Usnesení z jednání rady města dne 16. 11. 2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

 

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, Ing. Tomáš Hermann, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Vladimír Kučírek, Ing. Markéta Firychová

 

 

684/20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor dle podkladové přílohy číslo 58139 mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188, zastoupenou Bc. Simonou Tomanovou.

 

685/20 Městské divadlo a kino Ostrov – finanční plán 2021

Rada města schvaluje finanční plán společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o., IČ 474 53 281, na rok 2021 dle podkladových příloh č. 58165 a 58170.

 

686/20 Pohledávka - příspěvková organizace MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na vydané usnesení Exekutorského úřadu Havlíčkův Brod, kterým byla zastavena exekuce pro částku 2.397 Kč s příslušenstvím, schvaluje odpis pohledávky za R. P., bytem Havlíčkův Brod, pro její nedobytnost. Dlužnice se o rozhodnutí nevyrozumí, její dluh trvá dále. Příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na pohledávku vytvoří opravnou položku do výše 100% nominální hodnoty a pohledávka bude převedena z aktiv příspěvkové organizace do její účetní podrozvahové evidence na dobu, dokud není dluh promlčen.

 

687/20 Omezení  provozu mateřských škol o vánočních prázdninách - rok 2020

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz o vánočních prázdninách ve dnech 28.12.2020 až 31.12.2020. Po dobu omezení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864.

 

688/20 Místní akční plán III - vymezení území a nositele projektu

Rada města souhlasí s realizací projektu Akční plánování v území ORP Havlíčkův Brod (MAP III). Nositelem projektu bude Místní akční skupina Královská stezka, o.p.s., partnerem projektu s finančním příspěvkem bude město Havlíčkův Brod.

 

689/20 Konkurs na ředitele/ku  příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění: 

1. vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace s předpokládaným nástupem 1.3.2021.

2. schvaluje text oznámení o konkursu dle podkladové přílohy číslo 58088 a ukládá odboru sociálních věcí a školství toto oznámení zveřejnit na úřední desce a internetových stránkách Města Havlíčkův Brod, na internetovém školském portálu Kraje Vysočina, v Havlíčkobrodských listech a ve školském zařízení, kde je konkurs vyhlašován.

 

690/20 Konkurs na ředitele/ku  příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění: 

 

1) jmenuje konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky  příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace ve složení: 

- Ing. Vladimír Slávka - člen určený zřizovatelem (předseda), 

- Mgr. Jan Tecl, MBA - člen určený zřizovatelem,

- Mgr. Hana Koudelová - člen určený Krajským úřadem Kraje Vysočina, 

- Ing. Alena Vidláková- člen určený Českou školní inspekcí - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství,

- Mgr. Zdeněk Krpoun, Ph.D. - člen určený Českou školní inspekcí - psycholog, 

- Mgr. Iva Petrová - pedagogický pracovník příslušného školského zařízení, 

- Mgr. Dagmar Formánková - školní inspektorka České školní inspekce. 

 

2) pověřuje Bc. Janu Královou funkcí tajemníka konkursní komise k provedení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace.

 

691/20 Překládací stanice směsného komunálního odpadu Havlíčkův Brod - dokumentace pro zjišťovací řízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) je pro realizaci překládací stanice směsného komunálního odpadu a směsných objemných odpadů v prostoru areálu Technických služeb Havlíčkův Brod U Cihláře.

 

692/20 Chodník Kokořínská, Na Spravedlnosti

Rada města souhlasí s realizací zpevněné plochy před bytovými č.p. 2965, 2966, 2967 a 2704 a ukládá odboru rozvoje města na realizaci této zakázky uzavřít smlouvy o dílo v rozsahu  podkladové přílohy č. 58096 se společností Dvořáková – stavební firma s.r.o., IČO 08776270.

 

693/20 Nová multifunkční učebna ZŠ Štáflova

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 58163 se zhotovitelem stavby „Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod“ společností PKbau s.r.o., IČO 08757127.

 

694/20 Veřejná obchodní soutěž - čp. 56, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v přízemí čp. 56 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.

Nájemce:Hrdina Group, s.r.o., Trčkova 1878, Havlíčkův Brod, IČO: 09717957                                        

Účel pronájmu: realitní zprostředkování, hypotéční a finanční poradenství

Výše nájemného:  2.800 Kč/m2/rok

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

695/20 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 006/2007/Miš - novinový stánek Nádražní ulice

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. HO 006/2007/Miš uzavřené s M. M., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku č. 337 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem užívání novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2022. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč/m2/rok.

 

696/20 Pronájem bytu č. 1128/15, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 15, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod L. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

697/20 Pronájem bytu č. 1128/21, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 29, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod H. H., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

698/20 Rozpočtová opatření EO - 11/2020 za 10/2020

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 11/2020 dle podkladové přílohy č. 58164. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

699/20 Základní sazba nájemného pro nově obsazované byty ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje s účinností od 1.1.2021 základní sazbu nájemného pro nově obsazované byty ve vlastnictví města Havlíčkův Brod ve výši 85 Kč/m2/měsíc.

 

700/20 Nabídka placení parkovného prostřednictvím Aplikace Dokapsy od ČSOB

Rada města se seznámila s nabídkou úhrady parkovného prostřednictvím Aplikace Dokapsy od společnosti Globdata a.s., se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, IČ: 056 42 361 a souhlasí s aktivací této služby dle podkladové přílohy č. 58101.

 

701/20 Navýšení objemu prostředků na platy o účelovou dotaci na SLBD 2021

Rada města revokuje své usnesení č. 101/20 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 243/19 ze dne 16.12.2019 stanovuje pro rok 2020 závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod (MěÚ), kapitola 18 Personální a mzdové oddělení takto:

- objem výdajů nepřekročí v souhrnu limit 61.966.130 Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 170 zaměstnanců

Regulativ objem výdajů je sumou limitů výdajů položek rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje PAR 6171 činnost místní správy.

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2020, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

 

702/20 Realizace projektu liniové výsadby v k. ú. Havlíčkův Brod a v k. ú. Perknov

Rada města projednala a souhlasí s odstoupením od Smlouvy o dílo uzavřené se společností Azeleň s. r. o., a to ohledně dosud neprovedené části díla, a současně souhlasí s uzavřením nové smlouvy o dílo se společností Zahradnické úpravy s.r.o.,IČO: 277 07 113 dle podkladové přílohy č. 58098. Rada města ukládá oddělení řízení projektů uzavřít Smlouvu o dílo se zhotovitelem Zahradnické úpravy s.r.o. dle podkladové přílohy č. 58099.

 

 

716/20 Poskytnutí 10 % příspěvku na obnovu kulturní památky - kostel Sv. Kateřiny

Rada města schvaluje poskytnutí min. 10% příspěvku ve výši 153 000 Kč na obnovu kulturní památky kostela Svaté Kateřiny dle podkladové přílohy č. 58093 a ukládá oddělení řízení projektu příspěvek vyúčtovat.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

 

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta