Usnesení z jednání rady města dne 16.7.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Magdalena Kufrová, Bc. Bronislava Čechová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Eva Nigošová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Markéta Firychová, Ing. Vladimír Kučírek

 

533/18 Informace příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města bere na vědomí informaci o postupu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 ve věci zveřejněné komunikace na facebookovém profilu.

 

534/18 Veřejná zakázka malého rozsahu - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nákup multifunkční velkokuchyňské elektrické pánve a ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 uzavřít kupní smlouvu se společností TeS spol. s r.o.  Chotěboř, IČ 609 34 395, se sídlem 583 01 Chotěboř, Zednická 558.

 

535/18 Plán investic na rok 2018 – doplnění

Rada města schvaluje doplněný investiční plán na rok 2018 příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy 42540.

 

536/18 Žádost o udělení výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. na pořízení vybavení domova pro seniory od výhradního dodavatele – LINET spol. s r.o.

Rada města uděluje výjimku ze směrnice k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu na vybavení domova pro seniory od výhradního dodavatele LINET spol. s r.o.

 

537/18 Pronájem garáže

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor – garáže pro dvě vozidla od 17.7.2018 mezi PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu a Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě, dle podkladové přílohy č. 42543.

 

538/18 Nedobytná pohledávka

Rada města schvaluje Technickým službám Havlíčkův Brod odepsání nedobytné pohledávky za společností KELTEX spol. s r.o., Vodařská 15a, 169 00 Brno, IČ: 42866594 podle podkladové přílohy č. 42512.

 

539/18 Zapůjčení mobilního pódia - „ Sousedský víkend 2018“

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení, dopravu, montáž a demontáž mobilního pódia žadateli OREL jednota Havlíčkův Brod, Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod na sérii akcí „ Sousedský víkend 2018“ ve dnech 20.-21.7.2018 Svatý Kříž – hřiště, 24.-25.8. 2018 Mírovka - hřiště dle podkladové přílohy č. 42514.

 

540/18 Posílení těžby v městských lesích

Rada města, z důvodu dalšího výskytu stromů napadených kůrovcem, schvaluje pokračování mimořádné kůrovcové kalamitní těžby v městských lesích harvestorovou technologií smluvním dodavatelem: Karel Kříž, Horní Vltavice 12, 384 91 Horní Vltavice, IČ: 600 990 89 dle uzavřené smlouvy č.2018/433 a dále schvaluje zadání odvozu dřeva v rámci mimořádné kůrovcové kalamitní těžby operativně podle aktuálních potřeb dopravcům dle nabídky viz podkladová příloha č. 42547.

 

541/18 Výpůjčka mobilního WC

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního WC na parkurové jezdecké závody, které se budou konat 4. srpna 2018 od 10.00 do 15.00 hod. na závodišti u přehrady Žabinec.

 

542/18 Žádost o finanční dar - KUS PLUS, z. s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč spolku KUS PLUS, z. s., IČO: 046 23 495, se sídlem Jízdecká 110, 288 02 Nymburk.

 

543/18 Žádost o spolupráci na 5. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 16. září 2018 v Havlíčkově Brodě.

 

544/18 Žádost o spolupráci na 5. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města souhlasí s použitím znaku města Havlíčkův Brod na webových stránkách závodu Havlíčkobrodský půlmaraton a při další jeho propagaci na stejnojmennou akci.

 

545/18 Žádost o spolupráci na 5. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města souhlasí s umístěním bannerů v rámci propagace Havlíčkobrodského půlmaratonu na pódiu na Havlíčkově náměstí, na plotu v areálu Plovárenská a veřejného koupaliště po dobu letních prázdnin do ukončení celého závodu.

 

546/18 Žádost o spolupráci na 5. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout zázemí areálu sportoviště Plovárenská spolku KUS PLUS, z.s. a zajistit součinnost v rozsahu požadavků uvedených v podkladové příloze č. 42471, při pořádání 5. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 16. září 2018.

 

547/18 Doplnění zahradních kompostérů 2018

Rada města schvaluje typovou darovací smlouvu k předání kompostéru občanovi dle podkladové přílohy č. 42546 a přenesení kompetencí města Havlíčkův Brod na Technické služby Havlíčkův Brod k podepisování této smlouvy za město dle podkladové přílohy č. 42533 a ukládá řediteli TSHB kompostéry co nejrychleji vydat za stanovených podmínek občanům výhradně Havlíčkova Brodu včetně všech jeho místních částí.

 

548/18 Doplnění zahradních kompostérů 2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o pořízení kompostérů pro občany města se společností JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., IČO 42339723 dle podkladové přílohy č. 42535.

 

549/18 Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - 57. a 58. Trh řemesel v Havlíčkově Brodě

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina dle podkladové přílohy č. 42469, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem Regionální kultura 2018 z Fondu Vysočina.

 

550/18 Kamerový dohlížecí systém ve dvoře Staré radnice- zadání zakázky

Rada města ukládá oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 42486 na realizaci projektu „Kamerový dohlížecí systém v areálu Staré radnice“ se společností Telmo, a.s. IČO 47307781.

 

551/18 Rozpočtové opatření OSVŠ  3/2018

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2018 odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy číslo 42465. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22. 12. 2014.

 

552/18 Kapacity školních družin havlíčkobrodských základních škol

Rada města revokuje své usnesení číslo 427/18 ze dne 28.5.2018 a nahrazuje ho tímto textem: 

Rada města  schvaluje zvýšení kapacity školní družiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 na 268 žáků s účinností od 1.9.2018 a na 335 žáků s účinností od 1.9.2019.

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů pro změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Financování nárůstu kapacity školní družiny na období září až prosinec 2018 a září až prosinec 2019 bude realizováno z jiných zdrojů příspěvkové organizace. 

 

553/18 Kapacity školních družin havlíčkobrodských základních škol

Rada města revokuje své usnesení číslo 426/18 ze dne 28.5.2018 a nahrazuje ho tímto textem: 

Rada města schvaluje zvýšení kapacity školní družiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na 129 žáků s účinností od 1.9.2018 a 161 žáků s účinností od 1.9.2019.

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů pro změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Financování nárůstu kapacity školní družiny na období září až prosinec 2018 a září až prosinec 2019 bude realizováno z jiných zdrojů příspěvkové organizace. 

 

554/18 Kapacity školních družin havlíčkobrodských základních škol

Rada města revokuje své usnesení číslo 428/18 ze dne 28.5.2018 a nahrazuje ho tímto textem: 

Rada města schvaluje zvýšení kapacity školní družiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na 257 žáků s účinností od 1.9.2018 a 322 žáků s účinností od 1.9.2019.

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů pro změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Financování nárůstu kapacity školní družiny na období září až prosinec 2018 a září až prosinec 2019 bude realizováno z jiných zdrojů příspěvkové organizace. 

 

555/18 Kapacity školních družin havlíčkobrodských základních škol

Rada města revokuje své usnesení číslo 429/18 ze dne 28.5.2018 a nahrazuje ho tímto textem: 

Rada města schvaluje zvýšení kapacity školní družiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na 116 žáků s účinností od 1.9.2019.

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů pro změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Financování nárůstu kapacity školní družiny na období září až prosinec 2019 bude realizováno z jiných zdrojů příspěvkové organizace. 

 

556/18 Kapacity školních družin havlíčkobrodských základních škol

Rada města revokuje své usnesení číslo 425/18 ze dne 28.5.2018 a nahrazuje ho tímto textem: 

Rada města schvaluje zvýšení kapacity školní družiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na 105 žáků s účinností od 1.9.2019.

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů pro změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Financování nárůstu kapacity školní družiny na období září až prosinec 2019 bude realizováno z jiných zdrojů příspěvkové organizace. 

 

557/18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 12. 01. 2018 - Senior Point HB

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 12. 01. 2018, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00426164, dle podkladové přílohy č. 42531.

 

558/18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 12. 01. 2018 - Family Point HB

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 12. 01. 2018, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočiny, o.p.s., Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28831101, dle podkladové přílohy č. 42499.

 

559/18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 28. 03. 2018 - Oblastní charita HB

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě, ze dne 28. 03. 2018 o spolupořadatelství festivalu sociálních služeb "Bez bariér jsme si blíž 2018" - mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, dle podkladové přílohy č. 42521.

 

560/18 Změna nájemní smlouvy - byt č. 2796/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 3, Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod s F. J., Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 7.8.2018 do 6.8.2019. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

561/18 Prodloužení souhlasu s užíváním veřejného prostranství - Projekt "PLETENÁ STEZKA" - Spolek Epigram

Rada města souhlasí s prodloužením souhlasu s užíváním veřejného prostranství v Havlíčkově Brodě Spolkem Epigram, IČO: 06076441, Ovčín 198, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod za účelem umístění informačních tabulí formátu A3 a 840×300 mm při realizaci projektu "PLETENÁ STEZKA" do 31.8.2019.

 

562/18 Stavební úpravy objektu na azylový dům, Havlíčkův Brod, U Trojice čp. 2005 - projektová dokumentace

Rada města ruší zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy objektu na azylový dům, Havlíčkův Brod, U Trojice čp. 2005“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat neomezený počet dodavatelů k podání nabídky v novém zadávacím řízení s upravenými zadávací podmínkami tak, že termín pro předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude do 31. května 2019 a termín předání dokumentace pro provádění stavby a pro zadání stavby a soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr do 31. července 2019.

 

563/18 Parkoviště u hřbitova s květinkou - vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Parkoviště u hřbitova s květinkou, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem HABAU CZ s.r.o., IČO 26068338.

 

564/18 Modernizace mapových služeb - GIS

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 39/2018 dle podkladové přílohy č. 42479 se společností T-MAPY spol. s r.o., IČ 47451084.

 

565/18 Žádost o vyjádření k záměru rekonstrukce cesty

Rada města souhlasí s provedením rekonstrukce cesty na pozemku 457/1 k.ú. Květnov, který je v majetku města Havlíčkův Brod podle pokladové přílohy č. 42482.

 

566/18 Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky o ploše 8m2 před č.p. 52 Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě za dodržení podmínek státní památkové péče, předzahrádka nebude pevně spojena s povrchem chodníku.

 

567/18 Revitalizace parku Budoucnost

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 42490 se zhotovitelem stavby „Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův brod a.s., IČO 60932171.

 

568/18 Zimní stadion - dodávka rohoží

Rada ukládá odboru rozvoje města zajistit dodávku pochozích rohoží pro zimní stadion v rozsahu dle podkladové přílohy č. 42507 a předložit radě města návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této dodávky.

 

569/18 Parkurové hřiště - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě zadání zakázky malého rozsahu uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby „Parkurové hřiště, Havlíčkův Brod“ firmou hřiště.cz, s.r.o., IČO 28354303 a radě města předložit rozpočtovou úpravu na krytí výdajů této stavby.

 

570/18 Rekonstrukce technologie chlazení - revokace usnesení

Rada města revokuje své usnesení č. 531/18 a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 42539 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu“ firmou ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., IČO 25932420.

 

571/18 Úprava křížení účelových komunikací letiště

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 42544 se zhotovitelem stavby „Úprava křížení účelových komunikací – průmyslová zóna letiště, Havlíčkův Brod“ Zdeňkem Čihákem, IČO 75242613.

 

572/18 Smlouva o výpůjčce pozemků - cyklostezky Lidická a Šmolovy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č.12PO-000702, P/V/3/2017 dle podkladové přílohy č. 42548 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65339990.

 

573/18 Zápisy z jednání výborů pro životní prostředí

Rada města souhlasí s pokračováním projektové přípravy revitalizace dalších částí zóny 1 Parku Budoucnost, na kterou je již vydáno stavební povolení a ukládá odboru rozvoje města předložit smlouvu na zpracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu etapy II. a III. (dle přílohy č. 42517).

 

574/18 Zápisy z jednání výborů pro životní prostředí

Rada města ukládá odboru rozvoje města koordinovat aktuálně zpracovávané projekty a studie v lokalitě Reynkova-Nuselská-koupaliště-Cihlář.

 

575/18 Odměna jednatele Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. Ing. Tomášovi Hermannovi dle podkladové přílohy 42559.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta