Usnesení z jednání rady města dne 16.9.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Ing. Reneta Horáčková, Beno Trávníček, JUDr. Vít Fikar, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Beneš

 

616/19 žádost o zapůjčení vestibulu Staré radnice

Rada města schvaluje zapůjčení vestibulu Staré radnice pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod dne 19.  září 2019 od 10 do 12h pro umístění Zdravotnického stánku v rámci festivalu sociálních služeb "Bez bariér jsme si blíž" (podkladová příloha č. 69630).

 

617/19 Odvolání města jako účastníka řízení ve věci rozhodnutí o 15. změně IP zařízení "Asanační podnik Věž"

Rada města schvaluje odvolání města jako účastníka řízení proti rozhodnutí - povolení 15. změny integrovaného povolení pro zařízení Asanační podnik Věž provozovatele ASAP s.r.o., IČO 45535183, sídlo Věž 145, 582 56 Věž ze dne 3.9.2019, podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, dle podkladové přílohy č. 49596.

 

618/19 Projekt "Děti do bruslí" - školní rok 2019/2020

Rada města schvaluje opakované krátkodobé pronájmy ledové plochy na zimním stadionu Kotlina Havlíčkův Brod ve školním roce 2019/2020 (období září 2019 až březen 2020) pro realizaci výuky bruslení dětí MŠ a žáků ZŠ v rámci projektu "Děti do bruslí", a to v maximálním objemu 200 hodin nájmu a ceně nájmu 1,- Kč za hodinu. Rada města ukládá Technickým službám za tím účelem uzavřít se spolkem Děti do bruslí z.s., IČO 045 37 483, se sídlem Na Palici 342, Jindřichův Hradec "Smlouvu o opakovaných krátkodobých nájmech sportovišť zimního stadionu v Havlíčkově Brodě".

 

619/19 Výměna svítidel VO – příprava žádosti o dotaci v programu EFEKT 2017 – 2021, Výzva 1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotační podporu v rámci národního dotačního programu EFEKT 2017 – 2021 (aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020) v rozsahu dle podkladové přílohy č. 49615 až 49616 a ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zadat zpracování odborných podkladů pro podání žádosti f. METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ 07214634 dle podkladové přílohy č. 49617.

 

620/19 Výměna svítidel VO – příprava žádosti o dotaci v programu EFEKT 2017 – 2021, Výzva 1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020

Rada města ukládá Oddělení řízení projektů MÚ Havlíčkův Brod zajistit kompletní administraci žádosti (včetně zpracování a podání žádosti) o podporu v rámci národního dotačního programu EFEKT 2017 – 2021 (aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020) včetně následné administrace projektu v době realizace a udržitelnosti projektu (podkladové přílohy č. 49615 až 49617).

 

621/19 Zapůjčení areálu Plovárenská - „Plovárna mnoha tváří“

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení areálu sportovního zařízení Plovárenská a připojení na el. energii žadateli: Sbor církve  bratrské  Havlíčkův Brod, Strážná 1364, 580 01 Havlíčkův Brod k pořádání akce „Plovárna mnoha tváří“ dne 21.9.2019 v  době od 12:00 do 19:00 hod dle podkladové přílohy č. 49619. Žadatel si musí zajistit pořadatelskou službu, úklid po akci a umožnit veřejnosti vstup do areálu.

 

622/19 Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 49631 se zhotovitelem stavby „Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod“ firmou IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IČO 25869523.

 

623/19 Územní řízení - petice "Povrchové zařízení pro zpracování odpadů - sběrný dvůr"

Rada města projednala petici obyvatel místní části Jilemník a ukládá odboru rozvoje města uplatnit námitky v územním řízení o změně využití území „Povrchové zařízení pro zpracování odpadů – sběrný dvůr zeminy, Havlíčkův Brod, Jilemník“ stavebníka KK projekt dřevovýroba s.r.o., IČO 03446336 ve znění dle podkladové přílohy č. 49580.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta