Usnesení z jednání rady města dne 17.5.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Bc. Jindřich Macek, Ing. Miroslav Sommer, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Ivana Julišová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

248/21 Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 1059/16 ze dne 5.12.2016. Důvodem je nesouhlas státu s prodejem předmětného pozemku.

(Podklad jednání č. 202)

 

249/21 Žádost o finanční dar - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s., IČO: 75091917, Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava.

(Podklad jednání č. 223)

 

250/21 Schválení ročního zápisu do kronik za rok 2020

Rada města schvaluje podle zákona č. 132/2006 Sb. roční zápisy v kronice Havlíčkova Brodu, Poděbab a osad Svatý Kříž, Mendlova Ves a Ovčín.

(Podklad jednání č. 224)

 

251/21 Oslavy 200. let narození Karla Havlíčka Borovského

Rada města ukládá Odboru vnějších a vnitřních vztahů Městského úřadu Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu na zajištění videomappingu v rámci oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského s uchazečem Borovka Event s.r.o. Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ: 01400690 dle cenové nabídky uvedené v podkladové příloze č. 63059.

(Podklad jednání č. 225)

 

252/21 Žádost o podporu - street food festival

Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí Street food festival Havlíčkův Brod pořádanou dne 29. 5. 2021 společností City Event s. r. o.

(Podklad jednání č. 226)

 

253/21 Žádost o podporu - street food festival

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout součinnost s akcí Street food festival v rozsahu požadavků uvedených v žádosti v příloze č. 60928.

(Podklad jednání č. 226)

 

254/21 Rozpočtové opatření

Rada města schvaluje rozpočtové opatření dle podkladové přílohy č. 63052.

(Podklad jednání č. 228)

 

255/21 Petice za umístění trasy jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu mimo stávající komunikaci I/34 přes Šmolovy

Rada města se seznámila s "Peticí za umístění trasy jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu mimo stávající komunikaci I/34 přes Šmolovy" a konstatuje, že ŘSD zahájilo proces změny územního plánu č. 7, jehož předmětem je umístění předmětné stavby. Dokončení projektových prací na návrh změny a prací na vyhodnocení vlivů se předpokládá ve IV. čtvrtletí 2021.

(Podklad jednání č. 243)

 

256/21 Nákup osobního automobilu

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu ve znění podkladové přílohy č. 63069.

(Podklad jednání č. 220)

 

257/21 Plán investic na rok 2021 – doplnění

Rada města schvaluje doplněný investiční plán na rok 2021 příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 235)

 

258/21 Rekonstrukce EPS - udělení výjimky z výběrového řízení

Rada města uděluje výjimku ze směrnice k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu na dokončení rekonstrukce EPS firmou Kelcom Havlíčkův Brod, spol. s r.o.

(Podklad jednání č. 236)

 

259/21 Poskytnutí finančního daru

Rada města schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 63096 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, IČ: 70188041 a společností Útuláček s.r.o., se sídlem Podnikatelská 558, 190 11 Praha, IČ: 09769579, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč na podporu provozu psího útulku v Mírovce.

(Podklad jednání č. 227)

 

260/21 Žádost o využití sportovišť na letním koupališti

Rada města schvaluje hokejovému klubu BK Havlíčkův Brod, z.s, bezplatné využití sportovišť v areálu veřejného koupaliště na ul. Chotěbořská pro akci sportovní dopoledne Mateřských škol dle podkladové přílohy č. 63109. Možnost využití platí dočasně do 30.6.2021 nebo do začátku provozní sezóny venkovního koupaliště.

(Podklad jednání č. 238)

 

261/21 Doplnění a úprava ceníků v hlavní činnosti

Rada města schvaluje úpravu ceníku služeb v hlavní činnosti TSHB týkající se čipových karet MHD ve smyslu podkladové přílohy č. 63112  s platností od 17.5.2021.

(Podklad jednání č. 241)

 

262/21 Nařízení města č. 2/2021

Rada města schvaluje nařízení města č. 2/2021, jímž se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu ve znění přílohy č. 63056. Platnost nařízení se stanovuje od 1. července 2021.

(Podklad jednání č. 218)

 

263/21 Separační kontejnery Plovárenská - žádost občanů o přesun celého stání

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit prověření vybudování nového separačního stání v ulici Plovárenská na pozemku parc. č. 1873/14. Přesné umístění separačního stání a jeho velikost projedná v rámci přípravy s Technickými službami Havlíčkův Brod a odborem ŽP.

(Podklad jednání č. 239)

 

264/21 Plné moci pro administraci projektů

Rada města schvaluje udělení plných mocí pro Ing. Marka Jokše dle podkladových příloh číslo 63040, 63041, 63042, 63043.

(Podklad jednání č. 221)

 

265/21 Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 - Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce2021 a Hodnotící zpráva za rok 2020

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2021 dle podkladové přílohy číslo 62032.

(Podklad jednání č. 222)

 

266/21 Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 - Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce2021 a Hodnotící zpráva za rok 2020

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje Hodnotící zprávu k plánu aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 v Havlíčkově Brodě za rok 2020 dle podkladové přílohy číslo 63087.

(Podklad jednání č. 222)

 

267/21 Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2021

Rada města projednala návrhy na realizaci projektů mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod v roce 2021 předložené Radou dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., IČO 265 24 783, se sídlem 674 01 Třebíč, Františka Hrubína 753 a ukládá odboru sociálních věcí a školství předložit do zastupitelstva města veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace za účelem realizace projektu „Benefiční nohejbal Show Your Help 2021“ dle podkladové přílohy číslo 62008, projektu „Víkendy intuitivní pedagogiky 2021“ dle podkladové přílohy číslo 62009 a projektu „WAFK - Workout Away From Keyboard“ dle podkladové přílohy číslo 62010 a zároveň doporučuje zastupitelstvu města na realizaci projektů schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2021 v celkové výši 50 tis. Kč.

(Podklad jednání č. 245)

 

268/21 Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne  2021 - Family Point HB

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby - provoz Family Pointu Havlíčkův Brod, ze dne 17. 01. 2021, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina, o. p. s., Horní 197, 580 01Havlíčkův Brod, IČO: 28831101, dle podkladové přílohy č. 63044.

(Podklad jednání č. 246)

 

269/21 Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne  2021 - Senior Point HB

Rada města schvaluje Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby - provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod, ze dne 22. 01. 2021, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01Havlíčkův Brod, IČO: 00426164, dle podkladové přílohy č. 63114.

(Podklad jednání č. 247)

 

270/21 Kanalizace Mírovka - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 340/2021 dle podkladové přílohy č. 63027 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 212)

 

271/21 Kanalizace Mírovka - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1006C21/18 (vedení kanalizace a umístění kanalizační šachty) dle podkladové přílohy č. 63046 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774.

(Podklad jednání č. 212)

 

272/21 Kanalizace Mírovka - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1005C21/18 (kabelové vedení NN) dle podkladové přílohy č. 63047 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774.

(Podklad jednání č. 212)

 

273/21 Prodloužení splaškové kanalizace Novotnův Dvůr - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1004C21/18 dle podkladové přílohy č. 63030 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774.

(Podklad jednání č. 213)

 

274/21 Suchá - přípojka elektro pro dětské hřiště

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOBS01_4121781783 dle podkladové přílohy č. 62011 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 214)

 

275/21 Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 62004 se zhotovitelem stavby „Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 215)

 

276/21 Zřízení nového odběrného místa - převod práv a povinností

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (nn) číslo 20_SOBS01_4121645126 a dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti číslo: 4121645126 dle podkladové přílohy č. 62012 mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, ČEZ a.s., IČO 45274649 a městem Havlíčkův Brod, IČO 00267449.

(Podklad jednání č. 216)

 

277/21 Zadání projektových dokumentací na rekonstrukce malých vodních nádrží

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektové dokumentaci na stavby „Rekonstrukce Pivovarských rybníků“, „Rekonstrukce rybníka v Poděbabech“ a „Rekonstrukce rybníka v Termesivech“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 63061.

(Podklad jednání č. 217)

 

278/21 Stavební úpravy zpevněných ploch ul. Šubrtova, Havlíčkův Brod - č.p.2898, 2897, 2892, 2891, 2883, 2882, 2860  - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Stavební úpravy zpevněných ploch ul. Šubrtova, Havlíčkův Brod – č.p. 2898, 2897, 2892, 2891, 2883, 2882, 2860“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem PKbau s.r.o., IČO 08757127 a ukládá odboru rozvoje města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

(Podklad jednání č. 219)

 

279/21 Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská – Perknov, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 237)

 

280/21 Bytový dům Reynkova ul, čp. 2612-2614, výměna oken

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové příloha č. 63092 se zhotovitelem stavby „Bytový dům Reynkova ul., čp. 2612-2614, výměna oken“ společností RI OKNA a.s., IČO 60724862.

(Podklad jednání č. 242)

 

281/21 Výměna balkonů, Sídliště Pražská 2798-2800

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové příloha č. 63093 se zhotovitelem stavby „Výměna balkonů, Sídliště Pražská 2798-2800, Havlíčkův Brod“ společností BINI Jihlava s.r.o., IČO 09180524.

(Podklad jednání č. 244)

 

282/21 Nebytové prostory - opatření v souvislosti s nouzovým stavem a krizovými opatřeními vlády

Rada města schvaluje slevu na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání včetně vybavení, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za období od 1.1.2021 do 31.5.2021 ve výši 50 % nájemcům, kterým byl v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 1.1.2021 do 31.5.2021. Sleva bude poskytnuta pouze nájemcům, kteří mají vyrovnány nebo dohodnutým způsobem řešeny všechny své závazky vůči městu Havlíčkův Brod. Poskytnutí slevy na nájemném se nevztahuje na subjekty zřizované Krajem Vysočina či organizačními složkami státu.

(Podklad jednání č. 230)

 

283/21 Pronájem části pozemku č. 39/1 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 39/1 o výměře 6.450 m2 (pozemek veden ve zjednodušené evidenci - původ Přídělový plán) v katastrálním území Květnov P. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem zřízení výběhu pro koně. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 0,45 Kč/m2/rok, tj. 2.903 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 231)

 

284/21 Smlouva o výpůjčce č. EK 160/2017/Ste - rozšíření předmětu výpůjčky

Rada města souhlasí se změnou smlouvy o výpůjčce č. EK 160/2017/Ste uzavřené se společností Veselá hospoda, s.r.o., IČ: 05835909, se sídle Machačova 2145, Havlíčkův Brod spočívající v rozšíření předmětu výpůjčky - části pozemku č. 780/7 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu - na výměru 70 m2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

(Podklad jednání č. 232)

 

285/21 Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s. - pronájem pozemku - venkovní terasa

Rada města ruší své usnesení č. 480/20 ze dne 13.7.2020 a nahrazuje je usnesením následujícím:

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela č. 546/4 o výměře 67 m2 a části pozemku pozemková parcela č. 557/1 o výměře 22 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Tenisovému klubu Havlíčkův Brod, z.s., IČ: 02880741, se sídlem Ledečská 4069, Havlíčkův Brod, za účelem zřízení venkovní terasy. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 233)

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta