Usnesení z jednání rady města dne 17.10.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jan Pavlík, Radka Karasová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Nigošová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Vladimír Kučírek, Ing. Josef Jukl

 

850/16 Rozpočtové opatření MP č. 2/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2016 kapitoly 29 Městská policie dle podkladové přílohy číslo 34228. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

851/16 Investice spol. Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava topného kanálu rozvodu SZT sídliště Žižkov, Havlíčkův Brod, se společností Erding, a.s. Brno ve znění podkladové přílohy č. 34194.

 

852/16 Investice spol. Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Teplovodní přípojka SZT, Rozkošská 2700, Havlíčkův Brod, se společností Erding, a.s. Brno ve znění podkladové přílohy č. 34196.

 

853/16 Plán účetních odpisů na r. 2017

Rada města schvaluje plán účetních odpisů Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2017 (podkladová příloha č. 34208).

 

854/16 Zapůjčení stánku – křest knihy Zmizelý Havlíčkův Brod 3

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení stánku na akci: křest knihy Zmizelý Havlíčkův Brod 3, která se koná dne 14. 10 2016 od 13 do 17 hodin, žadatel V. K., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34212.

 

855/16 Rozpočtová opatření OŘP č. 12/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření  OŘP číslo 12/2016 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 34214. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/15 ze dne 14.12.2015.

 

856/16 Komise rady města pro přidělování dotací

Rada města zřizuje komisi pro přidělování dotací ve složení: Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Tomáš Hermann, Jan Schwarz, PhDr. Zdeněk Dobrý, Jiří Čáslavský, Eva Vyoralová, Ing. Vladimír Slávka.

 

857/16 Koncert Jaroslava Svěceného v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu - koncertu Jaroslava Svěceného - dle podkladové přílohy č. 34205 s agenturou Subiton s.r.o., Nedbalova 1244/10, 149 00 Praha 4, IČO 17046521 a ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů předložit úpravu rozpočtu.

 

858/16 Žádost Potravinové banky Vysočiny, z. s.

Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Havlíčkův Brod a Potravinovou bankou Vysočina, z. s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 014 43 658, dle podkladové přílohy č. 34184.

 

859/16 Oprava parkovacích míst před kulturním domem ve Šmolovech

Rada města souhlasí s opravou parkovacích míst před kulturním domem ve Šmolovech a ukládá odboru rozvoje města předložit úpravu rozpočtu.

 

860/16 Cyklostezka kolem řeky Sázavy za hotelem Slunce - zadání projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace stavby „Cyklostezka kolem Sázavy za hotelem Slunce“ Projekční kanceláři PRIS spol s.r.o., IČO 46974806 dle podkladové přílohy č. 34129.

 

861/16 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 11 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 34152. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

862/16 Vodovod Jilemník

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 34174 s E. M., Jilemník pro vedení vodovodu po pozemku parc. č. 6/1 katastrální území Jilemník.

 

863/16 Chodník Humpolecká

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 34203 se zhotovitelem stavby „Cyklostezka, chodník ulice Humpolecká, Havlíčkův Brod“ firmou Strabag a.s., IČO 60838744.

 

864/16 Úprava památníku na tzv. novém hřbitově

Rada města souhlasí s navrženým konceptem památníku obětí 1. světové války na Novém hřbitově dle podkladů zpracovaných výtvarníkem J. E. a ukládá odboru rozvoje města pokračovat v přípravě realizace.

 

865/16 MŠ Zahradnického 2867 – rekonstrukce střešního pláště

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod uzavřít se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce střešního pláště v MŠ Zahradnického čp. 2867, Havlíčkův Brod“ dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit vícepráce v rozsahu podkladové přílohy č. 34232.

 

866/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1860/7, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod J. R., Havlíčkův Brod a B. Z., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.11.2016 do 30.4.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 80 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

867/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2503/8, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Reynkova 2503, Havlíčkův Brod M. K., Chotěboř. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.11.2016 do 30.4.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 81 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

868/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2503/9, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9, Reynkova 2503, Havlíčkův Brod H. V., trvale bytem Rudíkov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.11.2016 do 30.4.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 86 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

869/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2762/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2762, Havlíčkův Brod M. S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.11.2016 do 30.4.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 111 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

870/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2763/10, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10, Sídliště Pražská 2763, Havlíčkův Brod M. P., trvale bytem Lučice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.11.2016 do 30.4.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 92 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

871/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2795/9, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod J.M. a M. M., oba trvale bytem Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.11.2016 do 30.4.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 87 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce a peněžitá jistota, která byla uhrazena před podpisem nájemní smlouvy číslo EK 211/2015/Kuč k bytu číslo 1, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemci nevyklidili byt číslo 1, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod nejpozději do 30.11.2016, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

872/16 číslo přiděleno omylem

 

873/16 číslo přiděleno omylem

 

874/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1128/39, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 39, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod M. V., trvale bytem Havlíčkův Brod a I. Š., Pohled. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.11.2016 do 30.4.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

875/16 Obnova nájemního vztahu - byt č. 3241/23, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prodloužení nájemního vztahu k bytu číslo 23, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod A. B., Havlíčkův Brod o další 1 rok, tj. do 15.9.2017.

 

876/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/82, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 82 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod D.P., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 25.10.2016 do 24.10.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 4, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod nejpozději do 30.11.2016, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti. 

 

877/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/25, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 25 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J.B., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 1.11.2016 do 31.10.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 3, Žižkova 812, Havlíčkův Brod nejpozději do 15.11.2016, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti. 

 

878/16 Pronájem bytu - byt č. 1859/38, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 38, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČ: 00179540, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle podkladové přílohy číslo 34096, na dobu neurčitou, s účinností od 25.10.2016. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

879/16 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2612/4, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod P. G., Havlíčkův Brod a M.H., Olivětín, Broumov. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 25.10.2016 do 24.4.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.  

 

880/16 Zrušení prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2613/12, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení číslo 734/16 ze dne 29.8.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy číslo EK 052/2016/Kuč uzavřené s M. a R. O., oba trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 12, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod. Nájem bytu skončil uplynutím doby, na kterou byl ujednán, tj. 14.8.2016. Rada města stanovuje termín k vrácení bytu zpět pronajímateli nejpozději do 31.10.2016.

 

881/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1860/7, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a J. Š., trvale bytem Chotěboř a M. H., trvale bytem Trenčín dle podkladové přílohy číslo 34079.

 

882/16 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2503/16, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a G. T., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 34098.

 

883/16 Havlíčkův Brod, Žižkov - ulice Máchova - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitosti. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1794/5 a 1794/12 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ: 03213595, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

884/16 Pacht části pozemku č. 715/2 v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje pacht části pozemku č. 715/2 o výměře 52 m2 v katastrálním území Perknov Z. B., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.11.2016 na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 100 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání předmětného pozemku v období od 1.11.2014 do 30.10.2016.

 

885/16 Nájemní smlouva č. HO 091/2004/Miš - zúžení předmětu nájmu

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. HO 091/2004/Miš uzavřené s Antonínem Chroustovským, IČ: 68245076, se sídlem Mírovka 114, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu o pozemky parcelní čísla 1962/134, 2133/2, 2135/3, 2163/6, 4286/147, 4286/148, 4286/149, 4286/150, 4286/151,2170/1 a část pozemku parcelní číslo 2163/8 o celkové výměře 10.417 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod s účinností od 1.1.2017.

 

886/16 Pronájem části pozemku č. 2580/2 v k.ú. Havlíčkův Brod za účelem parkování - ulice Gagarinova

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 2580/2 o výměře 27 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem parkování.

 

887/16 Pronájem části pozemku č. 385/14 a části pozemku č. 2271/1, oba v k.ú. Havlíčkův Brod za účelem parkování - ulice Jihlavská

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 385/14 o výměře 15,5 m2 a části pozemku pozemková parcela číslo 2271/1 o výměře 26 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem parkování.

 

888/16 Pronájem částí pozemků č. 1777/72, 1777/75, 1777/74 a 1777/73, vše v k.ú. Havlíčkův Brod - Žižkov II - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 845/16 ze dne 3.10.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1777/72 o výměře 35 m2, části pozemku č. 1777/75 o výměře 14 m2, části pozemku č. 1777/74 o výměře 14 m2 a části pozemku č. 1777/73 o výměře 14 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti STAVA - František Vališ s.r.o., IČ: 03600297, se sídlem V Údolí 689, Ždírec nad Doubravou za účelem sanace fasády a uskladnění materiálu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 21.9.2016 do 31.10.2016. Cena za pronájem činí 5 Kč/m2/den, tj. 10.395 Kč.

 

889/16 Zásady pro posuzování žádostí o prominutí místního poplatku "za komunální odpad" a kritéria pro uložení sankce za neuhrazení místních poplatků ve lhůtě splatnosti

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje "Zásady pro posuzování žádostí o prominutí místního poplatku za komunální odpad a kritéria pro uložení sankce za neuhrazení místních poplatků ve lhůtě splatnosti" podle podkladové přílohy č. 34133.

 

890/16 Rozpočtová opatření EO - 8/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 8/2016 dle podkladové přílohy č. 34198. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

891/16 Kolostoje v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá odboru rozvoje města v rámci zlepšování podmínek pro cyklisty a podpory cyklodopravy ve městě zadat zpracování studie stání pro jízdní kola (kolostojů) na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě. Studie bude obsahovat technicky vhodná řešení kolostojů a návrh na jejich umístění na území města.

 

892/16 Program jednání říjnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání říjnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 34236.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta