Usnesení z jednání rady města dne 15. 11. 2010Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Vladimíra Fiedlerová, Mgr. Jana Hartmanová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Zdeněk Endrle, Renáta Borkovcová, DiS., Jaroslava Koubová, DiS., Karel Ruč, DiS., Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

898/10 Darovací smlouva - PO MŠ Korálky Havlíčkův Brod a Oldřich B.

Rada města schvaluje darovací smlouvu č.j. 69/2010 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a Oldřichem B. Prostějov dle podkladové přílohy č. 15007, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru - televizoru v hodnotě 4 tis. Kč odloučenému pracovišti příspěvkové organizace - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

899/10 Žádost o schválení použití neinvestičních prostředků ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje použití neinvestičního příspěvku zřizovatele (neinvestiční příspěvek na provoz organizace rozpočtovaný pro rok 2010) na likvidaci neuznatelné části vlastních nákladů projektů "Učíme interaktivně - zavádění a rozvoj interaktivních multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina" a "Rozšíření učebního plánu ŠVP o nové výukové moduly "Dětská televize - multimediální výchova a Technika administrativy - psaní deseti prsty" ve výši 191 009 Kč, které byly řídícími orgány projektů vyhodnoceny jako neuznatelné. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace minimalizovat dopady těchto nákladů na hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti tak, aby organizace nevykázala k 31.12.2010 finanční ztrátu.

 

900/10 Zápis z 13. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 14.10.2010 uvedený v podkladové příloze č. 15036 a schvaluje hodnotící kritéria pro ředitele společnosti na 2. pololetí 2010, která jsou součástí uvedeného zápisu.

 

901/10 Zápis z 13. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města ukládá řediteli společnosti Teplo HB s.r.o. připravit výběrové řízení na zprostředkovatele, který internetovou aukcí provede výběrové řízení na dodavatele plynu na rok 2012. Rada města současně ukládá urychleně jednat o snížení ceny se současným dodavatelem a v případě neúspěchu neprodleně připravit výběr dodavatele.

 

902/10 Likvidace drobného majetku společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje likvidaci majetku společnosti Teplo HB s.r.o. navrženého likvidační komisí dle návrhu na likvidaci drobného majetku ve znění podkladové přílohy č. 15038.

 

903/10 Žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, zajistit  pro akci Oblastní charity Havlíčkův Brod ,Boženy Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ 15060233, „ Rozsvícení vánočního stromu“, která se bude konat dne 27. 11. 2010 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě tyto práce - postavení a zapůjčení tribuny a 3 stánků.

 

904/10 Žádost o navýšení provozního příspěvku Technických  služeb  Havlíčkův Brod na rok 2010

Rada města v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 392/09 písm. b) schvaluje rozpočtové opatření a mění rozpočtové určení limitu investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Technické služby Havlíčkův Brod ve výši 390 tis.Kč na neinvestiční příspěvek účelově určený pro posílení zdrojů Technických služeb Havlíčkův Brod na činnost střediska MHD. Rada města ukládá provést převod uvedených zdrojů na účet Technických služeb Havlíčkův Brod jednorázovým transferem v obdob 11/2010.

 

905/10 Žádost o navýšení provozního příspěvku Technických služeb  Havlíčkův Brod na rok 2010

Rada města ukládá vedení Technických služeb Havlíčkův Brod  pro zbývající část rozpočtového roku 2010 korigovat náklady pro celou příspěvkovou organizaci Technické služby Havlíčkův Brod tak, aby se významně snížil avizovaný rozdíl (ztráta) v hospodaření střediska MHD a jeho dopad na celkové hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod v hlavní činnosti.

 

906/10 Jízdní řád MHD platný od 12.12.2010

Rada města schvaluje předložený návrh jízdního řádu MHD dle přílohového materiálu č. 15096 s platností od 12.12.2010.

 

907/10 Užívání závěsného znaku pro občanské obřady

Rada města pověřuje v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů níže uvedené členy zastupitelstva města k užívání závěsného státního znaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech a v souladu s ustanovením § 4, odst. 1) zákona č. 94/1963 Sb. o rodině pověřuje tyto jako členy zastupitelstva města přijímáním prohlášení snoubenců o tom, že uzavírají občanský sňatek.

Pověření zastupitelé: Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Jana Fischerová, CSc.,  Ing. Zdeněk Kopecký, PaedDr. Martina Matějková, PhDr. Ivana Štrossová

 

908/10 Žádost o finanční příspěvek SDH Perknov

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Perknov dle podkladové přílohy č. 14993.

 

909/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - zadávací řízení

Rada města vylučuje uchazeče CGM Czech a.s., budova CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49973215 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“.

 

910/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - zadávací řízení

Rada města vylučuje uchazeče Sdružení ZŠ Rubešova - PAMÁTKY TABOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ 44797958 a NWDC Copany s.r.o., Mezi Lysinami 6, Praha 4, IČ 25219685 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“.

 

911/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - zadávací řízení

Rada města vylučuje uchazeče JMA stavební spol. s.r.o. Pávovská 15b. 586 01Jihlava IČ 18198627 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“.

 

912/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - zadávací řízení

Rada města vylučuje uchazeče HANZL stavby, modernizace, rekonstrukce, a.s. Václavské náměstí 66/808, 110 00 Praha, IČ 25021435 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“.

 

913/10 číslo přiděleno omylem

 

914/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - zadávací řízení

Rada města vylučuje uchazeče ROSS Holding a.s., Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25259741 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“.

 

915/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - zadávací řízení

Rada města vylučuje uchazeče Zelený Vlastimil, Horní Město 5, 588 32 Brtnice, IČ 10121765 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“.

 

916/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - zadávací řízení

Rada města vylučuje uchazeče ŽSD a.s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice, IČ 64511359  z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“.

 

917/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - zadávací řízení

Rada města vylučuje uchazeče STAEG, spol. s.r.o. Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov – předměstí, IČ 25520059 z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“.

 

918/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - zadávací řízení

Rada města vylučuje uchazeče Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 730 01 Zlín, IČ 28315669 z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“.

 

919/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - zadávací řízení

Rada města jmenuje členy hodnotící komise u veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“ Ing. Čěňka Jůzla,  Ing. Karla Báťu, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Josefa Jukla a Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky: Petra Douchu, Ing. Tomáše Hermanna, Jiřího Kopice, Jana Zimmermanna a Tomáše Beránka.

 

920/10 Skládka Březinka - zhodnocení vzorkování podzemních a povrchových vod

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě zhodnocení vzorkování v roce 2010 jednat s orgány životního prostředí o změně sledování bývalé skládky Březinka a v následujícím období provádět monitoring jedenkrát ročně vzorkováním se širšími analýzami .

 

921/10 Revitalizace středu města - informace o průběhu stavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek č. 3 dle podkladové přílohy č. 15077 se zhotovitelem stavby Sdružení „Revitalizace středu města Havlíčkův Brod“, jehož účastníky jsou Skanska a.s., IČ 26271303 a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171.

 

922/10 Chodník Havířská - překládka telekomunikačního vedení

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě dle podkladové přílohy č.15105 se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336.

 

923/10 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů ( předplacený nájem):

byt č. 2 o velikosti  2+1 Jihlavská

byt č. 13 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská

byt č. 12 o velikosti 3+1 Sídliště Pražská

byt č. 12 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská 2798

byt č. 9 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská 2780

byt č. 5 o velikosti 1+0 Reynkova 2613

byt č. 2 o velikosti 1+1 Sídliště Pražská 2753

byt č. 9 o velikosti 1+0 Reynkova 2613

 

924/10 Pronájem bytu mimo pořadník 

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19 o velikosti 1+0 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod Anně D., Havlíčkův Brod. Bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou 1 roku od 1.12. 2010 do 30.11. 2011. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

925/10 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkách mezi Městem Havlíčkův Brod a Annou D., Havlíčkův Brod.

 

926/10 Pronájem bytu 

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod, Lucii a Davidu K., za podmínky současného uvolnění bytu č. 13 o velikosti 1+0 v témže domě. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou od 1.12. 2010 do 30.11. 2011. Před uzavřením nájemní smlouvy jsou nájemci povinni uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného  a služeb.

 

927/10 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Rada  města neschvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě Gabriely K., na nájem bytu č.  12  v domě čp. 2577 Reynkova ul., Havlíčkův Brod z důvodu dluhu na nájmu a službách . Rada města ukládá odboru správy majetku vyzvat nájemkyni k vyklizení bytu k 30. 11. 2010, kdy končí nájemní smlouva.

 

928/10 Pronájem bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 34 o velikosti 1+0 v domě č. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod Josefu a Lence K., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.12. 2010. Před uzavřením nájemní smlouvy jsou nájemci povinni uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

929/10 Prodloužení nájemní smlouvy  1128/34

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě  na nájem bytu č. 34 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod, Ladislavu H., měnícího dobu nájmu na dobu určitou do 31. 1. 2015.

 

930/10 Žádost o pronájem bytu 38 v domě čp. 1857 Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 38 o velikosti 1+1 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Jaroslavu Ch., na dobu určitou  od 2.11. 2010 do 31.12. 2011.

Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AK. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemce je povinen uhradit zpětně služby od měsíce srpna 2010.

 

931/10 Žádost o přehodnocení rozhodnutí

Rada města ruší usnesení č. 822/10 z 4.10. 2010 .

 

932/10 Žádost o přehodnocení rozhodnutí

Rada města schvaluje  přechod nájmu bytu č. 10 v domě čp. 2762 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod, pro Helenu K. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem  9. 7. 2010.

 

933/10 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Petru B., Havlíčkův Brod . S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1. 12. 2010 na dobu 5 let.

Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

934/10 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 35 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Petru S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.12. 2010 na dobu 5 let.

Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

935/10 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 16 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Simoně K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.12. 2010 na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

936/10 Smlouva o zprostředkování pojištění

Rada města schvaluje návrh Smlouvy o zprostředkování pojištění dle podkladové přílohy č. 15093 a schvaluje podání výpovědi stávající pojistné smlouvy.

 

937/10 Rekonstrukce dvora č.p. 258, Havlíčkův Brod - dodatečné práce

Rada města ukládá odboru správy majetku města uzavřít dodatek č. 1 k SOD č. OSM 195/2010/MZ uzavřené dne 20.7.2010 se zhotovitelem - stavební firmou Lubomír Toman, inženýrské stavby, U Svatého Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 104 64 051 na dodatečně provedené práce na stavbě "Rekonstrukce dvora č.p. 258, Havlíčkův Brod" dle podkladové přílohy č. 15072.

 

938/10 Snížení energetické náročnosti objektu BD Smetanovo náměstí 1857 ,Havlíčkův Brod - dodatečné práce

Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2010 se zhotovitelem stavební firmou STAVOINTERIER s.r.o. Kozí 221, Havlíčkův Brod  IČ: 25943367,  na dodatečně provedené práce na stavbě "Snížení energetické náročnosti objektu BD Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod" dle podkladové přílohy č. 15081.

 

939/10 Údržba cesty Občiny - Vršovice

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést letní údržbu a opravu cesty z Břevnické silnice do Občin za Vršovicemi na pozemcích ppč. 1547/10 a ppč.1547/8 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

940/10 Nepovolená navážka zeminy ve Žlábku na pozemku ppč.1660/1  v k. ú. Havlíčkův Brod -

Rada města souhlasí se zápisem a připomínkami ve věci nepovolených úprav pozemků ppč. 1660/1, 1661/36, 1679/1 a 3953 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

941/10 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - "Rozsvícení vánočního stromu"

Rada města schvaluje výpůjčku horní části Havlíčkova náměstí o výměře 200 m2, Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, za účelem konání akce "Rozsvícení vánočního stromu" dne 27.11.2010 v čase od 15:00 do 18:00 hodin. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 432 Kč spočívající ve výpůjčce části pozemku Havlíčkova náměstí pod 3 ks stánků.

 

942/10 Výpůjčka části chodníku na Havlíčkově náměstí - "Strom splněných přání"

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 2 m2  MON ARCH PLUS, s.r.o., Jiráskova 78, Jihlava, IČ: 26255669, za účelem umístění Stromu splněných přání v termínu od 26.11. 2010 do 20. 12. 2010

 

943/10 Výpůjčka části chodníku na Havlíčkově náměstí - Oblastní spolek Českého červeného kříže

Rada města schvaluje pronájem části chodníku o výměře 6 m2 před budovou čp. 87 na Havlíčkově náměstí, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě, Dolní ulice 259, Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, za účelem umístění 1 ks stánku na prodej výrobků zhotovených dětmi ze základních škol, ve dnech 14. až 16. prosince 2010. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 720,00 Kč spočívající ve výpůjčce části chodníku na Havlíčkově náměstí.

 

944/10 Výpůjčka části ppč. 38/1 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 38/1 o výměře 150 m2 v katastrálním území Květnov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů v Květnově, IČ: 72028823, se sídlem Květnov 8, Havlíčkův Brod za účelem vybudování přístřešku pro konání sportovních a ostatních akcí. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 15.11.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

945/10 Pronájem části ppč. 1076/1 v k.ú. Havlíčkův  Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1076/1 o výměře 33 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Radimu K., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.12.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 132 Kč/rok.

 

946/10 Mírovka, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 761/6, 786/10 a 786/2 v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

947/10 H. Brod, U Rybníčku, vedení knn - věcné břemeno - změna trasy

Rada města bere na vědomí změnu trasy kabelového vedení dle podkladové přílohy č. 14995.

 

948/10 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, vdvn, ts, knn - věcné břemeno - revokace

Rada města ruší svoje usnesení č. 845/10 ze dne 18. 10. 2010 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2038/139, 2038/30 a 2036/53 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

949/10 Světlá n/S, zdvojení vedení 22 kV - věcné břemeno - revokace

Rada města ruší svoje usnesení č. 704/10 ze dne 30. 08. 2010 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 834/16 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu. Zároveň rada města ruší zřízení věcného břemene k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 834/18, 834/4 a 834/5 v k.ú. Havlíčkův Brod.  

 

 

950/10 Hodnotící komise zakázek malého rozsahu

Rada města jmenuje podle článku 3.1 a 3.2 Směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. členy hodnotící komise z řad zastupitelů pro jednotlivé správce rozpočtových kapitol:

- odbor rozvoje města - Ing. Karel Báťa   

- odbor správy majetku - Jiří Kopic         

- odbor správy a informatiky + městská policie - Petr Doucha   

- odbor sociálních věcí a školství + odbor životního prostředí - Ing. Karel Báťa

 

951/10 Odměny ředitelům příspěvkových organizací města

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města, Havlíčkův Brod, Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy 15040.

 

952/10 Odměny ředitelům příspěvkových organizací města

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby, Havlíčkův brod, Ing. Zdeňkovi Endrlemu dle podkladové přílohy č. 15045.

 

953/10 Odměny ředitelům příspěvkových organizací města

Rada města schvaluje odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací podle podkladové přílohy č. 15104.

 

954/10 Darování vánočního stromu do Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o Vánocích 2010.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta