Usnesení z jednání rady města dne 14. 9. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Eva Nigošová, Blažena Polyaková, Blanka Muzikářová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Mgr. Věra Gablechová, Jaroslava Krejcarová, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Miloš Fikar, Jana Beránková, Edita Ondráčková, Mgr. Jana Hartmanová, Vladimíra Fiedlerová, PaedDr. Veronika Prchalová, Věra Žáková, Mgr. Miloš Kejklíček, Bc. Jindřich Macek, Miroslav Paušíma, Zdeněk Paukeje, Ing. Miroslav Sommer, Jan Zimmermann

 

823/09 Investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle upravené podkladové přílohy č. 12131.

 

824/09 Investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

 

825/09 Darovací smlouva - ZŠ V Sadech

Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a společností Time s.r.o., se sídlem Leština u Světlé 75, IČO 465 09 470 (příloha č. 12014 podkladového materiálu), kde předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.500 Kč na nákup vybavení školní jídelny - kuchyně. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

826/09 Darovací smlouva - ZŠ a MŠ Wolkerova

Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola  Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a společností Time s.r.o., se sídlem Leština u Světlé 75, IČO 465 09 470 (příloha č. 12015 podkladového materiálu), kde předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000 Kč na nákup vybavení školní jídelny - kuchyně ZŠ. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

827/09 Investiční a odpisový plán 2010 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

 

828/09 Investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města  schvaluje odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

 

829/09 Investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

830/09 Investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

 

831/09 Žádost Ústředního bramborářského svazu ČR

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, instalovat a zapůjčit tribunu a 6 stánků pro akci Ústředního bramborářského svazu ČR , Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 46484388, při příležitosti konání 19. bramborářských dnů. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 16 000,-Kč spočívající ve výpůjčce a instalaci tribuny a 6 stánků.

 

832/09 Zadávací dokumentace veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie

Rada města schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2010 do 31.12.2010 a ukládá všem organizacím zakládaným a zřizovaným  městem spolupracovat s  firmou eCentre a.s. Praha při  výběru dodavatele elektrické energie na rok 2010.

 

833/09 Záměr Krajského úřadu kraje Vysočina-systémová změna zřizovatelské funkce k domům dětí a mládeže a k základním uměleckým školám na území kraje Vysočina

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s převzetím zřizovatelských funkcí od kraje Vysočina k příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 k 1. 7. 2010.

 

834/09 Záměr Krajského úřadu kraje Vysočina-systémová změna zřizovatelské funkce k domům dětí a mládeže a k základním uměleckým školám na území kraje Vysočina

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města souhlasit s převzetím zřizovatelských funkcí od kraje Vysočina k příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 k 1. 7. 2010.

 

835/09 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předložené přílohy č. 12055 likvidační komise dne 7.9.2009.

 

836/09 Petice Haškovy Sady

V souladu s Pravidly pro vyřizování stížností a petic rada města opakovaně projednala petici občanů Havlíčkova Brodu vyjadřující nesouhlas s rekonstrukcí komunikace a vybudování 24 parkovacích míst v lokalitě Haškovy Sady a rozhodla v připravené stavební akci pokračovat.

 

837/09 : Vyhodnocení zakázek na zhotovitele opravy kanalizace v areálu kasáren letiště

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele stavby Oprava kanalizační sítě v areálu bývalých kasáren letiště, Havlíčkův Brod : první Toman, U Svatého Jana 3827, IČ 10464051., druhý  ATOS s.r.o. IČ 62028081, třetí  EVOS- HYDRO s.r.o,.IČ 47470984, a ukládá odboru rozvoje města s vítězným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

838/09 : Vyhodnocení zakázek na zhotovitele opravy kanalizace v areálu kasáren letiště

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele stavby Oprava odlehčovací kanalizační stoky areálu bývalých kasáren letiště, Havlíčkův Brod : první Stavak s.r.o. IČ 15058786, druhý Lubomír Dvořák IČ10466452, třetí  ATOS s.r.o. IČ 62028081, a ukládá odboru rozvoje města s vítězným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

839/09 Sklad papíru – přístavba k obj.č.49, dodatek smlouvy o dílo č.1 a č.2

Rada města vzala na vědomí průběh prací na stavbě přístavby spisovny a ukládá odboru rozvoje města, uzavřít se zhotovitelem dodatek č.1 ke smlouvě č Z728, ve znění přílohy tohoto podkladu č. 12089.

 

840/09 Zadávací řízení na akci : Rekonstrukce komunikace ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod

Rada města pověřuje odbor rozvoje města uskutečnit zadávací řízení na stavební práce akce „Rekonstrukce ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod“.

 

841/09 Chodník mezi částí podchodu pro pěší v ulici Masarykova a ul. Šubrtova

Rada města pověřuje odbor rozvoje města zadat firmě Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. opravu chodníků před domem č.p. 2813 a 2814 podle předložené cenové nabídky.

 

842/09 Smlouva o spolupráci při aktualizaci a správě digitálně mapových podkladů

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při aktualizaci a správě digitálně mapových podkladů města Havlíčkův Brod se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425; Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336; RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311 a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČ 48173002 ve znění příloh č. 12115 a č. 12116 tohoto podkladu.

 

843/09 Správa digitálně technické mapy města - smlouva o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na správu digitální technické mapy města Havlíčkův Brod mezi městem Havlíčkův Brod a společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425; Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336; RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311 a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČ 48173002 jako objednateli a zhotovitelem společností Geovap, spol. s r.o., IČ 15049248 ve znění příloh č. 12126 a č. 12127 tohoto podkladu.

 

844/09 Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. HO 17/95-Kr

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 17/95-Kr uzavřenou se Stanislavem B., na pronájem pozemku pozemková parcela číslo 33 v katastrálním území Květnov, dohodou ke dni 15.9.2009.

 

845/09 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, kabelové vedení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 2387/4 a 2036/53 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

846/09 Havlíčkův Brod, Hala, telefonní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat  zařízení veřejné telekomunikační sítě. V nezbytném rozsahu vstupovat na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. Toto věcné břemeno se zřizuje k budově bez čp. postavené na parc. č. st. 5456 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 500 Kč. Cena je včetně DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

847/09 Informace o výběrovém řízení "Výměna oken,výkladců a vchodových dveří v domě čp. 91 Havlíčkovo nám. v Havlíčkově Brodě".

Rada města bere na vědomí informaci o výběrovém řízení"Výměna oken, výkladců a vchodových dveří v domě čp. 91, Havlíčkovo nám. v Havlíčkově Brodě " v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání malých zakázek.

 

848/09 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zářijového zastupitelstva města.

 

849/09 Smlouva o dílo - LAPs a RAPs

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo dle přílohy tohoto materiálu č. 12069 na realizaci "Lokálního akčního plánu sociálního začleňování seniorů, dětí a mládeže na území města Havlíčkův Brod" mezi městem Havlíčkův Brod a Komunitním plánováním, o. p. s., Žďár 58, 398 11 Protivín, IČ 260 55 741.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka