Usnesení z jednání rady města dne 17.09.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloslav Kozlík, Ing. Vladislav Rohlík, Mgr. Miloš Kejklíček, Radka Martinková, Bc. Jindřich Macek, Blanka Muzikářová, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Mgr. Jana Hartmanová, Vladimíra Fiedlerová, PaedDr. Veronika Prchalová, Jaroslava Krejcarová, PaedDr. Milena Honsová, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Miloš Fikar, Miroslav Paušíma, Miroslav Žák, Ing. Josef Beneš

 

785/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů připravit úpravu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod v bodě 6., písmeno g) takto:

Z jednání výboru pořizuje sekretář výboru zápis, nejpozději však do 5 dnů po datu jednání výboru. Tento zápis podepisují spolu s předsedou vždy členové výboru – ověřovatelé, kteří jsou zvoleni při zahájení jednání. Zápis z jednání výboru je následně sekretářem zveřejněn na informační desce městského úřadu a webových stránkách města – v sekci „výbory zastupitelstva“ a zároveň elektronicky rozesílán všem členům výboru  zastupitelstva města a všem členům zastupitelstva města a to v takovém termínu, který umožní zapracování potřebných výstupů z jednání do podkladových materiálů zastupitelstva města, nejpozději však 15 pracovních dnů po jednání výboru.

 

786/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku doplnit Zásady nakládání s nemovitým majetkem tak, aby v případě porušení povinností hrazení nájmu, či služeb spojených s nájmem nebytových prostor správce majetku navrhnul radě města výpověď smlouvy ihned po uplynutí lhůty stanovené druhým upozorněním ze strany města.

 

787/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zařadit do návrhu rozpočtu 2013 zpracování vyššího stupně projektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí) parku Budoucnost v návaznosti na již zpracovanou "Prověřovací studii na využití a zvýšení rekreačního potenciálu městského parku Budoucnost a propojení s rekreační zónou Vlkovsko", včetně návrhu jednotlivých etap postupné realizace.

 

788/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření č. 10 až 16. uvedená v podkladové příloze č. 19982 a od 09/2012 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o 10 280 100 Kč

b) snižují očekávané roční rozpočtové výdaje o 598 800 Kč

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2012 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města v 6/2012 dle podkladové přílohy č. 19982:

- rozpočtové příjmy 454 339 475 Kč

- rozpočtové výdaje 489 819 050 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2012 (DEFICIT) 35 279 575 Kč

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2012 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města v 06/2012 dle podkladové přílohy č. 19982 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2012, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

789/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit inzerci nabídky prodeje budovy čp.2190, Masarykova ulice, Havlíčkův Brod včetně garáže a přilehlých pozemků za minimální kupní cenu 
6 700 000,-00 Kč.

 

790/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku na základě usnesení zastupitelstva města č. 276/12 zajistit úkony nutné k účasti města v dražbě pozemků ppč. 3973 o výměře 11 m2 a ppč. 499/16 o výměře 67m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. 

 

791/12 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování studie řešící napojení ulice Bratříků na SV obchvat Havlíčkova Brodu, včetně řešení navazujících křižovatek na SV obchvatu s ulicí Chotěbořská a ulicí Kyjovská.

 

792/12 Odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2013

Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2013 dle podkladových příloh č. 20120 a 20121.

 

793/12 Investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2013

Rada města schvaluje investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20122.

 

794/12 Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.

Rada města schvaluje aktualizovanou směrnici k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 20123.

 

795/12 Rozpočtová opatření OD č.1/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2012 kapitoly 26 odboru dopravy dle podkladové přílohy č. 20026. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

796/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 12/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 20098. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

797/12 Jmenování člena komise pro hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města jmenuje podle článku 3.1.2 a 3.1.3 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu města Havlíčkův Brod QS 55-10 dle zákona č. 137/2006 Sb.  člena hodnotící komise z řad zastupitelů pro:

- odbor správy a informatiky a městskou policii - Zbyněk Stejskal - člen rady města

 

798/12 Návrh na zakoupení elektronického aukčního systému

Rada města souhlasí se zahrnutím částky na nákup aukčního systému na kapitolu 19 v rozpočtu  pro rok 2013 ve výši 250 000,- Kč.

 

799/12 Smlouva o dlouhodobém podnájmu - PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města v souladu s čl. VI odst. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve smlouvě o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha č. 17415), uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ  a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, zastoupenou MUDr. Magdalenou Chvílovou Weberovou, Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15 06 02 33, dle podkladové přílohy č. 20076.

 

800/12 Investiční a odpisový plán na rok 2013 - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času  na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20073 a 20074.

 

801/12 Investiční a odpisový plán na rok 2013 - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20071 a 20072. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

802/12 Investiční a odpisový plán na rok 2013 - MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20069 a 20070. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

803/12 Investiční a odpisový plán na rok 2013 - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20059 a 20060 Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

804/12 Investiční a odpisový plán na rok 2013 - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20067 a 20068. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

805/12 Žádost PO ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - aktualizace odpisového plánu na rok 2012 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2012 - podkladová příloha č. 20054 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace ke krytí nákladů na instalaci interaktivní velkoplošné tabule ve výši 25.400 Kč.

 

806/12 Žádost PO ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 pro školní rok 2012/2013 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách 1.A, 2.A a 8.A dle podkladové přílohy č. 20058. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

807/12 Investiční a odpisový plán na rok 2013 - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20061 a 20062. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

808/12 Investiční a odpisový plán na rok 2013 - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20063 a 20064. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

Rada města schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 98 tis. Kč z Rezervního fondu do Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

 

809/12 Investiční a odpisový plán na rok 2013 - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20065 a 20066 Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem  rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

810/12 Projekt ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 "Inovace výuky"

Rada města uděluje souhlas Mgr. Miloši Fikarovi k výkonu funkce manažera  projektu " Inovace výuky".

 

811/12 likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek dle podkladové přílohy č. 20057.

 

812/12 Rozpočtová opatření EO č. 9/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření typ 3 za kap. 18, 19 dle podkladové přílohy č. 20137. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

813/12 Revokace usnesení

Rada města revokuje usnesení č. 759/12 ze dne 27.8. 2012 a nahrazuje jej usnesením tohoto znění:

Rada města schvaluje pronájem bytuj č. 1 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod  J. S. Měsíční nájemné činí 65,- Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1. 11. 2012, na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

814/12 Žádost o změnu nájemce

Rada města ukládá odboru správy majetku podat Českým drahám a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222 žádost o změnu nájemce v pronajatých nebytových prostorech v č.p.72, Nádražní ulice, Havlíčkův  Brod,  kdy příp. přímým nájemcem budou Technické služby Havlíčkův Brod.

 

815/12 Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p.56, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p.56, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod o velikosti 15 m2 a 14,8 m2 Martině Korábové, bytem Sídliště Pražská č.p.2901, Havlíčkův Brod, IČ:00993662 s účinností od 1.10.2012 a za cenu 300 Kč/m2/rok. Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít s Martinou Korábovou nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č.20101.

 

816/12 Ukončení nájemní smlouvy č. OSM 306/2011/Fir

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OSM 306/2011/Fir uzavřené se společností FUTURUM REGNUM s.r.o., IČ: 28496663, se sídlem Žižkova 280, Havlíčkův Brod na pronájem pozemku pozemková parcela číslo 204/1 o výměře 221 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem údržby, dohodou ke dni 30.9.2012.

 

817/12 Ukončení nájemní smlouvy č. OSM 181/2010/Kre

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OSM 181/2010/Kre uzavřené s Magdalénou Dolejšovou, IČ: 49982931, Jihlavská 1105, Havlíčkův Brod, na pronájem části stpč. 386 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, dohodou k 30.9.2012.

 

818/12 Nájemní smlouvy - skládka v Březince

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku pozemková parcela číslo 274 o výměře 3.452 m2 v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví Františka a Boženy E., Havlíčkův Brod za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok. Smlouva o nájmu nemovitosti se sjednává s účinností od 1.10.2012 na dobu určitou do doby dokončení rekultivačních prací.

 

819/12 Nájemní smlouvy - skládka v Březince

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku pozemková parcela číslo 287 o výměře 5.185 m2 a 345/2 o výměře 2.159 m2, oba v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví Josefa a Mileny H., Havlíčkův Brod za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok. Smlouva o nájmu nemovitosti se sjednává s účinností od 1.10.2012 na dobu určitou do doby dokončení rekultivačních prací.

 

820/12 Nájemní smlouvy - skládka v Březince

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku pozemková parcela číslo 298/1 o výměře 6.476 m2 v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví Ing. Zdeňka E., Havlíčkův Brod za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok. Smlouva o nájmu nemovitosti se sjednává s účinností od 1.10.2012 na dobu určitou do doby dokončení rekultivačních prací.

 

821/12 Nájemní smlouvy - skládka v Březince

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku pozemková parcela číslo 317 o výměře 2.554 m2 v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví Milana K., Havlíčkův Brod za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok. Smlouva o nájmu nemovitosti se sjednává s účinností od 1.10.2012 na dobu určitou do doby dokončení rekultivačních prací.

 

822/12 Nájemní smlouvy - skládka v Březince

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku pozemková parcela číslo 288/10 o výměře 875 m2 v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví Miroslava A., Havlíčkův Brod za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok. Smlouva o nájmu nemovitosti se sjednává s účinností od 1.10.2012 na dobu určitou do doby dokončení rekultivačních prací.

 

823/12 Prodej budovy 2190 Masarykova ul.

Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit inzerát na prodej objektu  Masarykova čp.2190, Havlíčkův Brod, se všemi součástmi a příslušenstvím a přilehlými pozemky dle podkladové přílohy č. 20089.

 

824/12 H. Brod, pokládka trubek HDPE, připojení domu čp. 2148 - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2259/128 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

825/12 H. Brod, ul. Reynkova, přeložka vdnn do knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1052/2, 1052/6, 3556 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

826/12 Rozpočtové opatření OSM č. 4/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 4/2012 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 20099. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

827/12 Pověření účastníka veřejné dražby - BENZINA

Rada města zplnomocňuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla k zastupování města Havlíčkův Brod jako zájemce na veřejné dražbě ve věci prodeje pozemků ppč. 3973 o výměře 11 m2 a ppč. 499/16 o výměře 67 m2.

 

828/12 Sociální zázemí u Sv. Vojtěcha - dodatek smlouvy o dílo

Rada města revokuje své usnesení 401/12 a ukládá právnímu zástupci města Havlíčkův Brod JUDr. Lubomíru Málkovi jednat se zhotovitelem stavby „Sociální zařízení a zázemí hřbitova 
Sv. Vojtěcha, Havlíčkův Brod“ Ing. Pavlem Kafkou, IČ 72007915 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 3.

 

829/12 Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok - rozhodnutí o námitkách

Rada města nevyhovuje podaným námitkách stěžovatele SDS EXMOST spol. s r.o., IČ 49454501 v otevřeném zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce „Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok“ a ukládá odboru rozvoje města stěžovateli zaslat rozhodnutí o námitkách dle podkladové přílohy č. 20103.

 

830/12 Rekonstrukce staré radnice - konstrukce zámečnické

Rada města ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce staré radnice - konstrukce zámečnické" s firmou Stavointerier s.r.o., IČ 25943367 a ukládá vedoucímu odboru zadat práce za cenu nepřevyšující projektové náklady.

 

831/12 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářské potoce

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést úpravy na pozemcích pod Zádušním rybníkem, které povedou ke zlepšení aktuálního stavu a v rozsahu dle podkladové přílohy č. 20105.

 

832/12 Souhlas města s umístěním fotovoltaické elektrárny

Rada města na základě žádosti Družstva Stavba, IČ 00030160 souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny o výkonu max. 30 kW pouze na střechy budov v areálu čp. 1576 v Humpolecké ulici.

 

833/12 Smetanovo náměstí - smlouva o přeložce distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S24_12_8120033141 dle podkladové přílohy č. 20036 se společností ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035 ve věci přeložky knn na Smetanově náměstí.

 

834/12 Rozpočtová opatření ORM č. 12/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 12 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 20142. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

835/12 Prokopa Holého - úprava křižovatky

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce ul. Prokopa Holého“.

 

836/12 Stavební úpravy - víceúčelový dům čp.176 k.ú. Šmolovy - rozhodnutí o námitkách

Rada města nevyhovuje podaným námitkách stěžovatele Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 a rada města nevyhovuje námitkám stěžovatele AGOS stavební a.s., IČ 46679626 v zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy – víceúčelový dům čp. 176 k.ú. Šmolovy“ a ukládá odboru rozvoje města stěžovateli zaslat rozhodnutí o námitkách.

 

837/12 Vytvoření jednotného loga

Rada města neschvaluje navýšení návrhu rozpočtu ka 22 dle usnesení mediálního výboru č. VMaVV/1/2012.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta