Usnesení z jednání rady města dne 17.12.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Jan Zimmermann, Ing. Filip Hejkal, Mgr. Miloš Kejklíček, Radka Martinková, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Miloš Fikar, Renáta Borkovcková, DiS., Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš

 

1117/12 Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 46 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Zdeňku B. a Jitce B.

 

1118/12 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 1101/12 ze dne 26. 11. 2012.

 

1119/12 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje zařazení Zdeňky K., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

1120/12 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 v domě čp. 2613 Reynkova ul, Havlíčkův Brod Veronice F., Rouštany. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou od 10.1.2013 do 10.1. 2014. Nájemné je ve výši 65,- Kč/m2. Rada města schvaluje odpuštění kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

1121/12 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě čp. 2613 Reynkova ul., Havlíčkův Brod, Pavlu H., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou od 10.1. 2013 do 10.1. 2014. Nájemné je ve výši 65,-Kč/m2. Rada města schvaluje odpuštění kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

1122/12 Prodloužení nájemní smlouvy v domě čp. 3504 U Kasáren

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě Davida K. a Lucie K.,  na nájem bytu č. 3 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod. Dodatkem se mění doba nájmu se zpětnou účinností od 1.12. 2012 do 30.11.2013.

 

1123/12 Žádost o uzavření nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu č. 8, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod s Hanou K. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, se zpětnou účinností od 1.12.2012. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je výši 65,- Kč/m2.

 

1124/12 Dohoda o ukončení nájmu NS č.2937706407

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2937706407 s Českými dráhami a.s. dohodou  ke dni 31.12.2012.

 

1125/12 Uzavření nové nájemní smlouvy

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít nájemní smlouvu s Českými dráhami a.s. , organizační jednotka Regionální správa majetku Brno, Kounicova č.p.26, Brno,IČ:70994226 na pronájem nebytových prostor ve výpravní budově č.p.72, ulice Nádražní, Havlíčkův Brod od 1.1.2013.

 

1126/12 Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy č.HO 261/2007/Zim

Rada města schvaluje ukončení podnájemní smlouvy č.HO 261/2007/Zim uzavřené s Technickými službami Havlíčkův Brod dohodou ke dni 31.12.2012.

 

1127/12 Žádost o pronájem skladových prostor

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p.4016, ulice Humpolecká, Havlíčkův Brod o velikosti 80 m2 Martinu Korejtkovi, Poděbaby - Na Lipce 147, Havlíčkův Brod, IČ:698 47 622 s účinností od 18.12.2012 za cenu 100 Kč/m2/rok dle podkladové přílohy č. 20821.

 

1128/12 Pověření účastníka veřejné dražby pozemků ul. U Sv. Jána

Rada města zplnomocňuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla k zastupování města Havlíčkův Brod jako zájemce na veřejné dražbě ve věci prodeje pozemků ppč.ppč. 1813/3  o výměře 11 m2, ppč. 1814/6 o výměře 306 m2, ppč. 2380/9 o výměře 92 m2, ppč. 2381 o výměře 2280 m2 a ppč. 2541/2 o výměře 11 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a k zajištění  úkonů nutných k účasti města v dražbě za podmínek uvedených v podkladu zastupitelstva města č. 304/2012.

 

1129/12 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Rada města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 8, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod paní Haně K. Rada města stanovuje částku k úhradě ve výši 1.109,00 Kč splatnou do 31.12.2012.

 

1130/12 Pronájem části ppč. 1048/2 (díl č. 20) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/2 (díl č. 20) o výměře 296 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Evě S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.776 Kč/rok.

 

1131/12 Pronájem části ppč. 3053/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 3053/2 o výměře 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod firmě CATUS spol. s r.o., IČ: 15770753, se sídlem Kyjovská 1598, Havlíčkův Brod. Nájemní vztah se sjednává s účinností od 1.1.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40Kč/m2/rok, tj. 1.200Kč/rok. Rada města zároveň schvaluje srovnání pozemku kamennou drtí za účelem parkování vozidel na náklady nájemce. Za předpokladu ukončení nájemního vztahu bude pozemek uveden nájemcem do původního stavu.

 

1132/12 Výpůjčka části ppč. 713/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 713/1 o výměře 0,5 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem umístění poštovní odkládací schránky České poště, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. Výpůjčka se sjednává s účinností od 1.1.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

1133/12 Žádost o snížení nájemného

Rada města neschvaluje snížení nájemného za užívání části pozemku 547/1 v katastrálním území Poděbaby Jiřímu Š., Havlíčkův Brod.

 

1134/12 Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 030/1998/Ho

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. HO 030/1998/Ho uzavřené s Hanou Novotnou, IČ: 63587629, Humpolecká 1466, Havlíčkův Brod jejímž předmětem bude snížení nájemného na 10.000 Kč/m2/rok s účinností od 1.1.2013.

 

1135/12 Souhlas se stavbou - Pražská ul.

Rada města schvaluje udělení souhlasu se změnou zákresu stpč. 3331 v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod Společenství vlastníků bytového domu Pražská 2875.

 

1136/12 Dar na údržbu veřejné zeleně

Rada města schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 20788, uzavřenou mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a Městem Havlíčkův Brod. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích Krajem Vysočina Městu Havlíčkův Brod.

 

1137/12 Úprava 1.PP - Havlíčkův dům

Rada města ukládá odboru správy majetku nerealizovat část akce   "Úprava 1.PP - Havlíčkův dům".

 

1138/12 TR Mírovka - TR Vysoká věž - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v zákoně č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 983/3 v k. ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, IČ: 26470411, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

1139/12 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 32. etapa

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 3120/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

1140/12 Dohoda o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek

Rada města schvaluje uzavření Dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek dle podkladové přílohy č. 20859.

 

1141/12 Zúžení předmětu nájmu nájemné smlouvy č. HO 018/2000/Ho

Rada města schvaluje zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 018/2000/Ho uzavřené s Pavlem a Marií J., Havlíčkův Brod o část pozemku pozemková parcela č. 5/12 o výměře 125 m2 v katastrálním území Jilemník s účinností od 1.1.2013. Dále rada města souhlasí s posunutím termínu odstranění oplocení do 30.6.2013.

 

1142/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit úkony nutné k účasti města v dražbě  pozemků ppč. 1813/3  o výměře 11 m2, ppč. 1814/6 o výměře 306 m2, ppč. 2380/9 o výměře 92 m2, ppč. 2381 o výměře 2280 m2 a ppč. 2541/2 o výměře 11 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za podmínek uvedených v podkladu zastupitelstva města č. 304/2012.

 

1143/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města na základě usnesení zastupitelstva města č. 450/12 ukládá odboru správy majetku udělit souhlas se změnou zákresu stpč. 3331 v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod Společenství vlastníků bytového domu Pražská 2875.

 

1144/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit inzerci nabídky prodeje budovy č.p. 2190, Masarykova ulice, Havlíčkův Brod, včetně garáže a přilehlých pozemků za minimální kupní cenu 6.100.000 Kč.

 

1145/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku připravit pravidla prodeje bytových jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 310 v ulici 5. května.

 

1146/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr prodeje bytových jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 310 v ulici 5. května a pozemku zastavěného tímto objektem.

 

1147/12 Změna výše provozního příspěvku na jednotlivé účely

Rada města schvaluje změnu výše provozního příspěvku na jednotlivé účely PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 20862 při zachování výše provozního příspěvku organizace na rok 2012.

 

1148/12 Darovací smlouva - věcný dar - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 2/2012 dle podkladové přílohy č. 20764 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a Sdružením rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 zastoupeným Ing. Pavlínou Krupkovou, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, IČ 15 05 96 26, kde  předmětem  darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru ve výši 7.894,- Kč určeného pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1149/12 Aktualizace odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - movitý majetek

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2012 a na rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, IČ 70 91 10 11, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dle podkladové přílohy č. 20830 a 20831.

 

1150/12 Aktualizace odpisového plánu  příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - movitý majetek

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku na rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, IČ 70 9 109 87, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle podkladové přílohy č. 20796.

 

1151/12 Návrh rozpočtového opatření OSVŠ č. 8/2012

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012kapitoly č. 28 odbor sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy č. 20848. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

1152/12 Splátky dotací pro rok 2013

Rada města na základě čl. VII. odst. 4 Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů připravit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města s tím, že dotace do 100.000 Kč budou vypláceny jednorázově, dotace nad 100.000 Kč ve čtyřech splátkách stejné výše, kdy první splátka bude vyplacena do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 30 dnů po 1. lednu 2013, 2. splátka do 15.4., 3. splátka do 15.7. a 4. splátka do 15.10. Tento režim se netýká občanského sdružení Bruslařský klub Havlíčkův Brod, u kterého je smlouvou o spolupráci č. OVVV/24/2010/RB dáno pravidelné měsíční splátkování (v roce 2013 se jedná o finanční podporu ve výši 4,5 mil. Kč).

1153/12 Rozpočtová opatření EO č. 12/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření ekonomického odboru - dle podkladové přílohy č. 20861.  Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1154/12 Plán jednání rady města na 1. pololetí roku 2013

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 1. pololetí roku 2013 v termínech:

14.1., 28.1., 4.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 15.4., 6.5., 20.5., 3.6., 24.6.

 

1155/12 Směrnice pro realizaci opatření k odstraňování závad mostů města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje vnitřní předpis, QS 55-27 Směrnici pro realizaci opatření k odstraňování závad mostů města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 20840  s účinností od 18.12.2012.

 

1156/12 Zvýšení poplatků za pronájem staré radnice

Rada města schvaluje od 1.1.2013 schvaluje úpravu cen pronájmu sálu staré radnice na 400,- Kč za hodinu bez DPH a salónku na 200,-Kč za hodinu bez DPH.

 

1157/12 Nájemní smlouva na sál a salonek Staré radnice

Rada města schvaluje novou nájemní smlouvu na sál a salónek Staré radnice dle podkladové přílohy č. 20849.

 

1158/12 Rozpočtová opatření OSI č. 6/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2012 kapitoly 19 odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 20832.  Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1159/12 Zřízení odběrného místa - hřiště Květnov

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení elektrického odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV číslo 12_SOBS01_4120859579 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 dle podkladové přílohy č. 20767 ve věci zřízení odběrného místa na hřišti Květnov.

 

1160/12 Osvětlení domu čp. 227

Rada města nesouhlasí z technologických důvodů s umístěním dvou až třech světel pro nasvětlení domu čp. 227 na sloup veřejného osvětlení v ulici Na Ostrově.

 

1161/12 Rozpočtová opatření ORM č. 18/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 18 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 20824. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1162/12 Demolice objektu č. 15 a 33 v bývalých kasárnách letiště - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 20826 s firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 ve věci „Demolice budovy č.15 na stp. 5464 a budovy č.33 na stp. 5465, Havlíčkův Brod“.

 

1163/12 Odvodnění Plovárenské ulice - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Vltavy s.p., IČ 70889953 dle podkladové přílohy č. 20768 ve věci „Odvodnění do Sázavy v ř.km 163,530 – ulice Plovárenská, Havlíčkův Brod“.

 

1164/12 Přeložka distribučního zařízení - smlouva o smlouvě budoucí

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 20836 
se společností ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035 ve věci přeložky pilíře a vedení nn u čp. 34.

 

1165/12 Přeložka distribučního zařízení - smlouva o smlouvě budoucí

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 20838 
se společností ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035 ve věci přeložky pilíře a vedení kvn Ledečská ulice.

 

1166/12 Rozpočtové opatření OSM č.9/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 9/2012 odboru správy majetku 
dle podkladové přílohy č. 20860. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta