Usnesení z jednání rady města dne 16.07.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Petr Doucha

Ostatní:

Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

598/12 Investice - Plynová kotelna Kulturního domu Ostrov spol. s r.o.

Rada města schvaluje smlouvu o dílo mezi objednatelem Teplo HB s.r.o. a zhotovitelem TERMGAS s.r.o., Údolní 314/49, Praha 4, provozovna Humpolecká 3892, Havlíčkův Brod, IČ : 260 07 967 na zhotovení stavby „Plynová kotelna kina Ostrov, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 19624.

 

599/12 Dodatek č. 4 smlouvy o provozování lyžařského vleku

Rada města bere na vědomí zápis z dohodovacího řízení ze dne 29.6.2012 uvedený v podkladové příloze č. 19656 a schvaluje dodatek č. 4 dle podkladové přílohy č. 19657 smlouvy č. TS/001/2006/ZE  o pronájmu lyžařského vleku uzavřené 21. 12. 2006 mezi Technickými službami H. Brod a o.s. Lyžař Havlíčkův Brod.

 

600/12 Celoplošná reklama Autobusu MHD

Rada města schvaluje využití autobusů MHD k nabídce celoplošné reklamy a rámcové podmínky pro umístění celoplošné reklamy (podkladová příloha č. 19682).

 

601/12 Návrh opatření k nápravě špatného stavu mostu HB-K0012

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace, která bude řešit rekonstrukci mostu HB-K0012 přes Sázavu Humpolecká - Ledečská a zařadit tuto akci do návrhu investičního plánu města na rok 2013.

 

602/12 Návrh opatření k nápravě špatného stavu mostu HB 4030

Rada města ukládá odboru rozvoje města zařadit akci "Rekonstrukce mostu HB 4030 přes Sázavu U sv. Jána- U Šlapanky" do návrhu investičního plánu města na rok 2013.

 

603/12 Návrh opatření k nápravě špatného stavu mostu HB 4028

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace, která bude řešit rekonstrukci mostu HB 4028 přes Žabinec u Hladového mlýna a zařadit tuto akci do návrhu investičního plánu města na rok 2013.

 

604/12 Sazebník úhrad pobytových, terénních, ambulantních sociálních služeb a fakultativních činností příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje aktualizovaný Sazebník úhrad za sociální služby pobytové, terénní, ambulantní a fakultativní činnosti příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu s platností od 1.8.2012 dle podkladové přílohy č. 17892.

 

605/12 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 2/2012

Rada města schválila rozpočtové opatření č. 2/2012 kapitoly 28 Odboru sociálních věcí a školství dle podkladové přílohy č. 19654. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22. 06. 2009.

606/12 Rozpočtová opatření EO č. 7/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření předkládaná EO za kapitoly 18,238,41 dle podkladové přílohy č. 19680. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

607/12 Předložení mandátní smlouvy, plné moci a oznámení o pověření PPE.CZ

Rada města schvaluje předloženou mandátní smlouvu, plnou moc a pověření koordinátora pro společnost PPE.CZ s.r.o. k zastupování města Havlíčkův Brod při centralizovaném zadání veřejné zakázky.

 

608/12 Žádost o finanční sponzorský dar Dětskému středisku Březejc

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Spolku rodičů a přátel Dětského střediska Březejc, IČ 48897353.

 

609/12 Festival dechových hudeb Dobrohostov 2012

Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Havlíčkův Brod a Ing. Petrem K. dle podkladové přílohy č. 19600.

 

610/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 8/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 19607. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

611/12 Přechod Lidická

Rada města se seznámila se studií „I-38 Havlíčkův Brod – Zvonějov, oprava, posunutí přechodu pro chodce“ zpracovanou atelierem Optima spol. s r.o. Vysoké Mýto a v souladu se závěry studie nedoporučuje realizaci přechodu přes silnici I/38 Lidická ulice v místě vyústění stezky při potoku Žabinec.

 

612/12 Rozpočtová opatření ORM č. 11/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 11 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č.19650. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

613/12 Zadání zakázky - Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok“ dle podkladové přílohy č. 19649.

 

614/12 Zadání zakázky - Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok“ dle podkladových příloh č. 19634, 19636, 19637, 19638, 19639, 19640, 19641, 19642, 19643, 19644, 19645 a 19648 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této veřejné zakázky otevřeným řízením.

 

615/12 Zadání zakázky - Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami veřejné zakázky otevřeného řízení na stavební práce stavby „Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok“ Ing. Josefa Beneše, Ing. Pavla Slámu, Miroslava Žáka a náhradníky Ing. Milenu Kuncířovou, Milana Semeráda a Ladislava Stehna.

 

616/12 Zadání zakázky - Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného řízení na stavební práce stavby „Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Čeňka Jůzla, Martina Stehna a Jana Zimmermanna a jejich náhradníky Ing. Josefa Beneše, Ing. Pavla Slámu, Ing. Ivana Kuželku, Petra Douchu a Jiřího Kopice.

 

617/12 Územní řízení

Rada města se seznámila s odvoláním Ing. Jaromíra L. proti zastavení územního řízení stavby „Nástavba a stavební úpravy garáže na provozovnu s bytem, Havlíčkův Brod U Trojice č.p.2084“ a konstatuje, že trvá na své námitce, kterou uplatnila v souladu s ustanovením § 89 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a nesouhlasí s provedením stavby.

 

618/12 Žádost o rozšíření -veřejné osvětlení Horní Papšíkov

Rada města se seznámila se žádostí Mgr. Veroniky R. a ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci na rozšíření veřejného osvětlení v Horním Papšíkově u silnice směr Veselice.

 

619/12 Zapůjčení digitálních dat - smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o předání a ochraně datových sad pro účely propagace výstavy komunální techniky dle podkladové přílohy č. 19671 se společností Profi Press s.r.o., IČ 27098508.

 

620/12 Rekonstrukce mostu u Sv. Kateřiny

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit radě města návrh dodatku smlouvy o dílo s firmou SDS EXMOST spol. s r.o., IČ. 49454501 na rozšíření zakázky „II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č.150-026“ o rekonstrukci chodníku a opěrné zdi v ulici Na Nábřeží.

 

621/12 Zadání zakázky "Rekonstrukce střecha ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560"

Rada města ruší zadání zakázky na stavební práce "Rekonstrukce střecha ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560" a ukládá odboru rozvoje města provést nezbytné opravy této střechy.

 

622/12 Termesivy - přeložka pilíře

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení dle podkladové přílohy č.19692 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, která je vyvolaná stavbou opravy komunikace v místní části Termesivy.

 

623/12 Zadání zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům čp. 176 Šmolovy

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zájemce Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, Stavební firma FB s.r.o., IČ 27535304, Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081, ŽSD Stavební a.s., IČ 46507931, AGOS Pelhřimov a.s., IČ 46679626 k podání nabídky na stavební práce „Stavební úpravy – víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy“ písemnou výzvou dle podkladových příloh č. 19694 až 19695.

 

624/12 Zadání zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům čp. 176 Šmolovy

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prácí „Stavební úpravy – víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy“ Ing. Josefa Beneše, Tomáše Beránka, Miroslava Žáka a náhradníky Ing. Milenu Kuncířovou, Milana Semeráda a Jana Zimmermanna.

 

625/12 Zadání zakázky Stavební úpravy - víceúčelový dům čp. 176 Šmolovy

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavebních prácí „Stavební úpravy – víceúčelový dům č.p.176 k.ú.Šmolovy“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Josefa Beneše a Ing. Josefa Jukla  a jejich náhradníky Ing. Pavla Slámu, Tomáše Beránka, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Tomáše Hermanna a Jana Zimmermanna.

 

626/12 Tělocvična u ZŠ Štáflova

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat v tělocvičně u Základní školy Štáflova pružnou podlahu s nášlapnou vrstvou z řeziva z dubového masivu za podmínky, že bude dodržen dílčí termín dokončení a zprovoznění stavebního objektu tělocvična.

 

627/12 Pronájem bytu ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě čp. 2475, Kokořínská ul., Havlíčkův Brod, Zuzaně L., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 8. 2012 za nájemné ve výši 65,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

628/12 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  3 v domě čp. 2614 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Petru M., Dolní Krupá. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.8.2012. Nájemné bude ve výši 65,- Kč/ m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

629/12 Pronájem bytů ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě čp. 2475 Kokořínská ul., Havlíčkův Brod Jitce N., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.8.2012. Nájemné bude ve výši 65,-Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

630/12 Prodloužení nájemní smlouvy v domě  čp.1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 26 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Bc. Petře P., kterým se mění doba nájmu do 1.1.2015.

 

631/12 Pronájem bytu v domě čp. 3241

Rada města ruší své usnesení č. 441/12 ze dne 28.5.2012 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu v domě čp. 3241 Na Výšině, Havlíčkův Brod, spojeného s částečným pracovním úvazkem  Petru M., Havlíčkův Brod.

S nájemcem bude uzavřena smlouva typu AK s účinností od 1.8.2012 na dobu určitou po dobu vykonávání pracovní činnosti pro pronajímatele. Nájemné činí Kč 65/m2.

 

632/12 Žádost o změnu v nájemních smlouvách

Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám uzavřených s Oblastní charitou, Havlíčkův Brod, na pronájem bytu č. 8, Smetanovo náměstí čp. 1859, bytu č. 2, Smetanovo náměstí čp. 1860 a bytu č. 3, Sídliště Pražská čp. 2795, Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 19610, 19611 a 19612.

 

633/12 Žádost o dočasné snížení nájmu v nebytovém prostoru

Rada města neschvaluje žádost společnosti RELAXA a.s., se sídlem Ždírec č.p.21, Havlíčkův Brod, IČ:60916508 o dočasné snížení nájemného v pronajatých nebytových prostorech v Dolní ulici č.p.258.

 

634/12 Pronájem nebytového prostoru v budově č.p.91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru v objektu č.p.91 , Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, o velikosti 15,75 m2 - kancelář č.10 pro Martina Jaroše, bytem Svatý Kříž č.p.176, Havlíčkův Brod, IČ:86955055 s účinností od 1.9.2012 a za cenu 300Kč/m2/rok. Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít s Martinem Jarošem nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č.19663.

 

635/12 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem pozemků v lokalitě Havlíčkovo a Smetanovo náměstí v Havlíčkově Brodě za účelem uspořádání prodejních vánočních trhů panu Václavu Štaubertovi, IČ: 68031947, za cenu 27.500 Kč.

636/12 Smlouva o výpůjčce nemovitostí č. 62/2012

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 62/2012 o výpůjčce nemovitostí včetně doložky ve věci výpůjčky pozemků ppč. 1032/4 a ppč. 3888/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 19658. Půjčitelem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město. 

 

637/12 Smlouva o výpůjčce nemovitostí č. 60/2012

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 60/2012 o výpůjčce nemovitostí včetně doložky ve věci výpůjčky pozemků ppč. 773/11 a ppč. 773/13 v katastrálním území Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 19584. Půjčitelem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

638/12 Návrh opatření k nápravě závadného stavu na vodním díle na pozermku p.č.4 v k.ú. Jilemník

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace, která bude řešit rekonstrukci mostku s propustkem v korytě vodního toku na pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Jilemník  a posouzení jeho celkové kapacity a dále celkovou rekonstrukci vodního díla na pozemku p.č.4 v k.ú. Jilemník včetně odbahnění a vybudování obtokové stoky.

Rada města ukládá odboru rozvoje města zařadit investiční akci "Odbahnění, celková rekonstrukce vodního díla na pozemku p.č.4 v k.ú. Jilemník a rekonstrukce propustku s mostkem v korytě vodního toku na pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Jilemník " do rozpočtu města na rok 2013.

 

639/12 Baštínov, výrobna FVE Zmek, úprava knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1024 v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.   

 

640/12 Havlíčkův Brod - výstavba optických tras pro T-Mobile Czech Republic, a.s. - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/137 a 2259/150 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, 

úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.   

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta