

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit úpravu kamenů vymezujících parkovací stání na Havlíčkově náměstí a uzavřít smlouvu o dílo na realizaci této úpravy se společností  Skanska a.s., IČ 26271303 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 17016.

 

661/11 Zadávací řízení Rekonstrukce staré radnice

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č.137/2006 Sb. dodavatele RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., IČ 25837982 z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 1. stavba“  z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

 

662/11 Zadávací řízení Rekonstrukce staré radnice

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č.137/2006 Sb.  dodavatele KELTEX spol. s r.o., IČ 25837982 z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 1. stavba“ z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

 

663/11 Zadávací řízení Rekonstrukce staré radnice

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí u otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 1. stavba“: první Stavointerier s.r.o., IČ 25943367 a druhý HORA s.r.o., IČ 26015889 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

664/11 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce - prohlídka místa stavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit radě města podrobný rozbor včetně odhadu nákladů na provedení stavebních opatření v souvislosti se stavbou "Revitalizační a protipovoďňová opatření na Cihlářském potoce" navrhovaných na základě kontrolních dnů stavby a zápisu z výboru pro životní prostředí zastupitelstva města.

 

665/11 Zadání zakázky „Stavební úpravy okolí domova pro seniory, ul. Reynkova, Havlíčkův Brod“

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Stavební úpravy okolí domova pro seniory, ul. Reynkova, Havlíčkův Brod“ se společností Skanska a.s., IČ 26271303 v rozsahu předložené nabídky.

 

666/11 Žádosti o byty nájemců domu čp. 1879 - 1880 Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 Husova 1868, Havlíčkův Brod Evě K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou od 1. 9. 2011.

 

667/11 Žádosti o byty nájemců domu čp. 1879 - 1880 Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10 Na Výšině 3236, Havlíčkův Brod Miroslavě G., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou od 1. 9. 2011.

 

668/11 Žádosti o byty nájemců domu čp. 1879 - 1880 Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4 Jihlavská 1121, Havlíčkův Brod Ivo V., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 9. 2011.

 

669/11 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č.  5 v domě čp. 2755 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Františku V.

 

670/11 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městských bytů ( předplacený nájem):

byt č.  6 o velikosti 3+1 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod

byt č. 3 o velikosti 3+1 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod

byt č. 22 o velikosti 3+1 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod

byt č. 47 o velikosti 1+0 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod

byt č. 1  o velikosti 1+1 Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod

byt č. 18 o velikosti 2+1 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod

byt č. 22 o velikosti 1+1 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod.

 

671/11 Pronájem bytu ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 41 v domě čp. 1860 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod Ireně P., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 9. 2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

672/11 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 6 v domě čp. 3233 Na Výšině, Havlíčkův Brod Ing. Jarmile M.

 

673/11 Rozpočtové opatření odboru správy majetku č. 3/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 kapitoly 39 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 17001. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 393/09 ze dne 22.6.2009.

 

674/11 Převod knihovního fondu pedagogické knihovny pod Krajskou knihovnu Vysočina

Rada města ruší své usnesení č. 617/11 ze dne 20.6.2011, tj. převedení knihovního fondu v pedagogické knihovně Krajské knihovně Vysočina, se sídlem Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod, IČO 70950164.

 

675/11 Aktualizace knihovního fondu - vyřazení knih

Rada města souhlasí s vyřazením části knihovního fondu pedagogické knihovny prostřednictvím Krajské knihovny Vysočina, se sídlem Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod, IČO 70950164 dle podkladové přílohy č. 17003.

 

676/11 Žádost o pronájem prostoru sušárny

Rada města neschvaluje pronájem sušárny v bytovém domě  Žižkov II 1202, Havlíčkův Brod panu Jiřímu J., Havlíčkův Brod za účelem výroby keramiky.

 

677/11 Žádost o prominutí úroku z prodlení

Rada města schvaluje prominutí části úroku z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb spojených s užíváním nebytového prostoru ČSOB a.s., v č.p. 258, ulice Dolní, Havlíčkův Brod. Rada města stanovuje částku k úhradě 1.100 Kč a termín zaplacení do 11.8.2011. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č.1998/2006 a použití čl.87 a 88 Smlouvy ve výši 9.899,05 Kč.

 

678/11 Informace o proběhlých výběrových řízeních

Rada města bere na vědomí informaci o proběhlých výběrových řízeních na zakázky malého rozsahu podle vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.

 

679/11 Doplnění obsluhovaného majetku do smlouvy příkazní Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí a souhlasí se soupisem majetku doplněného do obsluhovaného majetku na základě příkazní smlouvy uzavřené s Technickými službami Havlíčkův Brod.

 

680/11 Žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor dohodou v č.p.1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS 1128/109/2007 ze dne 16.4.2007 a smlouvy o poskytování služeb č. OS MBS 1128/109/2007/2 ze dne 16.4.2011 dohodou ke dni 31.7.2011.

 

681/11 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č.p.1128, v ulici Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 96,71 m2 v č.p.1128, v ulici Bělohradská, Havlíčkův Brod.

 

682/11 Žádost o prominutí nájemného

Rada města neschvaluje prominutí nájemného Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě za pronajaté nebytové prostory v Dolní ulici č.p. 259, Havlíčkův Brod.

 

683/11 Žádost o úhradu vodného a stočného v nebytových prostorech Šmolovy č.p.176

Rada města schvaluje kompenzaci dle podkladové přílohy č. 17082 Zdeňce C., Havlíčkův Brod.

 

684/11 Pronájem části ppč. 2259/159 v k. ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela č. 2259/159 o výměře 160 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod společnosti EuROSS s.r.o., se sídlem Jihlavská 893, Havlíčkův Brod, IČ: 25256947 za účelem zajištění a zřízení bočního přístupu do nemovitosti č. p. 30. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.8.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 3.200 Kč/rok.

 

685/11 Výpůjčka části ppč. 2259/110 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 2259/110 o výměře 8 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČ: 71009396, se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava za účelem umístění a provozu monitorovací stanice venkovního ovzduší.

 

686/11 Pronájem části ppč. 394/4 v katastrálním území Termesivy

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 394/4 o výměře 80 m2 v katastrálním území Termesivy Ivu Krejčímu, bytem Termesivy 91, Havlíčkův Brod za účelem chovu drobných hospodářských zvířat. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.8.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 240 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.8.2010 do 31.7.2011.

 

687/11 Ukončení smlouvy o výpůjčce č. HO 253/2009/Kre

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. HO 253/2009/Kre uzavřené s Pavlou N., Jihlava, na výpůjčku části pozemku ppč. 720/3 o výměře 1,5 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, dohodou ke dni 31.7.2011.

 

688/11 Ukončení nájemní smlouvy č. OSM 121/2010/Kre

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OSM 121/2010/Kre uzavřené s Marcelou L., Havlíčkův Brod, na pronájem části pozemku ppč. 2792/5 o výměře 60 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou ke dni 18.7.2011.

 

689/11 Výpověď smluv o výpůjčce - vývěsní skříňky na čp. 91

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o výpůjčce č. HO 011/2004/Šim uzavřené se Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, IČ: 75035944, se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, na výpůjčku prostoru na stěně čp. 91 za účelem umístění informační skříňky. Výpovědní lhůta je1 měsíc, tzn. že smlouva o výpůjčce skončí k 31.8.2011.

 

690/11 Výpověď smluv o výpůjčce - vývěsní skříňky na čp. 91

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o výpůjčce uzavřené s Klubem důchodců Havlíčkova Brodu,  IČ: 62698761, se sídlem Údolní 759, Havlíčkův Brod, na výpůjčku prostoru na stěně čp. 91 za účelem umístění informační skříňky. Výpovědní lhůta je 1 měsíc, tzn. že smlouva o výpůjčce skončí k 31.8.2011.

 

691/11 Pronájem fotbalového hřiště ve Šmolovech

Rada města neschvaluje pronájem fotbalového hřiště ve Šmolovech včetně zázemí TJ Sokolu Lípa.

 

692/11 Výpověď smlouvy o výpůjčce č. HO 106/2009/Kre

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o výpůjčce č. HO 106/2009/Kre. Výpovědní lhůta je 1 týden, tzn. že smlouva o výpůjčce skončí k 31.7.2011.

 

693/11 Výpověď smlouvy o výpůjčce č. HO 110/2009/Kre

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o výpůjčce č. HO 110/2009/Kre. Výpovědní lhůta je 1 týden, tzn. že smlouva o výpůjčce skončí k 31.7.2011.

 

694/11 Umístění parkomatů v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje přemístění 2 ks stojanů pro 4 parkovací místa na pozemek ppč. 2259/36 v ulici Beckovského (u finančního úřadu) a 1 ks stojanu pro 2 parkovací místa na pozemek ppč. 2260/5 v ulici Nádražní (u polikliniky).

 

695/11 Žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor dohodou v Dolní ulici, č.p. 259

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OS MBS/259/03/2006 ze dne 16.6.2006 a nájemní smlouvy o poskytování služeb č. 259/03/01 ze dne 16.6.2006 dohodou ke dni 31.8.2011.

 

696/11 Žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor dohodou v Dolní ulici,č.p.259

Rada města schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 40m2 v Dolní ulici, č.p.259, Havlíčkův Brod za účelem zřízení kadeřnického salónu.

 

697/11 Havlíčkův Brod - výstavba optických tras pro T-Mobile Czech Republic, a.s. - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/79, 2259/33, 2259/128, 2259/149, 2259/52, 2259/17, 4230, 2259/181, 2259/68, 752/32, 930/12, 745/10 a 745/9 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je celoplošné předláždění zámkovou dlažbou v celé šíři zadlážděného chodníku. V úsecích, kde je dlažba 30x30 cm bude chodník proveden ze zámkové dlažby. Náklady na obnovu chodníku za cenu 245 Kč/m2+DPH uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

 

698/11 Havlíčkův Brod, Ledečská, uložení trubek HDPE – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 564/5 a 564/12 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Nej TV, a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ: 28128338, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

699/11 Stížnosti a petice 2011 - průběžná zpráva

Rada města bere na vědomí průběžnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad v Havlíčkově Brodě v 1. polovině roku 2011 dle podkladové přílohy č. 16961.

 

700/11 Petice proti územnímu rozhodnutí - rekonstrukce bývalého objektu OSBD Havlíčkův Brod

Rada města se seznámila s peticí "proti záměru firmy NEST.HB spol. s r.o. zrekonstuovat bývalý objekt OSBD Havlíčkův Brod (úložiště LTO pro objekty Ledečská čp. 2919,2920,2934) na školící centrum firmy NEST.HB spol. s r.o." a konstatuje, že uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu s firmou NEST.HB spol. s r. o. projedná zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12. 9. 2011.

 

701/11 Rekonstrukce Jihlavské ulice

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce komunikace ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod s jejím zhotovitelem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, který bude řešit prodloužení termínu dokončení stavby do 20.9.2011

 

702/11 Zadávací řízení - Snížení energetické náročnosti

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat zájemce U Vojtěcha – stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 46507931, Stavounie – stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 15058620, Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 a ŽSD a.s., IČ 64511359 v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. k podání nabídky a k prokázání kvalifikace u veřejné zakázky na dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti objektu BD Smetanovo náměstí čp. 1859 a 1860, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladových příloh č. 17058 a č. 17059.

 

703/11 Zadávací řízení - Snížení energetické náročnosti

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace, u veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu BD Smetanovo náměstí čp. 1859 a 1860, Havlíčkův Brod “ Libor Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Josefa Jukla, Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. Ivana Kuželku, Jiřího Kopice, Petra Douchu, Jana Zimmermanna a Milana Beneše.

 

704/11 Zahraniční služební cesta - Spišská Nová Ves

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu do Spišské Nové Vsi v termínu od 30. 08 - do 01. 09. 2011, pro delegaci ve složení Ing. Ivan Kuželka, Ludmila Vališová, Mgr. Marek Topolovský,  Bc. Magdaléna Kufrová, Mgr. Miloslav Kozlík, Bc. Petra Moravcová, DiS., Milan Žák, DiS., Miroslava Henková, Jana Hloušková.

 

705/11 Plat ředitele příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, IČ 72063050 dle podkladové přílohy č.17047 s platností od 1. 8. 2011.

 

706/11 Slavnostní otevření rekonstruovaného Havlíčkova náměstí

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů provést rozpočtové opatření, kterým dojde k přesunu finančních prostředků kap. 22 ve výši 2.022 Kč z č.org. 0375, odpa 3319 na č.org. 9725.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta