Usnesení z jednání rady města dne 14. 2. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Zdeněk Endrle, Blažena Polyaková, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

170/11 Veřejná zakázka na zprostředkovatele výběru na dodávky plynu

Rada města schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností PPE.CZ, 28. října 2663/150, Ostrava,  IČ: 25863568 na komplexní zadavatelskou činnost ve smyslu zákona o veřejných zakázkách na sdružené služby dodávky zemního plynu formou elektronické aukce v souladu s ustanoveními § 96 a násl. zákona o veřejných zakázkách ve znění podkladové přílohy č. 15733 a ukládá všem organizacím zakládaným a zřizovaným  městem spolupracovat se společností PPE.CZ, 28. října 2663/150, Ostrava,  IČ: 25863568 při  zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele plynu na období 09/2011 až 12/2012.

 

171/11 Žádost Oblastní charity  Havlíčkův Brod

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, bezplatně zajistit - zapůjčení 7 ks stánků u příležitosti konání masopustního jarmarku v Havlíčkově Brodě dne 6.3.2011 Oblastní Charitě Havlíčkův Brod, B.Němcové 188,  Havlíčkův Brod, IČ 15060233. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 5.500,-Kč spočívající v zapůjčení 7 ks stánků.

 

172/11 Žádost Geonovy s.r.o.Havlíčkův Brod- akce Zahrada 2011

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, bezplatně zajistit - zapůjčení tribuny ,1 ks stánku a přeznačení ulic na Žižkově u příležitosti konání akce Zahhrada 2011 v Havlíčkově Brodě ve dnech 29.4 – 1.5. 2011 firmě Geonova s.r.o. Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ 47472227. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 27.000,-Kč spočívající v zapůjčení tribuny ,1 ks stánku a přeznačení ulic na Žižkově.

 

173/11 Žádost studentů Gymnázia Havlíčkův Brod - akce Majáles  2011

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, bezplatně zajistit – tribunu včetně  el. energie u příležitosti konání akce Majáles 2011 v Havlíčkově Brodě dne 21.5. 2011 Gymnáziu, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod , IČ 60126621 . Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 17.000,-Kč spočívající v zapůjčení tribuny včetně  poskytnutí el. energie.

 

174/11 Žádost Základní školy U Trojice – akce Nebeský Valentýn

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, bezplatně zajistit – dva stánky a vypnout a zapnout veřejné osvětlení u příležitosti konání akce Nebeský Valentýn v Havlíčkově Brodě dne 13. 2. 2011 Základní škole, U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod , IČ 70838593. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 1700,-Kč spočívající v zapůjčení dvou stánků včetně  vypnutí a zapnutí veřejného osvětlení.

 

175/11 Smlouva o odvodu části výtěžku

Rada města schvaluje uzavření "Smlouvy o odvodu části výtěžku" mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a společností ENDL+K, a.s., Riegrova 25, Olomouc, IČO 26805600 ve znění podkladové přílohy č. 15600, kde předmětem smlouvy je poskytnutí finančního obnosu ve výši 200 tis. Kč na úpravu školní zahrady odloučeného pracoviště příspěvkové organizace - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537 anákup zahradního vybavení. Rada města za poskytnutý finanční obnos děkuje.

 

176/11 Darovací smlouva - Truhlářství Karel Merunka

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2011 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a firmou Truhlářství Karel Merunka dle podkladové přílohy                č. 15702, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru - 4 ks skříněk policových v hodnotě 5 tis. Kč. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

177/11 Darovací smlouva  - AG FOODS a.s., Velká Bíteš

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 1/2011 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností AG FOODS a.s., obchodně-výrobní centrum, se sídlem Velká Bíteš, IČO 60 72 49 19 dle podkladové přílohy č. 15697, kde předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru - kávovaru v hodnotě 3 tis. Kč. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

178/11 Rozpočtová opatření typ 2, 3 za období 12/2010

Rada města dle podkladové přílohy č. 15781,15782 projednala a schvaluje soupis rozpočtových opatření provedených v období 12/2010. Rozpočtová opatření jsou zaznamenána v informačních systému Fenix/rozpočet a jsou v kompetenci rady města dle usnesení zastupitelstva města                        č. 392/2009.

 

179/11 Vyjádření města k posudku záměru EIA "V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400kV"

Rada města pověřuje účastí na veřejném projednání posudku záměru EIA "V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400kV" uvolněného člena rady Libora Honzárka a pracovníka odboru životního prostředí. Rada města trvá na svém původním stanovisku.

 

180/11 rekonstrukce Žižkovy ulice - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu "rekonstrukce Žižkovy ulice" dle podkladové přílohy č.15747 s krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

181/11 zajištění programu obnovy venkova - mandátní smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy dle podkladové přílohy č.15750 s krajem Vysočina, IČ 70890749, jejíž předmětem je zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2011.

 

182/11 Rekonstrukce čp. 310,311 v ulici 5. května

Rada města bere na vědomí postup přípravy stavby „Rekonstrukce čp, 310, 311 v ul. 5. května, Havlíčkův Brod“.

 

183/11 Odvodnění části místní komunikace Šmolovy

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Odvodnění místní komunikace Šmolovy“ Ing. Pavlem Kafkou, IČ 72007915 dodatek ke smlouvě o dílo řešící úpravu rozsahu stavby v souladu s podkladovou přílohou č. 15796 a prodloužení termínu jejího dokončení do 30.4.2011.

 

184/11 obchodní centrum NIMIRU

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit zastupitelstvu města návrh plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 15825.

 

185/11 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 34 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Věře L., Veselý Žďár. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.4.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

186/11 Žádost o umožnění výměny bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 90 za byt č. 26 pro Marii M. dle její žádosti v podkladové příloze č. 15739.

 

187/11 Revokace usnesení

Rada města ruší usnesení č. 63/11 z 10.1.2011 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 17 v domě čp. 3223 Na Výšině, Havlíčkův Brod Martě Z. a Karolu Z., bytem tamtéž.

 

188/11 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Hanou P., nájemkyní bytu č. 1 v domě čp. 1860 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod a Davidem a Soňou Č., nájemci bytu č. 2 Jihlavská 1121, Havlíčkův Brod. S Hanou P. bude uzavřena nájemní smlouva typu EK ( předplacený nájem) a s manžely Č. bude uzavřena nájemní smlouva typu AK. Nájemní smlouvy budou uzavřeny počínaje dnem 1.4.2011. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

189/11 Inzerce - pronájem nebytových prostor v objektu čp.11 Poděbaby.

Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit inzerát na pronájem nebytových prostor dle podkladového materiálu č. 148/2011 .

 

190/11 Pronájem části ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 20 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Janu P., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatel umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.3.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 80 Kč/rok.

 

191/11 Výstava Zahrada 2011

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě o výměře 700 m2 společnosti GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem slavnostního zahájení výstavy "Zahrady 2011" dne 29. dubna 2011 v čase od 8:15 do 8:45 hodin. Rada města poskytuje veřejnou podporu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28. 12. 2006 ve výši 16.800 Kč.

 

192/11 Havlíčkův Brod, U Žaboru, prodloužení plynovodního řádu NTL - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 3838/5 v k. ú. Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 15727.

 

193/11 Havlíčkův Brod, Partyzánská, přípojka knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2038/85 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

194/11 Inzerce kiosku na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje postup navrhovaný odborem správy majetku ve věci inzerce pronájmu kiosku na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brod dle podkladové přílohy č. 15797.

 

195/11 Programové prohlášení rady města

Rada města schvaluje Programové prohlášení Rady města Havlíčkův Brod na volební období 2010 až 2014 dle podkladové přílohy č. 15738.

 

196/11 Slučování středních škol v Havlíčkově Brodě

Rada města se seznámila s Opatřením k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem a schvaluje vyjádření dle podkladové přílohy č. 15803, které bude zaslána na Odbor školství, mládeže a sportu KÚ Vysočina.

 

197/11 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 8 Žižkova 813, Havlíčkův Brod s Milanem K., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.4. 2011.

 

198/11 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 40 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod s Jolanou K., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.4. 2011.

 

199/11 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 48 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod s Markétou D. a Martinem D., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.3. 2011.

 

200/11 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 5 Reynkova 2613, Havlíčkův Brod s Pavlem N., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.4.  2011.

 

201/11 Návrhy na uzavření nájemních smluv - nabídkové řízení

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu EK na nájem bytu č. 9 Reynkova 2613 Havlíčkův Brod s Lubomírem L., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.3. 2011.

 

202/11 obchodní centrum NIMIRU

Rada města ukládá odboru správy majetku předložit zastupitelstvu města návrh kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 15827.

 

203/11 Program jednání zastupitelstva města v únoru 2011

Rada města schvaluje program únorového jednání zastupitelstva města dle podkladové přílohy                  č. 15826.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta