Usnesení z jednání rady města dne 16.9.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Ing. Jana Smejkalová, Vladimíra Kreuzová, Vladimíra Fiedlerová, Blažena Polyaková, Blanka Muzikářová, PaedDr. Veronika Prchalová, Ing. Karel Milichovský, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Filip Hejkal, Ing. Lenka Benešová, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

791/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá oddělení řízení projektů smluvně zajistit členství v Místní akční skupině Královská stezka o.p.s. dle podkladové přílohy č. 22918 za vstupní poplatek 3.000 Kč.

 

792/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá oddělení řízení projektů smluvně zajistit zapojení města Havlíčkův Brod do realizace Místní agendy 21 - kategorie Zájemci dle podkladové přílohy č. 22980.

 

793/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření č. 5. až 8. uvedená v podkladové příloze č. 22904 a od 09/2013 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) snižují očekávané roční rozpočtové příjmy o 995.668 Kč

b) zvyšují a mění věcné a odpovědnostní zatřídění limitů výdajů ve výši 8.144.000 Kč.

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2013 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města v 9/2012 dle podkladové přílohy č. 22904:

- rozpočtové příjmy 445.707.941 Kč

- rozpočtové výdaje 488.587.725 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2013 (DEFICIT) 42.879.786 Kč

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2013 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města v 09/2013 dle podkladové přílohy č. 22904 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2013, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

794/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru jednat s žadatelem o pronájmu záměru části pozemku č. 103/1 o výměře 46 m2 v ul. Březová, v situaci označené písmenem „B“ v k. ú. Perknov.

 

795/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města jednat o úpravě a vypořádání připomínek města před schválením plánovací smlouvy na stavbu "Technická a dopravní infrastruktura pro 3 rekreační domy v lokalitě Cihlářský rybník" v předložené podobě (dle přílohy č. 22271).

 

796/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit k projednání návrh na konkrétní výši spoluúčasti Kraje Vysočina a Ředitelství silnic a dálnic České republiky a města Havlíčkův Brod včetně plánovaného harmonogramu a předpokládaného dopadu do rozpočtu města.

 

797/13 Odpisový plán 2013 - elektrická poklopová pec  - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 22998 odpisový plán dlouhodobého movitého majetku - elektrická poklopová pec TE 250SBH pro rok 2013 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

 

798/13 Investiční a odpisové plány na rok 2014; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod na rok 2014 dle podkladové přílohy číslo 22996 a 22997. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

799/13 Investiční a odpisové plány na rok 2014; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na rok 2014 dle podkladové přílohy číslo 22899 a 22900. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

800/13 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 217/2013 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a firmou Autic a.s., IČ 260 27 887, se sídlem 147 00 Praha 4 dle podkladové přílohy č. 23058, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 12.500 tis. Kč účelově určeného pro rozvoj vzdělávací činnosti školy. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

801/13 Žádost  Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 pro školní rok 2013/2014 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 8.A dle podkladové přílohy číslo 23096. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

802/13 Investiční a odpisové plány na rok 2014; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2014 dle podkladové přílohy číslo 22934 a 22935. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

803/13 Žádost Základní školy a Mateřské školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2013/2014 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 dle podkladové přílohy číslo 23092. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

804/13 Investiční a odpisové plány na rok 2014; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na rok 2014 dle podkladové přílohy číslo 22937 a 22938. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

805/13 Žádost o schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce 7/2011

Rada města schvaluje "Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 7/2011" uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkův Brod, Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 75 01 51 96 dle podkladové přílohy číslo 23046.

 

806/13 Investiční a odpisové plány na rok 2014; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na rok 2014 dle podkladové přílohy číslo 22939 a 22940. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

807/13 Investiční a odpisové plány na rok 2014; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2014 dle podkladové přílohy číslo 22897 a 22898. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

808/13 Aktualizace odpisového plánu na rok 2013 - nemovitý majetek - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého nemovitého majetku na rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dle podkladové přílohy číslo 23040.

 

809/13 Změna otáčení autobusů MHD Futaba

Rada města schvaluje smlouvu o přemístění autobusové zastávky mezi Futaba Czech,s.r.o. a Technickými službami Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 23140 a ukládá Technickým službám smlouvu se společností  Futaba Czech,s.r.o. uzavřít.

 

810/13 Vánoční osvětlení

Rada města schvaluje návrh další etapy výměny vánočního osvětlení v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 23141 a ukládá Technickým službám neprodleně zahájit výběr dodavatele.

 

811/13 Změna č.5 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2013

Rada města schvaluje změnu č. 5 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 23142.

 

812/13 Návrh na doplnění ceníku

Rada města schvaluje ceny za umístění reklam na sportovištích spravovaných Technickými službami Havlíčkův Brod a ukládá Technickým službám doplnit příslušný ceník služeb dle podkladové přílohy č. 23145 s platností od 1.10.2013.

 

813/13 Žádost Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod - povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky pro školní rok 2013/2014 výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nádražní 1329, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Žižkov 1352, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Šmolovy 107, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy číslo 23108. Výjimka se v uvedených mateřských školách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

814/13 Investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2014

Rada města schvaluje plán investic příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 23133. Zároveň rada města souhlasí s částečným použitím rezervního fondu na nákup mycího stroje v případě nedostatku zdrojů ve fondu investic.

 

 

815/13 Investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2014

Rada města schvaluje odpisový plán majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 23134, 23135, 23136.

 

816/13 Investiční a odpisové plány na rok 2014; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na rok 2014 dle podkladové přílohy číslo 22895 a 22896. Odpisy školských budov a staveb svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření nebudou zřizovatelem rozpočtově kryty provozním příspěvkem.

 

817/13 Investiční a odpisové plány na rok 2014; ceník výkonů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času na rok 2014 dle podkladové přílohy číslo 22991 a 22992.

 

818/13 Rozpočtové opatření MP č. 1/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 kapitoly č. 29 Městská policie dle podkladové přílohy č. 23054. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

819/13 Projednání žádosti o udělení výjimky ze zákazu podomního prodeje

Rada města zamítá žádost podnikatelky Věry Marešové, místem podnikání Řásná 90, 588 56 Telč, o udělení výjimky ze zákazu prodeje mimo provozovnu pro krátkodobý prodej zabezpečovacích zařízení pro ochranu bytových a nebytových prostor. Důvodem je zákaz podomního prodeje na území města Havlíčkův Brod nařízením č. 1/2013, Tržní řád, přičemž podomním prodejem se rozumí nabídka, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky dům od domu bez předchozí objednávky spotřebitele.

 

820/13 Pronájem rybníka v k. ú. Zbožice

Rada města schvaluje pronájem pozemku č. parc. 95 o výměře 1.129 m2 v katastrálním území Zbožice a rybníka, který se na něm nachází dle podkladové přílohy č. 23126.

 

821/13 Malá rozpočtová úprava Ka 24

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje rozpočtovou úpravu kapitoly 24 podle přílohy č. 23093. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

822/13 Výstavní projekt "Baroko na Havlíčkobrodsku"

Rada města souhlasí s výpůjčkou vybraných uměleckých děl v majetku města na výstavu „Baroko na Havlíčkobrodsku“, konanou ve dnech 23.5. -  8.9.2014 (specifikovaných v podkladové příloze č. 23107), za podmínek splnění základních standardů pro jejich prezentaci včetně zajištění pro ně vhodných klimatických podmínek, jejich pojištění a ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů připravit návrh smlouvy s pořadateli výstavy.

 

823/13 Výstavní projekt "Baroko na Havlíčkobrodsku"

Rada města souhlasí s převzetím záštity nad výstavním projektem Baroko na Havlíčkobrodsku (pořádaným v roce 2014) a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové zatřídění 50.000,- Kč každoročně vyhrazených na pořízení uměleckého díla na kapitole 22, čísle organizačním 375, a to na nákup ostatních služeb (položka 5169), paragrafu 3319.

 

824/13 Žádost o finanční příspěvek na vydání publikace

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč Místní skupině Českého červeného kříže Světlá nad Sázavou, Sklářská 758, 582 91 Světlá nad Sázavou, na pokrytí části nákladů souvisejících s vydáním publikace Lékařkou na Vysočině - památce MUDr. Irmě Němečkové.

 

825/13 Žádost o finanční příspěvek na vydání publikace

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2013 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 23128. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

826/13 Petice - ohledně problémového bydlení v ul. Dvořácká v Havlíčkově Brodě

Rada města projednala petici občanů části Havlíčkova Brodu na konflikty s občany v ulici Dvořácká čp. 1545. Rada města ukládá městské policii zvýšený dohled této lokality.

 

827/13 Kanalizace Termesivy - smlouva o provozování

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o provozování kanalizace dle podkladové přílohy č. 23110 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 ve věci provozování kanalizace v místní části Termesivy.

 

828/13 Obytná zóna Rozkoš - terénní úpravy

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení terénních úprav s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod, IČO 00179230 ve věci terénních úprav pozemku parc.č.676 katastrální území Havlíčkův Brod, které budou prováděny v souvislosti s výstavbou obytné zóny Rozkoš.

 

829/13 Obytná zóna Pražská - přístřešky pro popelnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova, Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42106868 ve věci výstavby přístřešku pro ukládání komunálního odpadu a to v rozsahu dle podkladové přílohy č. 23121.

 

830/13 Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla Jilemník - vyhodnocení zakázky

Rada města vylučuje z účastni v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací "Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla na pozemku parc.č. 4, k.ú. Jilemník" uchazeče KUBIKO s.r.o., IČO 27710637.

 

831/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 16 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 23124. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

832/13 Oplocení Zvláštní školy

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci, která bude řešit opravu a statické zabezpečení opěrné zdi u Základní školy Štáflova.

 

833/13 Havlíčkův Brod, Partyzánská, plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2038/85 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si nechal vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor, tj. Marek M., Havlíčkův Brod. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

834/13 Pronájem části pozemku ppč. 1063 v k.ú. Mírovka

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1063 o výměře 32 m2, v katastrálním území Mírovka Josefu Novotnému, bytem Mírovka 25, Havlíčkův Brod za účelem pěstování zeleniny a chovu drůbeže.

 

835/13 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 23/2008 (HO 296/2008)

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 23/2008 (HO 296/2008) uzavřené s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle podkladové přílohy č. 23038.

 

836/13 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. OSM 809/2011/Jan

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. OSM 809/2011/Jan uzavřené s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, se sídlem Boženy Němcové č.p.188, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 23044.

 

837/13 Revokace usnesení RM č.782/13

Rada města ruší usnesení č. 782/13 ze dne 30.8.2013 a nahrazuje ho usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Krajskou knihovnou Vysočiny, IČO: 70950164, se sídlem Havlíčkovo náměstí č.p. 87, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 23067.

 

838/13 Žádost o pronájem nebytových prostor v ulici Bělohradská č.p.1128, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p.1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod o velikosti 47,36 m2 společnosti SRC Fanatic o.s., IČO:27000818, zastoupené Robertem Mrkvičkou, Žižkov II. č.p.1293, Havlíčkův Brod s účinností od 1.10.2013 a za cenu 300 Kč/m2/rok. Dodatek č. 1 bude uzavřen dle podkladové přílohy č. 23062.

 

839/13 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku - 2491/3

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě čp. 2491, ul. Pražská, Havlíčkův Brod paní Pavle Š., Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva typu  AK bude s Pavlou Š. uzavřena na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Nájemné bude ve výši 65,- Kč/m2.

 

840/13 Pronájem bytu 1201/12

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Žižkov II., Havlíčkův Brod manželům Jiřímu a Věře L., Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva typu AK bude s manželi L. uzavřena na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 10. 2013. Nájemné bude ve výši 65,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

841/13 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Ivonou Ch., Havlíčkův Brod a Hanou K., Havlíčkův Brod. S nájemkyněmi budou uzavřeny nájemní smlouvy typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 10. 2013  ve výši 65 Kč/m2/měsíc  takto:

Ivona Ch., byt č. 8, Sídliště Pražská, čp. 2781, Havlíčkův Brod

Hana K., byt č. 6, Sídliště Pražská, čp. 2761, Havlíčkův Brod.

Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

842/13 Zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje zařazení Jitky Š., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

843/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městských bytů nejvyšší nabídce smluvního  měsíčního nájemného:

Dolní ul., čp. 258, byt č. 6 o velikosti 2 + 1

Žižkova ul., čp. 813, byt č. 6 o velikosti 2 + 1

Bělohradská ul., čp. 1128, byt č. 43 o velikosti 2 + KK

Bělohradská ul., čp. 1128, byt č. 45 o velikosti 2 + KK

Smetanovo nám., čp. 1857, byt č. 42 o velikosti 3 + 1

Reynkova ul., čp. 2614, byt č. 4 o velikosti 1 + 1

Sídliště Pražská, čp. 2796, byt č. 9 o velikosti 3 + 1

Sídliště Pražská, čp. 2798, byt č. 12 o velikosti 2 + 1

Sídliště Pražská, čp. 2800, byt č. 14 o velikosti 2 + 1

 

844/13 Pronájem bytu - Reynkova čp. 2577

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, ul. Reynkova, čp. 2577, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci,  IČO: 00179540, Husova 2624, Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva typu AK bude uzavřena na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 10. 2013. Měsíční nájemné bude ve výši 65,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

845/13 Pronájem bytu - Reynkova čp. 2613

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, ul. Reynkova, čp. 2613, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci,  IČO: 00179540, Husova 2624, Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva typu AK bude uzavřena na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 10. 2013. Měsíční nájemné bude ve výši 65,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

846/13 Rozpočtová opatření EO - 09/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO - 09/2013 - dle podkladové přílohy č. 23132.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

847/13 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě 2013

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 23043 Antonínu Velínovi, IČ 12143022, Nezvalova 2090/10, Žďár nad Sázavou za účelem uspořádání Vánočních trhů 2013. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 9.12.2013 do 22.12.2013. Cena za pronájem činí 50.100 Kč.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta