Usnesení z jednání rady města dne 15.5.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Vratislav Libánský, Edita Ondráčková, Mgr. Milena Popelová, Ing. Jana Smejkalová, Vladimíra Kreuzová, Monika Čapková, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, Bc. Jan Pavlík, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Nigošová, Ing. Kateřina Hamanová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

409/17 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - souhlas zřizovatele se zapojením do projektu

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 do projektu Kraje Vysočina "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II." financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

410/17 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - souhlas zřizovatele se zapojením do projektu

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č 30_17_007 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČ 70911029, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova čp. 57, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem dle podkladové přílohy číslo 37187.

 

411/17 ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - informace o projektu z OP VVV

Rada města uděluje souhlas Mgr. Janě Beránkové k výkonu funkce manažera projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004759 "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I." - podkladová příloha číslo 37066.

 

412/17 Žádost příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 o zřízení přípravné třídy

Rada města schvaluje pro školní rok 2017/2018 zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

413/17 Žádost příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - schválení uzavření kupních smluv

Rada města souhlasí s uzavřením kupních smluv na odprodej učebních pomůcek školám uvedeným v podkladové příloze číslo 37104, které byly zapojeny jako partneři do projektu "Učíme interaktivně - zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostřední základních škol kraje Vysočina", financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

414/17 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 do projektu Kraje Vysočina "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II." financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

415/17 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č 30_17_007 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČ 70 91 09 61, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská čp. 3240, zastoupenou Mgr. Milenou Popelovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova čp. 57, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem dle podkladové přílohy číslo 37168.

 

416/17 Provozní řád zahrady u Domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod

Rada města projednala a schvaluje dle podkladové přílohy č. 37198 aktualizovaný provozní řád zahrady u Domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod  – s platností od 16.5.2017.

 

417/17 Majáles 2017 – žádost o poskytnutí služeb

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout bezplatnou součinnost organizátorům akce Majáles v Havlíčkově Brodě ve dnech 19.5. - 20.5.2017 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 37184.

 

418/17 Žádost -  Mistrovství mechaniků 2017

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatné zapůjčení mobilního pódia a plastových kontejnerů (2x plasty, 2x směsný komunální odpad) za účelem konání Mistrovství mechaniků dne 9. září 2017 na letišti v Havlíčkově Brodě.

 

419/17 Žádost o bezplatné využití areálu Plovárenská

Rada města schvaluje žadateli Okresní rada Asociace školních sportovních klubů HAVLÍČKŮV BROD, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod bezplatné využití areálu Plovárenská dne 18. května 2017 od 8:00 hod. do 13:00 hod. na pořádání krajského kola ve vybíjené základních škol čtvrtých až pátých tříd dle podkladové přílohy č. 37070. Žadatel umožní veřejnosti přístup do areálu a po skončení akce provede úklid.

 

420/17 Žádost o bezplatné využití areálu Plovárenská – MŠ Korálky

Rada města schvaluje žadateli Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191 bezplatné využití areálu Plovárenská na pořádání akce pro rodiče s dětmi „ Letem světem s Korálky“ dne 18. května 2017 od 15:30 hod. do 17:00 hod dle podkladové přílohy č. 37074. Žadatel umožní veřejnosti přístup do areálu a po skončení akce provede úklid.

 

421/17 Žádost TJ Jiskra - Mistrovství ČR  v orientačním běhu Lipnice n.S.

Rada města schvaluje pořadateli Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z.s. na akci „Mistrovství ČR a veteraniády ČR v orientačním běhu na krátké trati 2017“, která se koná v Lipnici nad Sázavou ve dnech  9.6. až 11. 6.2017, bezplatné poskytnutí:

- 200 ks pastových pytlů na odpad a zapůjčení mobilních zábran od Technických služeb Havlíčkův Brod. Přepravu si pořadatel zajistí sám.

- zajištění osvětlení (2 ks elektrocentrál a 4 ks osvětlovacích stožárů) dvěma členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havlíčkův Brod - Perknov.

 

422/17 Žádost o poskytnutí umělé trávy pro zajištění tréninkové přípravy oddílu rugby ORLI

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout žadateli: OREL jednota Havlíčkův Brod, Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, hřiště s umělou trávou v areálu Na Losích pro tréninkovou kondiční přípravu oddílů rugby každé úterý v čase 19-20:30 hod za 1,- Kč / hodinu a schvaluje smlouvu o krátkodobých pronájmech sportoviště dle přílohy č. 37149. Žadatel je povinen hřiště využívat pouze v souladu s podmínkami pro jeho provozování a užívání tj. používat vhodnou obuv, eliminovat rotační pohyby na místě atd. Termíny a četnost zapůjčení hřiště může být kdykoli upravena dle aktuálních provozních potřeb správce areálu.

 

423/17 Revokace usnesení rady města č. 236/17 - Pronájem  restaurace areálu veřejného koupaliště ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 236/17 ze dne 13.3.2017 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem prostor určených k podnikání – restaurace areálu veřejného koupaliště ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod uchazeči Jaroslavu Holcmanovi, Žižkov II 1263, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 66265657 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu ve znění podkladové přílohy č. 37050.

 

424/17 Zapůjčení mobilního WC

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením mobilního WC Českému kynologickému svazu Havlíčkův Brod od Technických služeb Havlíčkův Brod na akci „ Voříškiáda“ dne 13.5.2017.

 

425/17 Změna plánu účetních odpisů

Rada města schvaluje změnu  plánu účetních odpisů Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 31.3.2017dle podkladové přílohy č. 37205 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 31.3.2017.

 

426/17 Výjimka ze zásad – modernizace pěti kamerových bodů MKS

Rada města schvaluje výjimku ze Směrnice pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu QS 55-10 pro uzavření smlouvy o dílo se společností Telmo a.s. IČ 47307781, se sídlem Štěrboholská 560/73 Praha 10- Hostivař, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 20073, jejímž předmětem je modernizace pěti kamerových bodů MKS v celkové ceně 564014,- Kč včetně DPH.

 

427/17 Vyjádření města k povolení zařízení ke sběru a výkupu odpadů společností AHV ekologický servis, s.r.o. ve Šmolovech

Město Havlíčkův Brod jako účastník řízení podle § 14 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nesouhlasí s vydáním souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů společnosti AHV ekologický servis, s.r.o., IČO 26741172, sídlo Saturnova 1209/25, 104 00 Praha 22 - Uhříněves v provozovně ve Šmolovech 232, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 37179.

 

428/17 Finanční dar Kraje Vysočina

Rada města přijímá od Kraje Vysočina peněžitý dar ve výši 412.694 Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích dle podkladové přílohy číslo 37117.

 

429/17 Žádost spolku Lyžař Havlíčkův Brod - úhrada lyžařského výcviku v areálu na Vysoké - sezóna 2016 a 2017

Rada města projednala a schvaluje dle podkladové přílohy číslo 37203 rozpočtové opatření číslo 4 kapitoly 28 Sociální věci. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

430/17 Žádost o finanční dar - oddíl Okinawa Karate a Kobudo HB

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ČESKÉ FEDERACI OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s., IČO: 22731181, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 20.000 Kč.

 

431/17 Žádost o finanční dar - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru J. Z., Lučice ve výši 5.000 Kč.

 

432/17 Schválení zápisu do kroniky

Rada města schvaluje podle zákona č. 132/2006 Sb. roční zápisy v kronice Havlíčkova Brodu, Poděbab a osad Svatý Kříž, Mendlova Ves a Ovčín.

 

433/17 Fond Vysočiny - Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce "Kompostéry plus"

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01975.0013 a ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 37057.

 

434/17 Rozpočtové opatření č. 6/OŘP

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OŘP číslo 6A/2017 a 6B/2017 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladových příloh číslo 37165 a 37166. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 323/16/ ze dne 12.12.2016.

 

435/17 Fond Vysočiny 2017 - Památkově chráněná území 2017 - Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce "Oprava fasády ZŠ Štáflova"

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01968.0003 a ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 37125.

 

436/17 Fond Vysočiny 2017 - Cyklodoprava a cykloturistika 2017 - Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce "Studie Cyklostezka Okrouhlice-Havlíčkův Brod - Přibyslav" a "Oprava povrchu cyklostezky podél řeky Sázavy, od KD Ostrov k mostu u Billy"

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01982.0009 a Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina č. FV01982.0018 a ukládá Oddělení řízení projektů uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 37140 a č. 37141.

 

437/17 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina - Podpora TIC v Kraji Vysočina

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ01898.0011 z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina dle podkladové přílohy č. 37148.

 

438/17 Podání žádosti o dotaci a udělení plné moci k projektu " Elektronizace vnitřních procesů na MěÚ Havlíčkův Brod" - výzva č. 28 - IROP

Rada města schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt „Elektronizace vnitřních procesů na MěÚ v Havlíčkově Brodě“ dle výzvy č. 28 Ministerstva pro místní rozvoj ČR a ukládá Oddělení řízení projektů žádost v požadovaném termínu podat.

 

439/17 Podání žádosti o dotaci a udělení plné moci k projektu " Elektronizace vnitřních procesů na MěÚ Havlíčkův Brod" - výzva č. 28 - IROP

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Ing. Kateřině Hamanové pro projekt „Elektronizace vnitřních procesů na MěÚ v Havlíčkově Brodě“ v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 37134.

 

440/17 Podání žádosti o dotaci a udělení plné moci k projektu " Elektronizace vnitřních procesů na MěÚ Havlíčkův Brod" - výzva č. 28 - IROP

Rada města schvaluje zadání studie proveditelnosti k projektu „Elektronizace vnitřních procesů na MěÚ v Havlíčkově Brodě“ jako podkladu k podání žádosti o dotaci firmě enovation s.r.o. Praha 1, IČ: 279 09 751 v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 37133.

 

441/17 Udělení plné moci projekt "Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa"

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Ing. Aleně Aubusové, Ph.D. pro projekt „Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa“ v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 37059.

 

442/17 Podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa"

Rada města souhlasí s podáním žádosti na projekt "Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa" v rámci výzvy č. 55 Integrovaného operačního programu, v rámci výzvy č.1 MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - KULTURNÍ PAMÁTKY a ukládá oddělení řízení projektů žádost v požadovaném termínu podat.

 

443/17 Vodovod Jilemník - smlouva ČEZ

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku číslo 001 smlouvy o SOBS číslo16_SOBS01_4121248417 dle podkladové přílohy č. 37077 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

444/17 Souhlas se záměrem zřízení oplocení na pozemku p.č. 752/6 k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města nesouhlasí se stavbou oplocením  pozemku p.č. 752/6 k.ú. Havlíčkův Brod.

 

445/17 Revitalizace parku Budoucnost - 1. etapa

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 37049 se Zdeňkem Sendlerem, IČO 12189391, jejíž předmětem je zhotovení první etapy projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace parku Budoucnost – část 01“.

 

446/17 Parkoviště na pozemku parc.č. 752/34

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 37096 se zhotovitelem stavby „Parkoviště na pozemku parc.č. 752/54 Havlíčkův Brod“ firmou STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o., IČO 03654371.

 

447/17 Omezení přístupu k provozovně z důvodu opravy komunikace

Rada města projednala dopis firmy ANIVET s.r.o. a nesouhlasí s navrhovanými kompenzacemi.

 

448/17 Žádost o rozšíření parkovacích míst a revitalizaci zeleně

Rada města projednala žádost obyvatel Sídliště Pražská V Havlíčkově Brodě a ukládá odboru rozvoje města dopracovat stávající projektovou dokumentaci pro územní řízení "Úprava prostoru mezi ulicemi Masarykova a Pražská" a její rozšíření o objekty zeleně.

 

449/17 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

Rada města nesouhlasí s povolením zvláštního užívání komunikace společnosti INSOLANCE s.r.o. IČO:05500010 na promo akci společnosti Magnificora.

 

450/17 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

Rada města souhlasí s umístěním zařízení pro poskytování pohostinských služeb (restaurační předzahrádky) v rozsahu 16 m2 v prostoru chodníku v uličce naproti restauraci Steak House Jack u č.p. 138 v Havlíčkově Brodě. Předzahrádka bude označena a zabezpečena vodícími liniemi pro nevidomé a minimální šíře průchodu bude 150 cm.

 

451/17 Oprava parkovacích míst před kulturním domem ve Šmolovech

Rada města pro nečinnost zhotovitele stavby „Oprava parkovacích míst před kulturním domem ve Šmolovech“ společnosti DAICO stavby s.r.o. 03467911 ukládá odboru rozvoje města vady a nedodělky na výše uvedené stavbě odstranit jiným dodavatelem a společnosti DAICO stavby s.r.o. neuvolnit zádržné.

 

452/17 Mateřská škola Korálky č.p. 191 - oprava soklu, doplnění osvětlení

Rada města ukládá odboru rozvoje města na objektu čp. 191 Příčná ulice provést osazení držáku praporů, montáž mřížek, doplnění venkovního světla a smaltovaného označení objektu a opravy soklu a na tyto úpravy předložit návrh rozpočtových opatření v rozsahu podkladové přílohy 37150.

 

453/17 Oprava střechy staré radnice - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny čp. 87, Havlíčkův Brod“ a souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 37180 až 37183.

 

454/17 Oprava střechy staré radnice - zadání zakázky

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny čp. 87, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Václav Janoušek, Ing. Alena Aubusová Ph.D, Ing. Josef Jukl a jejich náhradníky Ing. Tomáš Hermann, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Josef Beneš, Milan Semerád a Martin Stehno.

 

455/17 Zahrada smyslového vnímání - dokončení

Rada města ukládá odboru rozvoje města upravit projekt „DOKONČENÍ FONTÁNY V ZAHRADĚ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ“ v souladu s návrhem dle podkladové přílohy č. 37186.

 

456/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 812/3, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Žižkova 812, Havlíčkův Brod K. a M. P., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 19.6.2017 do 18.12.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 82 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

457/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2612/11, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod M. K., trvale bytem Humpolec. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 19.6.2017 do 18.12.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 82 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

458/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2780/11, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Sídliště Pražská 2780, Havlíčkův Brod M. K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 19.6.2017 do 18.12.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 103 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

459/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2780/14, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14, Sídliště Pražská 2780, Havlíčkův Brod J. B., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 19.6.2017 do 18.12.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 110 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

460/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2796/5, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod K. D., trvale bytem Dolní Krupá. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 19.6.2017 do 18.12.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 81 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

461/17 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2613/12, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod A. G., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 22.5.2017 do 21.11.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

462/17 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/50, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 50 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod A. K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 19.5.2017 do 18.5.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena peněžitá jistota, která byla uhrazena před podpisem nájemní smlouvy číslo EK 303/2016/Kuč k bytu číslo 10, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 10, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod nejpozději do 30.6.2017, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

463/17 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 3241/73, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje uzavření dodatku číslo 3 k nájemní smlouvě číslo OSM 179/2013/Kuč uzavřené s M. F., Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 73, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod.

 

464/17 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/27, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě číslo EK 470/2014/Kuč uzavřené s J. M., Chotěboř na pronájem bytu číslo 27, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.7.2018.

 

465/17 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2612/4, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě číslo EK 403/2016/Kuč uzavřené s P. G. a M. H., Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 4, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 24.10.2017.

 

466/17 Charitativní akce Každý krok pomáhá - park Budoucnost

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství v Havlíčkově Brodě v parku Budoucnost společností Beeway s.r.o., se sídlem Perlitová 31, 140 00 Praha 4, za účelem uspořádání charitativní akce Každý krok pomáhá dne 24.6.2017 dle podkladové přílohy č. 37197. Žadatel je zodpovědný za dodržení zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

467/17 Reko MS Havlíčkův Brod - Stamicova - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 704/4, 707/1 a 707/49, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH za smlouvu. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

468/17 Mírovka, p. M., kabelové vedení nn – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 786/21 v katastrálním území Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

469/17 Výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti Kulturní dům „Ostrov“, s.r.o. za rok 2016

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o, IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 s tím, že vykázaná účetní ztráta ve výši 1.067 tis. Kč bude připočtena k hospodářskému výsledku za minulé účetní období a proúčtována na vrub účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

 

470/17 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 3504/12, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod I. L., Chotěboř.  S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 19.6.2017 do 18.12.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 71 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta