Usnesení z jednání rady města dne 13.8.2018



Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Bronislava Čechová, PaedDr. Milena Honsová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Jana Beránková, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Miloš Kejklíček, Zuzana Mottlová, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Karel Milichovský, Mgr. Lucie Potocká, Bc. Michaela Slavíková, Ing. Josef Beneš, Renáta Pajerová, Bc. Jana Králová, Štěpánka Sýkorová, Ing. Libuše Dvořáková, Hana Trtíková

 

583/18 Žádost o finanční dar - Centrum české historie, o.p.s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Centru české historie, o.p.s., IČO: 0252250, se sídlem Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6.

 

584/18 Vypůjčení hřiště Plovárenská pro exhibiční zápas v softballe

Rada města schvaluje poskytnutí sportoviště v areálu Plovárenská oddílu softballu na konání exhibičního zápasu výběru Evropy proti mistrům světa z Nového Zélandu v softballe dne 2. září 2018.

 

585/18 Zajištění autobusové dopravy do Lipnice nad Sázavou a zpět dne 9.9.2018 a součinnost Technických služeb Havlíčkův Brod při organizačním zajištění akce Národní zahájení EHD 2018

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČO 70188041 zajištění:

- bezplatné autobusové dopravy do Lipnice nad Sázavou a zpět dne 9. září 2018 pro hosty akce Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2018

- součinnosti a spolupráce při organizaci akce Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2018 s Městem Havlíčkův Brod.

 

586/18 Žádost o finanční dar - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s., IČO: 04273176, se sídlem U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

587/18 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 42701. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

588/18 Žádost ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ZK 1800029 „ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace ZŠ V Sadech, etapa 2018“ dle podkladové přílohy číslo 42665 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČ 709 11 029, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a společností ElektroMont HB s.r.o., IČO 275 36 441, se sídlem 130 00 Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42. 

 

589/18 Informace školských příspěvkových organizací o plnění rozpočtů roku 2018

Rada města ukládá ekonomickému odboru zapracovat v rámci návrhu rozpočtového opatření kapitoly 41 (všeobecná pokladní správa) za měsíc září 2018 zvýšení provozních příspěvků školským příspěvkovým organizacím na rok 2018 na úhradu nákladů za likvidaci biologicky rozložitelného odpadu ze školních jídelen a výdejen.

 

590/18 Darovací smlouvy - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 42621 „Darovací smlouvu č. 310/2018“ uzavřenou mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a společností  Altoma HB s.r.o.,  IČO 03677516, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Na Ostrově 28, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 2.000 Kč účelově určeného na podporu tábora pro děti pořádaného příspěvkovou organizací. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

591/18 Darovací smlouvy - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 42622 „Darovací smlouvu č. 311/2018“ uzavřenou mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a společností Fotovolt systéms.r.o., IČO 28776801, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Babice 58, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 1.000 Kč účelově určeného na podporu tábora pro děti pořádaného příspěvkovou organizací. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

592/18 Darovací smlouvy - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 42623 „Darovací smlouvu č. 312/2018“ uzavřenou mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Václavem Hejkalem, IČO 16257189, se sídlem 582 31 Okrouhlice, Okrouhlice 217, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 500 Kč účelově určeného na podporu tábora pro děti pořádaného příspěvkovou organizací. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

593/18 Žádost Lyžař Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje na základě žádosti (viz podkladová příloha č. 42604) odpuštění pohledávky Technických služeb Havlíčkův Brod vůči občanskému sdružení Lyžař Havlíčkův Brod o.s., Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 27038840 ve výši dlužné částky 180.000,- Kč splatné k 30.6.2018 za nájem lyžařského vleku (viz podkladová příloha č. 42604 - dlužná faktura č. 3FV1600948).

 

594/18 Žádost o snížení ceny za pronájem ledové plochy

Rada města neschvaluje snížení ceny za pronájmy ledové plochy spolku Kraso Vysočina a ukládá postupovat dle platných ceníků.

 

595/18 Quijotova šedesátka 2018 – žádost o bezplatné umístění reklam

Ve věci žádosti Divadelního spolku Brno, Orlí 483/1, 602 00 Brno, IČO: 00489417 o bezplatné umístění reklam na sloupech veřejného osvětlení a v autobusech MHD k propagaci akce – festival Quijotova šedesátka pořádaného 31.8. – 1. 9.2018 v Lipnici nad Sázavou (podkladová příloha č. 42666), ukládá rada města postupovat dle platných ceníků.

 

596/18 28. Podzimní knižní veletrh – žádost o dopravní značení

Rada města souhlasí s bezplatnou realizací dopravního značení na parkoviště u KD Ostrov pro pořádání 28. Podzimního knižního veletrhu žadateli: p. PhDr. Markéta Hejkalová, Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15291430 dle podkladové přílohy č. 42668 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod toto dopravní značení zajistit.

 

597/18 Posílení těžby v městských lesích

Rada města schvaluje posílení mimořádné kůrovcové kalamitní těžby v městských lesích motorovou pilou dodavatelem dle nabídky, viz podkladová příloha č. 42703 operativně podle aktuálních potřeb střediska městských lesů.

 

598/18 Žádost o finanční dar - Kolpingovo dílo České republiky, z. s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru a uzavření Darovací smlouvy mezi městem Havlíčkův Brod a spolkem Kolpingovo dílo České republiky z. s., IČO: 433 79 729, se sídlem nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou dle podkladové přílohy č. 42495, včetně rozpočtové úpravy, realizované dle podkladové přílohy č. 42496.

 

599/18 Termíny svateb na rok 2019

Rada města Havlíčkův Brod doplňuje usnesení RM 835/15 a stanovuje v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. p zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že oddacími dny pro konání občanských svatebních obřadů v obřadní místnosti Městského úřadu, Havlíčkovo náměstí č. p. 57, Havlíčkův Brod v roce 2019 jsou dny dle podkladové přílohy č. 42558.

 

600/18 Rozpočtové opatření č. 2_2018 OŘP

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření 2-2018 kapitoly 35 Oddělení řízení projektů dle podkladové přílohy číslo 42614. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

601/18 "Protipovodňová opatření pro město Havlíčkův Brod - LVS" - výsledek výběrového řízení

Rada města se seznámila se stanoviskem hodnotící komise ze dne 24. července 2018 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 na dodavatele „Protipovodňová opatření pro město Havlíčkův Brod - LVS, reg. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005294“. Rada města ukládá odboru vnitřních a vnějších vztahů uzavřít na základě zprávy z jednání hodnotící komise příloha č. 42615 Smlouvu o dílo s firmou EMPEMONT s.r.o., IČ: 27772179 dle přílohy č. 42638.

 

602/18 Den bez aut

Rada města schvaluje realizaci  osvětové kampaně Den bez aut na Havlíčkově náměstí dne 24.9.2018.

 

603/18 Zadávací řízení k projektu "Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod"

Rada města souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladové přílohy č. 42692 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování „Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy“ a s návrhem zadávací dokumentace dle podkladové přílohy č. 42693 k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č.134/2016 Sb. na zpracování „Studie protierozních opatření“. Rada města ukládá oddělení řízení projektů v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost postoupit obě zadávací dokumentace kontrole řídícímu orgánu a následně ve spolupráci s RRAV Jihlava zahájit obě zadávací řízení.

 

604/18 Koncepce oprav náhrobků na starém hřbitově u kostela sv.Vojtěcha

Rada města schvaluje Koncepci oprav náhrobků na starém hřbitově sv. Vojtěcha dle podkladové přílohy č. 42522 a ukládá Odboru rozvoje města do plánu obnovy a oprav nemovitého majetku navrhnout rekonstrukci jednoho hrobu/hrobky nebo skupinu hrobů dle navržené doporučené posloupnosti nutnosti oprav v každém kalendářním roce.

 

605/18 Stezka od mostu ul. Humpolecká po ul. U Panských, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 42610 se zhotovitelem stavby „Stezka od mostu ul. Humpolecká po ul. U Panských, Havlíčkův Brod“ firmou STAVITELSTVÍ KAFKA, s.r.o., IČO 03654371.

 

606/18 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 8 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 42616. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

607/18 Parkoviště u hřbitova s květinkou, Havlíčkův Brod

Rada města v souladu s ustanovením § 88 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. vylučuje uchazeče HABAU CZ s.r.o., IČO 26068338 ze zadávacího řízení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Parkoviště u hřbitova s květinkou, Havlíčkův Brod“.

 

608/18 Parkoviště u hřbitova s květinkou, Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 563/18 a na základě nového vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Parkoviště u hřbitova s květinkou, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

609/18 Směrnice pro odepisování majetku PO TSHB

Rada města schvaluje Směrnici pro odepisování majetku Technických služeb Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 42677 a ukládá Technickým službám zařazovat a odepisovat majetek dle této směrnice počínaje rokem 2018 a v letech následujících.

 

610/18 Směrnice pro odepisování majetku PO TSHB

Rada města schvaluje Plán účetních odpisů pro rok 2018 Technických služeb Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 42709 aktualizovaný k 30.6.2018.

 

611/18 Rekonstrukce Mírové ulice - přeložka kabelů ČD Telematika

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě dle podkladové přílohy č. 42646 se  Správou železniční a dopravní cesty s.p., IČO 70994234, která bude provedena v rámci stavby „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“.

 

612/18 Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Svatém Kříži

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 42649 se zhotovitelem stavby „Kompletní rekonstrukce VO ve Svatém Kříži“ s firmou ElektroMont HB s.r.o. IČO 27536441.

 

613/18 Vodovod Veselice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 42659 se zhotovitelem stavby „Vodovod Veselice, Havlíčkův Brod“ firmou STAVAK spol. s r.o. IČO 15058786.

 

614/18 Revitalizace parku Budoucnost

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 42684 se zhotovitelem stavby „Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

615/18 Zápis z jednání výboru pro životní prostředí - Cyklostezka Bělohradská II. etapa

Rada města ukládá ekonomickému odboru zprostředkovat jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou Cyklostezka Bělohradská II. etapa.

 

616/18 Zápis z jednání výboru pro životní prostředí - Cyklostezka Bělohradská II. etapa

Rada města ukládá odboru rozvoje města podat žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby Stezka Lipka - Vršek.

 

617/18 Zápis z jednání výboru pro životní prostředí - Cyklostezka Bělohradská II. etapa

Rada města schvaluje výjimku ze zásad pro zadávání veřejných zakázek pro uzavření smlouvy o dílo se společností EUROTERA s.r.o., IČO 24802387, se sídlem Čechova 248, Ledeč nad Sázavou, jejímž předmětem je oprava části komunikace Vadín – Klanečná v ceně 499.860,- Kč bez DPH.

 

618/18 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1857/29, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. EK 003/2017/Kuč uzavřené s T. Č., trvale bytem Havlíčkův Brod, na pronájem bytu číslo 29, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 15. 7. 2019.

 

619/18 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2503/16, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a G. T., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 42588.

 

620/18 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/5, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 5 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod O. K. trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 27.8.2018 do 26.8.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

621/18 Výpověď nájmu bytu - byt č. 40, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod

Rada města projednala podrobnosti plnění nájemní smlouvy č. EK 214/2015/Kuč a schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník podání výpovědi nájemní smlouvy č. EK 214/2015/Kuč na pronájem bytu č. 40, čp. 1857, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod uzavřené s M. T. a N. J., trvale bytem Havlíčkův Brod.

 

622/18 Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 1

Rada města schvaluje pronájem bytové jednotky č. 1 v Komunitním domě Rozkoš H. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu K na dobu určitou s účinností od 3.9.2018 do 2.9.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

623/18 Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 4

Rada města schvaluje pronájem bytové jednotky č. 4 v Komunitním domě Rozkoš M. M., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu K na dobu určitou s účinností od 3.9.2018 do 2.9.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

624/18 Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 5

Rada města schvaluje pronájem bytové jednotky č. 5 v Komunitním domě Rozkoš B. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu K na dobu určitou s účinností od 3.9.2018 do 2.9.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 11, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod, nejpozději do 30.9.2018, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

625/18 Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 6

Rada města schvaluje pronájem bytové jednotky č. 6 v Komunitním domě Rozkoš Z. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu K na dobu určitou s účinností od 3.9.2018 do 2.9.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

626/18 Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 7

Rada města schvaluje pronájem bytové jednotky č. 7 v Komunitním domě Rozkoš J. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu K na dobu určitou s účinností od 3.9.2018 do 2.9.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

627/18 Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 8

Rada města schvaluje pronájem bytové jednotky č. 8 v Komunitním domě Rozkoš H. Č., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu K na dobu určitou s účinností od 3.9.2018 do 2.9.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

628/18 Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 9

Rada města schvaluje pronájem bytové jednotky č. 9 v Komunitním domě Rozkoš H. L., trvale bytem Kámen. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu K na dobu určitou s účinností od 3.9.2018 do 2.9.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

629/18 Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 10

Rada města schvaluje pronájem bytové jednotky č. 10 v Komunitním domě Rozkoš O. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu K na dobu určitou s účinností od 3.9.2018 do 2.9.2020. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 57,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

630/18 Veřejná obchodní soutěž - Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytové jednotky č. 2 a č. 3

Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné obchodní soutěže na pronájem bytové jednotky č. 2 a 3 v Komunitním domě Rozkoš.

 

631/18 Okrouhlice – kanalizace a přečerpávání odpadních vod a na ČOV Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města projednala žádost obce Okrouhlice o snížení poplatku za zřízení věcného břemene pro uložení kanalizačního potrubí na pozemcích města vedených v katastru nemovitostí parc. č. 205/12, 226/2, 188/2 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu a parc.č. 70/6 v k.ú. Perknov s přihlédnutím k veřejné prospěšnosti zřizované stavby rada města schvaluje výjimku ze směrnice QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem  a stanovuje poplatek za zřízení věcného břemene ve výši  40 Kč/bm (k.ú. Veselice) a 50 Kč/bm (k.ú. Perknov.

 

632/18 Výpůjčka části pozemku pozemková parcela číslo 239

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku č. 239 o výměře 160 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod sociální firmě SEMITAM s.r.o., Čechova 3810, 580 01 Havlíčkův Brod zastoupené Mgr. Martinou Kadlecovou. Řešení území musí být v souladu s celkovou koncepcí projektu Revitalizace parku Budoucnost. Při realizaci budou dodrženy všechny podmínky, které stanoví orgány státní památkové péče. Výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

633/18 Trafostanice letiště - pacht a věcné břemeno

Rada města schvaluje pacht pozemků č. st. 157, č. st. 5471 a  č. 162/5 v katastrálním území Poděbaby včetně staveb a rozvodů společnosti ČEZ LDS s.r.o., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 01873237 za pachtovné ve výši 100,- Kč/ měsíc + DPH. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od podpisu smlouvy do převodu vlastnictví nemovitostí na pachtýře.

 

634/18 Trafostanice letiště - pacht a věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - provozu, údržby a oprav soustavy veřejného osvětlení k tíži pozemku č. 162/5 v katastrálním území Poděbaby ve prospěch města Havlíčkův Brod.

 

635/18 Rozpočtové opatření EO - 08/2018

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 08/2018 dle podkladové přílohy č. 42687. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

636/18 Pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 9/1 v k.ú. Termesivy.

Rada města nesouhlasí s pronájmem pozemku pozemková parcela číslo 9/1 v k. ú. Termesivy.

 

637/18 Pronájem pozemku stavební parcela číslo 5103 a pozemková parcela číslo 1373

Rada města schvaluje pronájem pozemku stavební parcela číslo 5103 o výměře 30 m2 a části pozemku pozemková parcela číslo 1373 o výměře 50 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod V. R., trvale bytem Havlíčkův Brod a B. P., trvale bytem Nový Jičín za účelem užívání rekreační chaty a jejího okolí. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.7.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 25 Kč/m2/rok (pozemek pod chatou) a 15 Kč/m2/rok (zázemí k chatě), tj. celkem 1.500 Kč/rok.

 

638/18 Doplnění schválených vzorových (typových) smluv

Rada města ruší své usnesení č. 578/16 a ukládá městskému úřadu zapracovat do všech nově vzniklých smluv a současně doplnit do všech platných vzorových smluv článek následujícího znění:

"Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)."

 

639/18 Mateřská škola v areálu ZŠ Konečná - zadání projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s projektantem PROJEKT efekt s.r.o., IČO 27517721 smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu podkladové přílohy č. 42667.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta