Usnesení z jednání rady města dne 14. 6. 2010Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Jan Tecl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Blanka Muzikářová, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Mgr. Věra Gablechová, Mgr. Jana Hartmanová, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

511/10 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání červnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 14067.

 

512/10 Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti TEPLO HB s.r.o.

Rada města schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Teplo HB s.r.o. podle § 66 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů s Ing. Miroslavem Sommerem od 1.7.2010, ve znění podkladové přílohy č. 14074.

 

513/10 Likvidace technologického zařízení kotelny - kasárna letiště obj.č.17

Rada města ukládá odboru správy majetku zadat likvidaci technologie kotelny v kasárnách letiště nacházející se v objektu č.17 a na p.p.č. 2798/2 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 14064 včetně ocelových komínů, kontejnerů kotelen, nadzemních parovodů a plynovodů na pozemku pč. 2798/2 společnosti TEPLO HB s.r.o., Sídliště Pražská 3551, Havlíčkův Brod, IČ : 25930354. Cena za provedené práce 2 tis.Kč.

 

514/10 Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod o převod  částky 100 tis. Kč z fondu rezervního do fondu reprodukce majetku. Rada města schvaluje použití fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace na nákup konvektomatu a plynového sporáku v celkové výši 320 tis. Kč.

 

515/10 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 o převod  částky 54  tis. Kč z fondu rezervního do fondu reprodukce majetku. Rada města schvaluje investiční plán organizace dle podkladové přílohy č. 14045 a použití fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace na nákup interaktivní tabule.

 

516/10 Darovací smlouva -  PO ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje darovací smlouvu ve znění podkladové přílohy č. 14041 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a právnickou osobou Sdružení rodičů a přátel při ZŠ V Sadech, V Sadech 560, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 46485031, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 244.487,- Kč výše uvedené příspěvkové organizaci města. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

517/10 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, od 1.9.2010.

 

518/10 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ukládá odboru sociálních věcí a školství podat žádost na Krajský úřad kraje Vysočina o vyslovení souhlasu se zřízením přípravné třídy při ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

519/10 Zajištění správy víceúčelového hřiště u ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá řediteli ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, zajistit správu veřejně přístupného hřiště a sportoviště u ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle upravených podmínek (provozní doba, půjčovné za vybavení, šíře pronájmu) uvedených v podkladu 495/2010.

 

520/10 Zajištění správy víceúčelového hřiště u ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje ceník a podmínky pronájmů veřejně přístupného hřiště a sportoviště u ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle podkladových příloh č. 14087 a 14086.

 

521/10 Vnitřní směrnice příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje vnitřní předpis příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času - Směrnici k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., dle podkladové přílohy č. 14047. Platnost a účinnost směrnice je stanovena od 1.7.2010.

 

522/10 Program regenerace MPZ - snížení kvóty

Rada města na základě sdělení Ministerstva kultury o snížení kvóty z Programu regenerace městské památkové zóny pro rok 2010 ukládá odboru rozvoje města nečerpat příspěvek na opravu fasády nové radnice čp. 57 a požádat o navýšení dotace na opravu staré radnice čp. 87 o 23 tis. Kč, ostatní projekty z tohoto programu zůstávají nezměněny.

 

523/10 Provozní řád placených parkovišť - doplnění

Rada města schvaluje doplnění článku 8, písm. D "Provozního řádu placených parkovišť" dle podkladové přílohy č. 14046.

 

524/10 Informace o průběhu zakázky "Rekonstrukce části budovy MŠ Žižkov č.p. 1352, Havlíčkův Brod"

Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce části budovy MŠ Žižkov č.p. 1352, Havlíčkův Brod" dle podkladové přílohy č. 14042 se  zhotovitelem Ing. Kafkou Pavlem, SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod , IČ 72007915.

 

525/10 Informace o průběhu zakázky "Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Zahradnického II č.p. 2867, Havlíčkův Brod"

Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Zahradnického II č.p. 2867, Havlíčkův Brod" dle podkladové přílohy č. 14039 se  zhotovitelem ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 62028081

 

526/10 Žádost o snížení počtu hodin v pronajatém KD Vršovice.

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.ÚSB/200/2009/Jan  na pronájem nebytového prostoru v rozsahu 4 hodiny týdně a ve výši 800 Kč měsíčně s účinností od 1.8.2010.

 

527/10 Ukončení podnájemní smlouvy.

Rada města bere na vědomí ukončení podnájmu Občanského sdružení TreMedias se sídlem Okružní 935, Třebíč v objektu čp. 188 v Havlíčkově Brodě.

 

528/10 Smlouva o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí

Rada města schvaluje uzavření "Smlouvy o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd". Dotace bude poskytnuta městu Havlíčkův Brod ve výši 34.972,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina.

 

529/10 Žádost o ukončení výpůjčky

Rada města schvaluje ukončení výpůjčky části  pozemku parc.č. 182/1 o výměře 1 130m2, dle  dodatku č. II smlouvy o výpůjčce ŠK/10/2001 Základní škole Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, IČ: 70911011  k 30.6.2010.

 

530/10 Výpůjčka části ppč. 704/6 v k.ú. Perknov

Rada města neschvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 704/6 o výměře 250 m2 v katastrálním území Perknov.

 

531/10 Pronájem části ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 99 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Davidu H. a Mgr. Miladě H., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelé umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 396 Kč/rok.

 

532/10 Pronájem částí ppč. 1777/1, 1777/37 a 1777/38 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1777/1 o výměře 75 m2, 1777/37 o výměře 73 m2 a 1777/38 o výměře 12 m2 vše v k.ú. Havlíčkův Brod Františku Vališovi, IČ: 698462787, bytem V Údolí 689, 582 63 Źdírec nad Doubravou za účelem postavení lešení a zřízení staveniště. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 31.5.2010 do 15.8.2010. Cena za pronájem činí 136 Kč.

 

533/10 Pronájem části pozemku PK 1048/1 díl č. 14 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 díl číslo 14 o výměře 336 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod Šárce K., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 15.6.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.344 Kč/rok.

 

534/10 Zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení Simony S., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

535/10 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Janu J., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.7. 2010. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit kauci  na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

536/10 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 82 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod manželům Zdeňku a Libuši P.. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu B2, počínaje dnem 1.7. 2010. Před uzavřením nájemní smlouvy jsou nájemci povinni uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

537/10 Žádost Folklorního souboru Kalamajka

Rada města schvaluje krátkodobou výpůjčku nebytových prostor č. 33,34 o velikosti 45 a 29 m2 v domě č.p. 1128 Bělohradská ulice v Havlíčkově Brodě Folklornímu souboru Kalamajka, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod, IČ: 46483764 na dobu 30 dnů.

 

538/10 Žádost o pronájem nebytových prostor

Rada města schvaluje pronájem kanceláří č. 10 o velikosti 15,75 m2 a č. 11 o velikosti 18 m2 v domě č.p. 91 na Havlíčkově náměstí, Havlíčkův Brod za cenu 150 Kč/m2/rok  Lucii Rabensové, Pražská 2759, Havlíčkův Brod, IČ : 680 62 095 s účinností od 1.7.2010.

 

539/10 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o splátkách dluhu mezi městem Havlíčkův Brod a paní Monikou G. , Pardubice dle podkladové přílohy č. 14072.

 

540/10 Výpůjčka části ppč. 745/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 745/2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

541/10 Havlíčkův Brod, V Sadech, přeložka komunikačního zařízení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1741/22 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.

 

542/10 Pronájem části pozemku pozemková parcela č. 3914 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela č. 3914 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

543/10 Poškozený trubní propustek pod komunikací ve vlastnictví města Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší svoje usnesení č. 770/09 přijaté dne 31.8.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje výstavbu nového trubního propustku délky 15m profilu 60 cm na pozemku ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod vedeném v katastru nemovitostí parcelní č. 1786 jako ostatní plocha-ostatní komunikace v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu pod Mendlovou Vsí. Výstavbou nového trubního propustku bude nahrazen stávající propustek nacházející se v havarijním stavu.

 

544/10 Rekonstrukce ZŠ Rubešova - vyhotovení projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města uskutečnit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Rubešova.

 

545/10 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací za 1. pololetí 2010.

 

546/10 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod.

 

547/10 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli Teplo HB, s.r.o.

 

548/10 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod.

 

549/10 Stanovení výše platu ředitelky PO SSM

Rada města schvaluje plat ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod  Bc. Magdaleně Kufrové.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka