Usnesení z jednání rady města dne 14.05.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing .Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Bc. Magdalena Kufrová, Mgr. Miloš Kejklíček, Radka Martinková, Martin Stehno, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš, Ing. Eva Nigošová, Jan Zimmermann

 

381/12 Správa plynových zařízení pro vytápění kulturních domů a požárních zbrojnic v místních částech města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem odběrních plynových zařízení v objektech Svatý Kříž čp. 214, Suchá čp. 218, Mírovka st.p.č.127, Perknovská čp.1779 a Pod Vodárnou čp. 2744 společnosti Teplo HB s.r.o.  a zároveň schvaluje dodávkách dodatek smlouvy o dodávkách tepelné energie č. 14/1 dle podkladové přílohy č. 19089.

 

382/12 Investice spol. Teplo HB s.r.o. - Oprava rozvodů tepla a DPS na sídlišti Výšina v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje smlouvu o dílo mezi objednatelem Teplo HB s.r.o. a zhotovitelem ERDING, a.s., Kosmákova 2195/28, Brno, IČ : 255 12 455 na zhotovení stavby „Oprava rozvodů tepla a DPS na sídlišti Výšina v Havlíčkově Brodě“ dle podkladové přílohy č. 19100.

 

383/12 Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.

Rada města schvaluje aktualizovanou směrnici k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 19104.

 

384/12 Aktualizace smluv o nájmu nebytových prostor

Rada města Havlíčkova Brodu schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi organizací Sociální služby města Havlíčkova Brodu a Michaelovou K. dle podkladové přílohy č. 19105.

 

385/12 Aktualizace smluv o nájmu nebytových prostor

Rada města schvaluje dodatek č. 1. k nájemní smlouvě mezi organizací Sociální služby města Havlíčkova Brodu a Marcelou M. dle podkladové přílohy č. 19106.

 

386/12 Ceník výkonů zajišťovaných v hlavní činnosti PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod  - školní rok 2011/2012 - Dodatek č. 1

Rada města schvaluje " Dodatek č. 1 ceníku výkonů zajišťovaných za úplatu v hlavní činnosti pro školní rok 2011/2012 " příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, IČ 72063050, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171 dle podkladové přílohy č. 19060.

 

387/12 Darovací smlouva - účelově určený peněžní dar - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje "Darovací smlouvu č. 1/2012" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, IČO 720 63 050, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod. Rubešovo nám. 171 a JUDr. Lubomírem Málkem, IČO 464 83 071, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Horní čp. 6 dle podkladové přílohy č. 19082, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 5 tis. Kč účelově určeného na úhradu nákladů soutěže střeleckých kroužků, která se uskuteční dne 17.5.21012. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

388/12 Aktualizace odpisového plánu - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2012 příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, IČ 72063050, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171 dle podkladové přílohy č. 19064.

 

389/12 Umisťování reklam na sloupy veřejného osvětlení

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod neosazovat sloupy veřejného osvětlení v ulicích Masarykova, Lidická, Ledečská, Humpolecká, Žižkova, Nádražní, Bělohradská novými reklamními poutači s vyjímkou krátkodobých nabídek do maximálně jednoho týdne.

 

390/12 Žádost Osadního výboru v Mírovce - 700 let založení obce

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit výpůjčku tribuny včetně instalace a zastřešení, výpůjčku a instalaci 4 ks prodejních stánků, výpůjčku malého pódia, výpůjčku nádob na komunální a separovaný odpad a dopravu laviček na akce spojené s oslavami 700 let založení obce Mírovka a 50 let TJ Sokol Mírovka konané dne 2. 6. 2012 v Mírovce.

 

391/12 Žádost a.s. Amylon - 100 let od založení firmy

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit pronájem tribuny včetně instalace a zastřešení pronájem a instalaci prodejních stánků se slevou 50% t.j. 16.468 Kč na akce spojené s oslavami 100 let založení firmy Amylon a.s., Havlíčkův Brod, IČ: 601 08 771, konané dne 16. 6. 2012 v Havlíčkově Brodě, Švermova ulice. Rada města poskytuje firmě Amylon a.s. veřejnou podporu v režimu "de minimis" ve výši 16.467 Kč.

 

392/12 Žádost studentů Gymnázia Havlíčkův Brod - Majáles 2012

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně zajistit zapůjčení tribuny a připojení na elektrickou energii na akci "Majáles 2012" Gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60126621 konanou dne 19. 5. 2012 na Havlíčkově náměstí.

 

393/12 Vyhlášení nového konkursního řízení - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

394/12 Vyhlášení nového konkursního řízení - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje text oznámení o konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 19085 a ukládá odboru sociálních věcí a školství toto oznámení zveřejnit na úřední desce a internetových stránkách Města Havlíčkova Brodu, na internetovém školském portálu Kraje Vysočina a na všech pracovištích příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

395/12 Vyhlášení nového konkursního řízení - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění: 

 

1) jmenuje konkursní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky: 

 

Ing. Ivana Kuželku - zástupce zřizovatele (předseda komise), 

Bc. Jana Tecla - zástupce zřizovatele, 

Mgr. Evu Chvátalovou - zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina, 

Mgr. Marii Novákovou - zástupce České školní inspekce - pracoviště Jihlava, 

Mgr. Jarmilu Bučkovou - zástupce za oblast státní správy (ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Mozaika Jihlava), 

Zdenu Sádlovou - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby (pedagog příslušné příspěvkové organizace).

 

2) pověřuje Bc. Janu Královou funkcí tajemníka konkursní komise.

 

396/12 Bezplatný převod kopírky Minolta Di 250 do majetku ZUŠ J.V. Stamice

Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí k vyřazování a likvidaci majetku města QS 55-21 bod 3.1 provedení bezúplatného převodu kopírky Minolta Di 250 inventární číslo 028/1707 do majetku ZUŠ J.V. Stamice

 

397/12 Rozhodnutí o způsobu a termínech zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků města H.Brod

Rada města projednala aktuální stav úročení volných finančních prostředků na účtech města a posoudila aktuální informace o úrokových sazbách krátkodobých termínovaných vkladů z veřejných zdrojů i individuálních nabídek. 

Rada města v rámci krátkodobého operativního řízení likvidity, zajištění zhodnocení dočasně volných rozpočtových prostředků a s ohledem na očekávaný vývoj rozpočtového hospodaření města v r. 2012 ukládá:

1) uzavřít smlouvu o produktu „růstový termínovaný vklad“ na dobu vázanosti vkladu 1 rok a počtem úrokových období 4 (čtvrtletí), úrok za dobu vázanosti vkladu 2,14%  s bankou Volksbank a.s. 
IČ 25083325. Popis produktu uveden v podkladových přílohách č. 19155 a 19156. 

2) uzavřít smlouvu o produktu „municipální vklad s úrokovou prémií“ ve výši 60 mil.Kč s dobou splatnosti 12M a výpovědní lhůtou 3 měsíce (sazba 2,1 % p.a. + úroková prémie 1 % při trvání vkladu 
12 měsíců) s bankou J&T BANKA a.s. IČ 47115378. Popis produktu uveden v podkladové příloze 
č. 19152.

 

398/12 Darovací smlouva město Havlíčkův Brod vers. J&T BANKA a.s. IČ 47115378

Rada města projednala a schvaluje uzavření darovací smlouvy podle podkladové přílohy č. 19167 mezi dárcem J&T BANKA a.s. IČ 47115378 a obdarovaným město Havlíčkův Brod o poskytnutí účelově vázaného finančního daru na opravu a údržbu významné nemovité kulturní památky Mariánský sloup na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.

 

399/12 Most přes Cihlářský potok - smlouva o překládce komunikační sítě

Rada města souhlasí s uzavření smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě dle podkladové přílohy č. 19079 se společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336 jejíž předmětem je překládka podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v rámci stavby “Havlíčkův Brod, silniční most přes Cihlářský potok”.

 

400/12 Údržba Cihlářského potoka

Rada města revokuje své usnesení č. 218/12 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zastupovat město Havlíčkův Brod ve věcech technických a k úhradě služeb předmětu veřejné zakázky „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod – údržba objektů SO 02 – SO 17“ po dobu trvání smlouvy o dílo uzavřené městem Havlíčkův Brod s Jaromírem Švecem Agroimpuls, IČ 15587681.

 

401/12 Sociální zázemí u hřbitova Sv. Vojtěcha

Rada města nesouhlasí s prodloužením termínu realizace stavby „Sociální zařízení a zázemí hřbitova Sv. Vojtěcha, Havlíčkův Brod“.

 

402/12 Dílčí auditní zpráva  č.  3 – zpracování metodiky kontroly Technických služeb Havlíčkův Brod a nastavení kontrolních mechanizmů

Rada města se seznámila se závěry dílčí auditní zprávy č. 3 -  metodiky kontroly Technických služeb Havlíčkův Brod a nastavení kontrolních mechanizmů uvedené v podkladové příloze č. 19121 a přijímá navržená doporučení.

 

403/12 Projekt "Zhotovení evidence pomníků, památníků, pamětních desek a soch na území města Havlíčkův Brod "

Rada města schvaluje pořízení "Evidence pomníků, památníků, pamětních desek a soch na území města Havlíčkův Brod "dle podkladové přílohy č. 19044.

 

404/12 Dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. OSM 019/2011

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OSM 019/2011 uzavřené mezi Městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, 582 53 Štoky, jehož předmětem je navýšení nájemného na 2.065.944 Kč/rok, dle podkladové přílohy č. 19145.

 

405/12 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení Zuzany L., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

406/12 žádost o poskytnutí náhradních bytů - Oblastní charita Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě čp. 1860 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod Oblastní charitě, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod. Bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou od  1. 7. 2012 do 30.6. 2014. Nájemné je stanoveno ve výši 65,- Kč/ m2.

 

407/12 žádost o poskytnutí náhradních bytů - Oblastní charita Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8 v domě čp. 1859 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod Oblastní charitě, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod. Bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 30.6. 2014. Nájemné je stanoveno ve výši 65,- Kč/ m2.

 

408/12 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 603/10500, bytové jednotky č.3 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.4 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 603/10500, bytové jednotky č.5 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 356/10500, bytové jednotky č.6 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.7 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 603/10500, bytové jednotky č.8 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 356/10500, bytové jednotky č.9 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.10 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 603/10500, bytové jednotky č.11 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 356/10500, bytové jednotky č.12 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.13 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 603/10500, bytové jednotky č.14 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 356/10500, bytové jednotky č.15 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.16 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 603/10500,  bytové jednotky č.18 v domě čp.1107, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3756 o velikosti 791/10500.

 

409/12 Pronájem části ppč. 166/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 166/1 o výměře 374 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod Haně P., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní  vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.496 Kč/rok.

 

410/12 Výpůjčka ppč. 36/1 a 715/7 v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku pozemková parcela číslo 36/1 o výměře 1.676 m2 a 715/7 
o výměře 1.168 m2, v katastrálním území Perknov občanskému sdružení Aktivní Perknov, o.s., 
IČ: 22676244, se sídlem Vratná 3050, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání akce "Dechovky v Perknově" dne 19. května 2012. Po skončení výpůjčky budou pozemky uvedeny do původního stavu.

 

411/12 Výpůjčka ppč. 36/1 a 715/7 v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku pozemková parcela číslo 36/1 o výměře 1.676 m2 a 715/7 o výměře 1.168 m2, v katastrálním území Perknov občanskému sdružení Aktivní Perknov, o.s., IČ: 22676244, se sídlem Vratná 3050, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání akce "Perknovská pouť a kácení máje" dne 26. května 2012. Po skončení výpůjčky budou pozemky uvedeny do původního stavu.

 

412/12 Rozpočtové opatření odboru správy majetku - výdaje č. 1/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 1/2012 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 19137. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

413/12 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - připojení sportovního areálu - věcné břemeno

Rada města neschvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích. Toto věcné břemeno se týká pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2451/2, 196/1, 2259/32, 202, 197, 2259/31 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

414/12 Metropolitní optická síť Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí a Prokopa Holého

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/108 a 1742/4 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

415/12 Parkoviště TS Havlíčkův Brod - přeložka vedení  - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 3556 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán a věcné břemeno uhradí stavebník vynucené překládky komunikačního zařízení, tj. Technické služby Havlíčkův Brod, se sídlem Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

416/12 Parkoviště TS Havlíčkův Brod - umístění veřejné komunikační sítě

Rada města schvaluje umístění veřejné komunikační sítě v/na budově bez č.p./e.č. postavené na pozemku parc. č. st. 3274 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, bezúplatně dle podkladové přílohy č. 19083.

 

417/12 Pronájem části ppč. 3211/56 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 3211/56 o výměře 226 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod Milanu Pilařovi, IČ: 72801247, se sídlem Pod Kyjovskou 3785, Havlíčkův Brod za účelem parkování. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 4.520 Kč/rok.

 

418/12 Pronájem části ppč. 1876/6 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části ppč. 1876/6 o výměře 660 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Miroslavu Jinkovi, IČ: 68058152, se sídlem Lešenská 538/6, 181 00 Praha 8 - Troja za účelem využití jako parkoviště. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 39 Kč/m2/rok, t.j. 25.740 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.6.2010 do 31.5.2012.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta