Usnesení z jednání rady města dne 15.7.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Miroslav Sommer, Radka Martinková, Ing. Karel Milichovský, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Marta Gerthnerová, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

639/13 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 990/12. Žadatelka odstoupila od své žádosti o pronájem pozemku.

 

640/13 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky : „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2014 do 31.12.2014“ dle podkladové přílohy č. 22719.

 

641/13 Stavební úpravy šaten - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod

Rada města ukládá příspěvkové organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času uzavřít smlouvu o dílo na akci " Stavební úpravy prostoru šaten" s firmou Petr Kučírek, IČO 145 38 423, se sídlem Dolní Papšíkov 49, Havlíčkův Brod.

 

642/13 Změna č. 3 plánu investic na rok 2013

Rada města schvaluje změnu č. 3 plánu investic příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2013 dle podkladové přílohy č. 22632.

 

643/13 Obměna autobusu MHD

Rada města schvaluje investiční záměr obměny 1 ks autobusu MHD v r. 2014 a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele a uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem v r. 2013.

 

644/13 Dodatek č. 5 smlouvy o provozování lyžařského vleku

Rada města bere na vědomí zápis z dohodovacího řízení ze dne 19.6.2013 uvedený v podkladové příloze č. 22700 a schvaluje dodatek č. 5 dle podkladové přílohy č. 22699 smlouvy č. TS/001/2006/ZE  o pronájmu lyžařského vleku uzavřené 21. 12. 2006 mezi Technickými službami H. Brod a o.s. Lyžař Havlíčkův Brod.

 

645/13 Změna plánu účetních oprávek

Rada města schvaluje změnu  plánu účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 30.6.2013 dle podkladové přílohy č. 22639 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 30.6.2013.

 

646/13 Smlouva o umístění graffiti v podchodu Masarykova - Pražská

Rada města schvaluje text  vzorové smlouvy o nájmu pro  umístění  graffiti v podchodu pro pěší pod komunikací Masarykova – Pražská v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 22698.

 

647/13 Žádost o poskytnutí věcného daru

Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru tj. 8,5 m3 dřeva - pilařské kulatiny v hodnotě 19.952,90 Kč vč. DPH Sboru dobrovolných hasičů Perknov, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60126094 na základě podkladové přílohy č. 22704.

 

648/13 Souhlas s parkováním na středové ploše při předávání maturitních vysvědčení

Rada města souhlasí s výjimkou s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí při předávání maturitních vysvědčení a ukládá Technických službám Havlíčkův Brod v tyto dny umisťovat na tuto plochu dopravní značení IP 12 vč. dodatkové tabulky.

 

649/13 Žádost o finanční příspěvek na vydání nově připravované knihy

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Zbyňku Ludvíku B., Ledeč nad Sázavou, jako příspěvek pro vydání nově připravované knihy o obcích a městech.

 

650/13 Vrácení finančního příspěvku na Putovní pohár

Rada města ruší své usnesení č. 272/13 ze dne 25. března 2013, kterým poskytla Romanu Z. finanční dar ve výši 5.000 Kč na nákup putovního poháru na turnaj v malé kopané, a to z důvodu neuskutečnění akce.

 

651/13 Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet se společností T-Mobile Czech Republik a.s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4, dle podkladové přílohy č. 22691.

 

652/13 Aktualizovaná "Pravidla pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací"

Rada města schvaluje aktualizovaná "Pravidla pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod" dle podkladové přílohy číslo 22566.

 

653/13 Výzva číslo C2 z OP LZZ

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektové žádosti v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. C2, "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany".

 

654/13 Žádost o finanční příspěvek na vydání nově připravované knihy

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2013 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 22613. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

655/13 Odpuštění nájmu pan Naw Ja M.

Rada města schvaluje odpuštění nájemného panu Naw Ja M. - za období 01. - 31. 07. 2013 za užívání bytu č. 13 na adrese Sídliště Pražská čp. 2799, Havlíčkův Brod, ve výši 3 301,- Kč.

 

656/13 Světelná signalizace Masarykova-Husova

Rada města souhlasí uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 22675 s COOP družstvo HB, IČ 0032115 ve věci stavby „SSZ Masarykova – Husova, Havlíčkův Brod“.

 

657/13 Smlouva o zajištění údržby

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění údržby dle podkladové přílohy č. 22638 se společností TEPLO HB s.r.o., IČO 25930354.

 

658/13 Prohlášení o závazku s Povodím Vltavy

Rada města souhlasí s uzavřením prohlášení o závazku uhradit náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, uzavřené za účelem převodu vlastnického práva k pozemkům v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 22677 s Povodím Vltavy, s.p., IČO 70889953.

 

659/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 12 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 22614. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

660/13 Smlouva zakládající právo provést stavbu - překopy

Rada města revokuje své usnesení č. 354/13 a ukládá odboru rozvoje města v případě překopů pozemků v majetku města uzavírat se stavebníky Smlouvu zakládající právo provést stavbu dle podkladových příloh č. 22684, 22685 a 22686 a zplnomocňuje vedoucího odboru rozvoje města k uzavírání těchto smluv za město Havlíčkův Brod.

 

661/13 Úprava kanalizace v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 22687 s Technickými službami Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je realizace stavby „Úprava kanalizace v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod“.

 

662/13 Rekonstrukce staré radnice - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 22689 se zhotovitelem stavby díla „Oprava jižní fasády staré radnice, Havlíčkovo náměstí č.p. 87“ společností Stavební firma FB s.r.o., IČO 27535304.

 

663/13 Rekonstrukce staré radnice - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města ukládá ekonomickému odboru jednat s nájemcem radniční vinárny o omezení provozu letní terasy této vinárny v termínu 15. září 2013 do 10. října 2013.

 

664/13 Příprava investičních záměrů roku 2013 a 2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr na stavbu „Patrové parkoviště, Husova ulice, Havlíčkův Brod“.

 

665/13 Příprava investičních záměrů roku 2013 a 2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na realizaci dětského hřiště Žižkov, opravu průjezdní komunikace do Mírovky a opravu chodníku ulice Masarykova včetně jeho úpravy na stezku pro chodce a cyklisty.

 

666/13 Příprava investičních záměrů roku 2013 a 2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zájemce Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171, ŽSD stavební a.s., IČO 46507931, Stavointerier s.r.o., IČO 25943367, HB GOLF s.r.o., IČO 27513688 a Lubomír Dvořák, IČO 10466452 k podání nabídky na veřejnou zakázku „Demolice objektů v bývalých kasárnách letiště, Havlíčkův Brod“ písemnou výzvou dle podkladových příloh č. 22669, 22670, 22671.

 

667/13 Příprava investičních záměrů roku 2013 a 2014

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „Demolice objektů v bývalých kasárnách letiště, Havlíčkův Brod“ Ing. Josefa Beneše, Ladislava Stehna a Eriku Novákovou a náhradníky Ing. Josefa Jukla, Tomáše Beránka a Milana Semeráda.

 

668/13 Příprava investičních záměrů roku 2013 a 2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr na stavbu rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě - sociální zázemí velkého sálu.

 

669/13 Příprava investičních záměrů roku 2013 a 2014

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky „Demolice objektů v bývalých kasárnách letiště, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Jukla, Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky, Ing. Karla Báťu, Jiřího Kopice, Ing. Ivana Kuželku, Ilonu Miškovou, Ladislava Stehna.

 

670/13 Rekonstrukce Domova pro seniory - vyhodnocení zakázky na vnitřní vybavení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje z účasti v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282 – základní vybavení rekonstruovaných prostor“ uchazeče Český nábytek a.s., IČO 26063395.

 

671/13 Rekonstrukce Domova pro seniory - vyhodnocení zakázky na vnitřní vybavení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282 – základní vybavení rekonstruovaných prostor“ stanovuje pořadí nabídek uchazečů: první PROFIL NÁBYTEK a.s., IČO 48202118, druhý Linet spol. s r.o., IČO 00507814 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

672/13 Lokalita U Rybníčku - ornice

Rada města souhlasí s poskytnutím ornice na ohumusování pozemku parc. č. 785/21, 785/24, 785/33, 785/36, 785/39 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

673/13 Úprava prostor Pražská - přeložka kabelů

Rada města souhlasí s provedením přeložky kabelů vn a nn v rámci stavby „Úprava prostor mezi ulicemi Pražská a Masarykova“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 22734 a 22735.

 

674/13 Rozpočtové opatření EO  - kap. 41 - 07/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO  - kap. 41 - dle podkladové přílohy č. 22715.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

675/13 Rozpočtové opatření EO - výdaje č.7/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje kap.39 č. 7/2013 ekonomického odboru dle podkladové přílohy č. 22702. Schválené opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

676/13 Pronájem části ppč. 3673/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 3673/1 o výměře 100 m2v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Petru a Martině Veselým, bytem U Kasáren 1561, Havlíčkův Brod za účelem vybudování posezení a údržby zeleně. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.8.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč/rok.

 

677/13 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 270 m2v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Ivu a Veronice J., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.8.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.620 Kč/rok.

 

678/13 Pronájem části ppč. 1048/9 (díl č. 33) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 33) o výměře 311 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Šárce a Jaroslavu Č., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.8.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.866 Kč/rok.

 

679/13 Pronájem části ppč. 684/4 (díl č. 22a, 23a) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 684/4 (díl č. 22a, 23a) o výměře 53 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Dagmar F., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.8.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 318 Kč/rok.

 

680/13 Výpůjčka pozemku stpč. 102/1 v k.ú. Velká Zdobnice

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. OSM 042/2011 uzavřené s organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72063050, se sídlem Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek stavební parcela číslo 102/1 o výměře 345 m2 v katastrálním území Velká Zdobnice s účinností od 1.8.2013.

 

681/13 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 36. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. 982/3, 982/17, 982/29, 982/31, 1031/1, 1050/8, 1050/11, 1050/14, 1052/1, 3777/1, 3778/3, st. 4925 v k.ú. Havlíčkův Brod a o odsouhlasení provedení vnitřních rozvodů v budově č.p. 2886 v k. ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

682/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městských bytů nejvyšší nabídce smluvního měsíčního nájemného:

byt č.  6, čp. 258, ul. Dolní o velikosti 2 +1

byt č. 12, čp. 1201, ul. Žižkov II. o velikosti 3 + 1

byt č. 11, čp. 1860, ul. Smetanovo nám.  o velikosti 1 + 0

byt č.  1 , čp. 2761, ul. Sídliště Pražská o velikosti 1 + 1 

byt č.  2,  čp. 2795, ul. Sídliště Pražská o velikosti 1 + 1

byt č.  9,  čp. 2796, ul. Sídliště Pražská o velikosti 3 + 1

byt č. 12, čp. 2796, ul. Sídliště Pražská o velikosti 3 + 1

byt č.  9, čp. 3504, ul. U Kasáren o velikosti 1 + 0

 

683/13 Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p.1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p.1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod o velikosti 82,39 m2 společnosti SRC Fanatic o.s., zastoupené Robertem Mrkvičkou, Žižkov II.1293, Havlíčkův Brod, IČO:270 00 818 s účinností od 1.8.2013 a za cenu 300 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena dle podkladové přílohy č. 22690. Rada města schvaluje provedení úprav prostor k požadovanému účelu do výše 100 tis. Kč.

 

684/13 Zpráva ze služební cesty do partnerského města Spišská Nová Ves, Slovensko, 13.-15.6.2013

Rada města projednala a bere na vědomí zprávu místostarosty Ivana kuželky ze služební cesty do partnerského města Spišská Nová Ves, Slovensko, ve dnech 13.-15.6. 2013 dle příloh č. 22633 až 22636.

 

685/13 Odkanalizování místní části Herlify - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1 005 C 13/18 dle podkladové přílohy č. 22596 se Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774 ve věci odkanalizování místní části Herlify.

 

686/13 Rekonstrukce Prokopa Holého - zadání zakázky

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 22649.

 

687/13 Rekonstrukce Prokopa Holého - zadání zakázky

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Rekonstrukce ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v rozsahu dle podkladových příloh č. 22650 a 22664.

 

688/13 Rekonstrukce Prokopa Holého - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prácí „Rekonstrukce ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ Ing. Josefa Beneše, Ing. Pavla Slámu a Martina Stehna a náhradníky Ing. Josefa Jukla, Ladislava Stehna a Ing. Milenu Kuncířovou.

 

689/13 Rekonstrukce Prokopa Holého - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Jiřího Kopice, Ing. Vladimíra Matějku, Petra Beránka a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Josefa Beneše, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Zdeňka Holého, Luboše Jůzla.

 

690/13 Smlouva o realizaci přeložky pilíře - Termesivy

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 22645 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24629035 z důvodu výstavby místní komunikace v Termesivech.

 

691/13 Smlouva o dílo

Rada města ukládá pracovníkům městského úřadu při zadávání zakázek na stavební práce vždy uplatňovat závazné obchodní podmínky ve znění smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 22653. Tyto obchodní podmínky má v zadávacím řízení právo zadavatel doplnit či pozměnit pouze v nepodstatných částech, a to vzhledem k povaze veřejné zakázky.

 

692/13 Cyklostezka Humpolecká - napojení na most

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat vypracování projektové dokumentace pro územní řízení úseku cyklostezky ve variantě 2 Humpolecká.

 

693/13 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Rada města jmenuje Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Karla Báťu, PaeDr. Martinu Matějkovou a Ing. Josefa Beneše členy hodnotící komise  veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2014 do 31.12.2014“. Jako náhradníky jmenuje Ing. Jaroslavu Čihákovou, Ing. Zdeňka Kopeckého a Ing. Ivana Kuželku.

 

694/13 Změny jízdních řádů MHD od 1.9.2013

Rada města schvaluje změnu jízdních řádů MHD v Havlíčkově Brodě s platností od 1.9.2013 v rozsahu dle podkladových příloh č. 22624  a č. 22625.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta