Usnesení z jednání rady města dne 14.4.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Beno Trávníček, Ing. Josef Jukl, Bc. Jindřich Macek, Zuzana Mottlová, Blanka Muzikářová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Miloš Kejklíček, Radka Martínková, Vladimíra Fiedlerová, Ing. Karel Milichovský, Libuše Sehnalová, Mgr.Jana Beránková, Edita Ondráčková, PaedDr. Veronika Prchalová, Hana Vaňkátová, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Kejcarová, Mgr. Miloš Fikar, Jana Smejkalová, Ing. Marie Kudrnová, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Filip Hejkal, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Eva Nigošová, Ing. Pavel Sláma

 

338/14 Informace o 12. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 10.4.2014  ve znění podkladové přílohy č. 25054.

 

339/14 Informace o 12. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o

Rada města na doporučení dozorčí rady, jako jediný společník společnosti Teplo HB s.r.o., tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením obchodního zákoníku, schvaluje přiloženou účetní závěrku společnosti Teplo HB s.r.o. za účetní období od 1.1. 2013 do 31.12.2013, výsledek hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku ve znění podkladové přílohy č. 25055.

 

340/14 Vyjádření města jako účastníka řízení k doplněné žádosti ve věci 11. změny integrovaného povolení společnosti ASAP s.r.o. Věž

Rada města schvaluje vyjádření města jako účastníka řízení k doplněné žádosti ve věci 11. změny integrovaného povolení pro zařízení Asanační podnik Věž společnosti ASAP s.r.o., 582 56 Věž 145, které probíhá podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, dle podkladové přílohy č. 25026.

 

341/14 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 za rok 2013.

Příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 dosáhla za rok 2013 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 26,1 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 26,1 tis. Kč takto:

- částku 20,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 6,1 tis. Kč zúčtovat jako příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2014.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

342/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Na Výšině 3241/78

Rada města schvaluje prominutí částky 393 Kč Růženě P., Havlíčkův Brod za neodebrání úkonů pečovatelské služby za období od 15. 3. 2013 do 15. 3. 2014 a zároveň souhlasí s dodatečným odebráním sociálních služeb v této výši v následujícím období od 16. 3. 2014 do 15. 3. 2015. Rada města schvaluje automatické obnovení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou číslo OSM 098/2013/Kuč ze dne 15. 3. 2013 o další jeden rok do 15.3.2015.

 

343/14 Souhlas s užíváním prostoru v parku Budoucnost, jazzový koncert

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - pozemku ppč. 1736/1 v k.ú. Havlíčkův Brod dne 8.5.2014 od 10 do 14 hod za účelem uspořádání promenádního jazzového koncertu. Pořadatel je zároveň zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

344/14 Souhlas s užíváním prostoru v parku Budoucnost, Soutěž mladých zdravotníků

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - pozemky v parku Budoucnost dle podkladové přílohy č. 25011 dne 13.5.2014 od 7:30 do 15 hod a dne 27.5.2014 od 7:30 do 14 hod za účelem uspořádání okresního a krajského kola Soutěže mladých zdravotníků. Pořadatel je zároveň zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

345/14 Reko RS Havlíčkův Brod I. Závod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2293/6, 564/18, 564/7, 3564, 564/12, 564/3, 564/5, 564/4, 563/2, 563/4, 553/2, 552/13, 551 a 2293/7 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí RWE GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

346/14 H. Brod, Smetanovo náměstí, přeložka kvn a knn – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/34, 2259/35, 2259/169, 2259/117, 2259/78, 2259/118, 2259/108, 2259/127, 2512/1, 2259/128 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

347/14 Stanovení komise na vyhodnocení nabídek - pronájem míst pro stání motorových vozidel v 1. nadzemním podlaží patrového parkoviště v Husově ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek na pronájem míst k parkování vozidel v 1. nadzemním podlaží patrového parkoviště v Husově ulici v Havlíčkově Brodě ve složení: Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Karel Báťa.

 

348/14 Změna provozního řádu placených parkovišť Města Havlíčkův Brod v souvislosti s výstavbou patrového parkoviště v Husově ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje změnu provozního řádu placených parkovišť Města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24971.

 

349/14 Rozpočtová opatření EO - 04/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO za kap. 18,19,28,29,35,41 - dle podkladové přílohy č. 25046. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

350/14 Výpůjčka prostor Staré radnice na Slavnosti piva REBEL 2014

Rada města schvaluje pronájem sálu Staré radnice společnosti Měšťanský pivovar Rebel a.s. na den 31.5.2014 od 12:00 do 24:00 hodin.

 

351/14 Rozpočtové opatření OSI číslo 3/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření kapitoly OSI 3/2014 dle podkladové přílohy č. 25044.Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

352/14 "Šťastný návrat domů" preventivně bezpečnostní akce

Rada města uděluje souhlas s bezplatným parkováním vozidel organizátorů preventivně-bezpečností akce Šťastný návrat domů" na Havlíčkově náměstí dne 16.4.2014. Vozidla musí mít označena povolením k parkování (viz podkladová příloha č. 25012).

 

353/14 Změna č.3 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2014

Rada města schvaluje změnu č. 3 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 25048.

 

354/14 Obytná zóna Rozkoš

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby „Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města předložit radě města návrh dodatku ke smlouvě o dílo, který bude řešit změnu rozsahu stavby o prodloužení chodníku větve B, odvodnění sjezdů u parcel p.č. 674/20 a 674/44 katastrální území Havlíčkův Brod, naložení, odvoz a rozprostření ornice, provedení parkovacích stání větve B, zvýšených křižovatek a sjezdů z kamenné dlažby a úpravu terénu u komunikace větve E a to v rozsahu dle podkladových příloh.

 

355/14 Plynofikace Mírovka - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25039 se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, IČO 70994234 ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

356/14 Rekonstrukce Žižkovy ulice

Rada města souhlasí s tím, aby v rámci rekonstrukce Žižkovy ulice bylo provedeno zpevnění části pozemku parc.č. 2376/5 katastrální území Havlíčkův Brod před domem čp. 1438 s tím, že si celé dílo zajistí žadatel na své náklady a za předpokladu, že k zádlažbě bude použit stejný materiál, jako je použit na pojízdnou část komunikace budované městem.

 

357/14 Rekonstrukce Kyjovské ulice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce místní komunikace Kyjovské ulice – Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 25041 s 7s architektonická kancelář s.r.o., IČO 28188845.

 

358/14 Rekonstrukce čp. 310,311

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce objektu č.311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č.310“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 dodatek smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25045.

 

359/14 Partnerská smlouva - Královská stezka o.p.s.

Rada města souhlasí s uzavřením Partnerské smlouvy s Královskou stezkou o.p.s. Habry dle podkladové přílohy č. 24977 a jako zástupce Partnera, který bude jeho jménem jednat v orgánech Společnosti, jmenuje starostu města Mgr. Jana Tecla a jako zástupce Libora Honzárka.

 

360/14 Usnesení Výboru ŽP - vypořádání námitek k návrhu ÚP HB

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování studie dosud nezastavěné části území dle návrhu Územního plánu Havlíčkova Brodu označeného jako plocha Z 77 (tj. lokality u Pivovarského rybníka) pro veřejné využití a zajištění dostatečného odstupu zástavby od rybníka.

 

361/14 Zpráva ze služební cesty - Brielle 30/3 - 2/4

Rada města bere na vědomí zprávu ze služební cesty do partnerského Brielle ve dnech 30/3 - 2/4 dle podkladové přílohy č. 25058.

 

362/14 Žádost o záštitu města Havlíčkův Brod nad „Potravinovou sbírkou Havlíčkova Brodu“

Rada města projednala žádost společnosti Potravinová banka Vysočina, o.s., Pivovarská 1223, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 01443658 a vyjadřuje podporu potravinové sbírce v Havlíčkově Brodě.

 

363/14 Spolupráce města při elektronické aukci na odběr el.energie a plynu pro občany města

Rada města schvaluje spolupráci s firmou eCENTRE, Jankovcova 1595/14, Praha 7, při zajištění elektronické aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro obyvatele a podnikatele města v roce 2014.

 

364/14 Program jednání dubnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání dubnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 25062.

 

365/14 Parkování na středové ploše Havlíčkova náměstí

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod umístit na středovou plochu Havlíčkova náměstí dopravní značení IP12 ve dnech 16.4. a 17.4.2014 z důvodu konání mezinárodních hokejových utkání na zimním stadionu.

 

366/14 Parkování na středové ploše Havlíčkova náměstí

Rada města souhlasí s parkováním vozidel na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 16.4.2014 v čase od 18:00 do 22:00 a 17.4.2014 v čase od 17:00 do 22:00 hodin z důvodu konání mezinárodních hokejových utkání na zimním stadionu.

 

367/14 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2013. 

Příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod dosáhla v roce 2013 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 4 194,8 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 249,0 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 4 443,8 tis. Kč takto:

- částku 629,2 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 419,5 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 3146,1 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace

- částku 249,0 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů a provést odvod do rozpočtu zřizovatele do 30.06.2014.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

368/14 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod za rok 2013. 

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod dosáhla za rok 2013 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 90,6 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 172,2 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 262,8 tis. Kč takto:

- částku 50,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn PO

- částku 12,8 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu PO

- částku 200,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu PO

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2014.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace

 

369/14 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2013. 

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dosáhla za rok 201 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 128,0 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 128,0 tis. Kč takto:

- částku 38,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 25,6 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 64,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2014.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

370/14 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2013.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dosáhla za rok 2013 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 159,7 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 159,7 tis. Kč takto:

- částku 47,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 31,9 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 80,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2014.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

371/14 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2013.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dosáhla za rok 2013 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 42,9 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 42,9 tis. Kč takto:

- částku 12,9 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 8,6 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 21,4 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2014.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

372/14 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2013.

Příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dosáhla za rok 2013 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 37,3 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti zjištěn nebyl.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 37,3 tis. Kč takto:

- částku 11,2 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 7,5 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 18,6 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2014.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

373/14 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2013. 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941dosáhla za rok 2013 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 26,2 tis. Kč a zlepšený hospodářský výsledek po zdanění z hlavní činnosti nebyl zjištěn.  

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 26,2 tis. Kč takto:

- částku 7,9 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 5,2 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 13,1 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů a provést odvod do 30.06.2014.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

374/14 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2013.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dosáhla za rok 2013 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 132,5 tis. Kč a zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti zjištěn nebyl. 

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 132,5 tis. Kč takto:

- částku 39,8 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 26,5 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 66,2 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2014.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

375/14 Schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času,Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Rubešovo náměstí  171, Havlíčkův Brod za rok 2013.

Příspěvková organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času, Masarykova 2190 dosáhla za rok 2013 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 113,5 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 34,2 tis. Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 147,7 tis. Kč takto:

- částku 34,0 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Fondu odměn příspěvkové organizace

- částku 22,7 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

- částku 56,8 tis. Kč zúčtovat jako příděl do Investičního fondu příspěvkové organizace

- částku 34,2 tis. Kč odvést do rozpočtu zřizovatele

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů a provést odvod do rozpočtu zřizovatele do 30.06.2014.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu investičního a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

376/14 číslo přiděleno omylem 

 

377/14 Postup při pronájmu míst pro stání motorových vozidel v 1. nadzemním podlaží patrového parkoviště v Husově ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje postup při pronájmu míst k parkování vozidel v 1. nadzemním podlaží patrového parkoviště v Husově ulici v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 25075.

Rada města zároveň svěřuje dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích ekonomickému odboru pravomoc uzavřít s vybranými zájemci, kteří nabídnou nejvyšší cenu, smlouvu o nájmu místa k parkování motorového vozidla. Minimální nabídková cena je 360 Kč včetně DPH/parkovací místo/měsíc.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta